Ṭṭrad

Ṭṭrad

Ṭṭrad

Tajmaɛt

 

Deg tejmaɛt izuxx umɣar

Yal ass ihedder

S warraw-is axxam yeččur

(de)G Fransa ameqqran yeɛmer

Ixeddem yezwer

Yettɣimi di tmurt aggur

Wiyiḍ d amgar n yiger

(de)G unnar d azuzer

Tagrest d alqaḍ n uzemmur

Ṭṭrad

Fransa teɣḍel-d asemmiḍ

 

Taswiɛt yelhan tettmettat

Tettnusu tafat

Ṭṭlam iɣelli-d am yiḍ

Rrṣaṣ d abruri yekkat

Tenceggal taddart

Fransa teɣḍel-d asemmiḍ

Arraw n umɣar s tamart

D lqella n tezmart

Refden s arumi abeckiḍ

Ṭṭrad

Negren yirgazen…

 

Acḥal d axxam ifukken

Negren yirgazen

Ǧǧan-d tuǧǧal d yigujilen

Tuddar ɣerqent deg (yi)dammen

Idɣaɣen jerḥen

Allen, rwant ilmawen

Yegguma ad ifakk leḥzen

Ddermen wulawen

Ussan ugin ad segmen

Ṭṭrad

Tuǧǧal d yigujilen

 

Sebɛa iseggasen ɛeddan

S lbarud rɣan

Tamurt tewwi tilelli

Tamɣart teḍmeɛ deg wussan

Ččan-tt yiberdan

Teggan deg yiḍ i yetri

Tarwa-s, ǧǧan-tt-in deg (yi)ɣeẓran

Tezreɛ d iɣsan

Tessemɣi-d tudert n lɛali

Ṭṭrad

Tamɣart

 

Tagmat di ttrad i teqwa

Wa yettɛiwin wa

Yiwen uɛekkaz i ɣ-yewwten

Tura mi nessufeɣ Fransa

Ad nečč s lebda

Tamurt tuɣal-d s imawlan

Ziɣen skudmal d tilufa

Lḥif yestufa

Aɣrum, aṭas ur t-yerwan .

Ṭṭrad

Aɣrum…

  Aqbu ass n:  24/02/1982

 

 

 

 

 

 

Publicités
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Amenzu n yennayer

Amenzu n yennayer

 

Yennayer

Yennayer deg Tmazɣa akk…

Tamurt-nneɣ wissen d acu i tt-yuɣen akka? Ɣas ma teẓra ala tidet ara d-yeqqimen, ayen icuban akk ɣer tikerkas ad yefsi am udfel mi ara d-yeffeɣ yiṭij; maɛna ar tura amzun tedderɣel ur tettwali imi abrid yessuffuɣen iɛreq-as, tettezzi tettenneḍ deg wadeg-nni kan anda i bɣan yimdebbren fell-aneɣ ad teqqim… Ur teḥsi ar tura acḥal i tettdeggir n wakud ur d-nettuɣal, d wacḥal n terwiḥin yettruḥun am tadla yečča yilef deg ma d kra n tegnatin. Tuɣal d tamcict-nni i itetten arraw-is.

Agdud Amaziɣ akken ma yella deg Tferka n ugafa neɣ anda yebɣu yili, deg Taruft neɣ deg Marikan, seg wasmi i tebda ddunit, yesfuggul amenzu n yennayer, ixef n useggas amaziɣ. Ma d tamurt n Lezzayer meskint, truja nnig n uzgen n lqern deffir n timunnent-is, terra amenzu n yennayer d ass unsib war ixeddim yerna yettuxelles am umenzu n janvier d umenzu n muḥerrem iwimi terra azal seg tazwara, mačči am umenzu n yennayer i terra deg rrif ɣas ma Imaziɣen urǧin ḥebsen tikkelt deg usuter deg uwanek n Lezzayer,  akken ad t-yerr d unsib yerna ala azref-nsen i d-ssutren.

 

Yennayer

Aseggas ameggaz

Imaziɣen bdan ḥessben ussan a-t-a 2968 n yiseggasen aya, segmi yeṭṭef ugellid amaziɣ Cacnaq leḥkem, yuɣal d aferɛun deg Maser. Lezzayer-nneɣ truja aseggas agriguri 2017 neɣ win n Yimaziɣen 2968 akken ad terr amenzu n yennayer d unsib.

A-t-a wayen uriɣ ilindi ɣef yennayer, ala cwiṭ i ibeddlen deg tmuɣli n yimḍebbren-nneɣ ɣef tmaziɣt d yidles-is d insayen-is: Ad as-nini i yinebgi Yennayer ansuf yis-k, axxam-nneɣ ara d-tafeḍ d azeddgan d axxam-ik. Imaziɣen anda ma llan ama deg Tmazɣa, ama berra i Tmazɣa, ttrajun deg-k ad asen-d-teččareḍ tawwurt s waṭas n usirem. Asirem ara izedɣen ulawen-nsen kra ara yekk useggas amaynut 2967 acku aṭas deg wayen ssaramen ur uwiḍen ɣur-s ar ass-a ɣas ma lebɣi-nsen dima yettimɣur. Kečč s timmad-ik, teqqimeḍ-asen d aɣbel imi ar tura ur tuɣaleḍ d ass aɣelnaw war amlahil yerna ad ttuxellseḍ, Tutlayt tamaziɣt tuɣal d takna i taɛrabt imi tt-rran yimḍebbren-nneɣ d tunsibt s wudem n uskeɛrer imi isuḍaf-nni iɣef ara deɣren (voter) akken ad tili d tunsibt s tidet, akken ad tili teǧhed, akken ad taɣ taqaɛet am tutlayt taɛrabt yuɣalen d buredman, akken ad tt-id-yaf uzekka, akken akken… Ayagi akk ur yelli.

 

Akken yebɣu yili lḥal nekkni ad nesɣer aqerruy, ad nexdem am tteryel yettɛassan win akken i as-yulin ɣef useklu akken ur t-tett ara. Tenna-as: “ Ma ur k-id-iṣseɣli ara ubeḥri n tefsut ad k-id-isseɣli win n unebdu, ma ur k-id-isseɣli ara win n unebdu ad k-id-isseɣli win n umwan, ma ur k-id-isseɣli ara win n umwan, ad k-id-isseɣli win n tegrest…” Daɣ netta nekkni, ad nraju, ad nraju alma kra i ilaqen ad yili ad d-yili…

 

Yennayer

Ixef n useggas amaziɣ

Wigi d kra n yisefra ɣef yennayer.

Asefru n yennayer[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tagi d tukkist seg yiwet n taɣect cennunt tlawin tiqbayliyin, d tajmilt i ugellid n wayyuren:

A yennayer ! A yennayer ! Keččini d bab n yiger,
A yennayer ! A yennayer ! Fell-ak i nerwa amdegger,
A yennayer ! A yennayer ! Eğğ amkan a gma i Furar,
A yennayer ! A yennayer ! Tettaggadeḍ Rebbi deg umɣar.

A yennayer bu-ṣṣaba,
Aman-ik d isemmaḍen,
Tamurt n jeddi d baba,
I tt-ireffden d irgazen,
A yennayer bu-tecrurin,
A win mi yezdi yisem,
Ḥemmlen-k warrac d tlawin,
Mi i k-yesla udrar d rrsem.

A yennayer ! A yennayer ! A lexyar deg wugguren,
A yennayer ! A yennayer ! Ḥader widak yunagen,
A yennayer lehna tafat,
Tamurt tedda s tisula,
Win i inudan ɣef kra yufa-t,
Anda yedda Rebbi yella !

Tazmalt ass n 01/01/2018

Yennayer

Ansuf s yinnayer:

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamurt n uraju

Tamurt n uraju

Tamurt n uraju

Rujan-iyi ad d-laleɣ

 

Qbel ad bduɣ ddunit

Rujan-iyi ad d-laleɣ

Yemma tuḍen d timnifrit

Seg yidmaren-is i d-ṭṭḍeɣ

Tettraju-iyi tmeddit

Wissen kan amek ara tt-afeɣ

 

Tanezzayt, tmmuger-d ṭṭrad

Tamhersa tjeggef tamurt

Deg wallaɣ ccama teggra-d

Acḥal d win nessen yemmut

Ayen yuran s lmidad

Yeggra-d deg (u)mezruy d ttbut

Tamurt n uraju

Tamhersa tjeggef tamurt

 

Mi nruja ṭṭrad ad yefru

Nenwa ad nissin tilelli

Yir tudert ad as-nebru

Tin yelhan ad aɣ-d-twali

Ziɣen ur tekfi ddeɛwessu

Ass-a yif-it yiḍelli

Nruja ad nekfu tizrawin

Tizrawin n uẓawali

Ixeddim nebda-t ɣef ɛecrin

Ɣef uxxam n lwacul d akli

Tagmat tessemɣi-d tisennanin

Ar tura nettunt deg-i

Tamuret n uraju

INHC Boumerdes

 

Nerja tamurt ad tseggem

Mi d-tuɣal s afus n mmi-s

Lhemm irennu-d ɣef lhemm

Ar tura ur tufi iman-is

Ɣlin fell-as d aseddrem

Ur tt-iḥudd uɛessas-is

Tamurt n uraju

Ɣlin fell-as d aseddrem

 

Nettraju ad d-yali wass

N tmaziɣt d Yimaziɣen

Ar tura sɛerqen layas

Rran iman-nsen d Aɛraben

Rennun i tyerrust akras

Rrebg n lasel ad t-sɣersen.

Tamurt n uraju

Nettraju ad d-yali wass
N tmaziɣt d Yimaziɣen

 

 

Malek HOUD. Tazmalt ass n 19/08/2017

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tasaft n Uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw

Amacahu, ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru, ad yuɣal annect n ujgu ɣef temɛayt-iw ad telhu.

 

         Zik-nni, yella yiwen n umɣar d tmeṭṭut-is ɣur-sen tlata warrac d yiwet n teqcict. D nettat i d tamaẓuẓt yerna teḥdeq nezzeh. Isem-is Ɛelǧa. Tawacult-a tettidir deg yiwet n taddart n tudrin n tmurt. Axxam tezdeɣ d alemmas n yixxamen, yerqem seg yal ini.

Am yemma-tsen Ṭawes i izemren ad tsel i yal imesli ɣer yal tama ulamma yekka-d s lbeɛd, arraw-is deg tlata yid-sen, ula d nutni yella d acu i asen-yettunefken.

Tasaft n uwaɣezniw

Ɛelǧa   

Amenzu, Iles, yezmer ad yeffer ɣef tiṭ yiwen ur t-ittwali, yedreg maḍi. Wis sin, Maksen, iḍudan-is iḥercen ttaɣen-as awal, yis-sen yezmer ad yexdem ayen yebɣa. Ma d aneggaru, Ziri, s tmuɣli-s taqeṭɛant yezmer ad yerr agama irekkem seg zzɛaf, abeḥri ad iɣeṭṭel, asif ad yeskefkuf.

         Yiwen n wass seg wussan n Rebbi mi yella yettḥewwis baba-tsen amɣar, yufa-d iman-is deg yiwet n teẓgi, deg wakken tebberber, iɛreq-as ubrid. Yedda, yedda almi yeɛya yeqqim ɣef yiwen n uẓru. Aẓru-agi ziɣen yessenṭaḍ win yeqqimen fell-as. Amɣar ur neḥṣi s wannect-a mi yesgunfa kra, yeɛreḍ ad ibedd fell-as maca ur yezmir ara acku yeqqim yelseq ɣer uẓru amzun i lebda.

         Kra n yigdaḍ icebḥen mačči d kra, ufan-t akken yenṭeḍ ɣer uẓru. Kkren bnan-as rebɛa n leḥyuḍ, zzin-as-d akken ad ḥarben fell-as ɣef wayen ad s-d-yawin lmaḍerra.

         Akken yal ass, ama d tagrest-nni taqesḥant s yideflawen-is d usemmiḍ neɣ d anebdu s uzɣal-is yessefsayen idɣaɣen, Ɛelǧa tettawi-as tagella d tẓidanin i baba-s tḥemmel nezzeh. Mi ara taweḍ sdat n tewwurt n texxamt anda yella baba-s d anekruf, yelseq ɣef ublaḍ, s taɣect-is iferẓen ad s-tecnu: “Ttxil-k ldi-iyi-n tawwurt

                                                    A Baba-inu ba”.                                         Netta ad s-d-yerr diɣen s ccna:”Sčenčen tizebgatin-im

                                                   A yelli ɣriba”.

Ad tuɣal ad as-tini:”Ugadeɣ lweḥc n lɣaba

                                         A Baba-inu ba”.

Netta ad as-d-yerr akka:”Ugadeɣ ula d nekkini

                                         A yelli ɣriba”

S usčenčen-nni n tzebgatin-is baba-s yeɛqel yelli-s Ɛelǧa, ɣef waya i s-d-ileddi tawwurt. Mi tekcem ad teqqim ddaqqes d baba-s, ad tḍes yid-s, ad s-tekkes yir axemmem, ad tuɣal imiren s axxam.

        

Tasaft n uwaɣezniw

Waɣzen

 

Deg yimir-nni, yiwen n lweḥc, d izem, kra texdem Ɛelǧa ɣef tiṭ-is,  kra nnan nettat d baba-s yesla-as, netta yella yedduri deffir n yiwen n useklu, yeffer ur t-id-twala ara. Izem yelmed imeslayen tenna i baba-s yerna yessen ad yerr taɣect-is d tarqaqant am tin n Ɛelǧa, ma s waccaren-is yeqwan am wuzzal yufa-d amek ad d-iɛaned asčenčen n tzebgatin.

        

 

Tasaft n uwaɣezniw

Waɣzen yuɣal d izem

 

Azekka-nni dɣa iɛuned Ɛelǧa akken iwata. Amɣar ixaqen ur nuki s tḥerci n yizem yeldi-as-d tawwurt. Iwexxer kra ɣer deffir akken ad iǧelleb fell-as, tejba-d ƐelÜa s uɣiwel, tezga-d gar baba-s d yizem bu uqamum yettiqqin d ildayen. Izem yeqqim yedhec s tebɣest n Ɛelǧa, ɣef waya i s-yunef i baba-s ma d nettat, irfed-itt s uxabbaz-is s lemḥadra, yewwi-tt yid-s ɣer yifri-s i d-izgan deg ṭṭerf n teẓgi akken ad tt-yerr d yelli-s .Leɛyaḍ n umɣar ameɣbun d yimeṭṭawen n Ɛelǧa ɣeḍlen-d leḥzen ameqqran deg teẓgi d tirni. Iɣersiwen rran-tt i usbecbec, abeḥri yendeh-as s uṣuḍu, imɣan serrḥen-as i uskerwec, ma d ticercurin n waman sbeqbuqent nezzeh. Ambiwel-agi akk yewweḍ imeẓẓuɣen n Ṭawes. Ul-is iḥulfa s wayen n diri. Imiren kan tebberdeɛ aɣyul, tɛedda ɣef yidurar, tewwi abrid srid ɣer tarwa-s. Arraw-is iẓẓewren mačči d kra, tufa-ten kerrzen tamurt-nsen, tules-asen ayen i tḥulfa.

         Imi mlalen, kkren sdduklen akk ayen akken i sen-yettunefken, bdan imiren kan anadi ɣef tifrat n temsalt i ten-yerzan. Tayemmat Ṭawes teldi imeẓẓuɣen-is, terna kra tenna:”Ay arraw-iw n tasa d lawan! Izem a-t-an yeṭṭes, sliɣ i nnefs-is yenqes. Mmi-s amenzu Iles, yerra iman-is ur d-ittban, yedreg ɣef wallen, yezger ifri seg tama ɣer tayeḍ. Yufa uletma-s Ɛelǧa, teẓẓel tinegnit ur tettḥerrik, d tanekruft n yizem. Yekker yeldi-d tawwurt i gma-s Maksen. Maksen s yiḍudan-is iḥercen, yebda afran n wanẓaden n ucekkuḥ n Ɛelǧa d wid n aqerruy n yizem acku llan xelḍen.

Mi d-ffɣen seg yifri rewlen s lemɣawlat, ttbabban s nnuba uletma-tsen ur d-nerri s lexbar. Zegren asif s shala. Izem yuki-d, deffir-sen s tazzla. Imi alaḥal ad ten-id-yaweḍ, Ziri, yezzi metwal asif i yeǧǧa kra ɣer deffir yessexdem allen-is, yerra tamuɣli-s tettirriq am usafu. Imiren kan yebda lebreq yekkat ɣer waman n wasif. Yerra-t yerwi, iluɣ, yeḥmel nezzeh. Izem s nnmara n ugellid n tẓegwa, yeɛreḍ ad yezger asif-nni i izeɛfen ur yezmir ara. Ɣer taggara yewwi-t anda ur d-ittuɣal.

         Ɛelǧa, mi d-tuki, tessuter-d Baba-inu ba, tewwi-tt yemma-s ɣur-s. Ddren deg telwit. I ten-yettḥuddun d isekla d yijeǧǧigen d waman. Uɣalen yid-sen d imeddukal i lebda. Ma d arraw iẓẓewren mi qḍan taɣawsa-nsen bernen ɣer tkerza-nsen.

 

         Tamacahut-iw lwad lwad, mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

Tasaft n uwaɣezniw

Baba-inu ba

 

Amawal 

Tabɣest: lkuraj

Ifri: lɣar

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ra-k zaɛfan

Ra-k zaɛfan

 

 

Ra-k zaɛfan

Teqqimeḍ almi i k-id-ufan
Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Zɛef neɣ qqim a winnat

Am wursu deg yifri tegneḍ

Tenwiḍ lawan ur yettfat

Almi d ass-a i d-tedduqseḍ

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Tessneḍ ad tzeɛfeḍ aṭas

Tamlilt turareḍ tṭag

Awal-ik deg Youtube d rrsas

Tsuffɣeḍ-t-id berra i ufrag

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Amezruy n tmurt yedreg

Kečč ur tnudaḍ fell-as

Tewwteḍ amek ara k-d-izeg

Tenwiḍ tessagreḍ tissas

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

Ra-k zaɛfan

Amezruy n tmurt yedreg

 

 

Melmi nezɛef? Wi ad k-yeḥkun!

Nezɛef deg ṭṭrad i nuwi

Ur d-uznen leslaḥ, ttun

Amjahed n daxel yeɣli

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

Ra-k zaɛfan

Nezɛef asmi nɣan Ɛebban

 

Nezɛef asmi nɣan Ɛebban

Nnan-d yeɣli deg ugni n yiseɣ

Seg yimiren i d-iban

Ubrid anda ara teffeɣ

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Nezɛef, tagrawla ukren-tt

Ass-nni akken nenwa tefra

Tilelli n tmurt keblen-tt

Ar ass-a ur tt-nwala

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Nezɛef mi kkaten ad tt-neṭlen

Ra-k zaɛfan

Tutlayt tamenzut n tmurt

Tutlayt tamenzut n tmurt

Tamurt, bɣan akk ad tt-ɛerben

Mi wwten arraw-is deg tefsut

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Nezɛef deg tefsut n tmanyin

Leqbayel bedden-d am yiwen

D ayen i sen-d-heggan i ugin

Ttsuɣun akk: “I ma zi ɣen”

Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

Rac z

Nezɛef mi nɣan Lwennas

Deg-s, d timuzɣa i nɣan

Nwan ad tt-neqḍen deg yiwen wass

Ladɣa tessemɣay-d imɣan

Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

Lwennas M..jpg

Neɛef zzɛaf d ameqqran

Mi nɣan ilmeẓyen s rrsas

Wid yenɣan d nutni iwimi ɛfan

Taqbaylit teqqed tasa-s

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

                                                                            Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Smesxiren ɣef ugdud rennun

Ar tura ur t-ḥsiben immed

Ttwalin-t dima d amanun

Nutni i nnmara zdin lqedd

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

Ra-k zeɛfan

Am wursu deg yifri tegneḍ

 

Teṭṭseḍ tuwi-k tnafa

Tukiḍ-d yuwiḍ-d asefru

Asefru-k amzun yeḥfa

Maɛna Youtube ad k-yeɣnu.

         Teqqimeḍ almi i k-id-ufan

Tenniḍ-as: “Ra-ni zeɛfan”.

 

Timeṭdit, Tazmalt, ass n 23/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tafugt

Tafugt

 

Tafugt

Urzen wafriwen

Yurez rrebg afriwen

Ifadden kkawen

Ma d tafugt fell-i tufeg

 

Afriwen asmi  ḍelqen

Deg (yi)genwan kkaten

D widak i sɛiɣ d rrezg

 

Tura am win yettwaḥebsen

Tafat mi tt-ssensen

Tudert-inu teddegdeg

 

ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ
 
ⵢⵓⵔⴻⵣ ⵔⵔⴻⴱⴳ ⴰⴼⵔⵉⵡⴻⵏ
 
ⵉⴼⴰⴷⴷⴻⵏ ⴽⴽⴰⵡⴻⵏ
 
ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ ⴼⴻⵍⵍ-ⵉ ⵜⵓⴼⴻⴳ
 
 
 
ⴰⴼⵔⵉⵡⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⴹⴻⵍⵇⴻⵏ
 
ⴷⴻⴳ (ⵢⵉ)ⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⴽⴽⴰⵜⴻⵏ
 
ⴷ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵉ ⵙⵄⵉⵖ ⴷ ⵔⵔⴻⵣⴳ
 
 
 
ⵜⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⴱⵙⴻⵏ
 
ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵙⵙⴻⵏⵙⴻⵏ
 
ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵉⵏⵓ ⵜⴻⴷⴷⴻⴳⴷⴻⴳ

 

tafugt

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Ili-k d kečč

Ili-k d kečč

Ili-k d kečč

Ih, d tutlay-ik

Yebges s uberwaq

Ad yexdem argaz

Yesɛukkez aɛekkaz

Yeffeɣ ɣef leswaq

 

Ihedder i medden

Yessiɣzif awal

D tiẓeḍt n tizwal

D ntu n usennan

Ilik d kečč

 

Ddunit tbeddel

Fessin wazalen

Deg temda lqayen

Ahya Leqbayel!

 

Ili-k d aseklu

Iferr d azegzaw

Aẓar ur yettkaw

Dima iteddu

Ilik d kečč

Ili d aseklu

 

Ili-k d win n tura

Ur tettu iḍelli

Ad k-tezdeɣ tlelli

Ass-a d uzekka

 

Meslay taqbaylit

Ḥrez ɣef yinsayen

Diri ilmawen

Ttawin-d tawaɣit

Ili-k d kečč

Tfukk tegmat

 

Tagmat, ttliwi-tt

Seqwu ifadden-is

Deg yigenni Sali-tt

Ad yali ccan-is

 

Ur ttaǧǧa ara nnif

Ad k-yeffeɣ afus

Ad k-yali wammus

Ma ur k-yuwi wasif

Ili-k d kečč

Ili-k kan d kečč

 

Ili-k kan d kečč

Ur ttili d wayeḍ

Yuɣalen d wayeḍ

Iman-is immečč

Ili-k d kečč

Ili-k d Amaziɣ

 

Bedd, tezdiḍ lqedd

Kečči d Amaziɣ

Ger-it deg umelɣiɣ

Ur ggan, kker-d…

Malek HOUD Tazmalt ass n: 24/05/2017

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire