Tikerkas: dayen!

Tikerkas: dayen!

 

Dayen neɛya di tkerkas                                                                                                               

Tikerkas: dayen!

Tilelli ad d-tesreḥ i umzur

Lekteb meqqer d awessur

Tewweḍ-d tallit n ufras

Ayen i nwala yeqqur

Imɣi ad telhu ṣṣaba-s

Ma isaḥ-it-id umur

Axxam, ad s-nɛiwed lsas

Yal tama yezzi-d lbur

Ad ires ubeḥri amessas

Tilelli ad d-tesreḥ i umzur

Ad nwali amek i tga ṣṣifa-s                                                                                                         

Tikerkas: dayen!

Talwit, ad s-yefsi ukras                    

Tkuffer ddaw ugennur

(de)G wulawen ad nsent timas

Ara yerɣen d azeqqur

Talwit, ad s-yefsi ukras

I ccedda, ad s-tezzi aɛrur

Tudert ad tali lqima-s

Ad teflali am waggur

Amdan ad d-tezzi ddala-s

Ad yurar ad ittimɣur                                                                                                                

Tamurt, ad d-tṣaḥ i tarwa-s                                                                                                       

Tikerkas: dayen!

Lekteb meqqer d awessur

Ad tfakk tiyita n wugur

Ad yenqeḍ g tmurt rrṣaṣ

Ad yemmet lḥif d amengur

Ad d-yaki yizimer akessas

Ad iɣunfu ahicur

Ad d-tessemɣi mayna tuɣmas

Ad tɣeẓẓ lbaṭel (de)g uɛrur

Win d-issufuɣen tisuqas

Ad t-yerr zzman d amengur

Tibḥirt, ad tfaz s yizegza-s                                                                                                        

Tikerkas: dayen!

Ur s-d-imeqqi umermur

Aṭan, ad yemlil d ddwa-s

Ḥellu ad d-yas ad ɣ-iẓur

Ad yekkes (ɣe)f wallen lixṣaṣ

Rrbaḥ, ad d-yas d acercur.

 

                                                                                       Tazmalt ass n:  07/06/2001

Tikerkas: dayen!

Talwit, ad s-yefsi ukras
I ccedda, ad s-tezzi aɛrur

 

Publicités
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Uffal ziɣ d uzzal

Uffal ziɣ d uzzal

Uffal ziɣ d uzzal

Axxam yebnan s wuffal

 

Axxam yebnan s wuffal

D acu ad yeddarin deg-s

Lmal ma ur yeffiɣ deg (u)zal

Ameksa d acu ara ikes

Lekteb ma yettaɣ awal

Tamurt yezdeɣ tettwalles

 

Axxam n wuffal iɣelli

Wissen ma d-teggri lǧerra-s

Lekteb ɣas ma yettali

Tidet tessedram lsas

Tettdum (ɣe)f umeksa n wulli

Asmi ad teččar leǧbira-s

Uffal ziɣ d uzzal

Tettdum (ɣe)f umeksa n wulli
Asmi ad teččar leǧbira-s

 

Leǧbira-k teččur d isiḍ

Ɣeltent wulli i tkesseḍ

Sbaεbuεent deg wass deg yiḍ

Mebla lebɣi-k ad tesleḍ

Ssekcament s ul asemmiḍ

Ddunit fell-ak ad tezmeḍ

 

A tajewwaqt n umeksa

Imeẓẓaɣ a-ten-ih ččuren

Lḥif ɣur-neɣ yestufa

Yeskaw iẓri (de)g (yi)meṭṭawen

Awi-aɣ-d lmusiqa

Dayen neεya (se)g (yi)meslayen

Uffal ziɣ d uzzal

Tajewwaqt n umeksa

 

Amezgun a-t-an (de)g ubrid

Lqucuε yeshel ziɣen

Lekteb d ṣṣnan n yiɣid

Neqqar-as d ijeǧǧigen

Aṣerfeq isaḥ-d amɣid

Yefka-as Rebbi ifassen

Uffal ziɣ d uzzal

Aṣerfeq isaḥ-d amɣid
Yefka-as Rebbi ifassen

 

Yeččeḥ Rebbi n tmurt-a

Yeččeḥ yigenni i ɣ-yedlen

Yeččeḥ udrar yennuɣna

Yeččeḥ wakal iεefsen

Axxam n wufal itekka

Ulac win ad t-iɣeḍlen.

Uffal ziɣ d uzzal

Yeččeḥ yigenni i ɣ-yedlen

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Anwa-k?…

Anwa-K?…

 

Anwi-k?

 

Yettu iman-is

Yedda d aqeffaf

Issenz nnif-is

Uraren-t d alqaf

Yezzi-as-d uglaf

Yečča-as iles-is

Anwi-k?

Yufa-tt-id texla

 

Yettu amek yella

Sɛerqen-as lasel-is

Teqqur-as tala

Mi iqleb idis

Ccah di rray-is

Yufa-tt-id texla

Anwi-k

Yewḥel (de)g umeslalaɣ

 

Sselqan-t-id s ddin

Ɛman-as allaɣ

Ussan ttɛeddin

Yewḥel (de)g umeslalaɣ

Wissen ma ad d-yeffeɣ

Seg texfet  undin

Anwi-k?

Awal n Rebbi

 

Wali-t-id yessen

Awal n Rebbi

D yiwen deg-sen

Yeḥmmel ad yebbi

Deg wat n Rebbi

Yerra-ten qersen

Anwi-k?

Adrum s uɣrum

 

Adrum s uɣrum

Ibeddel akebbuḍ

Akka i d amcum

Akka i d amsuḍ

Yebna-tt ɣef waluḍ

Neḥsa ur tettdum

Anwi-k?

Yettu taqbaylit

 

Yettu taqbaylit

Tin i t-id-yurwen

Yefren tabaɛtit

D tin i t-iseḥren

Tesdderɣel-as allen

Yeggra-d deg twaɣit.

 

Malek HOUD, Tazmalt ass n 10/12/2017

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ṭṭrad

Tameddurt n umjahed Titouaḥ Mohand Ṭahar

 

Titouaḥ Mohand Ṭahar, ilul deg useggas 1912 deg lɛerc n At Mlikec, d mmi-s n Lunis d Aɛdada At Ḥemmu Waɛli (Lɛarbi). Ɣur-s 3 n watmaten d 3 n yessetma-s. Yemma-s Ɛdada tesskker-iten-id deg lḥif, tenna deg wawal-is i d-yeqqimen: “A tarwa ɛzizen i d-ssekreɣ s taga rẓagen”.

Mi yemmed d ilemẓi yunag ɣer Fransa, d netta i yettɛeyyicen tawacult-is.

Deg ṭṭrad amaḍlan wis sin yennuɣ mgal inaziyen n Alman. Mi ifukk ṭṭrad-a yuɣal ɣer tmurt n Fransa anda i ixeddem. Ur yeqqim ara kan d axeddam, iga diɣen ula d tasertit, yezmer yekki deg ukabar PPA.

Uqbel ad yendeh ṭṭrad n Lezzayer mgal Fransa i tt-iḥekmen nnig n lqern, yufa-t-id lḥal deg tmurt.

Yella seg yimezwura i yeffɣen s adrar. Ula d sin watmaten-is, Lḥasen d Sadeq ffɣen d imjuhad, mmuten d imeɣrasen deg unrar n yiseɣ. Yiwen deg-sen ur d-yeǧǧi aqcic i tlata yid-sen, ǧǧan-d ala tullas. Muḥend ṭahar yeǧǧa-d setta.

Deg tlemmast n ṭṭrad i yedderɣel deg yiwet n tiṭ mi ten-bumbardin iserdasen  n Fransa s Tazmalt ɣer Yiɣil Ucekrid. Tameṭṭut-is tamezwarut, Lǧida n At Flaklay, deg yedra-s i d-tesɛedda kra n wussan n lḥebs

D yiwen n urgaz yesɛan lhiba tameqqrant, meqqer diɣen deg tfekka-s, yewzen nnig n uqenṭar. Yiwen ad yewhem amek i d-yuɣal seg lgirra, maɛna qqaren d lmijal i ineqqen.

Tafasna-ines d sergent-chef, yeqqim akka ur yuli ara imi yemsewweq d ccifan-is ad yeqqim akken d sergent-chef maɛna ilaq yiwen ur yettmasi yiwen seg twacult-is.

D lbaṭel s wacciwen, yuli d amezwaru s adrar, deg temdint n walef (1000) n yimeɣrasen, yiwen n uzniq ur yerfid isem-is.

Yedder kan sin n yiseggasen n timunent, imi aṭanen i d-yuwi seg ṭṭrad glan yis-s, yemmut deg Wayyur n yebrir deg useggas 1964 deg sbiṭar n Uqbu.

 

Asefru-a d mmi-s n yelli-s tamenzut, Lwiza At Mimi i t-yuran ɣef wayen yeḍran d twacult-is.

 

Muḥend At Mimi.jpg

 

 

Ṭṭrad

Ṭṭrad

Tajmaɛt

 

Deg tejmaɛt izuxx umɣar

Yal ass ihedder

S warraw-is axxam yeččur

(de)G Fransa ameqqran yeɛmer

Ixeddem yezwer

Yettɣimi di tmurt aggur

Wiyiḍ d amgar n yiger

(de)G unnar d azuzer

Tagrest d alqaḍ n uzemmur

Ṭṭrad

Fransa teɣḍel-d asemmiḍ

 

Taswiɛt yelhan tettmettat

Tettnusu tafat

Ṭṭlam iɣelli-d am yiḍ

Rrṣaṣ d abruri yekkat

Tenceggal taddart

Fransa teɣḍel-d asemmiḍ

Arraw n umɣar s tamart

D lqella n tezmart

Refden s arumi abeckiḍ

Ṭṭrad

Negren yirgazen…

 

Acḥal d axxam ifukken

Negren yirgazen

Ǧǧan-d tuǧǧal d yigujilen

Tuddar ɣerqent deg (yi)dammen

Idɣaɣen jerḥen

Allen, rwant ilmawen

Yegguma ad ifakk leḥzen

Ddermen wulawen

Ussan ugin ad segmen

Ṭṭrad

Tuǧǧal d yigujilen

 

Sebɛa iseggasen ɛeddan

S lbarud rɣan

Tamurt tewwi tilelli

Tamɣart teḍmeɛ deg wussan

Ččan-tt yiberdan

Teggan deg yiḍ i yetri

Tarwa-s, ǧǧan-tt-in deg (yi)ɣeẓran

Tezreɛ d iɣsan

Tessemɣi-d tudert n lɛali

Ṭṭrad

Tamɣart

 

Tagmat di ttrad i teqwa

Wa yettɛiwin wa

Yiwen uɛekkaz i ɣ-yewwten

Tura mi nessufeɣ Fransa

Ad nečč s lebda

Tamurt tuɣal-d s imawlan

Ziɣen skudmal d tilufa

Lḥif yestufa

Aɣrum, aṭas ur t-yerwan .

Ṭṭrad

Aɣrum…

  Aqbu ass n:  24/02/1982

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Amenzu n yennayer

Amenzu n yennayer

 

Yennayer

Yennayer deg Tmazɣa akk…

Tamurt-nneɣ wissen d acu i tt-yuɣen akka? Ɣas ma teẓra ala tidet ara d-yeqqimen, ayen icuban akk ɣer tikerkas ad yefsi am udfel mi ara d-yeffeɣ yiṭij; maɛna ar tura amzun tedderɣel ur tettwali imi abrid yessuffuɣen iɛreq-as, tettezzi tettenneḍ deg wadeg-nni kan anda i bɣan yimdebbren fell-aneɣ ad teqqim… Ur teḥsi ar tura acḥal i tettdeggir n wakud ur d-nettuɣal, d wacḥal n terwiḥin yettruḥun am tadla yečča yilef deg ma d kra n tegnatin. Tuɣal d tamcict-nni i itetten arraw-is.

Agdud Amaziɣ akken ma yella deg Tferka n ugafa neɣ anda yebɣu yili, deg Taruft neɣ deg Marikan, seg wasmi i tebda ddunit, yesfuggul amenzu n yennayer, ixef n useggas amaziɣ. Ma d tamurt n Lezzayer meskint, truja nnig n uzgen n lqern deffir n timunnent-is, terra amenzu n yennayer d ass unsib war ixeddim yerna yettuxelles am umenzu n janvier d umenzu n muḥerrem iwimi terra azal seg tazwara, mačči am umenzu n yennayer i terra deg rrif ɣas ma Imaziɣen urǧin ḥebsen tikkelt deg usuter deg uwanek n Lezzayer,  akken ad t-yerr d unsib yerna ala azref-nsen i d-ssutren.

 

Yennayer

Aseggas ameggaz

Imaziɣen bdan ḥessben ussan a-t-a 2968 n yiseggasen aya, segmi yeṭṭef ugellid amaziɣ Cacnaq leḥkem, yuɣal d aferɛun deg Maser. Lezzayer-nneɣ truja aseggas agriguri 2017 neɣ win n Yimaziɣen 2968 akken ad terr amenzu n yennayer d unsib.

A-t-a wayen uriɣ ilindi ɣef yennayer, ala cwiṭ i ibeddlen deg tmuɣli n yimḍebbren-nneɣ ɣef tmaziɣt d yidles-is d insayen-is: Ad as-nini i yinebgi Yennayer ansuf yis-k, axxam-nneɣ ara d-tafeḍ d azeddgan d axxam-ik. Imaziɣen anda ma llan ama deg Tmazɣa, ama berra i Tmazɣa, ttrajun deg-k ad asen-d-teččareḍ tawwurt s waṭas n usirem. Asirem ara izedɣen ulawen-nsen kra ara yekk useggas amaynut 2967 acku aṭas deg wayen ssaramen ur uwiḍen ɣur-s ar ass-a ɣas ma lebɣi-nsen dima yettimɣur. Kečč s timmad-ik, teqqimeḍ-asen d aɣbel imi ar tura ur tuɣaleḍ d ass aɣelnaw war amlahil yerna ad ttuxellseḍ, Tutlayt tamaziɣt tuɣal d takna i taɛrabt imi tt-rran yimḍebbren-nneɣ d tunsibt s wudem n uskeɛrer imi isuḍaf-nni iɣef ara deɣren (voter) akken ad tili d tunsibt s tidet, akken ad tili teǧhed, akken ad taɣ taqaɛet am tutlayt taɛrabt yuɣalen d buredman, akken ad tt-id-yaf uzekka, akken akken… Ayagi akk ur yelli.

 

Akken yebɣu yili lḥal nekkni ad nesɣer aqerruy, ad nexdem am tteryel yettɛassan win akken i as-yulin ɣef useklu akken ur t-tett ara. Tenna-as: “ Ma ur k-id-iṣseɣli ara ubeḥri n tefsut ad k-id-isseɣli win n unebdu, ma ur k-id-isseɣli ara win n unebdu ad k-id-isseɣli win n umwan, ma ur k-id-isseɣli ara win n umwan, ad k-id-isseɣli win n tegrest…” Daɣ netta nekkni, ad nraju, ad nraju alma kra i ilaqen ad yili ad d-yili…

 

Yennayer

Ixef n useggas amaziɣ

Wigi d kra n yisefra ɣef yennayer.

Asefru n yennayer[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tagi d tukkist seg yiwet n taɣect cennunt tlawin tiqbayliyin, d tajmilt i ugellid n wayyuren:

A yennayer ! A yennayer ! Keččini d bab n yiger,
A yennayer ! A yennayer ! Fell-ak i nerwa amdegger,
A yennayer ! A yennayer ! Eğğ amkan a gma i Furar,
A yennayer ! A yennayer ! Tettaggadeḍ Rebbi deg umɣar.

A yennayer bu-ṣṣaba,
Aman-ik d isemmaḍen,
Tamurt n jeddi d baba,
I tt-ireffden d irgazen,
A yennayer bu-tecrurin,
A win mi yezdi yisem,
Ḥemmlen-k warrac d tlawin,
Mi i k-yesla udrar d rrsem.

A yennayer ! A yennayer ! A lexyar deg wugguren,
A yennayer ! A yennayer ! Ḥader widak yunagen,
A yennayer lehna tafat,
Tamurt tedda s tisula,
Win i inudan ɣef kra yufa-t,
Anda yedda Rebbi yella !

Tazmalt ass n 01/01/2018

Yennayer

Ansuf s yinnayer:

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamurt n uraju

Tamurt n uraju

Tamurt n uraju

Rujan-iyi ad d-laleɣ

 

Qbel ad bduɣ ddunit

Rujan-iyi ad d-laleɣ

Yemma tuḍen d timnifrit

Seg yidmaren-is i d-ṭṭḍeɣ

Tettraju-iyi tmeddit

Wissen kan amek ara tt-afeɣ

 

Tanezzayt, tmmuger-d ṭṭrad

Tamhersa tjeggef tamurt

Deg wallaɣ ccama teggra-d

Acḥal d win nessen yemmut

Ayen yuran s lmidad

Yeggra-d deg (u)mezruy d ttbut

Tamurt n uraju

Tamhersa tjeggef tamurt

 

Mi nruja ṭṭrad ad yefru

Nenwa ad nissin tilelli

Yir tudert ad as-nebru

Tin yelhan ad aɣ-d-twali

Ziɣen ur tekfi ddeɛwessu

Ass-a yif-it yiḍelli

Nruja ad nekfu tizrawin

Tizrawin n uẓawali

Ixeddim nebda-t ɣef ɛecrin

Ɣef uxxam n lwacul d akli

Tagmat tessemɣi-d tisennanin

Ar tura nettunt deg-i

Tamuret n uraju

INHC Boumerdes

 

Nerja tamurt ad tseggem

Mi d-tuɣal s afus n mmi-s

Lhemm irennu-d ɣef lhemm

Ar tura ur tufi iman-is

Ɣlin fell-as d aseddrem

Ur tt-iḥudd uɛessas-is

Tamurt n uraju

Ɣlin fell-as d aseddrem

 

Nettraju ad d-yali wass

N tmaziɣt d Yimaziɣen

Ar tura sɛerqen layas

Rran iman-nsen d Aɛraben

Rennun i tyerrust akras

Rrebg n lasel ad t-sɣersen.

Tamurt n uraju

Nettraju ad d-yali wass
N tmaziɣt d Yimaziɣen

 

 

Malek HOUD. Tazmalt ass n 19/08/2017

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tasaft n Uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Amacahu, ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru, ad yuɣal annect n ujgu ɣef temɛayt-iw ad telhu.

 

         Zik-nni, yella yiwen n umɣar d tmeṭṭut-is ɣur-sen tlata warrac d yiwet n teqcict. D nettat i d tamaẓuẓt yerna teḥdeq nezzeh. Isem-is Ɛelǧa. Tawacult-a tettidir deg yiwet n taddart n tudrin n tmurt. Axxam tezdeɣ d alemmas n yixxamen, yerqem seg yal ini.

Am yemma-tsen Ṭawes i izemren ad tsel i yal imesli ɣer yal tama ulamma yekka-d s lbeɛd, arraw-is deg tlata yid-sen, ula d nutni yella d acu i asen-yettunefken.

Tasaft n uwaɣezniw

Ɛelǧa   

Amenzu, Iles, yezmer ad yeffer ɣef tiṭ yiwen ur t-ittwali, yedreg maḍi. Wis sin, Maksen, iḍudan-is iḥercen ttaɣen-as awal, yis-sen yezmer ad yexdem ayen yebɣa. Ma d aneggaru, Ziri, s tmuɣli-s taqeṭɛant yezmer ad yerr agama irekkem seg zzɛaf, abeḥri ad iɣeṭṭel, asif ad yeskefkuf.

         Yiwen n wass seg wussan n Rebbi mi yella yettḥewwis baba-tsen amɣar, yufa-d iman-is deg yiwet n teẓgi, deg wakken tebberber, iɛreq-as ubrid. Yedda, yedda almi yeɛya yeqqim ɣef yiwen n uẓru. Aẓru-agi ziɣen yessenṭaḍ win yeqqimen fell-as. Amɣar ur neḥṣi s wannect-a mi yesgunfa kra, yeɛreḍ ad ibedd fell-as maca ur yezmir ara acku yeqqim yelseq ɣer uẓru amzun i lebda.

         Kra n yigdaḍ icebḥen mačči d kra, ufan-t akken yenṭeḍ ɣer uẓru. Kkren bnan-as rebɛa n leḥyuḍ, zzin-as-d akken ad ḥarben fell-as ɣef wayen ad s-d-yawin lmaḍerra.

         Akken yal ass, ama d tagrest-nni taqesḥant s yideflawen-is d usemmiḍ neɣ d anebdu s uzɣal-is yessefsayen idɣaɣen, Ɛelǧa tettawi-as tagella d tẓidanin i baba-s tḥemmel nezzeh. Mi ara taweḍ sdat n tewwurt n texxamt anda yella baba-s d anekruf, yelseq ɣef ublaḍ, s taɣect-is iferẓen ad s-tecnu: “Ttxil-k ldi-iyi-n tawwurt

                                                    A Baba-inu ba”.                                         Netta ad s-d-yerr diɣen s ccna:”Sčenčen tizebgatin-im

                                                   A yelli ɣriba”.

Ad tuɣal ad as-tini:”Ugadeɣ lweḥc n lɣaba

                                         A Baba-inu ba”.

Netta ad as-d-yerr akka:”Ugadeɣ ula d nekkini

                                         A yelli ɣriba”

S usčenčen-nni n tzebgatin-is baba-s yeɛqel yelli-s Ɛelǧa, ɣef waya i s-d-ileddi tawwurt. Mi tekcem ad teqqim ddaqqes d baba-s, ad tḍes yid-s, ad s-tekkes yir axemmem, ad tuɣal imiren s axxam.

        

Tasaft n uwaɣezniw

Waɣzen

 

Deg yimir-nni, yiwen n lweḥc, d izem, kra texdem Ɛelǧa ɣef tiṭ-is,  kra nnan nettat d baba-s yesla-as, netta yella yedduri deffir n yiwen n useklu, yeffer ur t-id-twala ara. Izem yelmed imeslayen tenna i baba-s yerna yessen ad yerr taɣect-is d tarqaqant am tin n Ɛelǧa, ma s waccaren-is yeqwan am wuzzal yufa-d amek ad d-iɛaned asčenčen n tzebgatin.

        

 

Tasaft n uwaɣezniw

Waɣzen yuɣal d izem

 

Azekka-nni dɣa iɛuned Ɛelǧa akken iwata. Amɣar ixaqen ur nuki s tḥerci n yizem yeldi-as-d tawwurt. Iwexxer kra ɣer deffir akken ad iǧelleb fell-as, tejba-d ƐelÜa s uɣiwel, tezga-d gar baba-s d yizem bu uqamum yettiqqin d ildayen. Izem yeqqim yedhec s tebɣest n Ɛelǧa, ɣef waya i s-yunef i baba-s ma d nettat, irfed-itt s uxabbaz-is s lemḥadra, yewwi-tt yid-s ɣer yifri-s i d-izgan deg ṭṭerf n teẓgi akken ad tt-yerr d yelli-s .Leɛyaḍ n umɣar ameɣbun d yimeṭṭawen n Ɛelǧa ɣeḍlen-d leḥzen ameqqran deg teẓgi d tirni. Iɣersiwen rran-tt i usbecbec, abeḥri yendeh-as s uṣuḍu, imɣan serrḥen-as i uskerwec, ma d ticercurin n waman sbeqbuqent nezzeh. Ambiwel-agi akk yewweḍ imeẓẓuɣen n Ṭawes. Ul-is iḥulfa s wayen n diri. Imiren kan tebberdeɛ aɣyul, tɛedda ɣef yidurar, tewwi abrid srid ɣer tarwa-s. Arraw-is iẓẓewren mačči d kra, tufa-ten kerrzen tamurt-nsen, tules-asen ayen i tḥulfa.

         Imi mlalen, kkren sdduklen akk ayen akken i sen-yettunefken, bdan imiren kan anadi ɣef tifrat n temsalt i ten-yerzan. Tayemmat Ṭawes teldi imeẓẓuɣen-is, terna kra tenna:”Ay arraw-iw n tasa d lawan! Izem a-t-an yeṭṭes, sliɣ i nnefs-is yenqes. Mmi-s amenzu Iles, yerra iman-is ur d-ittban, yedreg ɣef wallen, yezger ifri seg tama ɣer tayeḍ. Yufa uletma-s Ɛelǧa, teẓẓel tinegnit ur tettḥerrik, d tanekruft n yizem. Yekker yeldi-d tawwurt i gma-s Maksen. Maksen s yiḍudan-is iḥercen, yebda afran n wanẓaden n ucekkuḥ n Ɛelǧa d wid n aqerruy n yizem acku llan xelḍen.

Mi d-ffɣen seg yifri rewlen s lemɣawlat, ttbabban s nnuba uletma-tsen ur d-nerri s lexbar. Zegren asif s shala. Izem yuki-d, deffir-sen s tazzla. Imi alaḥal ad ten-id-yaweḍ, Ziri, yezzi metwal asif i yeǧǧa kra ɣer deffir yessexdem allen-is, yerra tamuɣli-s tettirriq am usafu. Imiren kan yebda lebreq yekkat ɣer waman n wasif. Yerra-t yerwi, iluɣ, yeḥmel nezzeh. Izem s nnmara n ugellid n tẓegwa, yeɛreḍ ad yezger asif-nni i izeɛfen ur yezmir ara. Ɣer taggara yewwi-t anda ur d-ittuɣal.

         Ɛelǧa, mi d-tuki, tessuter-d Baba-inu ba, tewwi-tt yemma-s ɣur-s. Ddren deg telwit. I ten-yettḥuddun d isekla d yijeǧǧigen d waman. Uɣalen yid-sen d imeddukal i lebda. Ma d arraw iẓẓewren mi qḍan taɣawsa-nsen bernen ɣer tkerza-nsen.

 

         Tamacahut-iw lwad lwad, mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

Tasaft n uwaɣezniw

Baba-inu ba

 

Amawal 

Tabɣest: lkuraj

Ifri: lɣar

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire