Ma…

    Ma…

Ma...

Lbaz gar yiyuzad

Ma yeffer yiṭij (ɣe)f wallen

Agris yettaf iman-is

Ma llaẓ d usemmid dduklen

Amdan yeḍmeḍ (de)g lmut-is

Ma...

Ma llaẓ d usemmid dduklen
Amdan yeḍmeḍ (de)g lmut-is

Ma lbaṭel yeẓẓel iḍarren

Lḥeqq yettwagzem yiles-is

Ma rẓen i lbaz wafriwen

Tagerfa tettekkes-d allen-is

Ma...

Ma rẓen i lbaz wafriwen
Tagerfa tettekkes-d allen-is

M(a) azger yerna-t lemmaɛen

Tarbaɛt tečča aksum-is

Ma bɣan aydi ad t-nɣen

Qqaren-as yenɣa-t yisiḍ-is

Tidet ma nnan-tt yilsawen

Lekteb ineqqes laɛmer-is

Ma...

M(a) azger yerna-t lemmaɛen
Tarbaɛt tečča aksum-is

Ma...

Ma tagrest d m yideflawen
Tafsut terna-tt s yiṭij-is

Ma tagrest d m yideflawen

Tafsut terna-tt s yiṭij-is

Ma lxuf yezdeɣ ulawen

Tikkelt kan yaɣ abrid-is

Ma lerbug n ddel cudden

Rekku yettheggi iman-is

Ma...

Ma lerbug n ddel cudden
Rekku yettheggi iman-is

Ma tebrek ass-a tdel-it

Temlel tettraju azekka

Ma aqerruy n taddart diri-t

Lḥeqq ur yettili ara

Ma yella tenger telwit

Axxam ur yettseggim ara

Ma yella diri-tt teslit

Tameɣra ur tlehhu ara

M(a) irden fukken (de)g tkufit

Llaẓ ur yettqili ara

Ma tuyseḍ ɣer tmeddit

Lebɣi-k ur t-tettawḍeḍ ara

Ma teswiḍ ass-a lḥentit

Azekka ur tettefadeḍ ara

Ma...

Ma teɛwej fell-ak ddunit
(de)G tegmat i d-tekka tyita

Ma teɛwej fell-ak ddunit

(de)G tegmat i d-tekka tyita

M(a) aqerruy temlek-it targit

Aki ur ggan ara

Ma yuɛer zzman kelleḥ-it

Ad d-yas usrad s tazzla.

                                                                                   (Tazmalt ass n: 31/01/1982)

 

   

Publié dans Uncategorized | 1 commentaire

Buredman

Buredman

Buredman

Caah, uwigh kullec….

Tessurgeḍ azal i kečč

Teǧǧiḍ-d lqaɛ n tcekkart

Ayla-w meskin immečč

Ar ass-a ur gziɣ tigert

Ayla-k yesseḍ ikerrec

Yennum aliwi n tezmert

Buredman


Tessurgeḍ azal i kečč
Teǧǧiḍ-d lqaɛ n tcekkart

D bu meqqran n uɛebbuḍ

Itett ur yesɛi tawant

Iger-iyi nekk deg waluḍ

Deg temda-nni tahrawant

Rwiɣ terẓeg n ubelluḍ

Terẓeg-nni taqesḥant

Buredman

Abernus ad t-id-yekkes

Kra yella yerra-t ines

Ig Rebbi d ayla n jeddi

Awal-iw yunfa-s yegres

Ayla-s itettel-as tiddi

Abernus ad t-id-yekkes

Ad t-yettlusu ad t-ileddi

Buredman

Laxart terriḍ-tt zegzawet

Tesddukleḍ snat n tlufa

Terriḍ-tent amzun d yiwet

Tɣeḍleḍ-d ɣef umdan tanafa

Laxart terriḍ-tt zegzawet

Tutlayin bḥal taffa

Rebbi s taɛrabt i yettwet

Buredman

Ddunit d laxart i tuɣal

Ddunit d laxart i tuɣal

D kečč i tt-yerran akka

Tessibrikeḍ-tt ur tuklal

Fell-as tesneɣleḍ-d takka

Tbeddleḍ ini i wakal

Tbeddleḍ udem i Tferka

buredman


Ayen tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ

Ayen tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ

D ulaqrar ad yali was

Tamurt idel-itt usemmiḍ

Sya u sya zzint-as tillas

A tayri kemm ad d-temɣiḍ

Lkerh ad yeqḍeɛ layas

Taregregt (At Smaɛel)

31/07/2015

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Talsa ur nesεi ara ul

Talsa ur nesεi ara ul

Talsa ur nesâi ara ul

Ttes a mmi…Ttes…

Dayen, talsa temmut deg wulawen n yimdanen ladɣa wid yerwan thennan, ur tufiḍ d acu i ten-yuɣen. Ssusfen-t-id waman mi as-kksen iman, rran-t tibelfuddemt, amzun yeṭṭes, netta d iḍes-is aneggaru i yeṭṭes. Akit a wid yerwan, a wid ur nesεi aɣlif, a wid yeggaren arraw-nsen daxel n leqṭen akken ur ttmeṭafen ara, akken ur tufiḍ d acu ara ten-yaɣen imi beεden ɣef ṭṭrad , ɣef lhemm n ddunit, ɣef waman n yilel, ɣef Bacar udem n ccer, ɣef ddeεc…
Akka tethennaḍ ay amecṭuḥ, kkes aɣilif mačči iman-ik i telliḍ deg liḥala am tin teddreḍ, llan d imelyan… Sgunfu deg telwit…

Malek Houd

 

Talsa ur nesâi ara ul

Gen a mmi…Gen

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa

Tenna leɛyub n ddunit
Ttagaden aṭas awal-is

D yelli-s n yidurar n Uqbu

Deg taddart n Tiɣilt Maxluf

Nna Raḥma At Ɛisa ad d-tejbu

Nekkni ad s-nini: “Ansuf”

Awal teqqar d asefru

Iteqqes am uzegḍuf.

Nna Raḥma At Ɛisa

Ahat mi ytella mezziyet…

Tenna leɛyub n ddunit

Ttagaden aṭas awal-is

Ad t-id-tessisen deg lḥentit

Send ad t-tazen i bab-is

Iwellihen-is akk ẓidit

Ɣef wid yeddan d rray-is.

Nna Raḥma At Ɛisa

Acḥal d aẓeṭṭa i d-tegzem

D tamqabelt teslul-d acḥal

Ttqadaren-tt nnig n llazem

Tettdawi, tkes, tettazzal

Acḥal d aẓeṭṭa i d-tegzem

Deg (yi)sefra-ines tettnawal

S temsal n yal ass i d-tzeddem.

Nna Raḥma At Ɛisa

D yelli-s n yidurar n Uqbu

Agujil n taddart, terfed-it

Tessuṭṭeḍ acḥal d tasuta

Rebbu-ines s tfenṭazit

D tameṭṭut tezdeɣ trrugza

Aɣbel d-yusan temmuger-it

Tugar azger n tkerza.

Nna Raḥma At Ɛisa

Agujil n taddart, terfed-it
Tessuṭṭeḍ acḥal d tasuta 

Ɣur-s nnig n meyya waxfiwen

Tbedd ɣur-sen s tyessawt

Tibḥirin d wayen-nniḍen

Tessewham merra taddart

Awal deg (yi)mi d isaffen

D tameṭṭut yessagren tazmart.

Nna Raḥma At Ɛisa


Ɣur-s nnig n meyya waxfiwen
Tbedd ɣur-sen s tyessawt

 

Tazmart tefka-tt akin i meyya

Tedder tessader wiyaḍ

Arraw n warraw d ccuhada

Ɣeḍlen zzman asemmaḍ

Tajmilt yuɣalen i Nna Raḥma

I tt-yuklalen ala Asaḍ.

                                                                         Tazmalt ass n: 24/12/2009

Nna Raḥma At Ɛisa

Tessefraw am wasif

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Lɛid n tgujilin (L’aïd des orphelines)

Lɛid n tgujilin

Lɛid n tgujilin

N uẓekka n baba-tsent
Yewwḍen leɛfu n Rebbi

Lɛid n tgujilin

Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi
Sdat n snat tgujilin

Yewḥel wawal deg ugerjum

Yeggumma ad iyi-d-yali

Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi

Sdat n snat tgujilin

Ssirident s waman

Ancib yerran s agafa

N uẓekka n baba-tsent

Yewwḍen leɛfu n Rebbi

A-t-a aseggas aya.

D ass n lɛid tamecṭuḥt

Imdanen ttẓurun wid

I ten-yeǧǧan ruḥen.

Tilelli, akka i d isem-is

Amzun tetturar s uncib

Dihya, tameqqrant n yessi-s

N ubabat yeẓẓlen din

Tessen ad teffer leḥzen-is

Acmumeḥ i d-tefka

Yeččur d leɣben uffir

«Ɣas», ammud-ik n tmedyazt

Yeffeɣ-d ur t-twalaḍ

Ɣas, temmuteḍ dayen

Awal-ik mazal yella

A Djamal ɣer dinna.

Lɛid n tgujilin

N uẓekka n baba-tsent
Yewwḍen leɛfu n Rebbi

L’aïd des orphelines

Lɛid n tgujilin

Imdanen ttẓurun wid
I ten-yeǧǧan ruḥen.

Paroles coincées dans la gorge

Refusant de fuser

J’ai avalé mes larmes

Devant deux orphelines

Lavant à l’eau

La pierre tombale

De leur cher père

Arraché à la vie, il y’a bientôt une année

C’était le jour de l’aïd

Les gens rendent visite

Aux disparus

Tilelli, tel est le prénom de la petite

Semble jouer sur le tombeau

Dihya, la grande fille

Du père gisant là-dessous

Sait bien cacher sa tristesse

Elle m’a souris

D’un sourire plein de douleur

« Ɣas », ton recueil de poésie

Est édité sans que tu le saches

Tes dires vivront à jamais

Adieu, Djamal, mon ami.

Lɛid n tgujilin

Tilelli, akka i d isem-is
Amzun tetturar s uncib

Publié dans Uncategorized | 1 commentaire

Acwari

Acwari

Acwari

Nekk mačči d aferṭeṭṭu

Ɣas ma ɣur-s fkiɣ anzi                      Mačči d « Z » n yimaziɣen

Nekk mačči d aferṭeṭṭu                        Twalam-t-id amzun igen

Win iwimi d-ɛeddan yiḍarren-is deg-i  Mačči d allal n ufessugan

 Winna sswab ahat yid-s laɛmer yeddi   Yerran amdan akk d iqeẓlan

 Yennum yerwa tuffẓa n lazuq n yilindi  Nekk mačči d afus n uḍraf

I yessen kan d aɣurru                       Neɣ d arẓaẓen yezzin d aglaf

Deg yimdanen d astehzi                     Nekk d acwari ay Aqbayli

Akka i yessen ad yeddu                      Mi ara t-tfesreḍ yeldi.

Acwari

Acwari

Mačči d « Z » n yimaziɣen

Acwari

Acwari

Nekk mačči d aferṭeṭṭu

Acwari

Même si je lui ressemble                            Je ne suis pas « Z » des Imazighen

Je ne suis pas un papillon                          Qui nous semble comme allongé

Celui dont les pieds passent par mon fond Je ne suis pas une altère

Celui là est dépourvu de raison Qui transforme tout individu en muscles

Ne rabâche que la même chanson            Je ne suis pas de la laine

Il ne connait que la traitrise                        Ni un grand nid de guêpes

Il n’épargne personne                               Je suis  autre qu’un chwari

Telle est sa démarche                                 Quand on l’étale bien ouvert.

Acwari

Neɣ d arẓaẓen yezzin d aglaf

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Aḥeqq tafat yettwaɣummen
D ṭṭlam i d-sseknen

Aḥeqq tafat yettummezlen

D lbaṭel ibegsen

D ayla-ɣ yufgen ad d-yuɣal

Aḥeqq tafat yettwaɣummen

D ṭṭlam i d-sseknen

D ayen yeḍran ad d-yekfel

Aḥeqq merra wid yejjujran

D wayen akk i srewten

D lfinga ɣur-sen ad tazzel

yemmut lheqq

Tislit tcbeh…

Yemmut lḥeqq

Tudert tecbeḥ am teslit

Kra neggul yewwi-t waḍu

Seg zik nettraju

Neṭṭes tewwi-aɣ targit

Deg lexyal nwala ferru

Aɣilif yettru

Ihegga-d rrwaḥ i tmeddit

Taḍsa (de)g wudawen trennu

Tekfa ddeɛwessu

Tudert tecbeḥ am teslit

Yemmut lḥeqq

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli
Nugi ad d-nali

Tuɛer tidet i tmuɣli

Nennum yir tikli

Neɛmed-as i lbaḍel yeḍra

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli

Nugi ad d-nali

Amrar n usirem yerka

Nrebba tacriḥt am wulli

Nqeyyel i tili

Nettarra (de)g liffeẓ nerwa

Yemmut lḥeqq

Ur iban sani
I yettawi ubrid-ik.

Učči d arẓagan deg (yi)mi

Amzun d ilili

M(i) ara tettuḍ iman-ik

Aneggaru (de)g lmal d aydi

Yesɛa iḍelli

Kečč yeɛreq-ak uxxam-ik

D ixef-ik tettuɣaḍeḍ a mmi

Ur iban sani

I yettawi ubrid-ik.

                                                                           Tazmalt ass n 10.12.1980  

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire