Tafugt

Tafugt

 

Tafugt

Urzen wafriwen

Yurez rrebg afriwen

Ifadden kkawen

Ma d tafugt fell-i tufeg

 

Afriwen asmi  ḍelqen

Deg (yi)genwan kkaten

D widak i sɛiɣ d rrezg

 

Tura am win yettwaḥebsen

Tafat mi tt-ssensen

Tudert-inu teddegdeg

 

tafugt

Publicités
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ili-k d kečč

Ili-k d kečč

Ili-k d kečč

Ih, d tutlay-ik

Yebges s uberwaq

Ad yexdem argaz

Yesɛukkez aɛekkaz

Yeffeɣ ɣef leswaq

 

Ihedder i medden

Yessiɣzif awal

D tiẓeḍt n tizwal

D ntu n usennan

Ilik d kečč

 

Ddunit tbeddel

Fessin wazalen

Deg temda lqayen

Ahya Leqbayel!

 

Ili-k d aseklu

Iferr d azegzaw

Aẓar ur yettkaw

Dima iteddu

Ilik d kečč

Ili d aseklu

 

Ili-k d win n tura

Ur tettu iḍelli

Ad k-tezdeɣ tlelli

Ass-a d uzekka

 

Meslay taqbaylit

Ḥrez ɣef yinsayen

Diri ilmawen

Ttawin-d tawaɣit

Ili-k d kečč

Tfukk tegmat

 

Tagmat, ttliwi-tt

Seqwu ifadden-is

Deg yigenni Sali-tt

Ad yali ccan-is

 

Ur ttaǧǧa ara nnif

Ad k-yeffeɣ afus

Ad k-yali wammus

Ma ur k-yuwi wasif

Ili-k d kečč

Ili-k kan d kečč

 

Ili-k kan d kečč

Ur ttili d wayeḍ

Yuɣalen d wayeḍ

Iman-is immečč

Ili-k d kečč

Ili-k d Amaziɣ

 

Bedd, tezdiḍ lqedd

Kečči d Amaziɣ

Ger-it deg umelɣiɣ

Ur ggan, kker-d…

Malek HOUD Tazmalt ass n: 24/05/2017

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Neqqen asirem

Neqqen asirem

Neqqen asirem

Arrac yessaramen…

Nɣan asirem deg Tmellalt

Deg tɣiwant n Tezmalt

Lbaṭel ǧǧan-t ad yefrurex

 

Tamdint tuwi-tt tḥemalt

Teḍra yid-s am taǧǧalt

Di twenza-s tettwafeddex

 

Tamurt-nneɣ d taderɣalt

Ɣef sswab d tamerwalt

Afurek n teɣdemt yeclex

Neqqen asirem

Yella usirem

 

Ilemẓ teqqen-as takmamt

Amɣar, ur t-tnuda, tufa-t

Turar azekka-nneɣ d ddabax

 

Ad nger tikerkas deg teswalt

Ad as-nfek taxellalt

Dayen neɛaya deg ukellex

 

Tudert iḥemmlen lhemm

Tettgalla ɣef usirem

Ur d-itezzi ɣef yimdanen

 

Ma ilul-d kan ad t-tegzem

Tebɣa ad d-yeggri yilem

Ad yezdeɣ akk ulawen

Neqqen asirem

Yezmer lḥal…

 

Tettaǧǧew-d ala ssem

Ledɣel ur tt-itezzem

Imi ggten wid ideɣlen

 

“Ifuḥ yimi-k a yir izem”

Nenna-t-id ur nneddem

Ussan-ik, nebda nḥesseb-iten

 

Tazmalt ma nebɣa ad tseggem

Ad as-d-nerr targa n usirem

D tarwa-s kan ad tt-irefden.

Asirem i Tezmalt

Yuɣal-d yiwen n uxemmem

Agdud meskin yessusem

Fell-as ɣeḍlen-d rrehba

 

Ɛawden-aɣ ula d isem

Ayen d-nnan ad t-nexdem

Ɣef tmurt tennejla ssaba

 

Sswab-nni n zik iqeccem

Axxam n tjadit yeddrem

Igran merra d lɣaba

 

Tsensel lehna am uzrem

I d teǧǧa ala iclem

Lehmum ttawḍen-d s nnuba

Asirem Fatah.jpg

Yeqwa-d fell-aɣ ureggem

Tamurt-nneɣ ad tseggem

Ladɣa teqqim ɣef lbumba.

 

Tazmalt ass n 13/10/2017

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tugna n lemri

Tugna n lemri

 

Tugna n lemri

Tura meẓẓiyeɣ…

 

Kulfeɣ-ak Rebbi a zzman

Tettɛeddayeḍ ur d-tettuɣaleḍ

Lǧerra-k teǧǧiḍ-tt ɣef umdan

Udem-is merra ad t-twecmeḍ

Aɛrur ad s-tɛebbiḍ ussan

Ssifa-s, tettḥareḍ ad tt-tcemteḍ

Segmi ara yili d lṭufan

Kečč yid-s ad tetturareḍ

D aciban melba uglan

Akka kan ara t-terreḍ

Tugna n lemri

iɛreq-iyi yiman-iw…

 

 

Muqleɣ udem-iw deg lemri

Win walaɣ nniɣ-as: Azul!

Mi d-neṭqeɣ i d-yeldi imi

Am nekk yenna-t-id seg wul

D nekk? Mačči d nekkini?

Ccek imir-nni i d-ilul

Deg-i yettɛanad am yibki

Ur yeḥbis bezzaf iḍul

Udem-iw, ziɣ iɛreq-iyi

Yal ass yettbeddil nnul

Tugna n lemri

Anda-t wuden-nni?

 

Tugna i d-yessken lemri

Tɣaḍ-iyi mačči d kra

Anda-t sser-nni n zik-nni

Acmat, iɣumm-it tura

Tazmert-nni izedɣen deg-i

Teffeɣ seg-i s tuffra

Ccib yuɣ-tt-id d tirni

D affar ur neǧǧi tama

Yiwen n uḍar ifel s agni

Anda ad nesteɛfu i lebda

Tugna n lemri

Zzman yexdem ccɣel-is…

 

Mačči d lemri i d ssebba

Ɣef wayen i aɣ-iḍerrun

Yettakk-d yiwet n tugna

D zzman i tt-id-ibennun

Yezdi lqedd, nuɣal nekna

Am win iɛebban leqrun

Tudert amzun d ddqiqa

Ulac win ara tt-yernun

Nettɛedday wa deffir wa                                                                                                             

Am yisɣaren deg lkanun.

Tugna n lemri

Akka i d ddunit…

Malek HOUD. Tazmalt ass n 14/06/2017

 

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Akli mebla lebɣi

Akli mebla lebɣi

Akli mebla lebɣi

Daxel n tneɣrit

Nekk d anelmad yeqqaren
Nekk i d argaz n uzekka
Azekka-w d win yeqquren
Ur tufiḍ d acu i iyi-d-tefka
Tmurt yebnan ɣef yiɛeqqaren
I d-tettaǧǧew seg Mekka

Aɣerbaz ibedd ɣef wulac
Tussna deg-s ur telli
Deg wallaɣ yezga uɣamac
Ur d-yegmir ula d tikti
D aklan i ttarran arrac
Azekka ad ɛebden Sidi

Ttheggin-ten ad ttaɣen awal
I wid yuɣalen d lerbub
Akka i teddunt temsal
Ifker yettu d acu i ibubb
I inegren d ass amellal
Tudert ɣef uqadum i tkubb

Akli mebla lebɣi

Ttheggin-ten ad ttaɣen awal
I wid yuɣalen d lerbub

Am umuddir yemmuten
Akken i teḍra d umdan
D timeqbert melba ijeǧǧigen
Tamurt akka i tt-rran
Win yettcaxen d ɛeẓrayen
Yettazu deg wulawen

D taqeḍɛit n yizamaren
Ula d asbeɛbeɛ yegdel
Anda i bɣan ad ten-rren
Aciwer yuɣal fiḥel
Agdud d acu-t imiren?
Tbeddel dayen ɣef Leqbayel…

Ɣer melmi ad d-neldi allen
Neṭṭes tuwi-aɣ targit
Luḍa yečča-tt usawen
Nettargu tbeddel ddunit
Akit a widak yeṭṭsen
Uqbel temɣer n twaɣit.

Akli mebla lebɣi

Neṭṭes tuwi-aɣ targit

Malek HOUD, Tazmalt-Aqbu, ussan n:10 d 17/05/2017

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Mass Zidan

Mass Zidan

Iḍarren-is ttaɣen-as awal
D imegzi yessen ad yurar
D ddabex i s-yefkan azal
Yerra-t d itri n unnar

Mass Zidan

Uṭṭun mraw

Ɣas ma ibeddel akal
Urǧin yesseɣres amrar
Fransa d imira d imal
Izri-ines d Lezzayer

Taqbaylit turew-d argaz
Tugna-s di Marsay tezga
Icerreg igenni am lbaz
Nnig-sen merra iɛedda
Di Fransa d Ṭelyan ifaz

Mass Zidan

Yemma-s d baba-s

Acḥal yewwi n tilɣuɣa
D Madrid i d-iṣaḥ warraz
Din i ifukk tineggura

Sin yiswan d ddheb i swan
S uqerruy wwin-d aqbuc
Fransa tewweḍ s igenwan
D Zindin i tbubb ɛirquc

Mass Zidan

Yuwi aqbuc n ddunit
98

I umezruy ldin yiberdan
Tekcem s waɛwaj n uxenfuc
(de)G lferḥ Irumyen rwan
Ṭṭreḍqen am yiwen n ukarṭuc

Ḥnin wul-is d ameqqran
Ibedd ɣer uqcic yuḍnen
Yefka afus i yimeɣban
Yebna sbiṭar yeddermen
Yessefreḥ medden imawlan

Mass Zidan

Zizu d yimuḍan

Ala fell-as i heddren
Akkagi i d Mass Zidan
D talsawit n yImaziɣen.

Tazmalt ass n: 14/05/2005

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛecra duru

ɛecra duru

Ɛecra duru n twaɣit …

Ɛecra duru

Cfiɣ akken i ilaq i tceqquft-a n ɛecra duru, jemɛeɣ nnig n 100 deg-envoyé rriɣ-tente ɣer teɣmert. Sfeqdeɣ est tombé en forme, ufiɣ ar tura llant. Rujaɣ yiwen ad d-yebder kra ɣef tceqquf-a, yiwen ur d-yenni d acu i tt-yessemgarden ɣef tiyaḍ …
Tura ad d-sfehmeɣ: taceqquft ɣur-s 2 n wudmawen yiwen ttarun a chuté-comme imḍanen, dagi d 50 (isenṭimen), udem wis 2 ttaran fell-as unuɣ (un dessin) d kra n tira. D tira-a s tutlayt taɛrabt id aɣbel, kunwi ur tfaqem ara. Tura ad twalim amek ur aɣ-ḥmmilen ara, nekkni s leqbayel, deg tmurt-a n Lezzayer i nettarra d tamurt-nneɣ nettat tugi-aɣ. D acu i d-teqqar tefyirt-a yuran ɣef yiwen n wudem n tceqquft-a? Ad tt-id-aruɣ s yisekkilen ilaṭiniyen, nettat tura s taɛrabt. Teqqar ma tessnem ad teṭillem: « Law wilaya 15 (Tizi Uzzu), inna hadihi elumma, umma waḥida » .neɣ akka: « Law la wilayat 15 la kanate umatukum umma wahida »
Tira mecṭuḥet, iẓri inqes, muqlet kunwi akken i ilaq teɣrem ayen yuran fell-as,
Kra dagi akk acimi i d-kkren Leqbayel yiwen n wass n tefsut (20 yebrir) deg useggas 1980 yuɣalen d tafsut n Yimaziɣen. Kkren-d, d nutni i d imezwura deg umezruy n Lezzayer n lbext-iw. Nnan-d dayen neɛya deg lbaṭel, neɛya deg texnanasin-nwen, neɛya deg tmuḥeqranit, nugi ad tneṭlem idles-nneɣ d amuddir nekkni neṭallay, bɣan ad nettu iman-nneɣ ad nuɣal akken bɣan: d Aɛraben inselmen. Inselmen, yezmer lḥel, yal yiwen amek, ma d Aɛraben d awezɣi, d ayen ur d-iḍerrun ara akk ɣas ma amur ameqqran n Yimaziɣen sɛerqen-asen lǧerra, ttun iman-nsen, tuwi-ten tnafa taɣezzfan, wissen melmi ara d-akin…
Ma yeggra-d yiwen n uẓar seg-neɣ ad yettsuɣu i win yebɣan ad d-isel: Nekkni d Imaziɣen!..
Ad d-uɣaleɣ alma d yibrir-nni, d netta i d asirem n Yimaziɣen anda ma llan deg tmazɣa akken ma tella…
Yebrir yuɣ akk Tamazɣa, yuweḍ ula ɣer Tunes anida bdan ttḥerriken Imaziɣen n din, ttnadin ɣef yizerfan-nsen idelsanen, ttnadin ad ten-id-iwali udabu-nsen akken i ten-id-yefka Rebbi. Ihi 20 yebrir yuɣal d yiwen wass agraɣlan. Sfugulen-t deg watas n tmura n Tmazɣa: deg Lezzayer deg tazwara, teḍfer-itt-id Lmaruk d Libya d tunes d tiyiḍ. D yiwen wass yessawalen i tdukli n Yimaziɣen anda bɣun ilin, s tdukli ad yeqwu wafud ara d-isεejlen lebɣi-nsen.
D tamurt n Leqbayel i d aqerruy n tmacint n umussu-a maca akka tura wissen d acu i-tt-yuɣen, amzun tefka cwit lwi; ilaq ad tzellez akken ayen akk nessaram ad yeffeɣ….

ɛecra duru

Nfaq seg zik

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire