Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa yecna yeqqar:
“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Ɛellawa zerruqi ilul ass n 5 yulyu deg useggas 1915 deg Umalu (Bgayet) d mmi-s n ccix n lǧameε El Ḥaǧ Sɣir Ben Areẓqi. Deg temdint n Bgayet i yebda isurifen-is imenza deg ccna tandalusit ɣer ccix Sadeq Abǧawi i d-yufan deg-s yiwet n taɣect taḥlawant igerrzen maḍi.

Deg useggas 1948 i issekles aḍebsi-ines amezwaru s taεrabt (Ya leḥbab lyum kifaḥ) d yiwet n tezlit ɣef tegrawla n Lezzayer, yuɣal yerna-d yiwet s teqbaylit (Tilifun suni suni)…Seg yimiren yuɣal mussnaw aṭas aṭas.

Deg ubrid ɣer Aγignon deg Fransa anda ara yecnu, yeddukel netta d Daḥman Lḥaraci, yeḍra-d yid-s ubaxix n tkerrust. Ass n 17 nunber 1968 Yessufeɣ iman deg yiwen n sbitar n Paris, yenṭel deg tmeqbert n Père-lachaise.

 

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Lɣerba yeḥṣa tuɛer

Tettɣurru deg watmaten-is

Tettarra amdan d aɛeṭṭar

Itettu merra arraw-is

Ɛellawa yecna yeqqar:

“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Aṭas i iḥemmel tamurt

Sidi Ɛicc rrif i wasif

Yal ass yettmmekti-d m tqendurt

Yeqqnen axelxal d rrdif

Ideɛɛu ad sen-d-teldi tewwurt

Deg lɣerba rwan lḥif

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Yeɛceq deg lbal

Ur yesɛi ula d aserwal

Yemceḥ akal

Iteddu ittemderkal

Ur yesɛi azal

Tawacult-is ur tuklal

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas i iḥemmel tamurt
Sidi Ɛicc rrif i wasif

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Yeǧǧa-tt lḥenni deg (yi)ḍarren-is

Ɣur-s tif acḥal tarumit

Yeẓra ur yeskiddib wul-is

Yurga-tt ṣṣbeḥ tameddit

D nettat i ixerben iḍes-is

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Abɛad ɣef tmurt
Yak d gma-s n lmut

Miḥyaf n Ufransis yerna

Yerra Azzayri d aḥuli

Ɛellawa ur yesbir ara

Yerwa terẓeg n yilili

Ɣef miḥyaf ur yeǧǧi kra

Fell-as yecna ad yeɣli

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Iɣrem ass n: 27/06/1995

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Liḥif d umdan

 

 Liḥif d umdan

Lhif n umadan

Lhif s timmad-is

Yerwel ṣṣwab

Yeǧǧa-d taɣebbart

Agama iɣucc ilem

Tizelgi teṭṭef tasga

Yeɛweq umdan

Yeɣreq deg wurfan

Yewwi-t wasif n ddunit

Ulac deg wacu ara yeṭṭef

Yeldi allen-is yettraju

Melmi ara yessufeɣ rruḥ

Akken ad yesgunfu

I tikkelt tamezwarut deg… laxart.

Lhif n umadan

Ulac…

Deg tudert-is yeqqar:

« Ma ṭṭfen-k yifassen-iw

ad twaliḍ amek

ara k-teḍru,

lumaɛna ulac deg-s

tzemreḍ i yiman-ik

acemma ur k-ittḥaz

iɛǧeb-iyi kan ttgallaɣ

imi sseḥnateɣ

ayen d qqareɣ

yettawi-t waḍu n nnzeɛ

ɣef nnmara i tbeddeḍ

awal-ik yettɛedday

yiwen ur k-yezmir

a… lḥif! »

Lhif n umdan

D abrid gher laxart…

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tafsut (Yebrir)

A-tt-an tuɣal-d tefsut-nni, yefka-tt-id meɣres i yebrir. Yebrir yuɣ akk Tamazɣa, yuweḍ ula ɣer Tunes anida bdan ttḥerriken Imaziɣen n din, ttnadin ɣef yizerfan-nsen idelsanen, ttnadin ad ten-id-iwali udabu-nsen akken i ten-id-yefka Rebbi. Ihi 20 yebrir yuɣal d yiwen wass agraɣlan. Sfugulen-t deg watas n tmura n Tmazɣa: deg Lezzayer deg tazwara, teḍfer-itt-id Lmaruk d Libya d tunes d tiyiḍ. D yiwen wass yessawalen i tdukli n Yimaziɣen anda bɣun ilin, s tdukli ad yeqwu wafud ara d-isεejlen lebɣi-nsen.

D tamurt n Leqbayel i d aqerruy n tmacint n umussu-a maca akka tura wissen d acu i-tt-yuɣen, amzun tefka cwit lwi; ilaq ad tzellez akken ayen akk nessaram ad yeffeɣ….

 

Tafsut

 

Tafsut

Neḥmmel tafsut s jiḥbuḍ
D azeggaɣ am yidammen

 

A tafsut m yijeǧǧigen

Tuɣaleḍ-d ad ɣ-d-tesmektiḍ

Ijeǧǧigen izeggaɣen

Widak-nni i d-tessemɣiḍ

Yeqber wul seg (yi)meṭṭawen

Yal tikkelt m(i) ara d-tezziḍ

Tafsut

Tamharsa…

Yeqwa rrbiɛ, yefreḥ lmal

Ddunit yis-m tettaḍsa

S waman ččuren yiḥumal

Teswa lɣaɛa almi terwa

Taḍsa deg (yi)mi d lmuḥal

Tugi ad tekkes ccama

Tafsut

Tewwet-d lgerra ad s-necfun
Yeqqur ujeǧǧig yettru

Mi d-tkecmeḍ ass amenzu

Nenwa ijeǧǧigen ad fsun

Nerja kra n ubandu

Tewwet-d lgerra ad s-necfun

Yeqqur ujeǧǧig yettru

Imeṭṭawen-is ur keffun

  

Tafsut

Temlel n udfel tesderɣil

 

Temlel n udfel tesderɣil

Iṭij n tefsut ma yekkat

Nettru nugar agujil

Nettwwet ur d-tuli tafat

Tezweɣ tenɣel ɣef yiɣil

Yefsi udfel yettmettat

 

Amḍiq iɣef teɣli terwiḥt

Yettnazaɛ (de)g wayyur n yebrir

Yebɣa ad yesmmekti taswiɛt

Tinna akken yura deg unyir

Ur tt-nessirid ɣef telwiḥt

D amezruy yeḍran deg zzhir

Tafsut

Ruhen d asfel ghef tmazight

 

Neḥmmel tafsut s jiḥbuḍ

D azeggaɣ am yidammen

Ẓbubin merra leḥyuḍ

Ɣef lyajur mazal ur qquren

Ilaq yid-i ad tettruḍ

A tafsut m lemḥayen.

 

Malek HOUD

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Temẓi n Caεban (amur wis sin)

Aḍris-a d aḥric wis sin n tullist « Temẓi n Caεban ». S yis-s i tfukk. Taɣuri yelhan.

Tallit n timunent

 

Ur yewwiḍ ara useggas segmi nezdeɣ deg Buqelɛa. Mi tefra lgirra yufa-aɣ-d lḥal din. Cfiɣ-as am wass-a, yemma d kra n tnaragin (50) subbent taṣebḥit ɣer Tzerrajt ad difilint, ad gent amsudeɣ (51) deg yizenqan n temdint i yettenfalen seg lferḥ d lɣaci. Tamellalt ma teɣli-d ur tettruẓu ara. I d-yefka Rebbi seg yimdanen yerna ṭṭrad yekkan nnig n sebɛa n yiseggasen yessenqes ddaqqes deg-neɣ. Kra i d-yexleq ugellid ameqqran yurag-d ɣer yiberdan. D tilawin, d irgazen, d imɣaren, d timɣarin, d arrac, d tiqcicin usan-d akk akken ad d-sbegnen s tidet lferḥ-nsen imi tewwi tmurt-nsen Lezzayer timunent-is; dayen tura d tilellit. Ɣas ma d azɣal n ṣmayem, fuden, luẓen, ɛyan maca kra yekka wass d nutni teddun teddzen iḍarren-nsen abrid ur nettfakka, ttɛeggiḍen:”Taḥya Lǧazayer!” Akka i slan i wid yezwaren deg umsudeɣ, ttsuɣun. Nutni seg widak i d-yeṭṭafaren ttɛanaden-ten.

temzi n Caâban

        Ass-nni i tmmuger yemma baba-s, jeddi Ubelluḍ akken i s-ssawaleɣ acku tal tikkelt mi ara d-yuɣal seg udrar itekk-d s ucekrid, itekkes-iyi-d abelluḍ. Yeggar-it-in deg uqelmun n uqeccabi-ines, diɣen ɣef waya “Buḥu Ubelluḍ d isem-is n ṭṭrad. Isubb-d seg ukamyun i d-iɛebban ma d kra n yimjuhad, lsan-d merra tilabiwin n yiserdasen. Mi d-yewweḍ ɣer yemma tessemḥaleq-d s yifassen-is i umgerḍ n baba-s ur twala ara aṭas aya am yelli-s-nni n zik tamecṭuḥt, tessudun-it nettat tettawi-d yiwen n uḥiḥa azal n snat neɣ tlata n dqayeq ur teḥbis: “Lɛeslama-k a baba! Lɛealama-k a baba!” Ula d netta issuden-itt sya u sya. Myuččen ddaqqes s wallen acku mcedhan; aṭas aya ur mmeẓren. Mi tɛedda teswiɛt-nni n sslam, yekker yenna-as:

Sliɣ terna ɣur-m teqcict…

-Tagi d taneggrut-iw wanag tella tayeḍ urɛad tt-tessineḍ s-terra i baba-s.

Kullec mebruk! Ad m-tent-ig Rebbi d tiseɛdiyin. Amek i s-tessemmaḍ i tagi ur walaɣ ara ar tura?

-Tasaɛdit, d isem n yaya-k i d-rriɣ.

-Wissen kan ma ad d-tecbu ɣur-s, ɣef wakken i d-qqaren ulac lemtel-is deg thuski (52) i s-yefka Rebbi.

-Ahat, ma d allen-is kkes aɣilif, d tizerqaqin am tid n yaya-k.

-Awudu kan ad idirent. Ḥqa amek i s-tessemmaḍ i tneggarut-im?

-Urɛad i s-fkiɣ isem.

-Ihi ma tuɣeḍ d awal-iw ssawal-as Ḥurya acku almi d ass-a i tessen tmurt-nneɣ tilelli.

-Ih, ad s-ssemmiɣ akken d-tenniḍ, Ḥurya, ruḥ tura aṭas i k-rujan yimeddukal-ik. Uɣal-aɣ-d zik s axxam.

Nerna wissen acḥal n wussan segmi tefra, baba yuɣ axxam deg taddart wadda n Tzerrajt. D tikkelt tamezwarut i nesɛa anda ara neddari.

Ifukk rrwaḥ d tuɣalin seg uxxam n medden ɣer wayeḍ, seg tujwert ɣer tayeḍ. Fukken ccuruṭ ifuhriyen n yimawlan n uxxam akken ad nezdeɣ: “Mmi-m Caɛban yuɛer, ur ilaq ara ad iwwet mmi Naser; Naser maɛlic ma iwwet cwiṭ mmi-m”. Akka i qqaren i yemma tal tikkelt, teqqim meskint teqber tessusem. Ma d tura tezmer ad d-terr nnehta. Teslalew almi tuḍen taɣect-is asmi d-tezger amnar n tewwurt n ufrag n uxxam-is i tikkelt tamezwarut. D lḥara talemmast, ɣur-s sin n yixxamen, yiwen meẓẓi maḍi d taxxamt, wayeḍ ddaqqes i meqqer. Ɣef tɣerɣert-is i nettegririb deg sebɛa yid-neɣ tal tikkelt mi ara d-yeɣli yiḍ mi ara nɛeddi ad ngen. Tawacult-nneɣ tennerna, ɣur-s tura sin warrac d kradet teqcicin, rnu baba d yemma nessaweḍ sebɛa n yiɛeggalen lahibarek. Taxxamt-nni tamecṭuḥt terra-tt yemma d taxxamt n uniwel. Afrag ur meqqer ara yerna yejjermeq cwiṭ.

        Tallit n yimiren ur zmireɣ ara ad tt-ttuɣ ɣas ma aɣbel n uxxam yekkes. Tebrek n wussan i nesɛedda tugar tin n yimbuxen uḍan n tegrest war tiziri. Dayen zedɣen allaɣ-iw i lebda s lihana i ɣ-yeṭṭfen.

        Gma Ɛmara d uletma Mennun d nekk neqqar deg uɣerbaz amezwaru i wimi nessawal “likul gguzzal”. Baba Qasi tikkelt yaf ixeddim tikkelt yeqqim, ulac, yerna drus maḍi i ittaɣ n yisurdiyen. Ayen yufa ad t-yexdem ɣer medden, ama d imliwi ɣer ubennay ama d afellaḥ lawan n tmegra, ama d ayen-nniḍen ur d-nettawi ara azal s wacu ara iqewwet tawacult-is. Deg lawan-nni, ur ntett ara ad nerwu. Ma yella cwiṭ n yimekli, imensi fiḥel ma trujaḍ-t. Ula d tiḥdert n uɣrum idehnen s zzit n uzemmur ur tt-nufi ara, ḥader ad d-taddreḍ leǧwaz, winna yeffeɣ akk seg tmeslayt-nneɣ n yal ass. Gar rebɛa n tsemhay yellan ɣas ma ala snat i yewwin amur ameqqran deg useggas, tigi d tagrest d unebdu, nḥemmel aṭas aṭas tin i ɣ-itekksen asemmiḍ, tettak-aɣ-d učči. D anebdu i d-qesdeɣ dagi, tasemhuyt n tbexsisin d tẓurin d ukermus, d igumma (53) yugaren fell-aneɣ.D tasemhuyt yeddan d umeɣbun, ur d-tessutur ara aṭas n yiceṭṭiḍen n tmelsiwt neɣ n tduli. Dɣa nekk d watmaten-iw, yal anebdu nettali ɣer At Tirrugza nesɛedday din imuras (54) imeqqranen deg uxxam n jeddi Saɛid, baba-s n baba. Nettḥar ad ifakk useggas aɣurbiz i d-iḍerrun meḥsub deg tegrest. Tagrest d tasemhuyt ur nettawi ara deg wul-nneɣ imi tt-nettwali d tcengut (55) n yigellilen. Ilaq ad tiliḍ d win yesɛan akken ad tt-tqableḍ s yiceṭṭiḍen yeḥman, ama n tduli ama n tmelsiwt, s yisebbaḍen i iteddun deg nzeɛ i qajjar n usemmiḍ n yideflawen d ugris n tṣebḥiyin. Ma d nekkni ad yili Rebbi yid-neɣ. Deg tlemmast n ccetwa, asemmiḍ igezzem, ifassen fucclen, iḍarren qujjren, nettlusu iceṭṭiḍen ijerden yeččuren d tifawtin d yisandalen n lkawaču iqresen; s yilẓu i ten-nettaṭṭaf akken ur d-ttensaren ara seg yiḍarren-nneɣ. Wissen amek i ɣ-d-tettaf tefsut mi ara tɛeddi tegrest i ɣ-yettaǧǧan deg yir liḥala. Aṭan, leɛra, lqella n uẓiẓen d tlaba yeḥman, tikkelt nečča tikkelt nuẓam war lawan. Caylellah ay anebdu! A wi yufan aseggas kamel ad iruḥ d anebdu. Ula d uraren deg unebdu i llan aṭas, ulac urar ur njerreb ara, ɛeddan-d akk fell-aneɣ yis-sen i ntettu laẓ-nneɣ d wayen akk i ɣ-ixuṣṣen. Nettɣimi d tirebbaɛ n warrac i izedɣen merra taddart wadda. Cfiɣ netturar timesqaqart mačci ɣef tmurt akken i tt-tturaren akk medden. Nekkni netturar-itt ɣef tzemmrin n wayla n Merlot i d-izzin seg yal tama i temdint n Tzerrajt. Deg lawan-nni n temharsa (56) tafransist, Merlot d yiwen n umhares i yettayalen akk akal yeẓẓan d tizemmrin i d-izzin ɣef Tzerrajt. Win tt-id-iwalan s usawen, Tazerrajt tettban-d d tigzirt deg tlemmast n yilel (57) n uzemmur.

Temẓi n Caɛban

Tizemmrin rrant tili deg tzerrajt

Amhares Merlot iruḥ i d-yeqqimen d isem-is.

        Yiwet n tikkelt ad iliɣ ɣur-i tmanya neɣ tesɛa n yiseggasen deg tudert-iw, akken i uɣeɣ tannumi tturareɣ ɣef tzemmrin nekk d yimeddukal-iw. Ttneṭṭigeɣ seg ufurek ɣer wayeḍ am yibki nekk ttɣeggiḍeɣ s ṭṭelq n tgerjumt-iw: “Tarẓan!” Imi ǧelbeɣ seg yiwen n ufurek ɛerḍeɣ ad ṭṭfeɣ deg wis sin, zegleɣ-t. Ɣliɣ-d ɣef lqaɛa yeqquren, zewreɣ afus-iw ayeffus, mi yewweḍ ɣer tmurt sliɣ-as amzun iqeccem am usɣar iḥeḍmen. D timerẓiwt i yereẓ wufus-iw ayeffus. Aṭas i qqimeɣ uɣaleɣ d lemɛayrat ɣef warrac.

Anda kan i iyi-d-walan ad bdun aɛayer yeqqimen aṭas ur yeṭṭaxer fell-i:

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!” D jeddi ubelluḍ i yellan d imdebber fell-aneɣ, baba yettidir imiren deg tmurt n Fransa. Ihi d netta i iyi-iwwin ɣer sbiṭer n Uqbu, yiwet n temdint i d-izgan ɣef tama n usammer n Tzerrajtt. Teggug fell-as azal n xemseṭṭac n yikilumeṭren. Mi iyi-iṭall umsuji (58), yufa ur yezmir ara ad yexdem kra, s yiwen uceṭṭiḍ azedgan yettel-iyi-t s wayeḍ iɛleq-iyi-t ɣer umgerḍ. Yura kra n wawalen ɣef lkaɣeḍ amellal iger-it daxel n tjellabt n tebrat yefka-tt i yiwen n ufremli, wwin-iyi s tkerrust n sbitar ɣer Bgayet. Bgayet d tamdint meqqren yebnan ɣef yiri n yilel, ɣur-s sbitar d ameqqran yesɛan ttawilat ugar n win n Uqbu. Qqimeɣ din azal n sin n yimalasen (59). Cwi kan deg taggara n useggas aɣurbiz i d-teḍra fell-i tedyant-a, wanag ad s-ɛiwdeɣ i useggas n leqraya. Imuras imeqqranen sɛeddaɣ-ten mačči akken i ilaq d wakken bɣiɣ, zgiɣ ttɛebbiɣ yid-i am yifker ttɛebga taẓayat n unres. Ur iyi-tettaǧǧa ad ṭṭseɣ akken i iwata neɣ ad urareɣ am nekk am tizziwin-iw. Wwteɣ-tt akken, afus-iw daxel n tejbirt n unres azal n tlata wayyuren. Cwi kan yejber ufus-iw wanag imuras i iyi-fungen llan wid i d-iteddun ad ten-id-ɣermen.

Temẓi n Caɛban

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!”

        Dɣa mi ara d-awḍen yimuras imeqqranen, nekk d yimeddukal-iw n tarbaɛt ur nettaǧǧa amḍiq. Netteffeɣ ɣef lexlawi, nettnadi-d leɛccuc n yigdaḍ (60). Ur nettagad izerman i d-nettmmager ama teddun ɣef tmurt ama ttalbaben isekla. Ula d nutni am nekkni… ɣef uɛebbuḍ i nteddu ɣer tmellalin n yifrax yersen deg tlemmast n lɛecc ttrajunt-aɣ. Ma nekcem ɣer uɣeggad n ččina ur d-neteffeɣ syin alamma nezzeɛbel s usebleɛ n yigumma n ččina neɣ yufa-aɣ-d bab n wayla, yesqaqar-aɣ s urjam n temriwin. Tarewla tettarra-aɣ srid s asif Aɛebbas iwerrken s tmedwin anda i neccucuf. Tamda “ggeẓru Mkani” d talqayant yerna tettaččar d ameslalaɣ, nettagad-itt akk, acḥal d win tečča, wid i wimi yeqqur uqerruy rnu ur ssinen i ucucef. Tameddit nettuɣal s ixxamen-nneɣ neɛya nezzeh. Iɛebbaḍ ččuren d lfakyat n lawan. Mebla ma nruja ad nečč imensi ur nelli asmahat, nɛennu ussu-nni n lekteb akken ad neɣli ɣef yiwen yidis alma d ṣṣbeḥ.

        Iseggasen ttɛeddayen, yiwen ur yif wayeḍ, am yilindi am useggas-a, am qabel, am wabel. Ulac kra i yettbeddilen deg tudert-nneɣ ala timerniwt n useggas ɣef wayeḍ, nettimɣur, nuɣal nferreẓ timsal xir n zik.

Deg umahil yerzan aɣerbaz ẓẓewreɣ, yal aseggas ttɛeddayeɣ ɣer uswir yellan nnig. Uɣaleɣ qqareɣ deg uɣerbaz alemmas imi d-wwiɣ akayad n taggara n tezrawin (61) timezwura. Uletma Mennun acḥal d abrid i tezgel ur tɛedda ara s aswir imineg (62). Wanag gma Ɛmara ur d-yezgi maḍi d leqraya. Tikwal mi ara yeffeɣ tanezzayt s aɣerbaz yettarra s asif n At Tirrugza, netta d yiwen n umeddakel-is, sɛeddayen ussan-nsen din, tturaren d yimqerqar d tberdeddac. Leqraya ur tt-rrin d aɣilif, ur ten-id-tecqi ara akk. Yewwet wissen acḥal d aseggas deg yiwen n uswir ɣer ccix Saɛdi. Kra n unelmad yeɣran ɣer ccix Saɛdi yeffeɣ-d d uzlig. Akka i teḍra ɣef gma Ɛmara, imi ur d-yewwi ara iman-is deg uɣerbaz staxren-t-id ad idelleg akken yebɣa.

        Taggara n useggas wis krad deg uɣerbaz alemmas war isem, acku ala netta i yellan deg tɣiwant n Tzerrajt, igmaḍ (63) n umahil-iw aɣurbiz lhan, ɛeddaɣ ɣer uswir wis ukkuẓ. Imuras imeqqranen wwḍen-d, nekkni s yinubiyen deg Tzerrajt kan i ntezzi. Maca aseggas-nni yella kra i ibeddlen acku yessawel-d unemhal (64) n uɣerbaz-nneɣ i nekk d ukkuẓ n yimeddukal-iw: Qader, Crif, Ḥamid d Maḥmud. Yenna-aɣ-d ma nebɣa ad nruḥ ad nesɛeddi ayyur ɣef yiri n yilel deg ugrur n yimuras (65) deg Cap Awqas. Nesla kan i wawal n “yilel” nerra-as ɣef tikkelt:” Ih!” Nectaq lebḥer, nekk s timmad-iw ɣur-i rbaɛṭac n yiseggasen deg tudert-iw, ar ass-a ur ɛfiseɣ ijdi (66) n teftist (67) n yilel neɣ kecmeɣ ɣer daxel-is.

        Agrur n yimuras yeḍra-d deg yiwen uɣerbaz alemmas n Awqas.

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer, tama n usammer (68) n Bgayet. Mi newweḍ s yiqraben-nneɣ deg xemsa yid-neɣ, nufa tuget n yimhuras usan-d seg temdint n Sṭif. Llan azal n mraw n yimasayen (69), mmden, d nutni i ɣ-d-ittaken iwellihen amek ara teg tiklii-nneɣ. Ugur ameqqran i d-nemmuger d tutlayt. Imhuras d tirni, imeqqranen imecṭaḥ, ttmeslayen s taɛrabt taɣerfant (70). Nekkni deg xemsa yid-neɣ ur tt-nessin ara ad tt-nehder. Nessen ad nemmeslay taqbaylit, tafransist d taɛrabt i neɣra. Mi ara nɛeddi ad d-nehder s taɛrabt-a n uɣerbaz ttaḍsan merra deg-neɣ, dɣa nettarra-tt din din ɣer tutlayt tafransist. Nekkni d yimdebren s tefransist i nettemsefham, ma d yimhuras imecṭaḥ, s taɛrabt, s tefransist, s teqbaylit, tikwal s uwehhi am yiggugamen. Aɣbel ur d-yeggri ara deg taywalt (71), maca deg ucucef. Ass amezwaru ala xemsa n ddqayeq i d-neẓẓur aman n lebḥer ɣas ma deg yedra-s i d-nɛetteb seg Tzerrajt ɣer Awqas. Xemsa n ddqayeq n ucucef a ɛaǧaba d uḥerreb am lɛeskar s ufella. Mi ara nɛeddi ad nekcem s aman n yilel nettadded d iderra, wa deffir wayeḍ, ɣef yijdi n teftist .Dɣa netta, yal ass nettnaɣ ɣef umkan amezwaru acku d win i d-izgan din i ikeččmen d amezwaru ɣer lebḥer. Akka i d axemmem n yimeẓẓyanen.

Temzi n Caâban

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer,

        Yiwen n wass zgiɣ-d d aqerruy n udar-nneɣ. Lliɣ beddeɣ ha-t-an iteddu-d ɣur-i yiwen uqcic Asṭayfi ad yili d nned-iw. Yewweḍ-d kan ɣer yiri-w yeskuṭṭef-iyi deg uɛebbuḍ yenna-iyi-d s taɛrabt taɣerfant: “Ah ay Aqbayli, uɣal tura ɣer deffir!” Nekk rriɣ iman-iw ur s-sliɣ ara akk. Yuɣal yessuli taɣect-is iɛawed-iyi-d dima s taɛrabt: “Ɛni tɛuẓẓgeḍ, la k-d-qqareɣ uɣal ɣer deffir!” D acu ara s-rreɣ i wa yebɣan ad iyi-iḥqer. Ttrajun akk wid i d-ittnezzihen ad xedmeɣ ayen i iyi-d-yessuter. Ɣelḍen nezzeh acku ur xemmemeɣ ara aṭas, rriɣ afus-iw i kemsen d lbunya ɣer deffir, ssawḍeɣ-as-tt s aɛebbuḍ-is akken i ilaq. Isuɣ Rebbi i t-id-ixelqen, yeɣli ɣef rrmel.

Nekk mi s-sliɣ iɛeggeḍ akken yuɣal yeɣli ugadeɣ cwiṭ i s-xedmeɣ, blettxeɣ ɣef rrmel, am netta tteglilizeɣ. Din din imhuras ssawlen i yiwen umasay, yufa-aɣ-d i sin nefser ɣef rrmel neṭṭef iɛebbaḍ-nneɣ nettnazaɛ. Issekker-aɣ-d i sin, mi d-nebded iwesseɛ afus-is ɣer deffir yefka-iyi-d iskiḍ. Ḥulfaɣ imiren i lḥenk-iw azelmaḍ yeḥma maca, ul-iw teččur-it-id tebɣest acemma deg-i ur d-yeḥrik. D acu kan ttrajuɣ deg umasay-nni ad isekkeḍ amhares-nni wis sin. Mi walaɣ kra ur s-t-yexdim, nekk nwiɣ ad t-isekkeḍ akken i iyi-isekkeḍ, d aya kan, kkreɣ luɛaɣ-t s tefransist: “Acimi ur tewwiteḍ ara wihin akken i iyi-tewwteḍ?

        –Yehwa-iyi! Iyi-d-yerra.

        –Nekk ẓriɣ acimi, acku nwen.

        –I kečč d acu-k?

        -Nekk d Amaziɣ (Je suis Berbère).

        –Ay amẓɣuẓar, yeɛni raciste s tefransist.

Qqimeɣ bateɣ ur gziɣ ara tanfalit (72)-is taneggarut acku deg uɣerbaz neɣra aẓɣuẓar yettili-d gar yimdanen imellalen d yimdanen iberkanen deg tmurt n Marikan akka i fehmeɣ awal-a. Aqcic d wukud nnuɣeɣ d netta i imellulen fell-i. Ar ass-a ur ẓriɣ ara d acu i yebɣa ad iyi-t-id-yini. Taluft ur teqqim ara din, amasay-nni i iyi-fkan tiɣrit yessaweḍ-itt ɣer unemhal n ugrur n yimuras. Imḍebber-a ameqqran deg twuri (73) akk deg lqedd, yewwi-iyi yid-s ɣer yiwet n tneɣrit tilemt mi d-nuɣal seg lebḥer ɣef leṭnac ad nečč imekli, yebda yekkat deg-i amzun yekkat aɛdaw-is neɣ tacekkart n rrmel am ubunyaw (74). Kra din imi s-nniɣ nekk d Amaziɣ. Ula d iḍ-nni ur ɣ-yeǧǧi ara ad nens din nekk d yimeddukal-iw i d-yeddan yid-i mi iyi-d-nfan seg uɣebaz n tmurt-iw.

Temzi n Caâban

Nekk d Amazigh…

 

        A-tt-an temzi n Caɛban. Ayen i iyi-iǧǧan uriɣ aḍris-a s tutlayt n yemma, s Teqbaylit, ahat d tiririt i unemhal i iyi-iwwten mi s-d-nniɣ tidet: nekk d Amaziɣ. Ẓriɣ yenuda ad ineɣ deg-i timuzɣa.

Bɣiɣ diɣen a Massa ad kem-steqsiɣ: ayɣer ur neqqar ara tameslayt-nneɣ deg uɣerbaz am tmeslayin-nniḍen: taɛrabt, afransist, tagnizit… Aḍris-a ara teɣreḍ, ẓriɣ s shala, d ttbut n tezmert n tutlayt-nneɣ Tamaziɣt, ara ikecmen, kkes ccek s aɣerbaz.”

 

Temzi n Caâban

Tamazight deg ugherbaz n tmurt-is…

Amawal

 

1-asaru:un film                                            32-amḍan : le nombre

2-azemz:une date                                      33-all : aider

3-agafa : le nord                                          34-ussin : célèbre

4-taɣiwant : la commune                            35-tanemla : le socialisme

5-tutlayt : a langue                                      36-anemgal : le contraire

6-Tamsiwt : Mademoiselle                        37-iserdasen (aserdas): les militaires

7-aɣan : un devoir                                       38-amalu : l’ouesr

8-amahil : le travail                                     39- srid : directement

9-asluɣmu : un entaînement                      40-anzi : le proverbe

10-akayad : un examen                             41-tawinest : un cercle

11-aḍris : un texte                                       42-aɣella : le chef

12-asentel : un thème                                 43-ifuras (afaris) : les produits

13-aswir : le niveau                                    44-ggug : être éloigné

14-tabɣest : le courage                              45-tawnaft : la curiosité

15-tafyirt : la phrase                                    46-isekla (aseklu) : les arbres

16-asebter : une page                                47-tanezzayt : la matinée

17-taferkit : une feuille                                48-taneɣrit : la salle de classe

18-amaggal : le surveillant                                    49-tamsirt : la leçon

19-tigawt : l’action                                       50-tinaragin (tanaragt) : les voisines

20-akud : le temps                                      51-amsudeɣ : le défilé

21-tikta (tikti) : les idées                             52-tahuski : la beauté

22-tisemhay (tasemhuyt) : les saisons    53-igumma (agummu) : les fruits

23-anamek : le sens                                   54-imuras (amaris) : les vacances

24-tamrawt : la dizaine                               55-tacengut : l’ennemie

25-tallit : une époque                                  56-tamhersa : le colonialisme

26-tassellullit: la libération                        57-ilel : la mer

27-taɣelnawt: nationale                              58-amsuji : le médecin

28-timunent: l’indépendance                    59-imalasen (imalas) : les semaines

29-tadbelt : l’administration                       60-igdaḍ (agdiḍ) : les oiseaux

30-tanaya : la souverainete                       61-tizrawin (tazrawt) : les études

31-serwes : comparer                                62-imineg : superieur

 

63-igmaḍ (agmuḍ) : les resultats

64-anemhal : le directeur

65-agrur n yimuras : camp de vacances

66-ijdi : le sable

67-taftist : la plage

68-asammer : l’est

69-imasayen (amasay) : les responsables

70-taɣerfant : populaire

71-taywalt : la communication

72-tanfalit : l’expression

73-tawuri : la fonction

74-abunyaw : le boxeur

75-tafrit : la conscience

76-tamagit : l’identité

77-tazmilt : la note (scolaire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamedyazt-iw

Tamedyazt-iw

tamedyezt-iw

Seg zɛaf i d-tuɣ aẓar
Tmedyazt uriɣ ar ass-a

Seg zɛaf i d-tuɣ aẓar

Tmedyazt uriɣ ar ass-a

Yeqqim neɣ yedda uḍar

Allaɣ yeskikiḍ tasa

Aɣbel ma izger-d amnar

Ha-t-an deg wul i yensa

 

Tamedyezt-iw

Uriɣ (ɣe)f lbaṭel aberkan
Yekkaten mebla aḥezzeb

 

Uriɣ (ɣe)f lbaṭel aberkan

Yekkaten mebla aḥezzeb

Yettarra imdanen d aklan

Heggan akk i usqizzeb

Aɣiḍi iruḥ ur d-iban

Tudert tmug d asegrireb

Tamedyezt-iw

Yir tudert

 

Uriɣ (ɣe)f tmuḥeqranit

Yerran miḥyaf d awal-is

Tudert tuɣal d lḥentit

Ɣef win yeṭṭfen di nnif-is

Leḥkem irebba tacriḥt

Ma d agdud yeqber wul-is

Tamedyezt-iw

S ufḍis i ifukk ufus-is

Ayen uriɣ ɣef ujujru

Meẓẓi sdat n yisiḍ-is

Tudert yebna-tt ɣef uɣurru

Laɛmer yeṭṭif awal-is

Ur ibennu, yetthuddu

S ufḍis i ifukk ufus-is

Tamedyezt-iw

Tikerkas sehlent…

Tamurt, zedɣent tkerkas

Fell-as tira ur tettfakka

Yezga ssuq-nsent yal ass

Tikli-nsent tga kanakka

Tidet sɣersen-as tara-s

Nɣan-tt, gren-tt s aẓekka

Tamedyezt-iw

Ulac am tayri..

Bɣiɣ ad aruɣ ɣef tayri

Tin ay izedɣen ulawen

Ad yeffeɣ wayen n diri

I yelhan ad d-yeqqimen

Timura ad awḍent s itri

Imal d win ara iseggmen.

 

                                                         Tazmalt ass n: 09/12/2003

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Cfut fell-aɣ

Tamcict itetten arraw-is….

 

Cfut fell-aɣ

Cfut fell-aɣ

Tebrek teskuffer ulawen

Annaɣ a widak yeddren

Ḥadret ad aɣ-tettum!

Cfut, yak nella yid-wen

Uqbel talafsa ad ɣ-tsumm

Tebrek teskuffer ulawen

Teggra-d tecriḥt n uksum

Imdanen, uɣalen ddreɣlen

Anzaden dlen aqadum

Tajenwit gar yifassen

Iri, iεedda ɣef ugerjum.

Cfut fell-aɣ

Tafsut tenger seg mayyu

Ssekrin tudert i lehhu

Nɣan-t, mazal-it meẓẓi

Yeɣli-d ɣef tmurt wagu

(de)G tafat, ṭṭlam yettẓiẓi

Tafsut tenger seg mayyu

Tagrest, tewwi-d amerẓi

Asirem, yerẓa-t εeyyu

I d-yeɣlin fell-as d tirẓi

Nekkni neqqim nettraju

S tuffra, (de)g teɣmart nettinẓi

 

A win izellun arrac

Mel-iyi ma tegganeḍ uḍan

Mejεer, nnig-k ulac

Tefkiḍ anzi ɣer yir aṭan

Deg (u)fus teṭṭfeḍ alewwac

Tqelleεḍ tudert (ɣe)f yiẓuran

Qqiment ggugment tuɣac

Laεqel ur yefriz ussan

Mi iwala imdanen d tirac

Bruzεent, fesrent deg (yi)ɣewdan.

Cfut fell-aɣ

Qqiment ggugment tuɣac
Laεqel ur yefriz ussan

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma, tamurt-iw…

D acu i iḍerrun akka?

D ayen ur iqebbel laɛqel

Nnan-d yemma mačči d yemma

Fell-i ad tuɣal tegdel

Wissen ma ad-tezzi ɣer tama?

D tifranin-nni i d aɣbel

Yiwet rnan-as di ssuma

Tayeḍ ǧǧan-tt akken fiḥel

Tamurt seg miḥyaf teɣma

Deg (yi)zamulen tɣeṭṭel

Yemma mačči d yemma?

Tecbeh yemma…

Yemma d azamul n tmurt

Tamezwarut d nettat

Tefka aẓar am tzemmurt

Taseṭṭa-s rran-tt d tifrat

Deg (yi)genni amzun d tasekkurt

Mi d-tuffeg tewwi-d tafat

Taggara wwten-tt deg tefsut

Arraw-is ččan tamrart

Ar tura rẓaget tmeddurt

Mi ǧǧan yemma di teɣmart

Yemma mačči d yemma?

Yemma d azamul n tmurt
Tamezwarut d nettat

Yemma tezger-d i leqrun

D lferḥ-iw mi tella ass-a

Imi-s mačči d aɛeggun

Tikwal irennu-d taḍsa

Ɣas ma deg-s yal ass ttazun

Urǧin awal-is yemsa

Tettirriq am lkanun

Tafat-is urǧin tensa

Limmer ufin ad tt-zlun

Ad s-cergen ula d tasa

Yemma mačči d yemma?

Yemma tezger-d i leqrun
D lferḥ-iw mi tella ass-a

Tasa-s d arraw i d-trebba

Deg-s yiwen ur yefki afus

Tga abernus d talaba

Yeldi ur s-teqqin agus

Seg zik tettraju nnuba

Fell-as ad yekkes wammus

Tidet wissen anda i teɣba

Lekteb yezga yesmussus

Yiggas ad d-tejbu i lejba

Ad d-tas ad tefsi i tyerrust.

                                                                 Tazmalt ass n: 20/03/2004

Yemma mačči d yemma?

Tiyemmatin n Leqbayel…

Yemma mačči d yemma?

Urǧin awal-is yemsa
Tettirriq am lkanun

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires