Cfut fell-aɣ

 

 

Cfut fell-aɣ

Cfut fell-aɣ

Tebrek teskuffer ulawen

Annaɣ a widak yeddren

Ḥadret ad aɣ-tettum!

Cfut, yak nella yid-wen

Uqbel talafsa ad ɣ-tsumm

Tebrek teskuffer ulawen

Teggra-d tecriḥt n uksum

Imdanen, uɣalen ddreɣlen

Anzaden dlen aqadum

Tajenwit gar yifassen

Iri, iεedda ɣef ugerjum.

Cfut fell-aɣ

Tafsut tenger seg mayyu

Ssekrin tudert i lehhu

Nɣan-t, mazal-it meẓẓi

Yeɣli-d ɣef tmurt wagu

(de)G tafat, ṭṭlam yettẓiẓi

Tafsut tenger seg mayyu

Tagrest, tewwi-d amerẓi

Asirem, yerẓa-t εeyyu

I d-yeɣlin fell-as d tirẓi

Nekkni neqqim nettraju

S tuffra, (de)g teɣmart nettinẓi

 

A win izellun arrac

Mel-iyi ma tegganeḍ uḍan

Mejεer, nnig-k ulac

Tefkiḍ anzi ɣer yir aṭan

Deg (u)fus teṭṭfeḍ alewwac

Tqelleεḍ tudert (ɣe)f yiẓuran

Qqiment ggugment tuɣac

Laεqel ur yefriz ussan

Mi iwala imdanen d tirac

Bruzεent, fesrent deg (yi)ɣewdan.

Cfut fell-aɣ

Qqiment ggugment tuɣac
Laεqel ur yefriz ussan

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma, tamurt-iw…

D acu i iḍerrun akka?

D ayen ur iqebbel laɛqel

Nnan-d yemma mačči d yemma

Fell-i ad tuɣal tegdel

Wissen ma ad-tezzi ɣer tama?

D tifranin-nni i d aɣbel

Yiwet rnan-as di ssuma

Tayeḍ ǧǧan-tt akken fiḥel

Tamurt seg miḥyaf teɣma

Deg (yi)zamulen tɣeṭṭel

Yemma mačči d yemma?

Tecbeh yemma…

Yemma d azamul n tmurt

Tamezwarut d nettat

Tefka aẓar am tzemmurt

Taseṭṭa-s rran-tt d tifrat

Deg (yi)genni amzun d tasekkurt

Mi d-tuffeg tewwi-d tafat

Taggara wwten-tt deg tefsut

Arraw-is ččan tamrart

Ar tura rẓaget tmeddurt

Mi ǧǧan yemma di teɣmart

Yemma mačči d yemma?

Yemma d azamul n tmurt
Tamezwarut d nettat

Yemma tezger-d i leqrun

D lferḥ-iw mi tella ass-a

Imi-s mačči d aɛeggun

Tikwal irennu-d taḍsa

Ɣas ma deg-s yal ass ttazun

Urǧin awal-is yemsa

Tettirriq am lkanun

Tafat-is urǧin tensa

Limmer ufin ad tt-zlun

Ad s-cergen ula d tasa

Yemma mačči d yemma?

Yemma tezger-d i leqrun
D lferḥ-iw mi tella ass-a

Tasa-s d arraw i d-trebba

Deg-s yiwen ur yefki afus

Tga abernus d talaba

Yeldi ur s-teqqin agus

Seg zik tettraju nnuba

Fell-as ad yekkes wammus

Tidet wissen anda i teɣba

Lekteb yezga yesmussus

Yiggas ad d-tejbu i lejba

Ad d-tas ad tefsi i tyerrust.

                                                                 Tazmalt ass n: 20/03/2004

Yemma mačči d yemma?

Tiyemmatin n Leqbayel…

Yemma mačči d yemma?

Urǧin awal-is yemsa
Tettirriq am lkanun

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Temẓi n Caɛban

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Temẓi n Caεban » i d-yeddan deg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ ». Iḥercan-nniden ad d-ḍefren ussan-nniḍen. Taghuri igerrzen….

Temẓi n Caɛban

 

Temzi n Caâban

Inelmaden deg ttrad-nni

 

«  Nettru ɣef temẓi iɛeddan

Tɛedda amzun d targit 

Ḥaca asaru-s (1) i d-yeggran

(de)G (u) qerruy w(i) i s-yecfan, yeffer-it ».

 

 

 

Caɛban At Meẓyan d yiwen n uqcic n xemseṭṭac neɣ n seṭṭac n yiseggasen deg tudert-is, ulac ɣur-s azemz (2) n tlalit-is. Yeqqar deg uɣerbaz alemmas war isem i d-izgan tama n ugafa (3) n temdint n Tzerrajt. Ur tezmireḍ ara ad t-tzegleḍ ma tnudaḍ fell-as acku d netta kan i yellan deg tɣiwant (4) n Tazerrajt deg tazwara n yiseggasen n sebɛin. Taselmadt n tutlayt (5) tafransist, Tamsiwt (6) Tameqqrant, akka i d isem-is, tefka-d i yinelmaden-is aɣan (7) ara d-heggin deg uxxam. Amahil-a (8) d asluɣmu (9) i ukayad (10) n taggara n ulmud alemmas ara d-yilin deg wayyur n yunyu n useggas 1973. Aɣan-a ara d-xedmen Caɛban d yimeddukal-is d tira n yiwen n uḍris (11) s tutlayt tafransist, asentel (12) i sen-d-tefren Temsiwt tameqqrant d wa:  «Yal yiwen deg-wen wissen amek i d-isɛedda temẓi-s, ḥkut-d… ».

Caɛban d anelmad iẓẓewren, d win ur nettkukru ara ixeddim, laɛmer yeɣfil neɣ iɛedda fell-as uzaylal. Dɣa ma neṭall ɣer uswir(13)-is aɣurbiz nezmer ad t-nessers deg terbaɛt n yimezwura n usmil. Mi yettaru asentel-nni ɣef uzmam-is yemmekta-d yiwen n usentel-nniḍen, d tira n uḍris deg ukayad n ulmud alemmas yezrin i d-yeqqaren akka:    « D acu-tt ɣur-wen tebɣest (14)? Arut-d ɣef waya… ». Yiwen n umenkad (15) yura yiwet n tefyirt (15) ɣef usebter (16) n tferkit (17) n ukayad, yerra-as-tt i umaggal (18) yeffeɣ. Tafyirt yura unelmad-nni ur teqqim ara d axemmem kan maca tɛedda ɣer tigawt (19) imi teqqar: « Tabɣest ɣur-i d tiririt n yisbetren n tferkit-a n ukayad d imellalen ».

 

Temzi n Caâban

Neqqar kan, d aya…

Caɛban mačči d timellalin ara yerr tiferka n waɣan-is i tselmadt-is n tefransist maca yeḥṣa akken i iwata d acu ara yexdem. Dɣa ur yerni ara aṭas n wakud (20) yebda yettaru aḍris-is. Tikta (21) ččurent-d aqerruy-is, d agruffeɛ i d-ttegruffuɛent am wasif i d-iḥemlen deg tsemhuyt (22) n tegrest netta yettseggim-itent, yessrusu-tent s shala, ta deffir tayeḍ akken i d-myezwarent, ɣef lkaɣeḍ-is amellal. Teḍra yid-s am win yeffuden yeswa yerna ɣef yiwen n ujeqqim. Ur yekkir ara fell-as almi d taggara n uḍris-is. Yiwen n ugur amecṭuḥ ur t-id-immuger segmi yebda almi i ifukk. Imru-ines itecceḍ ɣef usebter s yiwet n tiḥerci i isewhamen, ittazzal ɣef yicerriḍen izegzawen netta yettarew-d isekkilen ilaṭiniyen yettddukulen d awalen. Awalen-a yersen tteffɣen-d d tifyar ɣur-sent anamek. Anamek (23) d win yebɣa Caɛban ad sent-ifek, yugem-it-id deg wanu alqayan n ccfawa-s yeqqimen zedɣent tifexrurin-is ugar n temrawt (24) n yiseggasen n tudert-is. Ur yeẓri ara acḥal n tsaɛtin i yewwet akken ad yekfu aɣan-is. Deg-s yeqqar: « Amacahu…

 

 

Tallit n ṭṭrad

 

Mi ara d-mmektiɣ ayen sɛeddaɣ ad qqimeɣ kan ad s-iniɣ deg ul-iw: « Wissen amek i d-nedder ar ass-a? ».

D tallit (25) yebḍan ɣef sin yiḥricen. Tewwet yiwen n uḍar deg ṭṭrad n tsellullit (26) taɣelnawt (27) ma d aḍar wis sin deg timunent (28) n tmurt n Lezzayer. Talalit-iw teḍra-d deg ṭṭrad (1954-1962) mi izeggen useggas 1957, deg unebdu, akka i iyi-d-teqqar yemma. Ar tura ur ssineɣ ara anwa ass neɣ anwa ayyur ideg d-luleɣ. Ayɣer? Acku imawlan-iw ur neɣri ara, asmi i d-usiɣ ɣer ddunit mačči deg uxxam n tɣiwant i iyi-ssersen. Ssersen-iyi deg yitaftaren n tirni n tsellullit taɣelnawt (FLN), ddaw n tzemmurt, d tin i d tadbelt (29) n tmurt n Lezzayer n yimiren. Fransa mazal teḥkem akk tamurt. Laɛqed neɣ arra n laɛmer i s-d-fkan i baba gren-iyi-it ɣer lǧib n tqendurt-iw, txaḍ-it yemma, yeffer ɣef tiṭ. Ur ilaq ara ad t-afen yirumyen ma kecmen s axxam ad nadin akken i uɣen tannumi. Talfi lufan ad d-tzeg tiṭ-nsen ɣef yiwen n lkaɣeḍ am win n warra, ttbut amezwaru n tedbelt n tmurt n Lezzayer tilellit, iberdiyen n Qasi At Meẓyan, yeɛni baba ad rkun deg leḥbus n Fransa ur nettssuruf ara ɣef temsal yerzan tanaya (30)-ines akken nnumen qqaren imḍebren-ines.

        D gma Ɛmara i d amenzu n tarwa n yemma, d nekk i d-irnan fell-as. Ɛmara d isem-is i d tikli-s, d yiwen n uqcic agerful ur nesɛi la deg wul la deg uqerruy, win iɛeddan ad t-ikellex. Yettarra-tt kan i wučči neɣ i yimeṭṭi. Tizzya-s merra rnant-t. Win i s-yefkan isem n Ɛmara ur t-yezgil ara maca lufan i s-iga “Nneya” d isem deg lbidal n “Ɛmara” ala tizgin ara s-d-izeg yerna akken iwata. Mennun d uletma, ur yewwiḍ ara useggas ɣef tudert -iw terna-d d tinilbit fell-i, ɣef waya i ttasmeɣ deg-s mačči d kra, ahat imi ur iyi-teǧǧi ara ad rwuɣ ayefki n yidmaren n yemma d uslaf-nni i nnumeɣ imi iyi-t-tekkes. Dɣa netta mi ttweɛɛaɣ kan ad berneɣ akuṭṭif deg teglimt-is taleqqaqt, nettat ad tebrireḥ amzun yeqqes-itt uzrem; nekk tawwurt ad iyi-teṭṭef melba ma rjiɣ tineggura. Ɣas ma Ɛmara-nneɣ srewseɣ(31)-t ɣer nneya ula d nekk ur xuṣṣeɣ ara ddmeɣ cwiṭ deg-s. Acimi? Acku ḥemmleɣ ad zuxxeɣ i yimeddukal-iw n tallit, s umnaḍ (32) n yixxamen i tesɛa twacult-nneɣ. Nettat meskint ur teksib ula d yiwen nekk ḥessbeɣ deg yixxamen n medden i ugaden Rebbi ǧǧan tawacult n At Meẓyan ad tezdeɣ tujwert. Ur tettɣimi ara aṭas deg yiwen n umkan. Tikkelt ad tt-naf deg tmurt akka i s-neqqar i lɛerc n At Tirrugza i d-izgan deg udrar, deg taddart n Tɣalaḍt, tikkelt-nniḍen ad tt-naf deg uzaɣar wissen deg taddart n Ruḍa wissen deg yiwet seg texlijin Iḍriqen neɣ Tiwririn?

Deg tudrin neɣ tixlijin-a i d-yettwabedren, d imawlan n yemma, xwali, yefka-aɣ-ten lḥal i ileddin tiwwura n yixxamen-nsen akken ad teddari twacult n At Meẓyan.

Imiren ṭṭrad ɣas ma diri-t mačči d ayen yelhan maḍi, yessazzal idammen n yimdanen, yesgujjul igerdan, ittarra tilawin d tuǧǧal ɣas ma mazal-itent meẓẓiyit, lxersum yal axxam ad s-yefk tunṭict-is n leḥzen mebla ma yettu yiwen maca yella wayen yelhan deg-s. Ṭṭrad diɣen, iteẓẓu tagmat gar yimdanen, wa yettall (33) wa, yiwen ur ittak afus deg wayeḍ, yiwen ur itett kra ma yeqqim gma-s neɣ lǧar-is akken.

 

Temzi n Caâban

Tuggdi n ṭṭrad tettban ghef wudem..

Ayen i sen-ikkes urumi ttafen-t gar-asen. Dɣa ula d tamezduɣt kifkif, win iweɛɛan yesddari win ur nesɛi ad ig leqrar i twacult-is, mačči sya lḥif ad yexdem rray-is, syin Fransa ad texdem ayla-s. Annect-a yenna-t-id umssnaw Karl Marx mi d-yerza ɣer At Tirrugza akken ad yejji acku yusa-d yuḍen.D ṭṭbib-is i t-id-iceyyɛen ɣer tmurt n Leqbayel, tamurt n ubeḥri aḥlawan akken ad yaf iman-is. Yenna deg wawal-is yeqqimen d ussin (34) ar ass-a: “Leqbayel neɣ Imaziɣen s umata ulac d acu ara sen-slemdeɣ deg tnemla (35), timetti-nsen d tanemla s timmad-is”. Ma d nekk meskin ur nessin, mazal ur frizeɣ ara timsal, ixxamen n medden rriɣ-ten d ayla-nneɣ.

        Tawacult-nneɣ ur tezmir ara ad teqqim aṭas deg yiwen n umkan, mačči d ayen yellan deg ufus-is acku imdanen bḍan ɣef sin n yiḥricen. Llan wid yelhan, ɣur-sen ul zeddigen d neyya yesfan, llan diɣ wid yuɣen abrid anemgal (36). Wigi d ixabiten, zznuzun atmaten-nsen i Fransa. Jeddi, baba-s n yemma Ṭawes, d amjahed ameqqran, yeffeɣ seg yimezwura s adrar akken ad yennaɣ mgal iserdasen (37) n Fransa i yettnadin fell-as s teftilt ad t-id-ṭṭfen. Ɣef waya, anda tebɣu tili twacult n At Meẓyan ad d-dlun lɛeskar n Fransa fell-as. Qqaren-as ɣer da i d-irezzu Buḥu Ubelluḍ, akka i d isem n ṭṭrad n jeddi, itett imensi yerna tettakem-as aɛwin yettawi-t yid-s.

        Yiwen wass wissen anwa i iqerḍen d akken Buḥu Ubelluḍ iɛedda s axxam n yelli-s i izedɣen deg texlijt n Tewririn tama n umalu (38) n Tzerrajt. Ass-nni alaḥal ad yeɣli yiṭij, lɛeskar n Fransa nutni d lḥerka ɣlin-d d aglaf ɣef texlijt tameɣbunt n Tewririn. Rran srid (39) s axxam n At Meẓyan. I yellan iḍ-nni ala yemma Ṭawes d yemma Faḍma, akka i s-ssawaleɣ i yaya, tameṭṭut n Buḥu amjahed d watmaten-iw. Baba Qasi, yuɣ-it lḥal yettidir d iminig deg tmurt n Fransa. Kecmen-d s zzdiḥ lemkaḥel deg yifassen s tyitiwin n rkul ɣef tewwurt tameḍbubt yebḍan d iceqqfan s tyita tamezwarut.

- Anda-t ufellaga Buḥu? I iɛeyyeḍ yiwen n userdas, d netta i d aqerruy n terbaɛt taɛsekrit, ɣer yimeẓẓuɣen n yemma Faḍma yedduqqsen. Tǧelleb meskint s igenni am teqcict tamecṭuḥt nettat tɛedda xemsin.

- Ulac-it da, a-t-an deg udrar, i s-terra yemma Faḍma mi s-yekkes uxlaɛ.

Yiwen wanzi (40) yeqqar: “Win yeqqes urẓaẓ yettarra zɛaf ɣef yibẓaẓ”. Mi ẓran s tidet ulac Buḥu Ubelluḍ din ɣlin ɣef leqcac n uxxam, ur ǧǧin yiwet n tɣawsa ad teqqim akken tebded. Rẓan bufraḥ, rẓan taccuyt, rẓan ifenǧalen d wayen-nniḍen… Yiwen n uɛsekri i wimi ḥercent taṭṭucin-is iwala yiwet n twinest (41) tecreḍ deg yiwet n teɣmert n tɣerɣert. Din din yessawel i uɣella-(42)ines, winna yusa-d yeṭallay anda i s-yettwehhi userdas-nni. Nwan akk d tadimt n yiwen uxemmuj ameqqran, ahat daxel-is i yeffer Buḥu Ubelluḍ.

Kkren fell-asen ɣer uɣizi n tɣerɣert s nnuba acku yeqqur wakal-is d ikenken. Ddan azal n lmitra d agessar, uɣalen ḥsan d akken agelzim, tikkelt tamezwarut i yurar din. Ḥebsen aɣizi, kkren suhlen. At uxxam mi ten-id-tuɣal tiqqit n yidammen ɣef wudmawen-nsen cehden acḥal d abrid.

Axemmem-nsen amezwaru yerra srid ɣer terbut n usɣar. Ayɣer? Ziɣen kra din akk d yemma Ṭawes, mi d-tuɣ tarbut, asɣar-is d amaynut, i wakken ur yettfelliq ara tekker teɣma-tt s kra n leḥwal i tessen kan nettat, gar-asen yella ufarez n tmellalt. Mi tfukk aɣmay, tkubb tarbut-nni teǧǧa-tt akken ddaqqes ad qqaren yifuras (43) i s-terra. Teqqim akken wissen acḥal n wussan, mi tt-id-terfed ad tt-tessired teǧǧa-d ɣef tɣerɣert ticreḍt igan am twinest. D tawinest-a i d-yecreḍ yimi n terbut yeɣman ɣef tɣerɣert i nwan yiserdasen n Fransa d tawwurt n labri.

        Mi ssawḍeɣ xemsa n yiseggasen deg tudert-iw tawacult-nneɣ tufa-d iman-is tezdeɣ deg Buqelɛa, yiwet n texlijt ur neggug (44) ara aṭas ɣef taddart n Ruḍa. Ruḍa d amkan i ibeɛden cwiṭ ɣef temdint n Tzerrajt.

Imiren, imjuhad gar-asen jeddi, Buḥu Ubelluḍ d gma-s Dadda Lḥasen, ttasen-d meḥsub yal iḍ ɣer Buqelɛa ad ččen imensi deg telwit.

Uɣen tannumi rezzun-d ɣer din acku tteklen yiwen ur ten-izznuzu, deg laman i llan.

        Taddart n Ruḍa mačči d tameqqrant, taxlijt tɛedda-as ma d taddart ur tewwiḍ ara. Teḍra yid-s am taɣaḍt-nni n Jeḥḥa nettat tfukk akk ala aglim ɣef yiɣsan. Mi tt-yewwi ɣer ssuq ad tt-izzenz yiwen n umsewweq ur d-yezzi fell-as akken ad s-tt-isawem, ad tt-walin kan ad kemmlen abrid-nsen. Jeḥḥa d Jeḥḥa, ixemmem, ixemmem yedla ɣer lǧib-is yeddem-d lmitra, yis-s yebda yettqissi taɣaḍt-nni ines ifukken. Ad iwexxer fell-as snat n lmitrat ad d-yuɣal ɣur-s ad tt-iqiss seg yixef n uqamum-is ɣer yixef n tseṭṭa-s, ad yuɣal diɣen ɣer deffir ad tt-id-iṭill netta adaḍ-is ires ɣef nnaḍer-is amzun yettxemmim, ad yuɣal ɣer tbeɛbuct-is tis snat tikkal ad tt-iqiss seg tama wadda almi d tama ufella. Kra din akk i ixeddem ur yensir ara ɣef yimsewwqen i d-izzin am umeqyas ɣef Jeḥḥa d taɣaḍt-is.

Ttemsteqsayen d acu i ixeddem akka Jeḥḥa, yiwen ur yegzi d acu i sen-d-ittheggi win yennumen ittkellix-iten. Yiwen seg yimsewwqen-nni ɛni tawnaft (45)-is tugar tiyiḍ yekker yuɣ taɣaḍt n Jeḥḥa maca s ccerṭ, ad s-d-imel ayɣer i yettqissi taɣaḍt-is. Jeḥḥa mi d-yeṭṭef isurdiyen-is yenna i winna yugin ad yesber: “Mi ttqissiɣ taɣaḍt-iw, qqareɣ-as win ad tt-yaɣen wissen ma d-yekkes seg-s azal n dderbuka neɣ azal n ubendayer!”

        Ihi, taddart n Ruḍa ɣur-s yiwen n lǧamaɛ yebna deg ṭṭerf n tmeqbert i d-yettbanen mebɛid d tiẓgi n yisekla n umadaɣ. Almi ara tawḍeḍ ɣer din ɣur-s ara k-id-sfiqen yiẓra i d-yeffɣen nnig n tmurt, derren sin sin, wigi d inciben n yiẓekwan, gar-asen mɣin-d yisekla (46) n umadaɣ s leǧdari.

        Deg lǧameɛ-a n taddart n Ruḍa i ɣriɣ nekk d gma Ɛmara i tikkelt tamezwarut deg uɣerbaz ma nezmer ad s-nessemi i lǧameɛ-a aɣerbaz.

Ma tkecmeḍ ɣer daxel-is ilaq-ak ad tekkseḍ isebbaḍen-ik ma ɣur-k zher telsiḍ-ten-id, tiɣimit ɣef yigertyal yessan ɣef tɣerɣert iselɣen s wakal.

Inelmaden yemgarraden deg laɛmer mi ara d-kecmen tanezzayt (47) ɣer tneɣrit (48) ssalayen-d aɣebbar ad s-tiniḍ d tagut n tegrest. Ccix, d asemmiḍ neɣ d azɣal, s ubernus amellal, aɛekkaz deg ufus, yettɣimi ɣef yiman-is, uɛrur-is isenned ɣer lḥiḍ amellal. Yettmal-d kra n tefyar n tsurtin n Leqran, awal n Rebbi. Inelmaden ttalsen-d deffir-s i wayen i d-yeqqar. Mi ara fakken leɛyaḍ-nsen, yal wa s taɣect i s-d-ifka Rebbi ttuɣalen ɣer tira n tsuret i ɣran ass-nni, wissen d “Lḥemdu” wissen d “Qulhu wellahu” ɣef telwiḥt s smex aberkan. Azekka-nni mi ara d-uɣalen, ilaq ad d-awḍen ḥefḍen tasuret-nni i ɣran iḍelli neɣ ma ulac asɣar ad yexdem ccɣel-is; ad d-iwwet ubandu n lfalaqat ɣef win yestehzan ur d-yelmid ara tamsirt (49)-is. Nekk d gma Ɛmara s tidet ur neẓri tigert, amzun nekcem albaɛḍ n tmura ur nessin. Ur iban ara akk ma yella d leqraya i neqqar neɣ d ayen-nniḍen nekk d Ɛmara neɣ d aẓuru i nettẓuru lǧameɛ melba lewɛadi. Lxersum, nekk ur d-ṭṭifeɣ awal seg wayen akk i ɣ-d-iqqar uselmad. Ma d Ɛmara meskin yettarra-tt kan i taḍsa, iban ula d netta ur t-id-tecqi ara leqraya n Ruḍa. Ula d ccix ifhem-aɣ, yiwen wass ur aɣ-d-yenni la zzant la rɣant.

Temzi n Caâban

Cwit i telwiht, cwit i terwiht…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

At wayyur n tziri

At wayyur n tziri

At mayyur n tziri

D aseddrem kan ur bennun
Qelɛen tudert (ɣe)f yiẓuran

 

At wayyir n tziri

M(a) ur ddin akken d-nnan
Tamurt, kkaten ad tt-xlun

      Ay amedyaz yettarun

Aru ɣef wayen yeḍran

Nugad ayen i d-iteddun

Ad yernu ɣef i yellan

Amezruy ur s-berrun

Ad sen-d-yas akken bɣan

Deg yimdanen ad ttazun

M(a) ur ddin akken d-nnan

Tamurt, kkaten ad tt-xlun

Ad negren ula d imɣan

Asirem, ran-t ad t-zlun

Ad yaɣ abrid n yiẓekwan

Tafat n wass ad tt-ɣbun

At wayyur n ntziri

Tafat n wass ad tt-ɣbun
Ṭṭlam ad idel ussan

Ṭṭlam ad idel ussan

I Rebbi-nsen ad kennun

Wigi amzun ttẓallan

Ar taggara ad deɛɛun

Deg (yi)genni ad neqḍen yitran

D aseddrem kan ur bennun

Qelɛen tudert (ɣe)f yiẓuran

Deg lekreh (de)g wakal teẓẓun

Yemɣi yefka-d asennan

Wid ntan werǧin ḥellun

I waṭan n lebda zgan

Ur ukin nutni teddun

Ur walan anw(a) i tt-yeksan

(de)G lerwaḥ, tetten ur reggun

Dubbzen merra iẓuran

Rewlen wiyiḍ ur d-dellun

Mazal-iten ar tura llan

Tamurt, ǧǧan-tt i uɛeggun

Ad tt-isdegdeg d iceqfan

Banu hilal ur tettun

Di tjadit-nsen cfan

Rran d tirgit n lkanun

Kra n win yesɛan iman.  

                                                                                Tazmalt ass n 07/06/2000

At wayyur n tziri

Azbu

 

At wayyur n tziri

Sser n Tmazight

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

2014 en révision

Les lutins statisticiens de WordPress.com ont préparé le rapport annuel 2014 de ce blog.

En voici un extrait :

Le Concert Hall de l’Opéra de Sydney peut contenir 2 700 personnes. Ce blog a été vu 16 000 fois en 2014. S’il était un concert à l’Opéra de Sydney, il faudrait environ 6 spectacles pour accueillir tout le monde.

Cliquez ici pour voir le rapport complet.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Aseggas ameggaz (Amenzu n yennayer 2965)

Aseggas ameggaz (Amenzu n yennayer 2965)

 

Aseggas ameggaz 2965

Aseggas ameggaz

Aseggas ameggaz 2965

 

Yenna : « Aseggas ameggaz

I merra Imaziɣen

Anda merra i zedɣen

D tanfalit-a i d arraz »

 

I d aɣ-yessaram d talwit

Tazmert d teɣzi n tudert

Tuccfa deg temda n tumert

Yal ass, ssbe tameddit

 

Wa i d-yeqqaren d Ccacnaq

Amaziɣ-nni Aferɛun

I yeran d acu ad yerun

Mi yeseb ussan yezdeq

 

Sin yigiman d tza tmad

d sdis tmerwin d semmus ( 2965)

Awitay s anda yuwe

Amzeruy ur t-iseffe

Zeddig ur t-yettali wammus

 

 Malek HOUD

Amenzu n yennayer

 

Amenzu n yennayer

 

 

 

 

Aseggas ameggaz (Amenzu n yennayer 2965)

 

Amenzu n yennayer

Amenzu n yennayer d ixef n useggas ɣer Yimaziɣen. Yettas-d deg wass wis mraw d sin (12) n wayyur n janvier. Ar ass-a deg tal tama n Tefriqt n ugafa anda ttidiren Yimaziɣen, sfugulen i umenzu n yennayer s yiwet n tmeɣra tameqqrant acku d yiwen wass i d-yesmaktayen Cacnaq, yiwen urgaz amaziɣ yuɣalen d agellid neɣ d aferɛun ɣef Yimaṣriyen deg useggas 950 send talalit n Mass Ɛisa. Seg yimir-nni i bdan Yimaziɣen ḥessben ussan.

Asfugel n yixef n useggas yeggra-d ar tura. Deg Uwris, tamurt n Yicawiyen, tilawin ttbeddilent inyen d tgejda n uqiḍun ɣef waya i s-qqaren i umenzu n yennayer « Buyni » ma d irgazen tturaren ddabax n uḍar neɣ ɣeṭṭlen leɣruḍ s tyitiwin n lbarud s temgeḥyal.

Deg tmurt n Leqbayel, tilawin ttheggint-d imensi n yennayer s seksu d uksum n uyaziḍ. Mi ara d-tessers twacult učči, tetten deg yiwen n uḍebsi, llal n uxxam ur yettɛedday ara fell-as uzaylal, tessrusu-d diɣen tijeɣlin n twelliyen d yiminigen akk d wid yemmuten, am wakken temlal-d tasa d wi ay turew akken ad mmagren aseggas amaynut ɣef tikkelt. Arrac imeẓẓyanen, ttseṭṭilen-asen i tikkelt tamezwarut.

Deg tama n umalu n tmurt am temdint n wihran, ass-nni tetten ala tiẓidanin. Deg Tlemsan tettili-d yiwet n tfaska iwimi semman: « Ayrad ». D yiwet n tceqquft n umazgun i d-tturaren yimezdaɣ n taddart, ttɣummun-d udmawen-nsen s yisɣumen (masques) yecban iqudam n yizem. Yiwen yizem d awessur ad yemmet (aseggas yezrin) ad yeǧǧ amkan i yiwen yizem d amecṭuḥ ara d-ilalen imiren (aseggas amaynut). Imezdaɣ n taddart, arrac tiqcicin ad tezzin i taddart, ad cennun, ad d-jemɛen isufar n wučči, tameddit, tilawin ttnawalent-d yis-sen imensi i yesddukulen akk at taddart.

 

Aseggas ameggaz 2965

Ansuf-yis-k ay aseggas amaynut!

Deg tmurt n Lmaruk, qqaren-as i umenzu n yennayer: « Tamɣart » Mi ara d-ires yimensi n yennayer yesḍuli ɣef yal yiwen n tawacult n uxxam ad yečč ass-nni nnig n tawant acku, akka i sfiliten i lxir ad yagar kra ara yekk useggas amaynut. Arrac, ma yella ugin ad ččen ad rwun, ssagaden-ten yimawlan-nsen s « temɣart » ara d-yasen ɣur-sen, d nutni ara tečč.

            Amenzu n yennayer ɣur-s ass-a 2963 n yiseggasen deg tudert-is ; i tura d acu i ilaqen ad t-nexdem i wakken ad s-nerr azal ? D ayen i isehlen maḍi, ayen i xeddmen i wass agreɣlan, amenzu n janvier d wass n umenzu n muḥerrem n useggas aɛrab ara nexdem i umenzu n usaggas amaziɣ, ad t-nerr d ass war amahil, yerna d win yettuxelṣen. D aya kan.

            GM: Ayen nessutur yal aseggas yeqqim kan d asirem, ar melmi ara tbeddel ?

 

Yennayer 2964

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ilemsiyen (Les innocents)

Ilemsiyen

Ilemsiyen

Tturaren kra yekka wass

tturarenYeffeɣ-d yiwen uɣerda seg uxemmuj anda yettidir netta d wayetma-s i tikkelttamezwarut deg ddunit-is. Imi i d-yessuffeɣ taqerruyt-is seg lqar, wwten-t-id yizenzaren n yiṭij ɣer wallen, iqmec-itent i snat. Yuɣal ileddi-itent-id yiwet yiwet. Ɣef wayen i tres tiṭ-is ad itewhem. Iwala rrbiɛ azegzaw, isekla deg yal tawsit, tiqucac-nsen ssudnent igenni seg wakken ɣezzifit, nnig-sen ttaffgen yigdaḍ yal yiwen s yini n rric-is, yal yiwen d acu i d taɣect-is. Ɣef tmurt, yesmuqul ɣer tweḍfin tiberkanin, ttecrurudent ger yijeǧǧigen, deg yimawen-nsent iɛeqqayen n yirden d temẓin. Arquqen n uɣerda amecṭuḥ ldin, qqimen akken, yetewhim kan irennu acku laɛmer yeẓri ayen akk i yettɛeddayen sdat wallen-is. Yeɛreḍ kra n yisurifen s ukukru. Yerna kra yuɣal tekkes-as tugdi, ittecrurud akken i s-ihwa. Iteddu iban-d lferḥ ɣef wudem-is almi i d-yufa iman-is deg yiwet n temrijt sdat n yiwen n lxelq, d aɣersiw, werǧin i t-iwala am tlufa-niḍen merra. Yal yiwen seg yiɣersiwen-nni yesmuqul deg wayeḍ acku yiwen ur yeẓri wayeḍ almi d ass-nni. Aɣersiw-nni wis sin d amcic.
Teḍra yid-s am uɣerda, d tikkelt tamezwarut i d yeffeɣ ula d netta ɣer berra ad yurar. Yufa-d sdat-s bu tbaḥlust-agi tarqaqant, taɣezzfant ad s-tiniḍ tugi ad tfakk. Yurar, yemɛebbar, iǧelleb, iqeṣṣer yid-s alarmi i d-yeɣli yiḍ. Imiren yal yiwen deg-sen yebren s axxam-is. Ḥaren ad awḍen ɣer tyemmatin-nsen akken ad asent-ḥkun amek i sɛeddan ass-nsen amezwaru deg berra.
Aɣerda yenna i yemma-s :”Ass-a mi ffɣeɣ ɣer berra mmugreɣ-d yiwen n lxelq amacek-it, meqqer fell-i, taqerruyt-is tga am ddabex, taɛrurt-is teččur d tifawtin timellalin d tifawtin tiberkanin, ḥulfeɣ i ccɛer-is d aleggɣan am lqaṭifa mi sendeɣ ɣur-s, urareɣ yid-s alarmi ɛyiɣ.
-Ad k-yexdeɛ Rebbi a nniya! Ad k-yečč am ulac wagi i terriḍ d ameddakel, wissen amek i d-tuɣaleḍ d amuddir s axxam, amek ur k-yegzir ara s waccaren iqeṭɛanen am ujenwi n duk-duk. Winna ay amehbul-iw d amcic, ulac acengu-nneɣ ameqqran am netta. D nekkni s yiɣerdayen i d učči n yimcac. Ḥader akka d tasawent ad tezziḍ ɣef lǧerra-s , ad k-isebleɛ ɣef tikkelt am wulac”. Akka i t-tweṣṣa yemma-s.

Ilemsiyen

Akken i k-id-twessa yemma-k…..

Deg tama-niḍen, amcic mi yewweḍ ɣer yemma-s yemla-as ayen yesɛedda ɣef temrijt netta d uɣerda asefrarax.”Ass-agi a yemma urareɣ d yiwet n tewsit n uɣersiw yesseḍṣṣay mačči d kra lufan ad t-twaliḍ, ddaqes i d amecṭuḥ, ini n tḥedduf-is am yiɣed, taqamumt-is d ccuka, tfukk s kra n wanẓaden am claɣem, tabeḥlust-is d tarqaqant, d taɣezzfant ad s-tiniḍ tugi ad tfakk”. Mazal ur ifukk ara awal acku yemma-s tegzem-as-t, tenna-as:”A nnger-ik, inser-ak yimakli gar yifassen-ik ay aɛeggun, maca ccah deg rray-iw! D nekk ur d-ak-nemli ara d acu i ntett nekkni s yimcac. Ɣas iɛedda uzaylal fell-ak ass-a, azekka mi ara tuɣleḍ ɣer temrijt-nni, ad temlileḍ d umeddakel-ik aɣerda, teẓriḍ tura d acu i ilaq ad t- txedmeḍ, fiḥel ma ɛawdeɣ-ak-d s wadda”.
Amcic mi igen iḥar ad yali wass. Uqbel ad tefrari tafat yufa-t-id lḥal yekker. Mebla ma ixemmem yerra srid ɣer temrijt. Din yettraju arfiq n yiwen n wass ad d-yas ɣur-s ad uraren… Turart ara yurar yid-s yeẓra-tt d acu-tt, d turat taneggarut n uɣerda. Awudu kan ad d-yas…

 

Ilemsiyen

Yettraju amumad akken… ad yurar yis-s…

Axxam n uɣerda d lmendad ɣer temrijt, kra yexdem umcic ɣef tiṭ-is, yettnezzih kan deg-s. Amcic yuyes, yebda asemɛirrew i wakken aɣerda ad s-d-isel ad d-yas ɣur-s. Aɣerda yessuffeɣ-d ala taqerruyt-is seg lɣar. Imi i t-id-iwala umcic yessawel-as yenna-as:”Iyyaɣ tura ad nurar am yiḍelli!”Yerra-as-d uɣerda, yenna-as-d:”Ur ḥerrec ara ay amcic, akken i k-id-tweṣṣa yemma-k i iyi-d-tweṣṣa yemma”.

GM: Aḍris-a d tukkist seg udlis « Timucuha akked temεayin » i d-yeffɣen deg useggas 2013.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire