Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Aḥeqq tafat yettwaɣummen
D ṭṭlam i d-sseknen

Aḥeqq tafat yettummezlen

D lbaṭel ibegsen

D ayla-ɣ yufgen ad d-yuɣal

Aḥeqq tafat yettwaɣummen

D ṭṭlam i d-sseknen

D ayen yeḍran ad d-yekfel

Aḥeqq merra wid yejjujran

D wayen akk i srewten

D lfinga ɣur-sen ad tazzel

yemmut lheqq

Tislit tcbeh…

Yemmut lḥeqq

Tudert tecbeḥ am teslit

Kra neggul yewwi-t waḍu

Seg zik nettraju

Neṭṭes tewwi-aɣ targit

Deg lexyal nwala ferru

Aɣilif yettru

Ihegga-d rrwaḥ i tmeddit

Taḍsa (de)g wudawen trennu

Tekfa ddeɛwessu

Tudert tecbeḥ am teslit

Yemmut lḥeqq

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli
Nugi ad d-nali

Tuɛer tidet i tmuɣli

Nennum yir tikli

Neɛmed-as i lbaḍel yeḍra

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli

Nugi ad d-nali

Amrar n usirem yerka

Nrebba tacriḥt am wulli

Nqeyyel i tili

Nettarra (de)g liffeẓ nerwa

Yemmut lḥeqq

Ur iban sani
I yettawi ubrid-ik.

Učči d arẓagan deg (yi)mi

Amzun d ilili

M(i) ara tettuḍ iman-ik

Aneggaru (de)g lmal d aydi

Yesɛa iḍelli

Kečč yeɛreq-ak uxxam-ik

D ixef-ik tettuɣaḍeḍ a mmi

Ur iban sani

I yettawi ubrid-ik.

                                                                           Tazmalt ass n 10.12.1980  

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Azekka ad yelhu

Azekka ad yelhu

 

Azekka ad yelhu

Ay aferṭeṭṭu amellal
Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen

Ay aferṭeṭṭu amellal

Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen

Iḍarren-iw ɛebban uzzal

Deg taẓẓayt d iqenṭaren

Tamurt ur ɣ-tefki azal

Tebɣa ad ɣ-terr d iɛeṭṭaren

      «Amek ad yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

A yemma ifehmen ddunit
Anef-iyi deg uɛebbuḍ-im

A yemma ifehmen ddunit

Anef-iyi deg uɛebbuḍ-im

Ḥulfaɣ i yimal diri-t

Ittduqqus aṭas wul-im

Ay ugadeɣ d talalit

Ḥsiɣ ad iyi-tezwi aglim

       «Amek ara yili uzekka?

        Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

Ay akal n lejdud-iw
Win i d-ifkan irgazen

Ay akal n lejdud-iw

Win i d-ifkan irgazen

Anda ad i-yawi ubrid-iw

Ssrima ṭṭfen-tt yiderɣalen

S iɣzer deggren asirem-iw

Ifelleq ɣef yidɣaɣen

       «Amek ara yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

A Rebbi acimi akka
Tamurt-iw ul-is yeqber

Tlatin n yiseggasen aya

Leḥzen yugi ad iṭṭixer

Tugdut ur tesɛi nnuba

Ayen iḍerrun  d asmesxer

A Rebbi acimi akka

Tamurt-iw ul-is yeqber

       «Amek ad yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

Ar lejba walaɣ tafat
Tettmurud (de)g tikli ur teɛjil

Ar lejba walaɣ tafat

Tettmurud (de)g tikli ur teɛjil

Abrid-is metwal taddart

Yezdeɣ ugdud agujil

Ad s-tfek acḥal d tazmert

Ad yeḥlu ar sdat lǧil

       «Azekka arrac ad ḥlun

       Ad yelhu i d-iteddun ».

                                                                                                  Tazmalt, ass n 29.10.1991

Azekka ad yelhu

«Azekka arrac ad ḥlun
Ad yelhu i d-iteddun ».

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Imekdiyen (les fidèles)

Tullist-a « Imekdiyen » tettwakkes-d seg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ »

Imekdiyen 

 

Imekdiyen

Tamekdit Ṭawes

Ṭawes

 

           Ṭawes tedda d tislit, yuɣ-itt Muḥend n twacult n At Lḥif n taddart Ufella. Gan tameɣra, yeqres ṭṭbel yefrar wurar. Tislit terra-d sebɛiyyam s axxam-nsen deg Tgemmunt. Tuɣal kan s axxam-is d win n urgaz-is ɣer taddart Ufella tebda leqdic d lecɣal ama d wid n uxxam ama d wid n lexla. Ur teqqim ara aṭas akken ad taɣ tannumi n tudert-is tamaynut. Win tt-iwalan tqeddec ad yenwu din i d-tlul, d taqcict n taddart Ufella. Acimi? Acku tesmuzgut nezzah i yiwellihen n yemma-s i s-yeqqaren tal tikkelt: «Ɣur-m a Ṭawes! Mačči d argaz-im kan ara taɣeḍ, ad ternuḍ ad taɣeḍ imɣaren-im ara tettqadareḍ, ad taɣeḍ inaragen-im,(9) insayen( 10) n taddart… »  D ayen i texdem, tuɣ awal i yemma-s, daymi ur d-tettban ara d tabarranit.

  Zrin kra n wayyuren, Ṭawes terfed; d ayen i yeččuren ul n temɣart-is Mennun s lferḥ. Dɣa, tal tikkelt ara tfakk taẓallit n yal akud seg tin n lefjer ɣer tin n lɛica, ur tettettu ara ddeɛwat n lxir i merra arraw-is, amur ameqqran tettak-it i win yellan deg uɛebbuḍ n teslit-is. Lehdur deg yimi-s teddun am waman deg wasif iḥemlen mi ara tdeɛɛu acku awal-is teqqar-it-id s tutlayt-is (11), s teqbaylit.

Tettɛenni ɣer Rebbi ad d-ilal d aqcic. Ṭawes d Muḥend akken i bɣan ula d nutni. Amenzu-nsen bɣan-t d aqcic akken assen ara yimɣur ad yexdem fell-asen. Akka i d timetti (12) tamaziɣt i ifernen arrac ɣef teqcicin. Qqaren-d deg yiwen wanzi (13): Ad d-yefk Rebbi llaẓ yernu-d arrac. D arrac yettuɣalen azekka d irgazen i izemren ad rren akkin llaẓ d lihana.

           Tawacult n At Lḥif bḥal isem-is, am twaculin yettidiren deg tudrin ickenṭḍen ɣer yidurar. Muḥend, argaz n Ṭawes ɣur-s yemma-s Mennun d baba-s Salem, d imɣaren i sin, rnu sin watmaten-is ddaw-as: Yidir d Caɛban. Ma d uletma-s Melɛez terna-d fell-as, tezwej ɣer yiwet n taddart ur neggug (14) ara ɣef taddart n Tgemmunt.

Asmi i d-tlul Ṭawes amzun kra ur d-yeḍri, d taqcict ulac aslilew. Ula d tebrek i d-yeɣlin ɣef taddart n Tgemmunt ass-nni terna-d tin-is, yerna mačči deg tsemhuyt (2) n tegrest ideg nella. Ad s-tiniḍ tagrest d tefsut mcawarent, gant ayen gan wayyuren n yennayer d furar: furar yerḍel yiwen wass i yennayer ma d tafsut, nettat terḍel kra n wussan i tegrest. Ma neṭall azemz (3) n wass ad naf tekcem tefsut maca tignewt d tin n tegrest, asigna yezga kra yekka wass, asemmiḍ yestufa-d iteqqes. D taswiɛt ur nessefraḥ i textar Ṭawes akken ad d-tas ɣer ddunit, terna-d d taɛeggalt ɣer twacult n At Uwrir.

Yemma-s tettel-itt, tefka-as ad teṭṭeḍ ɣas ma ur tečči ara ad terwu akken ad s-d-inuj uyefki n yidmaren-is. Lxersum telha-d yid-s akken i iwata, trebba-tt-id akken ttrebbin tiqcicin deg tmurt n Leqbayel.

Taqcict tettimɣur trennu, tetturar am tizziwin-is. Turarin ggtent maca tḥemmel aṭas ad turar ilqafen neɣ tiɛecciwin, qqaren-asent diɣen tixxamin, d yiwen wurar i yettaǧǧan arrac d teqcicin ttarran iman-nsen d imdanen imeqqranen. Bennun ixxamen imecṭaḥ s wakal d udɣaɣ, ttnawalen, ssrusun-d učči-nni i d-heggan iwimi qqaren tibezziḥt deg tḥektin n ccemma ma d aman i tissit deg tduma n ukawču, ttrebbin mmi-tsen i d-neǧǧren seg wuffal. S umata ttɛanaden imeqqranen, ttheggin iman-nsen akken ad zemren i wuguren ara d-mmagren deg tudert-nsen ur nettqili.

Ṭawes tetturar am tizzya-s maca tettɛawan yemma-s deg tal taɣult (4) n yimuha (5) n yal ass. Tettagem-d aman seg tala, tettenneḍ tiɣeɣert, tesselmad-as cwiṭ cwiṭ yemma-s aniwel, tettheggi-tt ad tuɣal d tameṭṭut ara izemren i uxxam-is d warraw-is. Aɣerbaz azayez (6) ulac-it imiren.

Akud (7) iteddu ur iḥebbes; Ṭawes tewwi-d asurif yid-s. Mazal ur teqfil ara xemseṭṭac n yiseggasen deg tudert-is bdan-d yinexḍaben ttasen-d ad tt-aɣen. Ddaqqes n temɣarin i d-irezzun s axxam n At Uwrir ad xeḍbent Ṭawes acku ta twala-tt deg tala tayeḍ deg tmeɣra. Ḥsant merra s thuski (8) n teqcict d sser i s-yessureg Uxellaq ur icuḥḥ; ɣef waya i d-ttemseḍfarent ta deffir tayeḍ s axxam n At Uwrir, s uɛenni ɣer Ugellid Ameqqran ad tent-id-tṣaḥ. Maca d yiwet n temɣart kan i wimi d-yesla Rebbi. Ɣur-s mmi-s amenzu yewweḍ-d d argaz, tufa-as Ṭawes d tamwanest n tudert-is.

 

Inig ɣer tmurt n Fransa

Imekdiyen

Iɣriben deg tmurt n Fransa

 

Tudert zeddigen, tin yettɛeddayen deg liser tettas-d seg tferkiwin ma ggtent yerna ma ttwaxedment. At Lḥif xuṣṣen, ulac ɣur-sen aṭas n wakal, ɣef waya i yekker Muḥend ad yinig ɣer tmurt n Fransa. Meqqar din ad yexdem, yugar umahil, yis-s yezmer ad d-yerfed cwiṭ tawacult-is i d-iɛelqen kan ɣer yiri-s, rnu-d lṭufan-is asmi ara d-ilal, d tawacult n At Lḥif ara yennernin. D imi wayeḍ ara tesseččayeḍ.

Akka i d tamurt n Leqbayel, tuget (15) n yilmeẓyen-is tečča-ten tmurt n Fransa. Ala imɣaren d tlawin i iɛemren tudrin. Imiren, aseggas send (16) ṭṭrad n tsellullit (17) n Lezzayer, yeshel yinig ɣer Fransa, ala s tkerḍa n tmagit (18) i ikeččmen s akal-is acku Izzayriyen ttunaḥsaben deg tallit-nni meḥsub d Ifransisen.

   –Ihi ad truḥeḍ ad iyi-teǧǧeḍ iman-iw? I tenna Ṭawes i urgaz-is Muḥend iḍ-nni send ad yeṭṭef abrid-is ɣer tmurt ur yessin.                                                                                                  –D acu ara txedmeḍ ?Ur uksaneɣ ara ula d nekk, lufan i d-teggra deg ufus-iw, talfi ur ttɛeddayeɣ ara i umnar n tewwurt n ufrag-nneɣ, maca akka i d ddunit ssusef s igenni ad d-uɣalent ɣer wudem-ik, i s-yerra Muḥend.

       –Ttḥadar ɣef yiman-ik, qqaren-d yuɛer usemmiḍ n Fransa.

       -Kkes aɣilif, ussan imezwura ad rreɣ ɣer xali Ɛmer, d netta ara iyi-d-inadin tamezduɣt d lxedma.

         – Ma d dagi kečč diɣen kkes aɣilif, ad beddeɣ akken i ilaq ɣer yimawlan-ik. Ur tufiḍ d acu ara ten-ixaṣṣen. Fkiɣ-ak lemɛahda n Rebbi d ayen i k-d-nniɣ ara yeḍrun.

           –Ḥader cwiṭ iman-im tḥadreḍ wagi, netta yessers afus-is ayeffus ɣef uɛebbuḍ icuffen n Ṭawes-akken qqarent tlawin aɛebbuḍ-is icekkeḍ- D wagi i d ayyur-is.

  Akka i s-yura i Muḥend deg twenza-s, ad yinig ur iḥeṭṭer i tlalit n mmi-s neɣ yelli-s. Mi yewweḍ ɣer Fransa yeqqim yesteɛfa sin wussan simira ad innam cwiṭ tamdint n Paris. Ur yekki ara aṭas yufa-as xali-s Ɛmer ixeddim. Muḥend d axeddam seg zik-is, ur d-immuger ara kra n wugur ameqqran deg tudert-is tamaynut. Zrin kra n wussan, ur wwiḍen ara ahat sin n yimalasen (19) almi i d-yeṭṭef tabrat tamezwarut, tusa-d seg tmurt, d baba-s i s-tt-id-yuznen. Akka i s-d-yenna Mesɛud mmi-s n xali-s Ɛmer mi i s-tt-id-yeɣra. Mesɛud yessen tafransist ma d netta kra n yisekkilen (20) kan i wimi yecfa. Yenna-as: “Mebruk ay ayaw! Yerna uqcic ɣur-k, semman-as Akli, rran-d isem n jeddi-k, yemma-s Ṭawes ur tt-yuɣ ara, tekker ɣef yiman-is”. Kra tekka tɣuri-nni n tebrat, Muḥend ayen iḥulfa wul-is ur yeffir ara, yettban-d ɣef wudem-is i yellan ussan-agi ineggura yekres. Ma d tura d talwit d tnufli (21) i t-izedɣen, acmumeḥ ɣef yimi-s yezga ur yeṭṭixir. Imi deg lqahwa i ten-yuɣ lḥal, ixelles tissit i merra imeddukal n mmi-s n xali-s Ɛmer.

Mi i d-yuɣal ɣer texxamt-is, yessers iman-is ɣef srir, yuɣal lferḥ-nni yekkan tudert n yifeṭṭiwej yeffeɣ udem-is, yeǧǧa-d amkan-is i cwiṭ n leḥzen. Yeṭṭef aqerruy-is gar yifassen-is yettxemmim. Yeqqar deg wul-is: Amek a ɛaǧaba a Rebbi, mmi amenzu ur t-walaɣ amek i iga, ur t-sudneɣ ur s-slifeɣ.

Yeqqim akken ddaqqes yewwi-t uxemmem almi yettu ula d aheggi n yimensi-s…

  Ṭawes, tayemmat n Wakli, ula d nettat yenṭeḍ ufus-is ɣef uɣesmar-is.

Tettxemmim ɣef urgaz-is i yettidiren akkin i lebḥur.

  Tinnufra tekkent rebɛin n wussan, tameṭṭut ur txeddem ara ccɣel yerna ad tett ala akanaf d tmellalin. Akka i ilaq ad ddunt temsal maca Ṭawes teqqim ala sin n yimalasen deg wussu, tufa cwiṭ iman-is cwi tekker ɣer leqdic-is. D nettat i d aqerruy n uxxam yerna ur tezmir ara ad tettu, tefka lemɛahda n Rebbi i urgaz-is ur tettaǧǧa ara imawlan-is ad yeḍru yid-sen wayen n diri. D imdanen iwessuren, ur zmiren ara i yiman-nsen, d nettat i ittadden ɣur-sen, amzun tettrebbi tlata: mmi-s Akli d sin yimɣaren-is. Nna Mennun, ala ddeɛwat n lxir i tettak i teslit-is Ṭawes. Amɣar-is diɣen kif kif: Ad ig Rebbi ussan-im d imellalen, sansa i tekkiḍ d tafat.

Akka i s-yeqqar ɣer wudem-is tal tikkelt ara s-d-teqdec neɣ ad d-telhu yid-s. Ṭawes txeddem am taklit. Mi ara tfakk lecɣal n lexla, d anqac deg tebḥirt n tmazirt, d alway n yiniɣman neɣ d amahil n tegnit, ad d-tuɣal imiren ɣer wid n uxxam ur nettfakka ara akk. Kra n leqdic yellan d afus-is i t-iteggen yerna tettrebbi. Tikwal, mmi-s Akli yessuffuɣ-as laɛqel mi ara t-yeṭṭef uḥrun n yimeṭṭawen nettat tettfaras lecɣal-is ad ten-tessali. Maca lṭufan yelluẓ yugi ad yessusem. Ad teǧǧ akken leqdic-is d azgen ad t-id-terfed seg dduḥ ad s-teslef i tqerruyt-is s ufus yeččuren d tayri, netta ticenfirin-is ad ttnadint anda ara d-mmagrent iff n tebbuct n yemma-s. Ad yeṭṭeḍ s sqaḍa alamma yerwa. Yemma-s ad s-tcennu ad t-zzuzun alma yuɣal ɣer yiḍes ma d nettat ad tebren ɣer lxedma-s ur nesɛi taggara.

 

Timsirin n yiḍ

 

Imekdiyen

Timsirin n yiḍ

           Muḥend iḥemmel xali-s Ɛmer nezzeh, yeṭṭafar iwellihen-is akken i ilaq. Mi i t-iwala yeṭṭef ixeddim-is yerna yezdeɣ, iweddeɛ-it ɣer kra n yimeddukal-is ad iɣer yid-sen deg uɣerbaz n yiḍ. Inelmaden-a n yiḍ mi ara d-ffɣen seg uɣerbaz ttarran ɣer yiwet n lqahwa anda i tessen leḥwayeǧ u ttmeslayen ɣef wamayendin n temsal. Asentel (22) yeddmen amur ameqqran n uskasi-nsen (23) d tasertit (24) yerzan tamurt-nsen Lezzayer i yettidiren ddaw n uzaglu amhersan (25) afransis.

Ṭṭafaren isalan (26) s wallalen n rradyu d tliẓri,maca wid i d-yessawaḍen ayen yeḍran s tidet seg tmurt-nsen Lezzayer d atmaten-nsen iɣensen (27) deg ukabar(28) FLN. Muḥend, mačči d timsirin kan n tutlayt tafransist i ilemmed, irennu tid n umeɣnas i yekkaten akken tamurt-is Lezzayer ad tawi tlilelli-is am Lmaruk d Tunes.

  Muḥend fessus uqerruy-is, ur yeqqim ara aṭas yuɣal yeqqar iɣmisen (29), yettmeslay d yimeddukal-is n lxedma Ifransisen war akukru, tibratin yettazen ɣer tmurt d netta i tent-yettarun mačči d Mesɛud mmi-s n xali-s Ɛmer. Dɣa deg-sent yettarra ayen i s-yehwan ama d lbaḍna neɣ d ayen-nniḍen.

  Deg umahil-ines yezwer mačči d kra. Aɣella-ines (30), mi i t-iwala ixdem aṭas n yifaraten yerna-as deg ssuma u diɣen yerra-t d aɣella n teɣlamt (31). Imeddukal-is, wid yettemlili deg uɣerbaz n yiḍ neɣ deg lqahwa ssawalen-as tura Aɣella, segmi i yuli deg usellun (32) deg umahil-ines.   Deg tmurt n Lezzayer, anabaḍ (33) afransis yexdem lebɣi-s; miḥyaf yefka-as azal meqqren, ala amdan afransis i iɛeddan. Azzayri meskin, yerna-d kan s ufella, yettawi-t-id kan umeddaḥ deg teqsiṭ.Teḍra yid-s am wanzi-nni yeqqaren: Ayis n baba-s d jeddi-s yerna rrekba ɣer deffir. Ula d rrekba-nni kksen-as-tt. Ulac-itt, ṣubben-t-id ad yeddu ɣef uḍar ḥafi ɣef usennan. Ɣas ma iḥulfa s tyita i s-yewwḍen ɣer yiɣes, yesber ur d-yenni: Aḥ. Fransa taɣeddart tenwa-t dayen yellez, terna-t, tiyita i s-tefka teɣḍel-it, yemceḥ aɣebbar, ur yettjeddil ad d-yerfed iman-is, ad d-yekker ad yezwi aɣebbar-nni i s-sseččen ur d-as-yehwi. Dagi i teɣleḍ Fransa aṭas mačči d kra, ur tečči ara tamsalt akken i iwata acku ur teṭall ara ɣer umezruy (34) n tmurt n Yimaziɣen neɣ ahat iɛedda fell-as kan uzaylal. Mačči ala nettat, Fransa, i d-yusan d tamharest ɣer tmurt n Lezzayer, zwaren-tt-id yifniqen d yirumyen d yiwandalen d waɛraben d yiṭerkiyen d yispenyuliyen d wiyaḍ. Wigi merra nnuɣen yid-sen warraw n Tmazɣa, rran-ten sansa i d-usan. Fransa tettɣill meskint ad tewwet aqiḍun i lebda deg tmurt n Lezzayer. Teɣleḍ nezzeh, ur tnuda ara diɣen ad tegzu tabadut (35) n wawal: AMAZIƔ i yebɣan ad d-yini: ARGAZ ILELLI. Akken tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ d ulaqrar ad yali wass.

  Ass n umenzu n number 1954, agdud n Lezzayer yekker fell-as ad d-yerr ayla-s, akal-is, tilelli-s, iseɣ-is i yerkeḍ unabaḍ afransis i idehcen nezzeh ɣef tnekra ur iruja n ugdud Azzayri.

  Mi yeṭṭerḍeq lewjeh amezwaru i yeldin tawwurt i ṭṭrad n Lezzayer ara yekken nnig n sebɛa n yiseggasen, Muḥend yuɣ-it lḥal deg tmurt n Fransa. Yesla kan Azzayri ibedd ɣef yiman-is, yettarra-d tirrugza i d-as-inesren acḥal d aseggas aya, iḥulfa am wakken d kra n tezmart i t-yettseggiren ad d-yuɣal ɣer Lezzayer akken ad yekki deg ṭṭrad n tessullullit n tmurt-is. D ayen i ixemmem i yexdem. Ur uḥtamen at uxxam almi i sen-yeččur Muḥend tawwurt ussan-nni imezwura n ṭṭrad. Mi yekcem s afrag s snat n tbalizin deg yifassen-is, yufa tameṭṭut-is tettenneḍ ma d yemma-s d baba-s qqimen ɣef udekkan i tili. Yiwen deg-sen ur t-id-yuli wawal, qqimen am wakken yewwet-iten bukerraɛ ɣef tikkelt; Ṭawes yellan tekna, teqqim akken timesleḥt deg ufus-is ayeffus, Nna Mennun yellan tesbuḥruy amɣar-is yeḥbes ufus-is yeṭṭfen tasbuḥrut amzun d takbabt. Mi i ten-iɛedda merra udhac, yerra Muḥend srid ɣer yimɣaren, isuden-iten i sin. Yemma-s tugi ad s-tesreḥ mi t-ṭṭfen yifassen-is.Tettales-as-d kan i tenfalit (36): Ɛeslama-k a mmi! Acḥal d abrid; ma d baba-s isuden-it snat tikkal deg unyir. Ṭawes teqqim mebɛid tettecmumuḥ-d kan ɣur-s, mačči din deg ufrag sdat n yimawlan-is ara tt-yemsalam. Ad d-yeɣli yiḍ, deg texxamt-nsen, iman-nsen ad kksen lḥif. Muḥend mi i s-sserḥen lemmal-is yerra ɣer uxxam n lwacul yufa deg teɣmart dduḥ. Yemmeɣ ɣer daxel-is s sin n yifassen yeddem-d yiwen n lṭufan, d mmi-s Akli, almi d ass-nni i t-yessen. Isuden-it sya u sya, issuffeɣ-it-id ɣer ufrag, irfed-it s sin n yifassen d asawen netta yettaḍsa; winna, ɛni ifaq d baba-s yerra-as-d taḍsa-ines. Rnan kra n wakud kecmen-d watmaten-is seg tyessawt. Axxam yettenfal seg lferḥ acku temlal tasa d wi ay turew.

  Mi d-yeɣli yiḍ, ggran-d iman-nsen deg texxamt-nsen, ala i nettat Ṭawes i wimi yenna Muḥend d akken ad yeffeɣ s adrar. Igzem-itt deg rray, d ayen ur yettuɣal deg wawal-is. Awal ur s-t-id-terri, llant wallen-is i iteddun d leḥmali ad d-inint d acu tettxemmim ɣef rray yerfed urgaz-is: ad yuɣal d amjahed ɣef tmurt-is.

 

Amneɣ ɣef tmurt-is

 

Imekdiyen

Ṭṭrad

Azekka-nni yekker-d zik, yerra srid ɣer tissi i d-yezgan nnig uddaynin n uxxam n lwacul. Yeɛna yiwen n uxemmuj deg tlemmast n sqef gar ccḍeb d uqermud, yekkes-d seg-s yiwet n tyemmust tumsixt. Mi tt-id-yefsi din kan ɣef tissi, yufa daxel-is yiwet n tmeẓyant n tessirt d mraw n yikarṭucen. Tamrigt-a (37) n baba-s i yekkin deg ṭṭrad wis sin n umaḍal (38) (1939-1945). Mi i d-idimubilizi yeffer-itt-id ddaw n teɣruḍt-is, yewwi-tt-id yerra-tt ɣer tissi anda i tt-yufa mmi-s Muḥend. Yeḥṣa d akken yiwen wass am wass-a ad tesleḥ. Ass-nni yewweḍ-d, Muḥend akken ad yekki deg yidduran (39) n yimjuhad. Maca ilaq-as ad yexdem kra n tedyant ur t-yettarran ara ɣer deffir. Netta deg uqerruy-is frant. Yella yiwen n umdan deg taddart ixeddem i Fransa ɛinani mačči s tufra, d axabit. Yettwali-t Muḥend d acengu n tegrawla tamaynut nnig n yicenga n tidet. Aḥerki-a ifukk ddunit, ulac ɣur-s aḥezzeb, yettnadi dima ad t-id-walin yirumyen ɣer tama-nsen i itekki. Ula d yiwet n terbaɛt n yimjuhad d Ṭeyyeb – akka i d isem n uxabit-a- i s-d-twelleh ad t-yekkes am wakken yekkes yir rrbiɛ i yimɣi n yirden. Qqaren-d tiḥurkit tella deg yidammen. Yettawi-tt-id umdan mi ara d-ilal, maca mačči iman-is kan i d-tettas. Akken teddunt temsal yal taɣawsa ɣur-s anemgal-is; ihi tiḥurkit neɣ axdaɛ n tmurt tettemgadal d leḥmala n tmurt. Tiḥurkit d leḥmala n tmurt teddunt-d akken d umdan mi ara d-ilal. Tamezwarut srewsen-tt ɣer Buxuṣ ma d tis snat ɣer Yugurten. Buxuṣ d agellid Amaziɣ ixedɛen tamurt-is, Yugurten d agellid Amaziɣ yemmuten ɣef tmurt-is. Tafekka n yal yiwen deg-neɣ tebḍa ɣef sin yiḥricen: aḥric n Buxuṣ d uḥric n Yugurten. Sin yiḥricen-a ttnaɣen anwa yesɛeddin rray-is deg umdan, yal yiwen yekkat ad yager wayeḍ. Ɣer taggara ttilin i sin maca yiwen deg-sen seg wakken meqqer ittɣummu wayeḍ. Ma deg umdan d aḥric n Yugurten i d ameqqran, winna kkes aɣilif ad d-yeffeɣ d win iḥemmlen tamurt-is, yettmettat fell-as, ma d aḥric n Buxuṣ i d ameqqran deg umdan d aḥerki ara yuɣal bab-is, ala abexxeṣ ara ibexxeṣ tamurt-is. Ihi Muḥend I t-izedɣen d Yugurten ma d Ṭeyyeb d Buxuṣ.

Mlan-as-d akk i Muḥend sansa i itekk d wanda yettɣimi Ṭeyyeb.

  Deg ubrid i yennum yettawi-t Ṭeyyeb mi ara d-yuɣal s axxam-is, tella yiwet n teɣzert tebberber s yisekla. Din i s-yedduri Muḥend yettraju-t.

Ha-t-an yefka-t-id ubrid, iteddu yettseffir yezha wul-is ur yeẓri d acu i t-yettrajun. Mi d-yewweḍ ɣer teɣzert lmendad n Muḥend yeffren ur d-iban, iǧelleb-d umjahed ɣer sdat n uḥerki, igzem-as-d abrid.

       -Ass-a ad txelṣeḍ ayen akk i tzzenzeḍ deg watmaten-ik.

       -Annaɣ a mmi-s n Dda Salem, yak cerken-aɣ yiẓuran.

     –Ulac Dadda-k Salem, ulac iẓuran.

Netta ihedder ma d aḍad-is ittekki ɣef znad. Tlata n lewjuh yeffɣen rran ṣṣut deg teɣzert ma d tirṣaṣin ɛeddant-as deg unyir anda i s-tura tmettant am ta. Din din i yessuffeɣ rruḥ win ur nettɛawad ara ad ixubbet. Muḥend yeṭtef abrid n udrar; yeffeɣ kan i taddart yufa tettraju-t terbaɛt-nni n yimjuhad i d-yellan d tinigit ɣef tuɣdaṭ (40) i iga umjahed Muḥend.

Dayen tura ur t-ttayalen ara yimawlan-is, ur t-tettalay ara tmeṭṭut-is, tuɣ-it tegrawla. Ma yuɣal-d assen ara yefru ṭṭrad d ayen yelhan, ma yemmut ad iruḥ d asfel ɣef tmurt-is akken mmi-s Akli ad yedder s warfad n uqerruy-is, d ilelli.

  Ṭawes wissen d aḥmel i tḥemmel argaz-is neɣ tefhem d acu i tettɛebbi n lbaṭel tmurt-is, tekker ula d nettat ad tekki s wayen tezmer deg yiniɣ-a mga l(41) Fransa. D acu ihi i d tuɣdaṭ-is? Amek i tezmer ad ttɛiwen tagrawla? Yal imalas tetteffeɣ ɣer udrar, tettawi yid-s amrar, tagelzimt d teqfact n leɣbar ɣef uɛrur-is. Mi ara taweḍ ɣer wadeg (42) i teqsed, d ayla-s neɣ d win n unarag ad tessureg taqfact-nni n leɣbar ɣer leǧdari n yisekla (43) ama d talqent ama d tazemmurt, ad d-teggri deg tleqqaɛt n tquffet-nni yiwet n teylut yeččuren d isufar (44) n wučči: aɣrum, zzit, iniɣman, lqahwa, ssekker, timellalin akk d yiselsa izeddganen. Ad tger taylut-nni deg yiwen n umruj ddaw uɣalad, ad tuɣal ad terr fell-as iẓra imiren ad tɛeddi ad d-teqḍeɛ aslen. Tameddit ad n-tuɣal ɣer taddart s tqucciḍt n uslen.

Ttasent-d s axxam-is tlawin n yimjuhad-nniḍen n taddart Ufella, ttawint-d yid-sent ifuras n wučči. Ttalint s nnuba ɣer udrar ttawint yid-sent aɛwin i yimjuhad. Syinna mi ara d-uɣalent ttarrant-d yid-sent iceṭṭiḍen d yiselsa yummsen neɣ iqersen n yimjuhad i tarda d uxiḍi.

Tewwet akken Ṭawes azal n sin n yiseggasen nettat tettawi aɛwin i urgaz-is d yimjuhad-nniḍen s adrar.

Yiwen wass mi d-tuɣal seg-s tewwi-d allen-is d tizeggaɣin am yirij seg yimeṭṭi i tru segmi i d-tebda abrid almi d-tewweḍ s axxam. Ɛeqlen-tt akk at taddart d kra n wayen n diri i yeḍran. Yir isali yettaweḍ zik s ameẓẓuɣ, slan d argaz-is d sin yimjuhad n taddart Ufella i yewwḍen leɛfu n Rebbi.

  Tettru ayen tettru tuɣal ɣer umahil-ines ɣas yemmut urgaz-is. Tettawi aɛwin i yimjuhad s adrar. Taggara-a trennu-asen ula d ddwawi i wid ijerḥen.

Yal ass tettnnamar imihiten (45). Wissen amek ur tt-ttḥazen ara. Teqqar-as d Rebbi ameɛzuz i iteddun yid-i. Maca tal tamsalt ɣur-s taggara.

   Ihi, yiwen wass mi tɛedda ad tessureg leɣbar i d-tɛebba ɣer ddaw n yiwet tzemmurt, teɛfes ɣef yiwet n lbumba i iṭṭreḍqen fell-as. Tameṭṭut n twaɣit tamusebbelt tfezzeɛ d iceqqfan, ur ufin ara d acu ara neṭlen deg-s. D Ifransisen i s-tt-yundin imi i tt-id-zzenzen watmaten-is d acu i txeddem mi trezzu yal imalas s adrar.

Akli yeggra-d d agujil maca ma izuxx cenna acku baba-s d yemma-s mmuten d aṣaḍen (46) ɣef tmurt-nsen.

Imekdiyen

Leḥzen ameqqran

Tawacult n At lḥif ama d Muḥend ama d Ṭawes d imekdiyen i tmurt-     nsen, d imekdiyen i yimawlan-nsen, d imekdiyen i tissulya-nsen (47). Mi ara fken awal ur ttarran deg-s. Ulac amedya (48) n takdit am win yefkan tudert-is d asfel ɣef tessellullit n tmurt-is LEZZAYER.

 

Amawal

1-Imekdiyen : les fidèles.

2-tasemhuyt : la saison.

3-azemz : la date.

4-taɣult : domaine.

5-amahil : travail.

6-azayez : public.

7- Akud : temps.

8-tahuski: beauté.

9-anarag:lvoisin.

10-insayen:l traditions

11-tutlayt: langue.

12-timetti : société

13-anzi : proverbe.

14-iggug : éloigné.

15-tuget: majorité.

16-send: avant

17-tasellullit : libération

18-takerḍa n tmagit : la carte d’identité.

19-imalas : la semaine

20-Asekkil: lettre alphabétique. 21-tanufli: la joie.

22-asentel: thème

.23-askasi: débat.

24-tasertit : la politique.

25-amhersan : colonialiste.

26-isali : information.

27-iɣensen : qui milite.

28-akabar : parti (politique).

29 : aɣmis : journal.

30-aɣella : chef.

31-taɣlemt : équipe.

32-asellun : lgrade.

33-anabaḍ : gouvernement

34-amezruy: histoire.

35-tabadut: définition.

36-tanfalit: expression

37-tamrigt: une arme.

38-amaḍal: le monde.

39-idduran: les rangs

40-tuɣdaṭ: une mission.

41-mgal: contre.

42-adeg:lieu.                          43-isekla: arbres.

44-isufar: produits.

45-imihiten: dangers.  

46-aṣaḍen: les héros

47-tissulya: le marriage.

48-amedya: exemple.

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa yecna yeqqar:
“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Ɛellawa zerruqi ilul ass n 5 yulyu deg useggas 1915 deg Umalu (Bgayet) d mmi-s n ccix n lǧameε El Ḥaǧ Sɣir Ben Areẓqi. Deg temdint n Bgayet i yebda isurifen-is imenza deg ccna tandalusit ɣer ccix Sadeq Abǧawi i d-yufan deg-s yiwet n taɣect taḥlawant igerrzen maḍi.

Deg useggas 1948 i issekles aḍebsi-ines amezwaru s taεrabt (Ya leḥbab lyum kifaḥ) d yiwet n tezlit ɣef tegrawla n Lezzayer, yuɣal yerna-d yiwet s teqbaylit (Tilifun suni suni)…Seg yimiren yuɣal mussnaw aṭas aṭas.

Deg ubrid ɣer Aγignon deg Fransa anda ara yecnu, yeddukel netta d Daḥman Lḥaraci, yeḍra-d yid-s ubaxix n tkerrust. Ass n 17 nunber 1968 Yessufeɣ iman deg yiwen n sbitar n Paris, yenṭel deg tmeqbert n Père-lachaise.

 

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Lɣerba yeḥṣa tuɛer

Tettɣurru deg watmaten-is

Tettarra amdan d aɛeṭṭar

Itettu merra arraw-is

Ɛellawa yecna yeqqar:

“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Aṭas i iḥemmel tamurt

Sidi Ɛicc rrif i wasif

Yal ass yettmmekti-d m tqendurt

Yeqqnen axelxal d rrdif

Ideɛɛu ad sen-d-teldi tewwurt

Deg lɣerba rwan lḥif

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Yeɛceq deg lbal

Ur yesɛi ula d aserwal

Yemceḥ akal

Iteddu ittemderkal

Ur yesɛi azal

Tawacult-is ur tuklal

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas i iḥemmel tamurt
Sidi Ɛicc rrif i wasif

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Yeǧǧa-tt lḥenni deg (yi)ḍarren-is

Ɣur-s tif acḥal tarumit

Yeẓra ur yeskiddib wul-is

Yurga-tt ṣṣbeḥ tameddit

D nettat i ixerben iḍes-is

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Abɛad ɣef tmurt
Yak d gma-s n lmut

Miḥyaf n Ufransis yerna

Yerra Azzayri d aḥuli

Ɛellawa ur yesbir ara

Yerwa terẓeg n yilili

Ɣef miḥyaf ur yeǧǧi kra

Fell-as yecna ad yeɣli

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Iɣrem ass n: 27/06/1995

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Liḥif d umdan

 

 Liḥif d umdan

Lhif n umadan

Lhif s timmad-is

Yerwel ṣṣwab

Yeǧǧa-d taɣebbart

Agama iɣucc ilem

Tizelgi teṭṭef tasga

Yeɛweq umdan

Yeɣreq deg wurfan

Yewwi-t wasif n ddunit

Ulac deg wacu ara yeṭṭef

Yeldi allen-is yettraju

Melmi ara yessufeɣ rruḥ

Akken ad yesgunfu

I tikkelt tamezwarut deg… laxart.

Lhif n umadan

Ulac…

Deg tudert-is yeqqar:

« Ma ṭṭfen-k yifassen-iw

ad twaliḍ amek

ara k-teḍru,

lumaɛna ulac deg-s

tzemreḍ i yiman-ik

acemma ur k-ittḥaz

iɛǧeb-iyi kan ttgallaɣ

imi sseḥnateɣ

ayen d qqareɣ

yettawi-t waḍu n nnzeɛ

ɣef nnmara i tbeddeḍ

awal-ik yettɛedday

yiwen ur k-yezmir

a… lḥif! »

Lhif n umdan

D abrid gher laxart…

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tafsut (Yebrir)

A-tt-an tuɣal-d tefsut-nni, yefka-tt-id meɣres i yebrir. Yebrir yuɣ akk Tamazɣa, yuweḍ ula ɣer Tunes anida bdan ttḥerriken Imaziɣen n din, ttnadin ɣef yizerfan-nsen idelsanen, ttnadin ad ten-id-iwali udabu-nsen akken i ten-id-yefka Rebbi. Ihi 20 yebrir yuɣal d yiwen wass agraɣlan. Sfugulen-t deg watas n tmura n Tmazɣa: deg Lezzayer deg tazwara, teḍfer-itt-id Lmaruk d Libya d tunes d tiyiḍ. D yiwen wass yessawalen i tdukli n Yimaziɣen anda bɣun ilin, s tdukli ad yeqwu wafud ara d-isεejlen lebɣi-nsen.

D tamurt n Leqbayel i d aqerruy n tmacint n umussu-a maca akka tura wissen d acu i-tt-yuɣen, amzun tefka cwit lwi; ilaq ad tzellez akken ayen akk nessaram ad yeffeɣ….

 

Tafsut

 

Tafsut

Neḥmmel tafsut s jiḥbuḍ
D azeggaɣ am yidammen

 

A tafsut m yijeǧǧigen

Tuɣaleḍ-d ad ɣ-d-tesmektiḍ

Ijeǧǧigen izeggaɣen

Widak-nni i d-tessemɣiḍ

Yeqber wul seg (yi)meṭṭawen

Yal tikkelt m(i) ara d-tezziḍ

Tafsut

Tamharsa…

Yeqwa rrbiɛ, yefreḥ lmal

Ddunit yis-m tettaḍsa

S waman ččuren yiḥumal

Teswa lɣaɛa almi terwa

Taḍsa deg (yi)mi d lmuḥal

Tugi ad tekkes ccama

Tafsut

Tewwet-d lgerra ad s-necfun
Yeqqur ujeǧǧig yettru

Mi d-tkecmeḍ ass amenzu

Nenwa ijeǧǧigen ad fsun

Nerja kra n ubandu

Tewwet-d lgerra ad s-necfun

Yeqqur ujeǧǧig yettru

Imeṭṭawen-is ur keffun

  

Tafsut

Temlel n udfel tesderɣil

 

Temlel n udfel tesderɣil

Iṭij n tefsut ma yekkat

Nettru nugar agujil

Nettwwet ur d-tuli tafat

Tezweɣ tenɣel ɣef yiɣil

Yefsi udfel yettmettat

 

Amḍiq iɣef teɣli terwiḥt

Yettnazaɛ (de)g wayyur n yebrir

Yebɣa ad yesmmekti taswiɛt

Tinna akken yura deg unyir

Ur tt-nessirid ɣef telwiḥt

D amezruy yeḍran deg zzhir

Tafsut

Ruhen d asfel ghef tmazight

 

Neḥmmel tafsut s jiḥbuḍ

D azeggaɣ am yidammen

Ẓbubin merra leḥyuḍ

Ɣef lyajur mazal ur qquren

Ilaq yid-i ad tettruḍ

A tafsut m lemḥayen.

 

Malek HOUD

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Temẓi n Caεban (amur wis sin)

Aḍris-a d aḥric wis sin n tullist « Temẓi n Caεban ». S yis-s i tfukk. Taɣuri yelhan.

Tallit n timunent

 

Ur yewwiḍ ara useggas segmi nezdeɣ deg Buqelɛa. Mi tefra lgirra yufa-aɣ-d lḥal din. Cfiɣ-as am wass-a, yemma d kra n tnaragin (50) subbent taṣebḥit ɣer Tzerrajt ad difilint, ad gent amsudeɣ (51) deg yizenqan n temdint i yettenfalen seg lferḥ d lɣaci. Tamellalt ma teɣli-d ur tettruẓu ara. I d-yefka Rebbi seg yimdanen yerna ṭṭrad yekkan nnig n sebɛa n yiseggasen yessenqes ddaqqes deg-neɣ. Kra i d-yexleq ugellid ameqqran yurag-d ɣer yiberdan. D tilawin, d irgazen, d imɣaren, d timɣarin, d arrac, d tiqcicin usan-d akk akken ad d-sbegnen s tidet lferḥ-nsen imi tewwi tmurt-nsen Lezzayer timunent-is; dayen tura d tilellit. Ɣas ma d azɣal n ṣmayem, fuden, luẓen, ɛyan maca kra yekka wass d nutni teddun teddzen iḍarren-nsen abrid ur nettfakka, ttɛeggiḍen:”Taḥya Lǧazayer!” Akka i slan i wid yezwaren deg umsudeɣ, ttsuɣun. Nutni seg widak i d-yeṭṭafaren ttɛanaden-ten.

temzi n Caâban

        Ass-nni i tmmuger yemma baba-s, jeddi Ubelluḍ akken i s-ssawaleɣ acku tal tikkelt mi ara d-yuɣal seg udrar itekk-d s ucekrid, itekkes-iyi-d abelluḍ. Yeggar-it-in deg uqelmun n uqeccabi-ines, diɣen ɣef waya “Buḥu Ubelluḍ d isem-is n ṭṭrad. Isubb-d seg ukamyun i d-iɛebban ma d kra n yimjuhad, lsan-d merra tilabiwin n yiserdasen. Mi d-yewweḍ ɣer yemma tessemḥaleq-d s yifassen-is i umgerḍ n baba-s ur twala ara aṭas aya am yelli-s-nni n zik tamecṭuḥt, tessudun-it nettat tettawi-d yiwen n uḥiḥa azal n snat neɣ tlata n dqayeq ur teḥbis: “Lɛeslama-k a baba! Lɛealama-k a baba!” Ula d netta issuden-itt sya u sya. Myuččen ddaqqes s wallen acku mcedhan; aṭas aya ur mmeẓren. Mi tɛedda teswiɛt-nni n sslam, yekker yenna-as:

Sliɣ terna ɣur-m teqcict…

-Tagi d taneggrut-iw wanag tella tayeḍ urɛad tt-tessineḍ s-terra i baba-s.

Kullec mebruk! Ad m-tent-ig Rebbi d tiseɛdiyin. Amek i s-tessemmaḍ i tagi ur walaɣ ara ar tura?

-Tasaɛdit, d isem n yaya-k i d-rriɣ.

-Wissen kan ma ad d-tecbu ɣur-s, ɣef wakken i d-qqaren ulac lemtel-is deg thuski (52) i s-yefka Rebbi.

-Ahat, ma d allen-is kkes aɣilif, d tizerqaqin am tid n yaya-k.

-Awudu kan ad idirent. Ḥqa amek i s-tessemmaḍ i tneggarut-im?

-Urɛad i s-fkiɣ isem.

-Ihi ma tuɣeḍ d awal-iw ssawal-as Ḥurya acku almi d ass-a i tessen tmurt-nneɣ tilelli.

-Ih, ad s-ssemmiɣ akken d-tenniḍ, Ḥurya, ruḥ tura aṭas i k-rujan yimeddukal-ik. Uɣal-aɣ-d zik s axxam.

Nerna wissen acḥal n wussan segmi tefra, baba yuɣ axxam deg taddart wadda n Tzerrajt. D tikkelt tamezwarut i nesɛa anda ara neddari.

Ifukk rrwaḥ d tuɣalin seg uxxam n medden ɣer wayeḍ, seg tujwert ɣer tayeḍ. Fukken ccuruṭ ifuhriyen n yimawlan n uxxam akken ad nezdeɣ: “Mmi-m Caɛban yuɛer, ur ilaq ara ad iwwet mmi Naser; Naser maɛlic ma iwwet cwiṭ mmi-m”. Akka i qqaren i yemma tal tikkelt, teqqim meskint teqber tessusem. Ma d tura tezmer ad d-terr nnehta. Teslalew almi tuḍen taɣect-is asmi d-tezger amnar n tewwurt n ufrag n uxxam-is i tikkelt tamezwarut. D lḥara talemmast, ɣur-s sin n yixxamen, yiwen meẓẓi maḍi d taxxamt, wayeḍ ddaqqes i meqqer. Ɣef tɣerɣert-is i nettegririb deg sebɛa yid-neɣ tal tikkelt mi ara d-yeɣli yiḍ mi ara nɛeddi ad ngen. Tawacult-nneɣ tennerna, ɣur-s tura sin warrac d kradet teqcicin, rnu baba d yemma nessaweḍ sebɛa n yiɛeggalen lahibarek. Taxxamt-nni tamecṭuḥt terra-tt yemma d taxxamt n uniwel. Afrag ur meqqer ara yerna yejjermeq cwiṭ.

        Tallit n yimiren ur zmireɣ ara ad tt-ttuɣ ɣas ma aɣbel n uxxam yekkes. Tebrek n wussan i nesɛedda tugar tin n yimbuxen uḍan n tegrest war tiziri. Dayen zedɣen allaɣ-iw i lebda s lihana i ɣ-yeṭṭfen.

        Gma Ɛmara d uletma Mennun d nekk neqqar deg uɣerbaz amezwaru i wimi nessawal “likul gguzzal”. Baba Qasi tikkelt yaf ixeddim tikkelt yeqqim, ulac, yerna drus maḍi i ittaɣ n yisurdiyen. Ayen yufa ad t-yexdem ɣer medden, ama d imliwi ɣer ubennay ama d afellaḥ lawan n tmegra, ama d ayen-nniḍen ur d-nettawi ara azal s wacu ara iqewwet tawacult-is. Deg lawan-nni, ur ntett ara ad nerwu. Ma yella cwiṭ n yimekli, imensi fiḥel ma trujaḍ-t. Ula d tiḥdert n uɣrum idehnen s zzit n uzemmur ur tt-nufi ara, ḥader ad d-taddreḍ leǧwaz, winna yeffeɣ akk seg tmeslayt-nneɣ n yal ass. Gar rebɛa n tsemhay yellan ɣas ma ala snat i yewwin amur ameqqran deg useggas, tigi d tagrest d unebdu, nḥemmel aṭas aṭas tin i ɣ-itekksen asemmiḍ, tettak-aɣ-d učči. D anebdu i d-qesdeɣ dagi, tasemhuyt n tbexsisin d tẓurin d ukermus, d igumma (53) yugaren fell-aneɣ.D tasemhuyt yeddan d umeɣbun, ur d-tessutur ara aṭas n yiceṭṭiḍen n tmelsiwt neɣ n tduli. Dɣa nekk d watmaten-iw, yal anebdu nettali ɣer At Tirrugza nesɛedday din imuras (54) imeqqranen deg uxxam n jeddi Saɛid, baba-s n baba. Nettḥar ad ifakk useggas aɣurbiz i d-iḍerrun meḥsub deg tegrest. Tagrest d tasemhuyt ur nettawi ara deg wul-nneɣ imi tt-nettwali d tcengut (55) n yigellilen. Ilaq ad tiliḍ d win yesɛan akken ad tt-tqableḍ s yiceṭṭiḍen yeḥman, ama n tduli ama n tmelsiwt, s yisebbaḍen i iteddun deg nzeɛ i qajjar n usemmiḍ n yideflawen d ugris n tṣebḥiyin. Ma d nekkni ad yili Rebbi yid-neɣ. Deg tlemmast n ccetwa, asemmiḍ igezzem, ifassen fucclen, iḍarren qujjren, nettlusu iceṭṭiḍen ijerden yeččuren d tifawtin d yisandalen n lkawaču iqresen; s yilẓu i ten-nettaṭṭaf akken ur d-ttensaren ara seg yiḍarren-nneɣ. Wissen amek i ɣ-d-tettaf tefsut mi ara tɛeddi tegrest i ɣ-yettaǧǧan deg yir liḥala. Aṭan, leɛra, lqella n uẓiẓen d tlaba yeḥman, tikkelt nečča tikkelt nuẓam war lawan. Caylellah ay anebdu! A wi yufan aseggas kamel ad iruḥ d anebdu. Ula d uraren deg unebdu i llan aṭas, ulac urar ur njerreb ara, ɛeddan-d akk fell-aneɣ yis-sen i ntettu laẓ-nneɣ d wayen akk i ɣ-ixuṣṣen. Nettɣimi d tirebbaɛ n warrac i izedɣen merra taddart wadda. Cfiɣ netturar timesqaqart mačci ɣef tmurt akken i tt-tturaren akk medden. Nekkni netturar-itt ɣef tzemmrin n wayla n Merlot i d-izzin seg yal tama i temdint n Tzerrajt. Deg lawan-nni n temharsa (56) tafransist, Merlot d yiwen n umhares i yettayalen akk akal yeẓẓan d tizemmrin i d-izzin ɣef Tzerrajt. Win tt-id-iwalan s usawen, Tazerrajt tettban-d d tigzirt deg tlemmast n yilel (57) n uzemmur.

Temẓi n Caɛban

Tizemmrin rrant tili deg tzerrajt

Amhares Merlot iruḥ i d-yeqqimen d isem-is.

        Yiwet n tikkelt ad iliɣ ɣur-i tmanya neɣ tesɛa n yiseggasen deg tudert-iw, akken i uɣeɣ tannumi tturareɣ ɣef tzemmrin nekk d yimeddukal-iw. Ttneṭṭigeɣ seg ufurek ɣer wayeḍ am yibki nekk ttɣeggiḍeɣ s ṭṭelq n tgerjumt-iw: “Tarẓan!” Imi ǧelbeɣ seg yiwen n ufurek ɛerḍeɣ ad ṭṭfeɣ deg wis sin, zegleɣ-t. Ɣliɣ-d ɣef lqaɛa yeqquren, zewreɣ afus-iw ayeffus, mi yewweḍ ɣer tmurt sliɣ-as amzun iqeccem am usɣar iḥeḍmen. D timerẓiwt i yereẓ wufus-iw ayeffus. Aṭas i qqimeɣ uɣaleɣ d lemɛayrat ɣef warrac.

Anda kan i iyi-d-walan ad bdun aɛayer yeqqimen aṭas ur yeṭṭaxer fell-i:

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!” D jeddi ubelluḍ i yellan d imdebber fell-aneɣ, baba yettidir imiren deg tmurt n Fransa. Ihi d netta i iyi-iwwin ɣer sbiṭer n Uqbu, yiwet n temdint i d-izgan ɣef tama n usammer n Tzerrajtt. Teggug fell-as azal n xemseṭṭac n yikilumeṭren. Mi iyi-iṭall umsuji (58), yufa ur yezmir ara ad yexdem kra, s yiwen uceṭṭiḍ azedgan yettel-iyi-t s wayeḍ iɛleq-iyi-t ɣer umgerḍ. Yura kra n wawalen ɣef lkaɣeḍ amellal iger-it daxel n tjellabt n tebrat yefka-tt i yiwen n ufremli, wwin-iyi s tkerrust n sbitar ɣer Bgayet. Bgayet d tamdint meqqren yebnan ɣef yiri n yilel, ɣur-s sbitar d ameqqran yesɛan ttawilat ugar n win n Uqbu. Qqimeɣ din azal n sin n yimalasen (59). Cwi kan deg taggara n useggas aɣurbiz i d-teḍra fell-i tedyant-a, wanag ad s-ɛiwdeɣ i useggas n leqraya. Imuras imeqqranen sɛeddaɣ-ten mačči akken i ilaq d wakken bɣiɣ, zgiɣ ttɛebbiɣ yid-i am yifker ttɛebga taẓayat n unres. Ur iyi-tettaǧǧa ad ṭṭseɣ akken i iwata neɣ ad urareɣ am nekk am tizziwin-iw. Wwteɣ-tt akken, afus-iw daxel n tejbirt n unres azal n tlata wayyuren. Cwi kan yejber ufus-iw wanag imuras i iyi-fungen llan wid i d-iteddun ad ten-id-ɣermen.

Temẓi n Caɛban

“Waɛlala Tarẓan yeɣli yereẓ!”

        Dɣa mi ara d-awḍen yimuras imeqqranen, nekk d yimeddukal-iw n tarbaɛt ur nettaǧǧa amḍiq. Netteffeɣ ɣef lexlawi, nettnadi-d leɛccuc n yigdaḍ (60). Ur nettagad izerman i d-nettmmager ama teddun ɣef tmurt ama ttalbaben isekla. Ula d nutni am nekkni… ɣef uɛebbuḍ i nteddu ɣer tmellalin n yifrax yersen deg tlemmast n lɛecc ttrajunt-aɣ. Ma nekcem ɣer uɣeggad n ččina ur d-neteffeɣ syin alamma nezzeɛbel s usebleɛ n yigumma n ččina neɣ yufa-aɣ-d bab n wayla, yesqaqar-aɣ s urjam n temriwin. Tarewla tettarra-aɣ srid s asif Aɛebbas iwerrken s tmedwin anda i neccucuf. Tamda “ggeẓru Mkani” d talqayant yerna tettaččar d ameslalaɣ, nettagad-itt akk, acḥal d win tečča, wid i wimi yeqqur uqerruy rnu ur ssinen i ucucef. Tameddit nettuɣal s ixxamen-nneɣ neɛya nezzeh. Iɛebbaḍ ččuren d lfakyat n lawan. Mebla ma nruja ad nečč imensi ur nelli asmahat, nɛennu ussu-nni n lekteb akken ad neɣli ɣef yiwen yidis alma d ṣṣbeḥ.

        Iseggasen ttɛeddayen, yiwen ur yif wayeḍ, am yilindi am useggas-a, am qabel, am wabel. Ulac kra i yettbeddilen deg tudert-nneɣ ala timerniwt n useggas ɣef wayeḍ, nettimɣur, nuɣal nferreẓ timsal xir n zik.

Deg umahil yerzan aɣerbaz ẓẓewreɣ, yal aseggas ttɛeddayeɣ ɣer uswir yellan nnig. Uɣaleɣ qqareɣ deg uɣerbaz alemmas imi d-wwiɣ akayad n taggara n tezrawin (61) timezwura. Uletma Mennun acḥal d abrid i tezgel ur tɛedda ara s aswir imineg (62). Wanag gma Ɛmara ur d-yezgi maḍi d leqraya. Tikwal mi ara yeffeɣ tanezzayt s aɣerbaz yettarra s asif n At Tirrugza, netta d yiwen n umeddakel-is, sɛeddayen ussan-nsen din, tturaren d yimqerqar d tberdeddac. Leqraya ur tt-rrin d aɣilif, ur ten-id-tecqi ara akk. Yewwet wissen acḥal d aseggas deg yiwen n uswir ɣer ccix Saɛdi. Kra n unelmad yeɣran ɣer ccix Saɛdi yeffeɣ-d d uzlig. Akka i teḍra ɣef gma Ɛmara, imi ur d-yewwi ara iman-is deg uɣerbaz staxren-t-id ad idelleg akken yebɣa.

        Taggara n useggas wis krad deg uɣerbaz alemmas war isem, acku ala netta i yellan deg tɣiwant n Tzerrajt, igmaḍ (63) n umahil-iw aɣurbiz lhan, ɛeddaɣ ɣer uswir wis ukkuẓ. Imuras imeqqranen wwḍen-d, nekkni s yinubiyen deg Tzerrajt kan i ntezzi. Maca aseggas-nni yella kra i ibeddlen acku yessawel-d unemhal (64) n uɣerbaz-nneɣ i nekk d ukkuẓ n yimeddukal-iw: Qader, Crif, Ḥamid d Maḥmud. Yenna-aɣ-d ma nebɣa ad nruḥ ad nesɛeddi ayyur ɣef yiri n yilel deg ugrur n yimuras (65) deg Cap Awqas. Nesla kan i wawal n “yilel” nerra-as ɣef tikkelt:” Ih!” Nectaq lebḥer, nekk s timmad-iw ɣur-i rbaɛṭac n yiseggasen deg tudert-iw, ar ass-a ur ɛfiseɣ ijdi (66) n teftist (67) n yilel neɣ kecmeɣ ɣer daxel-is.

        Agrur n yimuras yeḍra-d deg yiwen uɣerbaz alemmas n Awqas.

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer, tama n usammer (68) n Bgayet. Mi newweḍ s yiqraben-nneɣ deg xemsa yid-neɣ, nufa tuget n yimhuras usan-d seg temdint n Sṭif. Llan azal n mraw n yimasayen (69), mmden, d nutni i ɣ-d-ittaken iwellihen amek ara teg tiklii-nneɣ. Ugur ameqqran i d-nemmuger d tutlayt. Imhuras d tirni, imeqqranen imecṭaḥ, ttmeslayen s taɛrabt taɣerfant (70). Nekkni deg xemsa yid-neɣ ur tt-nessin ara ad tt-nehder. Nessen ad nemmeslay taqbaylit, tafransist d taɛrabt i neɣra. Mi ara nɛeddi ad d-nehder s taɛrabt-a n uɣerbaz ttaḍsan merra deg-neɣ, dɣa nettarra-tt din din ɣer tutlayt tafransist. Nekkni d yimdebren s tefransist i nettemsefham, ma d yimhuras imecṭaḥ, s taɛrabt, s tefransist, s teqbaylit, tikwal s uwehhi am yiggugamen. Aɣbel ur d-yeggri ara deg taywalt (71), maca deg ucucef. Ass amezwaru ala xemsa n ddqayeq i d-neẓẓur aman n lebḥer ɣas ma deg yedra-s i d-nɛetteb seg Tzerrajt ɣer Awqas. Xemsa n ddqayeq n ucucef a ɛaǧaba d uḥerreb am lɛeskar s ufella. Mi ara nɛeddi ad nekcem s aman n yilel nettadded d iderra, wa deffir wayeḍ, ɣef yijdi n teftist .Dɣa netta, yal ass nettnaɣ ɣef umkan amezwaru acku d win i d-izgan din i ikeččmen d amezwaru ɣer lebḥer. Akka i d axemmem n yimeẓẓyanen.

Temzi n Caâban

Awqas d yiwet n temdint igerrzen i d-izgan ɣef yiri n lebḥer,

        Yiwen n wass zgiɣ-d d aqerruy n udar-nneɣ. Lliɣ beddeɣ ha-t-an iteddu-d ɣur-i yiwen uqcic Asṭayfi ad yili d nned-iw. Yewweḍ-d kan ɣer yiri-w yeskuṭṭef-iyi deg uɛebbuḍ yenna-iyi-d s taɛrabt taɣerfant: “Ah ay Aqbayli, uɣal tura ɣer deffir!” Nekk rriɣ iman-iw ur s-sliɣ ara akk. Yuɣal yessuli taɣect-is iɛawed-iyi-d dima s taɛrabt: “Ɛni tɛuẓẓgeḍ, la k-d-qqareɣ uɣal ɣer deffir!” D acu ara s-rreɣ i wa yebɣan ad iyi-iḥqer. Ttrajun akk wid i d-ittnezzihen ad xedmeɣ ayen i iyi-d-yessuter. Ɣelḍen nezzeh acku ur xemmemeɣ ara aṭas, rriɣ afus-iw i kemsen d lbunya ɣer deffir, ssawḍeɣ-as-tt s aɛebbuḍ-is akken i ilaq. Isuɣ Rebbi i t-id-ixelqen, yeɣli ɣef rrmel.

Nekk mi s-sliɣ iɛeggeḍ akken yuɣal yeɣli ugadeɣ cwiṭ i s-xedmeɣ, blettxeɣ ɣef rrmel, am netta tteglilizeɣ. Din din imhuras ssawlen i yiwen umasay, yufa-aɣ-d i sin nefser ɣef rrmel neṭṭef iɛebbaḍ-nneɣ nettnazaɛ. Issekker-aɣ-d i sin, mi d-nebded iwesseɛ afus-is ɣer deffir yefka-iyi-d iskiḍ. Ḥulfaɣ imiren i lḥenk-iw azelmaḍ yeḥma maca, ul-iw teččur-it-id tebɣest acemma deg-i ur d-yeḥrik. D acu kan ttrajuɣ deg umasay-nni ad isekkeḍ amhares-nni wis sin. Mi walaɣ kra ur s-t-yexdim, nekk nwiɣ ad t-isekkeḍ akken i iyi-isekkeḍ, d aya kan, kkreɣ luɛaɣ-t s tefransist: “Acimi ur tewwiteḍ ara wihin akken i iyi-tewwteḍ?

        –Yehwa-iyi! Iyi-d-yerra.

        –Nekk ẓriɣ acimi, acku nwen.

        –I kečč d acu-k?

        -Nekk d Amaziɣ (Je suis Berbère).

        –Ay amẓɣuẓar, yeɛni raciste s tefransist.

Qqimeɣ bateɣ ur gziɣ ara tanfalit (72)-is taneggarut acku deg uɣerbaz neɣra aẓɣuẓar yettili-d gar yimdanen imellalen d yimdanen iberkanen deg tmurt n Marikan akka i fehmeɣ awal-a. Aqcic d wukud nnuɣeɣ d netta i imellulen fell-i. Ar ass-a ur ẓriɣ ara d acu i yebɣa ad iyi-t-id-yini. Taluft ur teqqim ara din, amasay-nni i iyi-fkan tiɣrit yessaweḍ-itt ɣer unemhal n ugrur n yimuras. Imḍebber-a ameqqran deg twuri (73) akk deg lqedd, yewwi-iyi yid-s ɣer yiwet n tneɣrit tilemt mi d-nuɣal seg lebḥer ɣef leṭnac ad nečč imekli, yebda yekkat deg-i amzun yekkat aɛdaw-is neɣ tacekkart n rrmel am ubunyaw (74). Kra din imi s-nniɣ nekk d Amaziɣ. Ula d iḍ-nni ur ɣ-yeǧǧi ara ad nens din nekk d yimeddukal-iw i d-yeddan yid-i mi iyi-d-nfan seg uɣebaz n tmurt-iw.

Temzi n Caâban

Nekk d Amazigh…

 

        A-tt-an temzi n Caɛban. Ayen i iyi-iǧǧan uriɣ aḍris-a s tutlayt n yemma, s Teqbaylit, ahat d tiririt i unemhal i iyi-iwwten mi s-d-nniɣ tidet: nekk d Amaziɣ. Ẓriɣ yenuda ad ineɣ deg-i timuzɣa.

Bɣiɣ diɣen a Massa ad kem-steqsiɣ: ayɣer ur neqqar ara tameslayt-nneɣ deg uɣerbaz am tmeslayin-nniḍen: taɛrabt, afransist, tagnizit… Aḍris-a ara teɣreḍ, ẓriɣ s shala, d ttbut n tezmert n tutlayt-nneɣ Tamaziɣt, ara ikecmen, kkes ccek s aɣerbaz.”

 

Temzi n Caâban

Tamazight deg ugherbaz n tmurt-is…

Amawal

 

1-asaru:un film                                            32-amḍan : le nombre

2-azemz:une date                                      33-all : aider

3-agafa : le nord                                          34-ussin : célèbre

4-taɣiwant : la commune                            35-tanemla : le socialisme

5-tutlayt : a langue                                      36-anemgal : le contraire

6-Tamsiwt : Mademoiselle                        37-iserdasen (aserdas): les militaires

7-aɣan : un devoir                                       38-amalu : l’ouesr

8-amahil : le travail                                     39- srid : directement

9-asluɣmu : un entaînement                      40-anzi : le proverbe

10-akayad : un examen                             41-tawinest : un cercle

11-aḍris : un texte                                       42-aɣella : le chef

12-asentel : un thème                                 43-ifuras (afaris) : les produits

13-aswir : le niveau                                    44-ggug : être éloigné

14-tabɣest : le courage                              45-tawnaft : la curiosité

15-tafyirt : la phrase                                    46-isekla (aseklu) : les arbres

16-asebter : une page                                47-tanezzayt : la matinée

17-taferkit : une feuille                                48-taneɣrit : la salle de classe

18-amaggal : le surveillant                                    49-tamsirt : la leçon

19-tigawt : l’action                                       50-tinaragin (tanaragt) : les voisines

20-akud : le temps                                      51-amsudeɣ : le défilé

21-tikta (tikti) : les idées                             52-tahuski : la beauté

22-tisemhay (tasemhuyt) : les saisons    53-igumma (agummu) : les fruits

23-anamek : le sens                                   54-imuras (amaris) : les vacances

24-tamrawt : la dizaine                               55-tacengut : l’ennemie

25-tallit : une époque                                  56-tamhersa : le colonialisme

26-tassellullit: la libération                        57-ilel : la mer

27-taɣelnawt: nationale                              58-amsuji : le médecin

28-timunent: l’indépendance                    59-imalasen (imalas) : les semaines

29-tadbelt : l’administration                       60-igdaḍ (agdiḍ) : les oiseaux

30-tanaya : la souverainete                       61-tizrawin (tazrawt) : les études

31-serwes : comparer                                62-imineg : superieur

 

63-igmaḍ (agmuḍ) : les resultats

64-anemhal : le directeur

65-agrur n yimuras : camp de vacances

66-ijdi : le sable

67-taftist : la plage

68-asammer : l’est

69-imasayen (amasay) : les responsables

70-taɣerfant : populaire

71-taywalt : la communication

72-tanfalit : l’expression

73-tawuri : la fonction

74-abunyaw : le boxeur

75-tafrit : la conscience

76-tamagit : l’identité

77-tazmilt : la note (scolaire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire