Tesseɛreq abrid

Tesseɛreq abrid

Tesseɛreq abrid

Ad d-mmektin ayen srewten

Wissen ma ɣur-sen tafrit

Ad d-mmektin ayen srewten

Nwan ulac tameddit

Akken bɣan  kan ad tt-wwten

Ma d kra i tettawi tbettit

Aman, ayefki d zzit

Taggara truḥ d isɣaren

Tesseɛreq abrid

Iliz-is iɛedda i wayyur

Cerwen-tt am tseṭṭa n uzemmur

Glan ula s yiferrawen

Tamurt, rẓan-tt deg (u)zagur

Ur tettadded ɣef yiḍarren

Ssaɣen-as times i uhicur

Iliz-is iɛedda i wayyur

Heggan-d akk anda ad rewlen

Tesseɛreq abrid

Tečča wid i tt-iḥemmlen

Tamurt-iw tuwi ddnub

Tečča wid i tt-iḥemmlen

Tefka lebɣi i ujerbub

D netta i tt-iseddawen

Ɣef uqadum-is tkubb

Cergen-tt wid terra d lerbub

Almi ur teswi dayen

Tesseɛreq abrid

Tuɣ abrid ur nessuffuɣ

Tikli-s mi tt-tebda tezleg

Tuɣ abrid ur nessuffuɣ

Asirem-is qqnen-t s rrebg

Ma d tamda n lebɣi-s tluɣ

Am ddjaj ɣef uẓru teddegdeg

Tenwa ɣef medden tedreg

S tssusmi-is agdud isuɣ

Tesseɛreq abrid

Ttleqqimen lekteb ad yaɣ

Ttleqqimen lekteb ad yaɣ

D tagi i d tafellaḥft-nsen

Aẓar, gullen ur d-itteffeɣ

Ddaw n tmurt ara t-neṭlen

Nnmara deg uẓar i tezdeɣ

Ass-a neɣ azekka ad d-yeffeɣ

Ad yeččar akk ilmawen

Tesseɛreq abrid

S upitrul igen tinnegnit

Allaɣ tezdeɣ teɣyulit

Yesquqer allaɣ n tidet

S upitrul igen tinnegnit

S yitran i yettɛebbi tayet

D tamurt i icedhan talwit

Seg zik nettat tettawi-t

Aqras yebɣan tafawet

Malek Houd Tazmalt ass n 01/03/2017

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tabrat n umeḥbus

Tabrat n umeḥbus

Tabrat n umeḥbus

Yefla lkaɣeḍ seg (yi)meṭṭi

 

Tira   tceṭṭeḥ gar wallen-iw

Yefla lkaɣeḍ seg (yi)meṭṭi

Dderbuka tekkat deg wul-iw

Udem-iw yeɣreq deg tidi

A yemma aql-i iman-iw

Yenɣa-yi yiɣimi weḥd-i

Tabrat n umeḥbus

Mačči d timenɣiwt i nɣiɣ

Mačči d timenɣiwt i  nɣiɣ

Mačči d tukerḍa i ukreɣ

Lmut tneqq ayen i sɛiɣ

Nekk, nnan-d ilaq ad ɛemmdeɣ

Ul-iw yugi ɣas ma bɣiɣ

Zzwaf yezɛef d azeggaɣ

A yemma aḍar irekku

Iferr n uzemmur yeqqur

A yemma d acu ad nesɛu

Yeggra-d usɣar d azeqqur

Lḥif i ɣ-yeksan yettɣummu

Yemmeɣ-d yekkes-aneɣ amur

Tabrat n umeḥbus

Ddunit merra ad t-wali

Ma nekkini ttwaḥebseɣ

Rray d-fkiɣ yettcali

Gar leḥyuḍ nekk ssusumeɣ

Berra netta yettimẓi

Ayen ffreɣ ad d-yeffeɣ

Ddunit merra ad t-wali

Sber a yemma sber

Am tyemmat -nniḍen

Lweqt yedha-d d umɛebber

Yiggas ad s-nini d ayen

Tafat ad d-tezger i umnar

(de)G temda n lferḥ ad nsisen

Tabrat n umeḥbus

Eḍs alamma d imeẓẓuɣen

Kkes imeṭṭi deg wallen-im

Ḍes alamma d imeẓẓuɣen

Ur ttaggad ara ɣef mmi-m

Ur tufiḍ d acu ad t-yaɣen

Neggul d sswab ad d-yeqqim

S sshala neɣ s yidammen .

Tazmalt, 07.02.1983.

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli

Ussan-agi i d-iteddun n meɣres, dɣa ass-a 17 deg furar (28 février), tekcem tefsut-nneɣ,  ad d-yeffeɣ ummud-iw wis sin n tmedyezt iwimi fkiɣ azwel  » Tileli ur telli ». Ilaq i d-yeffeɣ deg useggas 2007 maɛna ur ufiɣ ara amek, yeqqim deg tasga yiwet n temrawt n yiseggasen am sin niḍen,  amek i qqaren akken almi d tura i yekteb.

Llan deg-s azal n 47 n yisefra, isental mgaraden, Ḍemɛeɣ ad d-yas deg lebɣi n yimeɣriyen.

Tilelli ur telli

D tidlit n ummud-iw n yisefra wis sin

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Talwit

Talwit

 

 

Talwit

Tamilla Tamellalt: asrad

Yebɣa wul ad yethenni

Uqbel ad s-cudden aɣesmar

(de)G tudert yelhan yettnadi

Ar tura ur yeɛyi (de)g ssbeer

Asirem-ines s ukufi

Yeččur-it yerna iḍegger

Talwit

Asmi i d-ilul slalwen-as

Asmi i d-ilul slalwen-as

Ferḥen, fkan-t i ddunit

Ddunit mu qeṭṭiɛ tuɣmas

S lemḥani merra tehmej-it

Medden qqaren-as teɣza-as

Mi d-as-ttwenniɛ tiɣrit

 

Talwit

Fkan-T ad yexdem

Yal ass ireggu tazzla

I wakken ad d-yawi aɣrum

Laɛmer i ifukk tanafa

Yexreb-as yiḍes s lehmum

D aṣebri ur d-yenni kra

Iɣder-it zzman amcum

Talwit

Wid Tettu ddunit

Yeḥsa s lehna ur tt-ittaf

Alamma ṣubben-as lecfer

Yettarra iman-is di ṭṭerf

Yettnadi amek ara yeffer

Ur yezmir ad d-yerr ṣṣerf

Tebɣa ddunit ad t-tenker

 

Talwit

Yeɣli-d Yid Yessa ameccuc

Rebbi, tudert yura-as-tt

Yefka-t ɣer teẓgi n lewḥuc

Leɛnaya yessuter yekkes-as-tt

Yenna-as ssenz aɛeqquc

Taẓallit-is yerra-as-tt

Yeɣli-d yiḍ yessa ameccuc

Talwit

(De) G ujgu tamrart thegga

     

D acu yettraju tura

Yeɛqel ddunit ur t-teḥmmil

(de)G ujgu tamrart thegga

(de)G tudert yeɛyu yettḥellil

Tugi-t ur s-d-tesli ara

 Yemmut, tenna-yas: Aḥlil!

                                         Ifran Igerrzen Ass n :13/08/1983      

                                                 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Muḥend Arezqi At Muḥu

Dda Muḥend Areẓqi

Muhend Areẓqi À Muhu

Muhend Areẓqi À muhu ad-yeɛfu yerḥem Comme tombé

Ad t-yerḥem Rebbi iwseε-itt is tombé, Comme, (wagi d Muhend Arezqi A Muhu) Akken d-tenniḍ non FATEH d argaz ara d-yeǧǧen ilem d ameqqran.
Tura akka mmekteɣ-d yiwen n ttbut n tirrugza-s: Deg useggas 1974 yella d aselway n tɣiwant n Tazmalt (D Lmir), Yewwet-d yiwen ugerriw d ameqqran, kkren-d yiḥumal, Kra n warrac n Uftis (Buεziz) ɣef tqenṭert n Walaɣen ttnezzihen asif mi d-yeḥmel, lexber kan aman UWIN tiqenṭert rnan warrac-nni, yal wa de g Wacu i yeṭṭef. Slan akk Medden uzzlen-d ad d-selken Arrac n twaɣit. Dda Muhend Areẓqi n À Muhu, yuweḍ kan ɣef yirl n Wasif yeskefkufen, iman-est icudd s umrar idegger de asif de iman-est, yerna CWIT yuɣal-d s yiwen uqcic i d-isemneε seg lmut. Mi ad alaḥal d-lacet ɣer yiri n Wasif immuger-it lwali n yimiren-nni, yenna-as: « Awi-d aqcic-nn
-Mazal llan wiyiḍ daxel n waman ma tebɣiḍ ad d-tesmenεeḍ yiwen, wagi Dayen yemneε » Je -Yerra Dda Muhend.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamacahut n Ṭṭehriruc

Ṭṭehriruc

 

Ṭṭehriruc

Ṭṭehriruc s tjewwaqt-is

 

Amacahu, ad yelhu, ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujga.

 

Zik-nni deg yiwet n taddart n tmurt n Leqbayel tella yiwet n twacult ɣur-s aṭas n yizamaren d wuli.Taqeḍɛit merra i t-ikessen d yiwen n umeksa maca yiwet n tzimert d amaẓuẓ n twacult i wimi qqaren Ṭṭehriruc i tt-yettawin ad tkes deg wayla-nsen.

Yiwen n wass am leɛwayed, yessufeɣ-d Ṭṭehriruc tizimert-is seg uddaynin akken ad tt-yawi ad tkes deg uqwir-nsen anda yella rrbiɛ yerra tili.

Tizimert segmi tessekna aqerruy-is ɣer tmurt d nettat tkes, tettett deg yal lxir i d-yemɣin n teḥcicin deg wakal-nni, ula d tikkelt ur d-tessuli aqerruy-is. Ṭṭehriruc ula d netta yedha deg turarin, ulac tin ur yurar, maca skudmal ittɛedday wakud taɛebbḍt-is tettneẓif seg laẓ yerna iqreḥ-it usemmiḍ, teḍra-yid-s am uɣerda n lǧamaɛ: yelluẓ yerna ulac sdat-s d acu ara yečč. Ilaq ad yuɣal s axxam akken ad yefḍer, ma yeqqim akken aɛebbuḍ-is d ilem ad yeḍru yid-s wayen n diri yerna mačči d win iṣebbren.

Yenna i tzimert-i: « Kker a tizimert ad nuɣal s axxam, aɛebbuḍ-iw d ilem, yelluẓ yerna iqreḥ-iyi usemmiḍ.

Tizimert terra iman-is am tin ur nesli, nettat učči-ines deg lexla i yella mačči deg uxxam ma d asemmiḍ ur d-yekki ara akk fell-as imi taɛrurt-is tdel-itt taduṭ.

-Ala, nekk ur ttuɣal-ara s axxam tura, ad qqimeɣ da i as-terra.

-Wiyya-m a tizimert, zwir sdat-i s axxam!

-La k-qqareɣ ala ala!

-Kker wiyya-m neɣ ad ɛeddiɣ ad as-ssiwleɣ i wuuccen ad d-yas ad kem-yečč!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer wuccen yenna-as:

-Ay uccen, yya-d ad teččeḍ tizimert, tizimzert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Uccen ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay uccen! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uydi ad d-yerki fell-ak!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uydi yenna-as:

-Ay aydi, yyaɣ ad terkiḍ ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert,tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aydi ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aydi! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uɛekkaz ad ak-yewwet!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uɛekkaz yenna-as:

         -Ay aɛekkaz, yyaɣ ad tewteḍ aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert; tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aɛekkaz ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aɛekkaz! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i tmes ad ak-tesṛeɣ!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer tmes yenna-as:

-A times, yyaɣ ad tserɣeḍ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Times ur d-tecɣil yid-s tedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-am ay times! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i waman ad kem-ssensen!

–Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer Waman yenna-asen:

 

Ṭṭehriruc

Aman ugin ad sensen times

-Ay aman, yyaw ad tessensem times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aman ur d-cɣilen yid-s, dhan d ccɣel-nsen.

-Yyaw wiyy-awen ay aman! I sen-yenna Ṭṭehriruc.

-Neqqar-ak, ala, ur nettas-n ara!

-yyaw, i sen-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uzger ad aken-isew!

-Nenna-ak, ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uzger yenna-as:

-Ay azger, yyaɣ ad tesweḍ aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Azger ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

–Yyaɣ wiyy-ak ay azger! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i tefrut ad ak-tezlu!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer tefrut yenna-as:

         -A tafrut, yyaɣ ad tezluḍ azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Tafrut ur d-tecɣil yid-s tedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-am ay tafrut! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i umzil (aḥeddad) ad kem-issefsi!

–Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer umzil yenna-as:

-Ay amzil, yyaɣ ad tessfsiḍ tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

 

Ṭṭehriruc

Ageccul n umzil deg tḥanut-is

Amzil ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

–Yyaɣ wiyy-ak ay amzil! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uɣerda ad yeflu ageccul-ik!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uɣerda yenna-as:

-Ay aɣerda, yyaɣ ad tefluḍ ageccul n umzil, amzil yugi issefsi tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aɣerda ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aɣerda! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i umcic ad ak-yečč!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer umcic yenna-as:

-Ay amaci, yyaɣ ad teččeḍ aɣerda, aɣerda yugi ad yeflu ageccul n umzil, amzil yugi issefsi tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

 

Ṭṭehriruc

Nekk ad ččeɣ aɣerda i yenna umcic

Yekker umcic yerra-as-d:

-Nekk, ad ččeɣ aɣerda!

-Ihi, ula d nekk ad fluɣ ageccul n umzil! I yenna uɣerda.

-Ihi, ula d nekk ad ssefsiɣ tafrut! I yenna umzil.

-Ihi, ula d nekk ad zluɣ azger! I tenna tefrut.

-Ihi, ula d nekk ad sweɣ aman! I yenna uzger.

-Ihi, ula d nekkni ad nessnes times! Ay nnan waman.

-Ihi, ula d nekk ad serɣeɣ aɛekkaz! I tenna tmes.

-Ihi, ula d nekk ad wwteɣ aydi! I yenna uɛekkaz.

-Ihi, ula d nekk ad rkiɣ ɣef wuccen! I yenna uydi.

-Ihi, ula d nekk ad ččeɣ tizimert! I yenna wuccen.

-Ihi, ula d nekk ad kecmeɣ s axxam! I tenna tzimert.

Ṭṭehriruc d tzimert-is uɣalen s axxam, nettat terra s addaynin ma d netta yerra ɣer yemma-s ad as-d-theggi imekli ara yečč ɣef yiri n lkanun.

 

Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

 

 

 

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Yennayer

Yennayer

Yennayer

 Nettmmagar yennayer s lferḥ

Ad as-nini i yinebgi Yennayer ansuf yis-k, axxam-nneɣ ara d-tafeḍ d azeddgan d axxam-ik. Imaziɣen etune ma llan ama deg Tmazɣa, ama berra i Tmazɣa, ttrajun deg-k ad asen-d-teččareḍ tawwurt s waṭas n usirem. Asirem ara izedɣen ulawen-NSEN kra ara yekk useggas amaynut 2967 Acku ATAS deg Wayen ssaramen ur uwiḍen ɣur-s ar ass-a ma ɣas de lebɣi-NSEN dima yettimɣur. de KECC de timmad-ik, teqqimeḍ-asen d aɣbel imi ar tura ur tuɣaleḍ d ass aɣelnaw guerre amlahil yerna ad ttuxellseḍ, Tutlayt tamaziɣt tuɣal d takna i taɛrabt imi yimḍebbren-nneɣ tt-RRAN d tunsibt s wudem n uskeɛrer, iɣef isuḍaf-nni ara deɣren (électeur) Akken ad tili d tunsibt s tidet, Akken ad tili teǧhed, ad Akken taɣ taqaɛet am tutlayt taɛrabt yuɣalen d buredman, ad Akken tt-id-yaf uzekka, Akken, Akken … Ayagi akk ur Yelli.

amaz

Aseggas ameggaz

Akken yebɣu yili lḥal nekkni ad nesɣer aqerruy, annonce nexdem am tteryel-nni yettɛassan victoire Akken i as-yulin ɣef useklu Akken ur t-Tett ara. Tenna-as: « Ma ur k-id-iṣseɣli ara ubeḥri n tefsut ad-id-isseɣli k win n unebdu, ma ur k-id-isseɣli ara win n unebdu ad k-id-isseɣli win n umwan, ma ur k -id-isseɣli ara win n umwan, ad k-id-isseɣli win n tegrest … « nekkni Daɣ netta, ad nraju, ad nraju alma kra i ilaqen ad yili ad d-yili …

 

ama

Tamaziɣt immugren yennayer

Yennayer

Tamaziɣt

yennayer

Ǧǧem Abrid i yinebgi

Annonce n-iɛeddi

Ad Tasga yeṭṭef n uxxam

Inebgi n yilindi

Ad iɛeddi

Ad as-nbeqqi sslam

Azul est tombé-AK a Sidi

Tawwurt teldi

Err azmul-ik deg uzmam

Inebgi d Mass Yennayer

Le iger de Ikcem

LXiR Yezza ad yimɣur

Yusa-d ad yesqaqer CCER

Rrezg ad Yagar

Skudmal ad yettuzur

Lɣella-nni ad tzehher

Lqella ad tezder

Yal yiwen ad Yawi amur

CCEM, CCEM ad terrwum

Le agerjum de Surgem

Sfiltem ad Yagar LXir

Ur ken-yettxassa uɣrum

Aɛebbuḍ amcum

Ad tettaččarem am lbir

Ma nebɣa ad yekfu unezgum

Ɣef merra ADrum

Ad nger akk AAFU deg yixmir

Tazmalt ass n 01/09/2017

Yennayer

Yennayer 2967

 

 

Yennayer

Imensi n yennayer

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire