Temẓi n Caεban (amur wis sin)

Aḍris-a d aḥric wis sin n tullist « Temẓi n Caεban ». S yis-s i tfukk. Taɣuri yelhan.

Tallit n timunent

 

Ur yewwiḍ ara useggas segmi nezdeɣ deg Buqelɛa. Mi tefra lgirra yufa-aɣ-d lḥal din. Cfiɣ-as am wass-a, yemma d kra n tnaragin (50) subbent taṣebḥit ɣer Tzerrajt ad difilint, ad gent amsudeɣ (51) deg yizenqan n temdint i yettenfalen seg lferḥ d lɣaci. Tamellalt ma teɣli-d ur tettruẓu ara. I d-yefka Rebbi seg yimdanen yerna ṭṭrad yekkan nnig n sebɛa n yiseggasen yessenqes ddaqqes deg-neɣ. Kra i d-yexleq ugellid ameqqran yurag-d ɣer yiberdan. D tilawin, d irgazen, d imɣaren, d timɣarin, d arrac, d tiqcicin usan-d akk akken ad d-sbegnen s tidet lferḥ-nsen imi tewwi tmurt-nsen Lezzayer timunent-is; dayen tura d tilellit. Ɣas ma d azɣal n ṣmayem, fuden, luẓen, ɛyan maca kra yekka wass d nutni teddun teddzen iḍarren-nsen abrid ur nettfakka, ttɛeggiḍen:”Taḥya Lǧazayer!” Akka i slan i wid yezwaren deg umsudeɣ, ttsuɣun. Nutni seg widak i d-yeṭṭafaren ttɛanaden-ten.

temzi n Caâban

        Ass-nni i tmmuger yemma baba-s, jeddi Ubelluḍ akken i s-ssawaleɣ acku tal tikkelt mi ara d-yuɣal seg udrar itekk-d s ucekrid, itekkes-iyi-d abelluḍ. Yeggar-it-in deg uqelmun n uqeccabi-ines, diɣen ɣef waya “Buḥu Ubelluḍ d isem-is n ṭṭrad. Isubb-d seg ukamyun i d-iɛebban ma d kra n yimjuhad, lsan-d merra tilabiwin n yiserdasen. Mi d-yewweḍ ɣer yemma tessemḥaleq-d s yifassen-is i umgerḍ n baba-s ur twala ara aṭas aya am yelli-s-nni n zik tamecṭuḥt, tessudun-it nettat tettawi-d yiwen n uḥiḥa azal n snat neɣ tlata n dqayeq ur teḥbis: “Lɛeslama-k a baba! Lɛealama-k a baba!” Ula d netta issuden-itt sya u sya. Myuččen ddaqqes s wallen acku mcedhan; aṭas aya ur mmeẓren. Mi tɛedda teswiɛt-nni n sslam, yekker yenna-as:

- Sliɣ terna ɣur-m teqcict…

-Tagi d taneggrut-iw wanag tella tayeḍ urɛad tt-tessineḍ s-terra i baba-s.

-Kullec mebruk! Ad m-tent-ig Rebbi d tiseɛdiyin. Amek i s-tessemmaḍ i tagi ur walaɣ ara ar tura?

-Tasaɛdit, d isem n yaya-k i d-rriɣ.

-Wissen kan ma ad d-tecbu ɣur-s, ɣef wakken i d-qqaren ulac lemtel-is deg thuski (52) i s-yefka Rebbi.

-Ahat, ma d allen-is kkes aɣilif, d tizerqaqin am tid n yaya-k.

-Awudu kan ad idirent. Ḥqa amek i s-tessemmaḍ i tneggarut-im?

-Urɛad i s-fkiɣ isem.

-Ihi ma tuɣeḍ d awal-iw ssawal-as Ḥurya acku almi d ass-a i tessen tmurt-nneɣ tilelli.

-Ih, ad s-ssemmiɣ akken d-tenniḍ, Ḥurya, ruḥ tura aṭas i k-rujan yimeddukal-ik. Uɣal-aɣ-d zik s axxam.

Nerna wissen acḥal n wussan segmi tefra, baba yuɣ axxam deg taddart wadda n Tzerrajt. D tikkelt tamezwarut i nesɛa anda ara neddari.

Ifukk rrwaḥ d tuɣalin seg uxxam n medden ɣer wayeḍ, seg tujwert ɣer tayeḍ. Fukken ccuruṭ ifuhriyen n yimawlan n uxxam akken ad nezdeɣ: “Mmi-m Caɛban yuɛer, ur ilaq ara ad iwwet mmi Naser; Naser maɛlic ma iwwet cwiṭ mmi-m”. Akka i qqaren i yemma tal tikkelt, teqqim meskint teqber tessusem. Ma d tura tezmer ad d-terr nnehta. Teslalew almi tuḍen taɣect-is asmi d-tezger amnar n tewwurt n ufrag n uxxam-is i tikkelt tamezwarut. D lḥara talemmast, ɣur-s sin n yixxamen, yiwen meẓẓi maḍi d taxxamt, wayeḍ ddaqqes i meqqer. Ɣef tɣerɣert-is i nettegririb deg sebɛa yid-neɣ tal tikkelt mi ara d-yeɣli yiḍ mi ara nɛeddi ad ngen. Tawacult-nneɣ tennerna, ɣur-s tura sin warrac d kradet teqcicin, rnu baba d yemma nessaweḍ sebɛa n yiɛeggalen lahibarek. Taxxamt-nni tamecṭuḥt terra-tt yemma d taxxamt n uniwel. Afrag ur meqqer ara yerna yejjermeq cwiṭ.

        Tallit n yimiren ur zmireɣ ara ad tt-ttuɣ ɣas ma aɣbel n uxxam yekkes. Tebrek n wussan i nesɛedda tugar tin n yimbuxen uḍan n tegrest war tiziri. Dayen zedɣen allaɣ-iw i lebda s lihana i ɣ-yeṭṭfen.

        Gma Ɛmara d uletma Mennun d nekk neqqar deg uɣerbaz amezwaru i wimi nessawal “likul gguzzal”. Baba Qasi tikkelt yaf ixeddim tikkelt yeqqim, ulac, yerna drus maḍi i ittaɣ n yisurdiyen. Ayen yufa ad t-yexdem ɣer medden, ama d imliwi ɣer ubennay ama d afellaḥ lawan n tmegra, ama d ayen-nniḍen ur d-nettawi ara azal s wacu ara iqewwet tawacult-is. Deg lawan-nni, ur ntett ara ad nerwu. Ma yella cwiṭ n yimekli, imensi fiḥel ma trujaḍ-t. Ula d tiḥdert n uɣrum idehnen s zzit n uzemmur ur tt-nufi ara, ḥader ad d-taddreḍ leǧwaz, winna yeffeɣ akk seg tmeslayt-nneɣ n yal ass. Gar rebɛa n tsemhay yellan ɣas ma ala snat i yewwin amur ameqqran deg useggas, tigi d tagrest d unebdu, nḥemmel aṭas aṭas tin i ɣ-itekksen asemmiḍ, tettak-aɣ-d učči. D anebdu i d-qesdeɣ dagi, tasemhuyt n tbexsisin d tẓurin d ukermus, d igumma (53) yugaren fell-aneɣ.D tasemhuyt yeddan d umeɣbun, ur d-tessutur ara aṭas n yiceṭṭiḍen n tmelsiwt neɣ n tduli. Dɣa nekk d watmaten-iw, yal anebdu nettali ɣer At Tirrugza nesɛedday din imuras (54) imeqqranen deg uxxam n jeddi Saɛid, baba-s n baba. Nettḥar ad ifakk useggas aɣurbiz i d-iḍerrun meḥsub deg tegrest. Tagrest d tasemhuyt ur nettawi ara deg wul-nneɣ imi tt-nettwali d tcengut (55) n yigellilen. Ilaq ad tiliḍ d win yesɛan akken ad tt-tqableḍ s yiceṭṭiḍen yeḥman, ama n tduli ama n tmelsiwt, s yisebbaḍen i iteddun deg nzeɛ i qajjar n usemmiḍ n yideflawen d ugris n tṣebḥiyin. Ma d nekkni ad yili Rebbi yid-neɣ. Deg tlemmast n ccetwa, asemmiḍ igezzem, ifassen fucclen, iḍarren qujjren, nettlusu iceṭṭiḍen ijerden yeččuren d tifawtin d yisandalen n lkawaču iqresen; s yilẓu i ten-nettaṭṭaf akken ur d-ttensaren ara seg yiḍarren-nneɣ. Wissen amek i ɣ-d-tettaf tefsut mi ara tɛeddi tegrest i ɣ-yettaǧǧan deg yir liḥala. Aṭan, leɛra, lqella n uẓiẓen d tlaba yeḥman, tikkelt nečča tikkelt nuẓam war lawan. Caylellah ay anebdu! A wi yufan aseggas kamel ad iruḥ d anebdu. Ula d uraren deg unebdu i llan aṭas, ulac urar ur njerreb ara, ɛeddan-d akk fell-aneɣ yis-sen i ntettu laẓ-nneɣ d wayen akk i ɣ-ixuṣṣen. Nettɣimi d tirebbaɛ n warrac i izedɣen merra taddart wadda. Cfiɣ netturar timesqaqart mačci ɣef tmurt akken i tt-tturaren akk medden. Nekkni netturar-itt ɣef tzemmrin n wayla n Merlot i d-izzin seg yal tama i temdint n Tzerrajt. Deg lawan-nni n temharsa (56) tafransist, Merlot d yiwen n umhares i yettayalen akk akal yeẓẓan d tizemmrin i d-izzin ɣef Tzerrajt. Win tt-id-iwalan s usawen, Tazerrajt tettban-d d tigzirt deg tlemmast n yilel (57) n uzemmur.

Temẓi n Caɛban

Tizemmrin rrant tili deg tzerrajt

Amhares Merlot iruḥ i d-yeqqimen d isem-is.

        Yiwet n tikkelt ad iliɣ ɣur-i tmanya neɣ tesɛa n yiseggasen deg tudert-iw, akken i uɣeɣ tannumi tturareɣ ɣef tzemmrin nekk d yimeddukal-iw. Ttneṭṭigeɣ seg ufurek ɣer wayeḍ am yibki nekk ttɣeggiḍeɣ s ṭṭelq n tgerjumt-iw: “Tarẓan!” Imi ǧelbeɣ seg yiwen n ufurek ɛerḍeɣ ad ṭṭfeɣ deg wis sin, zegleɣ-t. Ɣliɣ-d ɣef lqaɛa yeqquren, zewreɣ afus-iw ayeffus, mi yewweḍ ɣer tmurt sliɣ-as amzun iqeccem am usɣar iḥeḍmen. D timerẓiwt i yereẓ wufus-iw ayeffus. Aṭas i qqimeɣ uɣaleɣ d lemɛayrat ɣef warrac.

Anda kan i iyi-d-walan ad bdun aɛayer yeqqimen aṭas ur yeṭṭaxer fell-i:

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!” D jeddi ubelluḍ i yellan d imdebber fell-aneɣ, baba yettidir imiren deg tmurt n Fransa. Ihi d netta i iyi-iwwin ɣer sbiṭer n Uqbu, yiwet n temdint i d-izgan ɣef tama n usammer n Tzerrajtt. Teggug fell-as azal n xemseṭṭac n yikilumeṭren. Mi iyi-iṭall umsuji (58), yufa ur yezmir ara ad yexdem kra, s yiwen uceṭṭiḍ azedgan yettel-iyi-t s wayeḍ iɛleq-iyi-t ɣer umgerḍ. Yura kra n wawalen ɣef lkaɣeḍ amellal iger-it daxel n tjellabt n tebrat yefka-tt i yiwen n ufremli, wwin-iyi s tkerrust n sbitar ɣer Bgayet. Bgayet d tamdint meqqren yebnan ɣef yiri n yilel, ɣur-s sbitar d ameqqran yesɛan ttawilat ugar n win n Uqbu. Qqimeɣ din azal n sin n yimalasen (59). Cwi kan deg taggara n useggas aɣurbiz i d-teḍra fell-i tedyant-a, wanag ad s-ɛiwdeɣ i useggas n leqraya. Imuras imeqqranen sɛeddaɣ-ten mačči akken i ilaq d wakken bɣiɣ, zgiɣ ttɛebbiɣ yid-i am yifker ttɛebga taẓayat n unres. Ur iyi-tettaǧǧa ad ṭṭseɣ akken i iwata neɣ ad urareɣ am nekk am tizziwin-iw. Wwteɣ-tt akken, afus-iw daxel n tejbirt n unres azal n tlata wayyuren. Cwi kan yejber ufus-iw wanag imuras i iyi-fungen llan wid i d-iteddun ad ten-id-ɣermen.

Temẓi n Caɛban

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!”

        Dɣa mi ara d-awḍen yimuras imeqqranen, nekk d yimeddukal-iw n tarbaɛt ur nettaǧǧa amḍiq. Netteffeɣ ɣef lexlawi, nettnadi-d leɛccuc n yigdaḍ (60). Ur nettagad izerman i d-nettmmager ama teddun ɣef tmurt ama ttalbaben isekla. Ula d nutni am nekkni… ɣef uɛebbuḍ i nteddu ɣer tmellalin n yifrax yersen deg tlemmast n lɛecc ttrajunt-aɣ. Ma nekcem ɣer uɣeggad n ččina ur d-neteffeɣ syin alamma nezzeɛbel s usebleɛ n yigumma n ččina neɣ yufa-aɣ-d bab n wayla, yesqaqar-aɣ s urjam n temriwin. Tarewla tettarra-aɣ srid s asif Aɛebbas iwerrken s tmedwin anda i neccucuf. Tamda “ggeẓru Mkani” d talqayant yerna tettaččar d ameslalaɣ, nettagad-itt akk, acḥal d win tečča, wid i wimi yeqqur uqerruy rnu ur ssinen i ucucef. Tameddit nettuɣal s ixxamen-nneɣ neɛya nezzeh. Iɛebbaḍ ččuren d lfakyat n lawan. Mebla ma nruja ad nečč imensi ur nelli asmahat, nɛennu ussu-nni n lekteb akken ad neɣli ɣef yiwen yidis alma d ṣṣbeḥ.

        Iseggasen ttɛeddayen, yiwen ur yif wayeḍ, am yilindi am useggas-a, am qabel, am wabel. Ulac kra i yettbeddilen deg tudert-nneɣ ala timerniwt n useggas ɣef wayeḍ, nettimɣur, nuɣal nferreẓ timsal xir n zik.

Deg umahil yerzan aɣerbaz ẓẓewreɣ, yal aseggas ttɛeddayeɣ ɣer uswir yellan nnig. Uɣaleɣ qqareɣ deg uɣerbaz alemmas imi d-wwiɣ akayad n taggara n tezrawin (61) timezwura. Uletma Mennun acḥal d abrid i tezgel ur tɛedda ara s aswir imineg (62). Wanag gma Ɛmara ur d-yezgi maḍi d leqraya. Tikwal mi ara yeffeɣ tanezzayt s aɣerbaz yettarra s asif n At Tirrugza, netta d yiwen n umeddakel-is, sɛeddayen ussan-nsen din, tturaren d yimqerqar d tberdeddac. Leqraya ur tt-rrin d aɣilif, ur ten-id-tecqi ara akk. Yewwet wissen acḥal d aseggas deg yiwen n uswir ɣer ccix Saɛdi. Kra n unelmad yeɣran ɣer ccix Saɛdi yeffeɣ-d d uzlig. Akka i teḍra ɣef gma Ɛmara, imi ur d-yewwi ara iman-is deg uɣerbaz staxren-t-id ad idelleg akken yebɣa.

        Taggara n useggas wis krad deg uɣerbaz alemmas war isem, acku ala netta i yellan deg tɣiwant n Tzerrajt, igmaḍ (63) n umahil-iw aɣurbiz lhan, ɛeddaɣ ɣer uswir wis ukkuẓ. Imuras imeqqranen wwḍen-d, nekkni s yinubiyen deg Tzerrajt kan i ntezzi. Maca aseggas-nni yella kra i ibeddlen acku yessawel-d unemhal (64) n uɣerbaz-nneɣ i nekk d ukkuẓ n yimeddukal-iw: Qader, Crif, Ḥamid d Maḥmud. Yenna-aɣ-d ma nebɣa ad nruḥ ad nesɛeddi ayyur ɣef yiri n yilel deg ugrur n yimuras (65) deg Cap Awqas. Nesla kan i wawal n “yilel” nerra-as ɣef tikkelt:” Ih!” Nectaq lebḥer, nekk s timmad-iw ɣur-i rbaɛṭac n yiseggasen deg tudert-iw, ar ass-a ur ɛfiseɣ ijdi (66) n teftist (67) n yilel neɣ kecmeɣ ɣer daxel-is.

        Agrur n yimuras yeḍra-d deg yiwen uɣerbaz alemmas n Awqas.

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer, tama n usammer (68) n Bgayet. Mi newweḍ s yiqraben-nneɣ deg xemsa yid-neɣ, nufa tuget n yimhuras usan-d seg temdint n Sṭif. Llan azal n mraw n yimasayen (69), mmden, d nutni i ɣ-d-ittaken iwellihen amek ara teg tiklii-nneɣ. Ugur ameqqran i d-nemmuger d tutlayt. Imhuras d tirni, imeqqranen imecṭaḥ, ttmeslayen s taɛrabt taɣerfant (70). Nekkni deg xemsa yid-neɣ ur tt-nessin ara ad tt-nehder. Nessen ad nemmeslay taqbaylit, tafransist d taɛrabt i neɣra. Mi ara nɛeddi ad d-nehder s taɛrabt-a n uɣerbaz ttaḍsan merra deg-neɣ, dɣa nettarra-tt din din ɣer tutlayt tafransist. Nekkni d yimdebren s tefransist i nettemsefham, ma d yimhuras imecṭaḥ, s taɛrabt, s tefransist, s teqbaylit, tikwal s uwehhi am yiggugamen. Aɣbel ur d-yeggri ara deg taywalt (71), maca deg ucucef. Ass amezwaru ala xemsa n ddqayeq i d-neẓẓur aman n lebḥer ɣas ma deg yedra-s i d-nɛetteb seg Tzerrajt ɣer Awqas. Xemsa n ddqayeq n ucucef a ɛaǧaba d uḥerreb am lɛeskar s ufella. Mi ara nɛeddi ad nekcem s aman n yilel nettadded d iderra, wa deffir wayeḍ, ɣef yijdi n teftist .Dɣa netta, yal ass nettnaɣ ɣef umkan amezwaru acku d win i d-izgan din i ikeččmen d amezwaru ɣer lebḥer. Akka i d axemmem n yimeẓẓyanen.

Temzi n Caâban

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer,

        Yiwen n wass zgiɣ-d d aqerruy n udar-nneɣ. Lliɣ beddeɣ ha-t-an iteddu-d ɣur-i yiwen uqcic Asṭayfi ad yili d nned-iw. Yewweḍ-d kan ɣer yiri-w yeskuṭṭef-iyi deg uɛebbuḍ yenna-iyi-d s taɛrabt taɣerfant: “Ah ay Aqbayli, uɣal tura ɣer deffir!” Nekk rriɣ iman-iw ur s-sliɣ ara akk. Yuɣal yessuli taɣect-is iɛawed-iyi-d dima s taɛrabt: “Ɛni tɛuẓẓgeḍ, la k-d-qqareɣ uɣal ɣer deffir!” D acu ara s-rreɣ i wa yebɣan ad iyi-iḥqer. Ttrajun akk wid i d-ittnezzihen ad xedmeɣ ayen i iyi-d-yessuter. Ɣelḍen nezzeh acku ur xemmemeɣ ara aṭas, rriɣ afus-iw i kemsen d lbunya ɣer deffir, ssawḍeɣ-as-tt s aɛebbuḍ-is akken i ilaq. Isuɣ Rebbi i t-id-ixelqen, yeɣli ɣef rrmel.

Nekk mi s-sliɣ iɛeggeḍ akken yuɣal yeɣli ugadeɣ cwiṭ i s-xedmeɣ, blettxeɣ ɣef rrmel, am netta tteglilizeɣ. Din din imhuras ssawlen i yiwen umasay, yufa-aɣ-d i sin nefser ɣef rrmel neṭṭef iɛebbaḍ-nneɣ nettnazaɛ. Issekker-aɣ-d i sin, mi d-nebded iwesseɛ afus-is ɣer deffir yefka-iyi-d iskiḍ. Ḥulfaɣ imiren i lḥenk-iw azelmaḍ yeḥma maca, ul-iw teččur-it-id tebɣest acemma deg-i ur d-yeḥrik. D acu kan ttrajuɣ deg umasay-nni ad isekkeḍ amhares-nni wis sin. Mi walaɣ kra ur s-t-yexdim, nekk nwiɣ ad t-isekkeḍ akken i iyi-isekkeḍ, d aya kan, kkreɣ luɛaɣ-t s tefransist: “Acimi ur tewwiteḍ ara wihin akken i iyi-tewwteḍ?

        -Yehwa-iyi! Iyi-d-yerra.

        -Nekk ẓriɣ acimi, acku nwen.

        -I kečč d acu-k?

        -Nekk d Amaziɣ (Je suis Berbère).

        -Ay amẓɣuẓar, yeɛni raciste s tefransist.

Qqimeɣ bateɣ ur gziɣ ara tanfalit (72)-is taneggarut acku deg uɣerbaz neɣra aẓɣuẓar yettili-d gar yimdanen imellalen d yimdanen iberkanen deg tmurt n Marikan akka i fehmeɣ awal-a. Aqcic d wukud nnuɣeɣ d netta i imellulen fell-i. Ar ass-a ur ẓriɣ ara d acu i yebɣa ad iyi-t-id-yini. Taluft ur teqqim ara din, amasay-nni i iyi-fkan tiɣrit yessaweḍ-itt ɣer unemhal n ugrur n yimuras. Imḍebber-a ameqqran deg twuri (73) akk deg lqedd, yewwi-iyi yid-s ɣer yiwet n tneɣrit tilemt mi d-nuɣal seg lebḥer ɣef leṭnac ad nečč imekli, yebda yekkat deg-i amzun yekkat aɛdaw-is neɣ tacekkart n rrmel am ubunyaw (74). Kra din imi s-nniɣ nekk d Amaziɣ. Ula d iḍ-nni ur ɣ-yeǧǧi ara ad nens din nekk d yimeddukal-iw i d-yeddan yid-i mi iyi-d-nfan seg uɣebaz n tmurt-iw.

Temzi n Caâban

Nekk d Amazigh…

 

        A-tt-an temzi n Caɛban. Ayen i iyi-iǧǧan uriɣ aḍris-a s tutlayt n yemma, s Teqbaylit, ahat d tiririt i unemhal i iyi-iwwten mi s-d-nniɣ tidet: nekk d Amaziɣ. Ẓriɣ yenuda ad ineɣ deg-i timuzɣa.

Bɣiɣ diɣen a Massa ad kem-steqsiɣ: ayɣer ur neqqar ara tameslayt-nneɣ deg uɣerbaz am tmeslayin-nniḍen: taɛrabt, afransist, tagnizit… Aḍris-a ara teɣreḍ, ẓriɣ s shala, d ttbut n tezmert n tutlayt-nneɣ Tamaziɣt, ara ikecmen, kkes ccek s aɣerbaz.”

 

Temzi n Caâban

Tamazight deg ugherbaz n tmurt-is…

Amawal

 

1-asaru:un film                                            32-amḍan : le nombre

2-azemz:une date                                      33-all : aider

3-agafa : le nord                                          34-ussin : célèbre

4-taɣiwant : la commune                            35-tanemla : le socialisme

5-tutlayt : a langue                                      36-anemgal : le contraire

6-Tamsiwt : Mademoiselle                        37-iserdasen (aserdas): les militaires

7-aɣan : un devoir                                       38-amalu : l’ouesr

8-amahil : le travail                                     39- srid : directement

9-asluɣmu : un entaînement                      40-anzi : le proverbe

10-akayad : un examen                             41-tawinest : un cercle

11-aḍris : un texte                                       42-aɣella : le chef

12-asentel : un thème                                 43-ifuras (afaris) : les produits

13-aswir : le niveau                                    44-ggug : être éloigné

14-tabɣest : le courage                              45-tawnaft : la curiosité

15-tafyirt : la phrase                                    46-isekla (aseklu) : les arbres

16-asebter : une page                                47-tanezzayt : la matinée

17-taferkit : une feuille                                48-taneɣrit : la salle de classe

18-amaggal : le surveillant                                    49-tamsirt : la leçon

19-tigawt : l’action                                       50-tinaragin (tanaragt) : les voisines

20-akud : le temps                                      51-amsudeɣ : le défilé

21-tikta (tikti) : les idées                             52-tahuski : la beauté

22-tisemhay (tasemhuyt) : les saisons    53-igumma (agummu) : les fruits

23-anamek : le sens                                   54-imuras (amaris) : les vacances

24-tamrawt : la dizaine                               55-tacengut : l’ennemie

25-tallit : une époque                                  56-tamhersa : le colonialisme

26-tassellullit: la libération                        57-ilel : la mer

27-taɣelnawt: nationale                              58-amsuji : le médecin

28-timunent: l’indépendance                    59-imalasen (imalas) : les semaines

29-tadbelt : l’administration                       60-igdaḍ (agdiḍ) : les oiseaux

30-tanaya : la souverainete                       61-tizrawin (tazrawt) : les études

31-serwes : comparer                                62-imineg : superieur

 

63-igmaḍ (agmuḍ) : les resultats

64-anemhal : le directeur

65-agrur n yimuras : camp de vacances

66-ijdi : le sable

67-taftist : la plage

68-asammer : l’est

69-imasayen (amasay) : les responsables

70-taɣerfant : populaire

71-taywalt : la communication

72-tanfalit : l’expression

73-tawuri : la fonction

74-abunyaw : le boxeur

75-tafrit : la conscience

76-tamagit : l’identité

77-tazmilt : la note (scolaire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamedyazt-iw

Tamedyazt-iw

tamedyezt-iw

Seg zɛaf i d-tuɣ aẓar
Tmedyazt uriɣ ar ass-a

Seg zɛaf i d-tuɣ aẓar

Tmedyazt uriɣ ar ass-a

Yeqqim neɣ yedda uḍar

Allaɣ yeskikiḍ tasa

Aɣbel ma izger-d amnar

Ha-t-an deg wul i yensa

 

Tamedyezt-iw

Uriɣ (ɣe)f lbaṭel aberkan
Yekkaten mebla aḥezzeb

 

Uriɣ (ɣe)f lbaṭel aberkan

Yekkaten mebla aḥezzeb

Yettarra imdanen d aklan

Heggan akk i usqizzeb

Aɣiḍi iruḥ ur d-iban

Tudert tmug d asegrireb

Tamedyezt-iw

Yir tudert

 

Uriɣ (ɣe)f tmuḥeqranit

Yerran miḥyaf d awal-is

Tudert tuɣal d lḥentit

Ɣef win yeṭṭfen di nnif-is

Leḥkem irebba tacriḥt

Ma d agdud yeqber wul-is

Tamedyezt-iw

S ufḍis i ifukk ufus-is

Ayen uriɣ ɣef ujujru

Meẓẓi sdat n yisiḍ-is

Tudert yebna-tt ɣef uɣurru

Laɛmer yeṭṭif awal-is

Ur ibennu, yetthuddu

S ufḍis i ifukk ufus-is

Tamedyezt-iw

Tikerkas sehlent…

Tamurt, zedɣent tkerkas

Fell-as tira ur tettfakka

Yezga ssuq-nsent yal ass

Tikli-nsent tga kanakka

Tidet sɣersen-as tara-s

Nɣan-tt, gren-tt s aẓekka

Tamedyezt-iw

Ulac am tayri..

Bɣiɣ ad aruɣ ɣef tayri

Tin ay izedɣen ulawen

Ad yeffeɣ wayen n diri

I yelhan ad d-yeqqimen

Timura ad awḍent s itri

Imal d win ara iseggmen.

 

                                                         Tazmalt ass n: 09/12/2003

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Cfut fell-aɣ

Tamcict itetten arraw-is….

 

Cfut fell-aɣ

Cfut fell-aɣ

Tebrek teskuffer ulawen

Annaɣ a widak yeddren

Ḥadret ad aɣ-tettum!

Cfut, yak nella yid-wen

Uqbel talafsa ad ɣ-tsumm

Tebrek teskuffer ulawen

Teggra-d tecriḥt n uksum

Imdanen, uɣalen ddreɣlen

Anzaden dlen aqadum

Tajenwit gar yifassen

Iri, iεedda ɣef ugerjum.

Cfut fell-aɣ

Tafsut tenger seg mayyu

Ssekrin tudert i lehhu

Nɣan-t, mazal-it meẓẓi

Yeɣli-d ɣef tmurt wagu

(de)G tafat, ṭṭlam yettẓiẓi

Tafsut tenger seg mayyu

Tagrest, tewwi-d amerẓi

Asirem, yerẓa-t εeyyu

I d-yeɣlin fell-as d tirẓi

Nekkni neqqim nettraju

S tuffra, (de)g teɣmart nettinẓi

 

A win izellun arrac

Mel-iyi ma tegganeḍ uḍan

Mejεer, nnig-k ulac

Tefkiḍ anzi ɣer yir aṭan

Deg (u)fus teṭṭfeḍ alewwac

Tqelleεḍ tudert (ɣe)f yiẓuran

Qqiment ggugment tuɣac

Laεqel ur yefriz ussan

Mi iwala imdanen d tirac

Bruzεent, fesrent deg (yi)ɣewdan.

Cfut fell-aɣ

Qqiment ggugment tuɣac
Laεqel ur yefriz ussan

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma mačči d yemma?

Yemma, tamurt-iw…

D acu i iḍerrun akka?

D ayen ur iqebbel laɛqel

Nnan-d yemma mačči d yemma

Fell-i ad tuɣal tegdel

Wissen ma ad-tezzi ɣer tama?

D tifranin-nni i d aɣbel

Yiwet rnan-as di ssuma

Tayeḍ ǧǧan-tt akken fiḥel

Tamurt seg miḥyaf teɣma

Deg (yi)zamulen tɣeṭṭel

Yemma mačči d yemma?

Tecbeh yemma…

Yemma d azamul n tmurt

Tamezwarut d nettat

Tefka aẓar am tzemmurt

Taseṭṭa-s rran-tt d tifrat

Deg (yi)genni amzun d tasekkurt

Mi d-tuffeg tewwi-d tafat

Taggara wwten-tt deg tefsut

Arraw-is ččan tamrart

Ar tura rẓaget tmeddurt

Mi ǧǧan yemma di teɣmart

Yemma mačči d yemma?

Yemma d azamul n tmurt
Tamezwarut d nettat

Yemma tezger-d i leqrun

D lferḥ-iw mi tella ass-a

Imi-s mačči d aɛeggun

Tikwal irennu-d taḍsa

Ɣas ma deg-s yal ass ttazun

Urǧin awal-is yemsa

Tettirriq am lkanun

Tafat-is urǧin tensa

Limmer ufin ad tt-zlun

Ad s-cergen ula d tasa

Yemma mačči d yemma?

Yemma tezger-d i leqrun
D lferḥ-iw mi tella ass-a

Tasa-s d arraw i d-trebba

Deg-s yiwen ur yefki afus

Tga abernus d talaba

Yeldi ur s-teqqin agus

Seg zik tettraju nnuba

Fell-as ad yekkes wammus

Tidet wissen anda i teɣba

Lekteb yezga yesmussus

Yiggas ad d-tejbu i lejba

Ad d-tas ad tefsi i tyerrust.

                                                                 Tazmalt ass n: 20/03/2004

Yemma mačči d yemma?

Tiyemmatin n Leqbayel…

Yemma mačči d yemma?

Urǧin awal-is yemsa
Tettirriq am lkanun

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Temẓi n Caɛban

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Temẓi n Caεban » i d-yeddan deg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ ». Iḥercan-nniden ad d-ḍefren ussan-nniḍen. Taghuri igerrzen….

Temẓi n Caɛban

 

Temzi n Caâban

Inelmaden deg ttrad-nni

 

«  Nettru ɣef temẓi iɛeddan

Tɛedda amzun d targit 

Ḥaca asaru-s (1) i d-yeggran

(de)G (u) qerruy w(i) i s-yecfan, yeffer-it ».

 

 

 

Caɛban At Meẓyan d yiwen n uqcic n xemseṭṭac neɣ n seṭṭac n yiseggasen deg tudert-is, ulac ɣur-s azemz (2) n tlalit-is. Yeqqar deg uɣerbaz alemmas war isem i d-izgan tama n ugafa (3) n temdint n Tzerrajt. Ur tezmireḍ ara ad t-tzegleḍ ma tnudaḍ fell-as acku d netta kan i yellan deg tɣiwant (4) n Tazerrajt deg tazwara n yiseggasen n sebɛin. Taselmadt n tutlayt (5) tafransist, Tamsiwt (6) Tameqqrant, akka i d isem-is, tefka-d i yinelmaden-is aɣan (7) ara d-heggin deg uxxam. Amahil-a (8) d asluɣmu (9) i ukayad (10) n taggara n ulmud alemmas ara d-yilin deg wayyur n yunyu n useggas 1973. Aɣan-a ara d-xedmen Caɛban d yimeddukal-is d tira n yiwen n uḍris (11) s tutlayt tafransist, asentel (12) i sen-d-tefren Temsiwt tameqqrant d wa:  «Yal yiwen deg-wen wissen amek i d-isɛedda temẓi-s, ḥkut-d… ».

Caɛban d anelmad iẓẓewren, d win ur nettkukru ara ixeddim, laɛmer yeɣfil neɣ iɛedda fell-as uzaylal. Dɣa ma neṭall ɣer uswir(13)-is aɣurbiz nezmer ad t-nessers deg terbaɛt n yimezwura n usmil. Mi yettaru asentel-nni ɣef uzmam-is yemmekta-d yiwen n usentel-nniḍen, d tira n uḍris deg ukayad n ulmud alemmas yezrin i d-yeqqaren akka:    « D acu-tt ɣur-wen tebɣest (14)? Arut-d ɣef waya… ». Yiwen n umenkad (15) yura yiwet n tefyirt (15) ɣef usebter (16) n tferkit (17) n ukayad, yerra-as-tt i umaggal (18) yeffeɣ. Tafyirt yura unelmad-nni ur teqqim ara d axemmem kan maca tɛedda ɣer tigawt (19) imi teqqar: « Tabɣest ɣur-i d tiririt n yisbetren n tferkit-a n ukayad d imellalen ».

 

Temzi n Caâban

Neqqar kan, d aya…

Caɛban mačči d timellalin ara yerr tiferka n waɣan-is i tselmadt-is n tefransist maca yeḥṣa akken i iwata d acu ara yexdem. Dɣa ur yerni ara aṭas n wakud (20) yebda yettaru aḍris-is. Tikta (21) ččurent-d aqerruy-is, d agruffeɛ i d-ttegruffuɛent am wasif i d-iḥemlen deg tsemhuyt (22) n tegrest netta yettseggim-itent, yessrusu-tent s shala, ta deffir tayeḍ akken i d-myezwarent, ɣef lkaɣeḍ-is amellal. Teḍra yid-s am win yeffuden yeswa yerna ɣef yiwen n ujeqqim. Ur yekkir ara fell-as almi d taggara n uḍris-is. Yiwen n ugur amecṭuḥ ur t-id-immuger segmi yebda almi i ifukk. Imru-ines itecceḍ ɣef usebter s yiwet n tiḥerci i isewhamen, ittazzal ɣef yicerriḍen izegzawen netta yettarew-d isekkilen ilaṭiniyen yettddukulen d awalen. Awalen-a yersen tteffɣen-d d tifyar ɣur-sent anamek. Anamek (23) d win yebɣa Caɛban ad sent-ifek, yugem-it-id deg wanu alqayan n ccfawa-s yeqqimen zedɣent tifexrurin-is ugar n temrawt (24) n yiseggasen n tudert-is. Ur yeẓri ara acḥal n tsaɛtin i yewwet akken ad yekfu aɣan-is. Deg-s yeqqar: « Amacahu…

 

 

Tallit n ṭṭrad

 

Mi ara d-mmektiɣ ayen sɛeddaɣ ad qqimeɣ kan ad s-iniɣ deg ul-iw: « Wissen amek i d-nedder ar ass-a? ».

D tallit (25) yebḍan ɣef sin yiḥricen. Tewwet yiwen n uḍar deg ṭṭrad n tsellullit (26) taɣelnawt (27) ma d aḍar wis sin deg timunent (28) n tmurt n Lezzayer. Talalit-iw teḍra-d deg ṭṭrad (1954-1962) mi izeggen useggas 1957, deg unebdu, akka i iyi-d-teqqar yemma. Ar tura ur ssineɣ ara anwa ass neɣ anwa ayyur ideg d-luleɣ. Ayɣer? Acku imawlan-iw ur neɣri ara, asmi i d-usiɣ ɣer ddunit mačči deg uxxam n tɣiwant i iyi-ssersen. Ssersen-iyi deg yitaftaren n tirni n tsellullit taɣelnawt (FLN), ddaw n tzemmurt, d tin i d tadbelt (29) n tmurt n Lezzayer n yimiren. Fransa mazal teḥkem akk tamurt. Laɛqed neɣ arra n laɛmer i s-d-fkan i baba gren-iyi-it ɣer lǧib n tqendurt-iw, txaḍ-it yemma, yeffer ɣef tiṭ. Ur ilaq ara ad t-afen yirumyen ma kecmen s axxam ad nadin akken i uɣen tannumi. Talfi lufan ad d-tzeg tiṭ-nsen ɣef yiwen n lkaɣeḍ am win n warra, ttbut amezwaru n tedbelt n tmurt n Lezzayer tilellit, iberdiyen n Qasi At Meẓyan, yeɛni baba ad rkun deg leḥbus n Fransa ur nettssuruf ara ɣef temsal yerzan tanaya (30)-ines akken nnumen qqaren imḍebren-ines.

        D gma Ɛmara i d amenzu n tarwa n yemma, d nekk i d-irnan fell-as. Ɛmara d isem-is i d tikli-s, d yiwen n uqcic agerful ur nesɛi la deg wul la deg uqerruy, win iɛeddan ad t-ikellex. Yettarra-tt kan i wučči neɣ i yimeṭṭi. Tizzya-s merra rnant-t. Win i s-yefkan isem n Ɛmara ur t-yezgil ara maca lufan i s-iga “Nneya” d isem deg lbidal n “Ɛmara” ala tizgin ara s-d-izeg yerna akken iwata. Mennun d uletma, ur yewwiḍ ara useggas ɣef tudert -iw terna-d d tinilbit fell-i, ɣef waya i ttasmeɣ deg-s mačči d kra, ahat imi ur iyi-teǧǧi ara ad rwuɣ ayefki n yidmaren n yemma d uslaf-nni i nnumeɣ imi iyi-t-tekkes. Dɣa netta mi ttweɛɛaɣ kan ad berneɣ akuṭṭif deg teglimt-is taleqqaqt, nettat ad tebrireḥ amzun yeqqes-itt uzrem; nekk tawwurt ad iyi-teṭṭef melba ma rjiɣ tineggura. Ɣas ma Ɛmara-nneɣ srewseɣ(31)-t ɣer nneya ula d nekk ur xuṣṣeɣ ara ddmeɣ cwiṭ deg-s. Acimi? Acku ḥemmleɣ ad zuxxeɣ i yimeddukal-iw n tallit, s umnaḍ (32) n yixxamen i tesɛa twacult-nneɣ. Nettat meskint ur teksib ula d yiwen nekk ḥessbeɣ deg yixxamen n medden i ugaden Rebbi ǧǧan tawacult n At Meẓyan ad tezdeɣ tujwert. Ur tettɣimi ara aṭas deg yiwen n umkan. Tikkelt ad tt-naf deg tmurt akka i s-neqqar i lɛerc n At Tirrugza i d-izgan deg udrar, deg taddart n Tɣalaḍt, tikkelt-nniḍen ad tt-naf deg uzaɣar wissen deg taddart n Ruḍa wissen deg yiwet seg texlijin Iḍriqen neɣ Tiwririn?

Deg tudrin neɣ tixlijin-a i d-yettwabedren, d imawlan n yemma, xwali, yefka-aɣ-ten lḥal i ileddin tiwwura n yixxamen-nsen akken ad teddari twacult n At Meẓyan.

Imiren ṭṭrad ɣas ma diri-t mačči d ayen yelhan maḍi, yessazzal idammen n yimdanen, yesgujjul igerdan, ittarra tilawin d tuǧǧal ɣas ma mazal-itent meẓẓiyit, lxersum yal axxam ad s-yefk tunṭict-is n leḥzen mebla ma yettu yiwen maca yella wayen yelhan deg-s. Ṭṭrad diɣen, iteẓẓu tagmat gar yimdanen, wa yettall (33) wa, yiwen ur ittak afus deg wayeḍ, yiwen ur itett kra ma yeqqim gma-s neɣ lǧar-is akken.

 

Temzi n Caâban

Tuggdi n ṭṭrad tettban ghef wudem..

Ayen i sen-ikkes urumi ttafen-t gar-asen. Dɣa ula d tamezduɣt kifkif, win iweɛɛan yesddari win ur nesɛi ad ig leqrar i twacult-is, mačči sya lḥif ad yexdem rray-is, syin Fransa ad texdem ayla-s. Annect-a yenna-t-id umssnaw Karl Marx mi d-yerza ɣer At Tirrugza akken ad yejji acku yusa-d yuḍen.D ṭṭbib-is i t-id-iceyyɛen ɣer tmurt n Leqbayel, tamurt n ubeḥri aḥlawan akken ad yaf iman-is. Yenna deg wawal-is yeqqimen d ussin (34) ar ass-a: “Leqbayel neɣ Imaziɣen s umata ulac d acu ara sen-slemdeɣ deg tnemla (35), timetti-nsen d tanemla s timmad-is”. Ma d nekk meskin ur nessin, mazal ur frizeɣ ara timsal, ixxamen n medden rriɣ-ten d ayla-nneɣ.

        Tawacult-nneɣ ur tezmir ara ad teqqim aṭas deg yiwen n umkan, mačči d ayen yellan deg ufus-is acku imdanen bḍan ɣef sin n yiḥricen. Llan wid yelhan, ɣur-sen ul zeddigen d neyya yesfan, llan diɣ wid yuɣen abrid anemgal (36). Wigi d ixabiten, zznuzun atmaten-nsen i Fransa. Jeddi, baba-s n yemma Ṭawes, d amjahed ameqqran, yeffeɣ seg yimezwura s adrar akken ad yennaɣ mgal iserdasen (37) n Fransa i yettnadin fell-as s teftilt ad t-id-ṭṭfen. Ɣef waya, anda tebɣu tili twacult n At Meẓyan ad d-dlun lɛeskar n Fransa fell-as. Qqaren-as ɣer da i d-irezzu Buḥu Ubelluḍ, akka i d isem n ṭṭrad n jeddi, itett imensi yerna tettakem-as aɛwin yettawi-t yid-s.

        Yiwen wass wissen anwa i iqerḍen d akken Buḥu Ubelluḍ iɛedda s axxam n yelli-s i izedɣen deg texlijt n Tewririn tama n umalu (38) n Tzerrajt. Ass-nni alaḥal ad yeɣli yiṭij, lɛeskar n Fransa nutni d lḥerka ɣlin-d d aglaf ɣef texlijt tameɣbunt n Tewririn. Rran srid (39) s axxam n At Meẓyan. I yellan iḍ-nni ala yemma Ṭawes d yemma Faḍma, akka i s-ssawaleɣ i yaya, tameṭṭut n Buḥu amjahed d watmaten-iw. Baba Qasi, yuɣ-it lḥal yettidir d iminig deg tmurt n Fransa. Kecmen-d s zzdiḥ lemkaḥel deg yifassen s tyitiwin n rkul ɣef tewwurt tameḍbubt yebḍan d iceqqfan s tyita tamezwarut.

- Anda-t ufellaga Buḥu? I iɛeyyeḍ yiwen n userdas, d netta i d aqerruy n terbaɛt taɛsekrit, ɣer yimeẓẓuɣen n yemma Faḍma yedduqqsen. Tǧelleb meskint s igenni am teqcict tamecṭuḥt nettat tɛedda xemsin.

- Ulac-it da, a-t-an deg udrar, i s-terra yemma Faḍma mi s-yekkes uxlaɛ.

Yiwen wanzi (40) yeqqar: “Win yeqqes urẓaẓ yettarra zɛaf ɣef yibẓaẓ”. Mi ẓran s tidet ulac Buḥu Ubelluḍ din ɣlin ɣef leqcac n uxxam, ur ǧǧin yiwet n tɣawsa ad teqqim akken tebded. Rẓan bufraḥ, rẓan taccuyt, rẓan ifenǧalen d wayen-nniḍen… Yiwen n uɛsekri i wimi ḥercent taṭṭucin-is iwala yiwet n twinest (41) tecreḍ deg yiwet n teɣmert n tɣerɣert. Din din yessawel i uɣella-(42)ines, winna yusa-d yeṭallay anda i s-yettwehhi userdas-nni. Nwan akk d tadimt n yiwen uxemmuj ameqqran, ahat daxel-is i yeffer Buḥu Ubelluḍ.

Kkren fell-asen ɣer uɣizi n tɣerɣert s nnuba acku yeqqur wakal-is d ikenken. Ddan azal n lmitra d agessar, uɣalen ḥsan d akken agelzim, tikkelt tamezwarut i yurar din. Ḥebsen aɣizi, kkren suhlen. At uxxam mi ten-id-tuɣal tiqqit n yidammen ɣef wudmawen-nsen cehden acḥal d abrid.

Axemmem-nsen amezwaru yerra srid ɣer terbut n usɣar. Ayɣer? Ziɣen kra din akk d yemma Ṭawes, mi d-tuɣ tarbut, asɣar-is d amaynut, i wakken ur yettfelliq ara tekker teɣma-tt s kra n leḥwal i tessen kan nettat, gar-asen yella ufarez n tmellalt. Mi tfukk aɣmay, tkubb tarbut-nni teǧǧa-tt akken ddaqqes ad qqaren yifuras (43) i s-terra. Teqqim akken wissen acḥal n wussan, mi tt-id-terfed ad tt-tessired teǧǧa-d ɣef tɣerɣert ticreḍt igan am twinest. D tawinest-a i d-yecreḍ yimi n terbut yeɣman ɣef tɣerɣert i nwan yiserdasen n Fransa d tawwurt n labri.

        Mi ssawḍeɣ xemsa n yiseggasen deg tudert-iw tawacult-nneɣ tufa-d iman-is tezdeɣ deg Buqelɛa, yiwet n texlijt ur neggug (44) ara aṭas ɣef taddart n Ruḍa. Ruḍa d amkan i ibeɛden cwiṭ ɣef temdint n Tzerrajt.

Imiren, imjuhad gar-asen jeddi, Buḥu Ubelluḍ d gma-s Dadda Lḥasen, ttasen-d meḥsub yal iḍ ɣer Buqelɛa ad ččen imensi deg telwit.

Uɣen tannumi rezzun-d ɣer din acku tteklen yiwen ur ten-izznuzu, deg laman i llan.

        Taddart n Ruḍa mačči d tameqqrant, taxlijt tɛedda-as ma d taddart ur tewwiḍ ara. Teḍra yid-s am taɣaḍt-nni n Jeḥḥa nettat tfukk akk ala aglim ɣef yiɣsan. Mi tt-yewwi ɣer ssuq ad tt-izzenz yiwen n umsewweq ur d-yezzi fell-as akken ad s-tt-isawem, ad tt-walin kan ad kemmlen abrid-nsen. Jeḥḥa d Jeḥḥa, ixemmem, ixemmem yedla ɣer lǧib-is yeddem-d lmitra, yis-s yebda yettqissi taɣaḍt-nni ines ifukken. Ad iwexxer fell-as snat n lmitrat ad d-yuɣal ɣur-s ad tt-iqiss seg yixef n uqamum-is ɣer yixef n tseṭṭa-s, ad yuɣal diɣen ɣer deffir ad tt-id-iṭill netta adaḍ-is ires ɣef nnaḍer-is amzun yettxemmim, ad yuɣal ɣer tbeɛbuct-is tis snat tikkal ad tt-iqiss seg tama wadda almi d tama ufella. Kra din akk i ixeddem ur yensir ara ɣef yimsewwqen i d-izzin am umeqyas ɣef Jeḥḥa d taɣaḍt-is.

Ttemsteqsayen d acu i ixeddem akka Jeḥḥa, yiwen ur yegzi d acu i sen-d-ittheggi win yennumen ittkellix-iten. Yiwen seg yimsewwqen-nni ɛni tawnaft (45)-is tugar tiyiḍ yekker yuɣ taɣaḍt n Jeḥḥa maca s ccerṭ, ad s-d-imel ayɣer i yettqissi taɣaḍt-is. Jeḥḥa mi d-yeṭṭef isurdiyen-is yenna i winna yugin ad yesber: “Mi ttqissiɣ taɣaḍt-iw, qqareɣ-as win ad tt-yaɣen wissen ma d-yekkes seg-s azal n dderbuka neɣ azal n ubendayer!”

        Ihi, taddart n Ruḍa ɣur-s yiwen n lǧamaɛ yebna deg ṭṭerf n tmeqbert i d-yettbanen mebɛid d tiẓgi n yisekla n umadaɣ. Almi ara tawḍeḍ ɣer din ɣur-s ara k-id-sfiqen yiẓra i d-yeffɣen nnig n tmurt, derren sin sin, wigi d inciben n yiẓekwan, gar-asen mɣin-d yisekla (46) n umadaɣ s leǧdari.

        Deg lǧameɛ-a n taddart n Ruḍa i ɣriɣ nekk d gma Ɛmara i tikkelt tamezwarut deg uɣerbaz ma nezmer ad s-nessemi i lǧameɛ-a aɣerbaz.

Ma tkecmeḍ ɣer daxel-is ilaq-ak ad tekkseḍ isebbaḍen-ik ma ɣur-k zher telsiḍ-ten-id, tiɣimit ɣef yigertyal yessan ɣef tɣerɣert iselɣen s wakal.

Inelmaden yemgarraden deg laɛmer mi ara d-kecmen tanezzayt (47) ɣer tneɣrit (48) ssalayen-d aɣebbar ad s-tiniḍ d tagut n tegrest. Ccix, d asemmiḍ neɣ d azɣal, s ubernus amellal, aɛekkaz deg ufus, yettɣimi ɣef yiman-is, uɛrur-is isenned ɣer lḥiḍ amellal. Yettmal-d kra n tefyar n tsurtin n Leqran, awal n Rebbi. Inelmaden ttalsen-d deffir-s i wayen i d-yeqqar. Mi ara fakken leɛyaḍ-nsen, yal wa s taɣect i s-d-ifka Rebbi ttuɣalen ɣer tira n tsuret i ɣran ass-nni, wissen d “Lḥemdu” wissen d “Qulhu wellahu” ɣef telwiḥt s smex aberkan. Azekka-nni mi ara d-uɣalen, ilaq ad d-awḍen ḥefḍen tasuret-nni i ɣran iḍelli neɣ ma ulac asɣar ad yexdem ccɣel-is; ad d-iwwet ubandu n lfalaqat ɣef win yestehzan ur d-yelmid ara tamsirt (49)-is. Nekk d gma Ɛmara s tidet ur neẓri tigert, amzun nekcem albaɛḍ n tmura ur nessin. Ur iban ara akk ma yella d leqraya i neqqar neɣ d ayen-nniḍen nekk d Ɛmara neɣ d aẓuru i nettẓuru lǧameɛ melba lewɛadi. Lxersum, nekk ur d-ṭṭifeɣ awal seg wayen akk i ɣ-d-iqqar uselmad. Ma d Ɛmara meskin yettarra-tt kan i taḍsa, iban ula d netta ur t-id-tecqi ara leqraya n Ruḍa. Ula d ccix ifhem-aɣ, yiwen wass ur aɣ-d-yenni la zzant la rɣant.

Temzi n Caâban

Cwit i telwiht, cwit i terwiht…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

At wayyur n tziri

At wayyur n tziri

At mayyur n tziri

D aseddrem kan ur bennun
Qelɛen tudert (ɣe)f yiẓuran

 

At wayyir n tziri

M(a) ur ddin akken d-nnan
Tamurt, kkaten ad tt-xlun

      Ay amedyaz yettarun

Aru ɣef wayen yeḍran

Nugad ayen i d-iteddun

Ad yernu ɣef i yellan

Amezruy ur s-berrun

Ad sen-d-yas akken bɣan

Deg yimdanen ad ttazun

M(a) ur ddin akken d-nnan

Tamurt, kkaten ad tt-xlun

Ad negren ula d imɣan

Asirem, ran-t ad t-zlun

Ad yaɣ abrid n yiẓekwan

Tafat n wass ad tt-ɣbun

At wayyur n ntziri

Tafat n wass ad tt-ɣbun
Ṭṭlam ad idel ussan

Ṭṭlam ad idel ussan

I Rebbi-nsen ad kennun

Wigi amzun ttẓallan

Ar taggara ad deɛɛun

Deg (yi)genni ad neqḍen yitran

D aseddrem kan ur bennun

Qelɛen tudert (ɣe)f yiẓuran

Deg lekreh (de)g wakal teẓẓun

Yemɣi yefka-d asennan

Wid ntan werǧin ḥellun

I waṭan n lebda zgan

Ur ukin nutni teddun

Ur walan anw(a) i tt-yeksan

(de)G lerwaḥ, tetten ur reggun

Dubbzen merra iẓuran

Rewlen wiyiḍ ur d-dellun

Mazal-iten ar tura llan

Tamurt, ǧǧan-tt i uɛeggun

Ad tt-isdegdeg d iceqfan

Banu hilal ur tettun

Di tjadit-nsen cfan

Rran d tirgit n lkanun

Kra n win yesɛan iman.  

                                                                                Tazmalt ass n 07/06/2000

At wayyur n tziri

Azbu

 

At wayyur n tziri

Sser n Tmazight

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

2014 en révision

Les lutins statisticiens de WordPress.com ont préparé le rapport annuel 2014 de ce blog.

En voici un extrait :

Le Concert Hall de l’Opéra de Sydney peut contenir 2 700 personnes. Ce blog a été vu 16 000 fois en 2014. S’il était un concert à l’Opéra de Sydney, il faudrait environ 6 spectacles pour accueillir tout le monde.

Cliquez ici pour voir le rapport complet.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire