Dda Ɛebdella

Dda Ɛebdella

 

Dda Ɛebdella

Amaziɣ

Dayen yeǧǧa-aɣ Dda Ɛebdella At Ḥaman. Mačči ɣef twacult-is kan i iɣab. Kra n win yettawin tamaziɣt deg wul-is, ad t-iɣaḍ lḥal nezzeh imi tewwi tmettant argaz i neṭtɛezzu, i nḥemmel aṭas imi netta tamaziɣt diɣen iḥemmel-itt aṭas aṭas. Ilem ara d-yeǧǧ meqqer akken i yessemɣer ccan n tutlayt-is d yidles-is. Ihran n tɣiwant n temdint n Wihran llan d inigan ɣef wayen iga urgaz-a i tmaziɣt netta ur yeḥbis anaḍeh fell-as almi d taggara-s. Nekkni ur nezmir ara ad t-nettu, dɣa i wakken ad t-id-nettmmekti tal tikkelt, tuwi-d fell-aneɣ ad nɣer ayen yura, yerna yura mačči d kra. D tajmilt akk tameẓẓyant i nezmer ad s-tt-nerr: taɣuri n yidlisen-is.

Sgunfu deg telwit a Dda Ɛebdella, ad fell-ak yeɛfu yerḥem,  tuɣdaṭ-ik tgiḍ-tt akken i iwata, yeggra-d nekkni ad neḍfer abrid t i d-tuɣeḍ.

Azul ay anaẓur.

Dda Ɛebdella

Yerna fell-as ubernus.

Publicités
Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Wejlala

Wejlala

Tagi d win akken yiwen ur d-yettmeslay fell-as deg taddart. Iɣaḍ-it lḥal nezzeh. Amek ara yexdem akken ad d-heddren medden fell-as deg tejmaɛt, ad t-id-ttawin deg wawal am wiyaḍ…Yettxemmim, yettxemmim almi isuɣ tikkelt: “Ufiɣ-tt-id”. D acu i d-yufa akka?

Iruḥ ɣer tala n taddart, isubb aserwal-is, iqummec yebda iḍerreg din… Dɣa seg wass-nni ur ḥbisen fell-as lehdur yeqqaren:

“Waɛlala! Waɛlala! Wejlala iḍreg tala!…

“Waɛlala! Waɛlala! Wejlala iḍreg tala!…

 

Wejlala

Waɛlala!

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tifyar-iw deg Tatoeba

Tifyar-iw deg Tatoeba

 

Ha-tent-i tifyar-iw timenza s teqbaylit, azal n tamiḍi (100) deg Tatoeba.

Tifyar-iw

Tifyar s teqbaylit

Phrases de Ubezwi1 (total 106)

ber
Tekkat aqlaqel deg tgessart tserdunt teqqes taggent.
ber
Yewwet-itt d ibeddi seg Bgayet ɣer Tezmalt.
ber
Ad tewwet agejdur mi ara tsel s tmettant n urgaz-is.
ber
Tewwet-as tisegnit deg taɣma-s.
ber
Iwwet afus-is ɣer lǧib-is, ixelles tibyirin neswa.
ber
Ad iwwet akken ad t-id-isellek.
kab
Kkaten tijɛal, wigi nessen anwi-ten.
ber
Tewwet-it nneqra userdun ameɣbun.
ber
Tewwet lkimya deg nneɛma-s mi ifukk aserwet.
ber
Yekkat uzzal, anẓad n ukukru ur t-yesɛi.
ber
Wwten tasɣart, nekk ur d-ffiɣeɣ.
ber
Yekkat tiryalin, lǧib-is dima yeččur.
ber
Yekkat udfel deg tqucac n yidurar n tmurt n Leqbayel.
ber
Tewwet tɛedda amzun ur iyi-d-twala ara akk.
ber
Yewwet-it waḍu, yettusu, yeṭṭef ussu.
ber
Yewwet-it Rebbi, ar tura ur yessin leslaḥ-is.
ber
Iwwet deg-i, wissen acimi.
ber
Wwet s azrem s aqerruy ad ferẓent temsal.
ber
Netta yekkat abendayer, ma d ameddakel-is d lɣiṭa.
ber
Yewwet-it ur t-yezgil.
ber
Imdanen deg Facebook ur ḥmmilen ara ad ɣren iwenniten, iḍrisen; ḥemmlen kan ad walin tugniwin, tiwlafin, ladɣa ma d tid n teqcicin.
ber
Ad k-yeg Rebbi d tixsi n ssuq, win d-iɛeddan ad as-yerfed tamaẓẓagt-is.
ber
Yal anebdu, deg yimuras, nrezzu ɣer teftist n Awqas anda i neccucuf alma neɛya.
ber
Tabrat, asmi ara m-tt-in-azneɣ, ttḥareɣ ad d-ṭṭfeɣ tiririt-im.
ber
Tiɣimit urǧin tenɣa yiwen.
ber
Muḥend Saɛid Amlikec, d ageldun n yimedyazen.
ber
Ma mazal tella tudert, yella usirem.
ber
Ilemẓiyen msakit ḍaɛen, teddun ur iban sani, ass d yiḍ nutni ẓeṭṭlen.
ber
Mačči d lǧennet ur bɣiɣ anda llan warrac i yenna uɣyul meskin.
ber
Amcic d amakur, aydi d uqbiḥ, azrem d axeddaɛ, azger d asebri, tixsi d tamaggadt, tasekkurt d tahuskayt, inisi d amuḥric, uccen d bu txidas…
ber
Efk-iyi-d ad ččeɣ aqerruy-im ad m-in-fkeɣ lgelba n temẓin i yenna yizem i teɣyult.
ber
Ur n-ttaseɣ ara, dagi ara kemmleɣ ussan-iw.
ber
D yemma-s ihedder yal iḍ, s wallen amzun yeqqar-as: “Acimi a yemma i iyi-d-tesɛiḍ?”
ber
Ddum ɣer sdat, tuɣalin ɣer deffir ulac.
ber
Amek i tent-tufamt mi akken i tedlamt fell-asent?
ber
A wi yufan yiwen d nekk wayeḍ am nekk.
ber
Amulli ameggaz, talwit d teɣzi n tudert, tayri d waṭas n tezmert.
ber
Ad fell-as yeɛfu yerḥem, yazen ssber i yimawlan-is.
ber
Yeqqim-asen d tiẓẓit deg taɣect.
ber
Ur d-yusi, ur d-iceyyeɛ.
ber
Qqim din ad ak-tent-in-awiɣ.
ber
Ad qqimen kan ad ruḥen deg-sent.
ber
Ur asent-ten-id-yuɣ ara yidlisen-nni i yessi-s.
ber
Iḍelli yusa-n Yidir ɣer ssuq ur k-in-yufi ara.
ber
Tura ad uɣaleɣ ɣer teftist ad am-tent-id-awiɣ tebbaḍin-nni inem i tent-teǧǧiḍ din.
ber
Bnin uɣrum aquran s zzit n uzemmur.
ber
Aqcic i ssneɣ d amellḥan yerna d uḥdiq i tenna Zehwa tanubit.
ber
Lṭufan mazal-it ur yeɛtiq ara, d aleqqaq.
ber
Seksu, mi t-ččiɣ d amerɣan, ɣef waya i swiɣ aṭas n waman.
ber
Ameqqran n uɛebbuḍ, yettaddam aḥric azuran.
ber
Ddabax n uḍar iga d amubrin.
ber
Mi ara yili usefru d win yesseḥzanen, mi ara t-yettaru yimru amzun yettru.
ber
Seg waken isel akken i ilaq, yettaki i nnda mi ara tekkat.
ber
Arrac n ddunit merra, ḥemmlen turart n ddabax n uḍar.
ber
Uwiɣ afenǧal n lqahwa s imi-w, jeɣmeɣ tiqqit n lqahwa.
ber
Mi as-rriɣ iwnes ussid i uselkim-inu, sliɣ i kra n tezlatin n yicennayen n teqbaylit.
ber
Menyif yiwet n tɣawsa sɛiɣ-tt wala snat ad tent-sɛuɣ.
ber
Ayen turiḍ ad d-yeqqim, ayen d-tenniḍ yuwi-t waḍu.
ber
Yefka afus deg wayetma-s.
ber
Tixsi-ihin tabaṭuct, ɣur-s tayuga n tselmemma ttaglent-d seg umgerḍ-is.
ber
Yezdel deg uxxam, ur d-iteffeɣ ara akk.
ber
Muḥend akka i d netta, yettnadi dima ad yegzu timsal akken i iwata.
ber
Yeskikiḍ-it amzun d tteryel.
ber
Yenna: “Anda i iyi-tella ad tt-awḍeɣ”.
ber
Ul-is, yeldi-t akk i medden.
ber
Ayen yexdem mačči akken.
ber
Yegull ur yessusem.
ber
Yugi ad yamen ayen ttwalint wallen-is.
ber
Tuker-it lqaɛa meskin.
ber
Sexsi tafat n teftilt mi ara tɛeddiḍ ad teṭṭseḍ.
kab
Tezdel tyaziḍt ɣef tmellalin-is.
kab
Iruḥ ad yandi tixeftin-is i umergu.
kab
Mi yeffeɣ ad ikes lmal-is, yuwi yid-s tajewwaqt-is.
kab
Yeẓẓeg-d taɣaḍt, yeččur-d agdur n uyefki i yerra d abuglu s snat n tmiqwa n liqa n uqurḍaɛ
kab
Yebberdeɛ aɣyul, yerra-as acwari, iruḥ srid ɣer ssuq n Tezmalt.
kab
Ass-agi d asemmiḍ, yewwet udfel almi i tt-isemlal.
kab
Seg Ubawal i d-nezdem isɣaren.
kab
Tugem-d s uyeddid deg tala n taddart.
kab
Lliɣ ttmuquleɣ tafunast yettarran deg liffeẓ.
kab
Iyyaw ad nurar, ma tebɣam, ulli d wakraren.
kab
Akka i d netta , yugi ad ibeddel.
kab
Segmi yeffeɣ ur d-yuɣal s axxam, amzun d tuffɣa n yiberriq; tuffɣa tella, tuɣalin ulac.
kab
Aha kan, awi-d tafyirt igerrzen seg uqerruy-ik.
kab
D tazmert n tzemmurt i ak-nessaram.
kab
Aru ay imru ad d-nesnulfu asefru.
kab
A wi yerran tudert akk d turart.
kab
Yuzzel, yengef, yesgunfa.
kab
Imru yettaru ayen yettxemmim wallaɣ.
kab
Tilemẓit, i tt-iceɣben d tayri.
kab
Tayri tecbeḥ am ujeǧǧig n tefsut.
kab
Mi nella mecṭuḥit nettḥar ad nimɣur, tura mi meqqrit, neqqar-as amer neḥsi akka
kab
Ulac am warrac, i ten-iceɣben ala turart.
kab
Acu n tmara i t-yerran mi yettgalla iḥennet.
kab
Win yettakken azal i tutlayt-is, ccan-is d win meqqren.
kab
Zik, lkanun d aɣerbaz ma d timucuha d timsirin.
kab
Tilelli n umeslay, ur ilaq ara ad teqqim d awal kan.
kab
Win iteddun ɣef tidet, yessawaḍ.
kab
Ibalmuden ḥemmlen nezzeh tutlayt-nsen.
kab
Zik qqaren: « Win iḥemmlen tamaziɣt, yissin tira-s ». Tura qqareɣ-as: »Win iḥemmlen tamaziɣt yeldi ablug ».
ber
Mlet timucuha i warrac; semlilet amɣar d umeẓẓyan, d taqbaylit ara yafen iman-is.

Ad tewwet agejdur mi ara tsel s tmettant n urgaz-is.

Yewwet-itt d ibeddi seg Bgayet ɣer Tezmalt.

Tekkat aqlaqel deg tgessart tserdunt teqqes taggent.

Wejlala yebɣa ad d-heddren fell-as medden, dɣa yekker yeḍreg tala.

Yufa-tt ur inuda fell-as.

Iteddu yettemderkal, yewwet-itt-id almi ur yeɛqil abrid.

Blajuṭ yeẓẓa tanqelt, imir-nni kan yettraju-tt ad as-d-tfek tibexsisin.

Itezzem deg-s am uwtul aɛezzuni.

Yejɣem kan tijeqqimt n lqahwa ldint-d wallen-is.

Yeffeɣ i ubrid, sswab ɣur-s akk ulac.

Yegull ad yeddu alma yuweḍ.

Llant kra n tuttriwin ulac ɣur-sent tiririt.

Yerfed imru, yebda yettaru tabrat i tmeddakelt-is.

Yenna-as: “ A wi yufan ilel (lebḥer) d iɣi ma d igenni d tameḍluɛt.

Berka ur ttxemmim ara, ayen yuran ad iɛeddi.

Ddunit ara d-neǧǧ i warraw-nneɣ ur tessefraḥ.

Uggadeɣ tutlayt-iw ad taɣ abtid n nnger ma tkemmel akka.

Aɛebbuḍ n Tawes icekkeḍ, ur tettɛeṭṭil ara ad d-terbu.

Tal tanezzayt, ibalmuden ttruḥun s aɣerbaz.

Nennum nettakk azal i wayen ur neswi.

Yuweḍ almi d imi n tala, yuɣal-d akken ur d-yeswi.

Yeqqim nnig ubrid yettraju melmi ara d-yaweḍ.

Yeffer deg umruj almi tefra; tura yuɣal d aqemqum.

Nennuɣ d waɣzen deg ttrad-nni; ncrew-itt merriɣet.

Ass-a rziɣ ɣer uletma tamaẓuẓt, ɣufreɣ-tt-id.

Deg tegrest nettargu tafsut, deg unebdu nettargu tagrest.

 

Yerjem umeksa tizamarin-is s temriwin akken ad d-uɣalent.

 

Akka i yenna wuccen ɣef tyuzaḍ mi ur yessaweḍ ara ad yekcem s akantu-nsent: “ Akka wala ad ṭṭsent”, netta yessenhaz war aḥbas tabeḥlust-is yesɛedda ddaw lmecbuk.

 

Zik seg tala i d-ttagment tlawin aman.

 

Icennu tizlatin n wiyaḍ imi ur yezmir ara ad d-yesnulfu.

 

Addad n tegnawt ibeddel, deg tlemmast n unebdu ḥemlen-d yisaffen.

 

Yettru uqcic, yugi ad yessusem mi as-rẓen alelluc-is.

 

Aqbayli, tuwi-d fell-as ad yeɛqel iman-is ma ur yebɣi ara ad yefsi am teḥjurt n ssekker daxel lqahwa taberkant.

 

Ssentaɣ tisegnit deg ddjaj, win i d-ineṭqen yebɣa zzwaj.

 

Ssentaɣ tisegnit deg ssqef, win i d-ineṭqen ad isselqef.

 

Deg tegrest, ssaɣayen times deg lkanun akken ad ẓẓiẓnen.

 

Teddem ayeddid, teffeɣ ɣer tala ad d-tagem.

 

Yetturar uqcic ur iɛeyyu.

 

Tiqcicin ḥemmlent ad urarent ilqafen.

 

Tiɛleǧtin i teqcicin ma d ddabax i warrac.

 

Aqedduḥ n yimensi d yiwet n turart n yigerdan.

 

Mi d-yeswa, iteddu yettemderkal, d abrid ur t-yeɣil.

 

Iḍarren-is bezzaf i gman, leɛmer i lsin asebbaḍ.

 

Ulac ameddakel am uydi.

 

Ameqqran nettqadar-it, nessawal-as Dadda.

 

Icab uqerruy-is amzu d tawḍuft.

 

Iḍelli i d-yuɣ baba seg ssuq izimer n tfaska n lɛid.

 

Ṭawes yuɣ-itt Yidir ilindi.

 

Waqila yuɣ-itent akken i ilaq deg leɛqel.

 

Walaɣ-t mi i yuɣ abrid-is.

 

Tazemmurt-nni akken i ẓẓiɣ tuɣ.

 

Yuɣ lḥenni i tewwet i yifassen-is.

 

Tamɣart twala kan lṭufan-nni amelḥan tekker tuɣ-it s tiṭ.

Arrac n tura ur ttaɣen ara awal i yimeqqranen.

Mel-iyi-d d acu i k-yuɣen mi tugiḍ akka ad d-tutlayeḍ.

Lliɣ yid-s imalas yezrin, ur t-yuɣ wara.

Tazɣelt n tfekka-s tɛedda ukkuẓet tmerwin (40) n tfesniwin mi t-tuɣ tawla.

Yuɣ tannumi, sya i yettɛedday.

Isem n ucennay-nni yuɣ-d akk timura.

Adfel yuɣ-d akk tiɣaltin.

Yuɣ lḥal akka i d kečč, tugiḍ ad tbeddleḍ.

Tuɣ tmes akken i iwata mi yerna isɣaren i lkanun.

Yessazzel-d idammen-is mi i t-ifeddex s temri.

Ẓwwer taruḍ-d kra n tefyar igerrzen.

Ḥemmleɣ ad d-mleɣ timucuha i yigerdan.

Tawacult taqbaylit tettezzi-d i lkanun akken ad teẓẓiẓen, diɣen ad tsel i tmucuha.

Yenta-iyi yisef gar yiccer d uksum.

Yura tabrat ɣezzifen i yemma-s.

Yerfed allen-is d yifassn-is s igenni yedɛa.

Mi yeɛya yeqqim fell-as ad yesgunfu.

Deg unrar n tɣiwant i nurar ddabax n uḍar iḍelli.

Am win yefuden yeswa, akka i teḍra yid-i.

200  Uggadaɣ ad nuɣal d ayen ur nelli ma tkemmel akkagi.

Ad asent-yaru tibratin mi ara yewɛu.

Yura-asent tibratin iḍelli mi yestufa.

Inuda fell-asent, ur tent-yufi ara ar tura.

Deggren asirem-iw, ifelleq ɣef yidɣaɣen.

Abrid ɣezzif, kkrem ad nebdu tikli ma tebɣam ad naweḍ.

A Rabaḥ! Zzi-d udem-k ad nerbeḥ.

Yugi wul ad yennecraḥ mi yugi yimi-m ad d-yecmumeḥ.

Zdiɣ d uɣilif, yettawi yid-i asurif.

Ayɣer i tegneḍ almi d azal?

I wacu-t tura wagi?

Acimi akka tura tugiḍ ad tbeddleḍ?

Iwumi akka i tuwiḍ tarzeft?

Ddu ɣer sdat ur ttaggad!

Ay Aqbayli ur ttakk ara lwi, ur ɣeffel ara, aki.

Nniɣ-ak abrid i d-tuwiḍ akka ur yelhi.

La ak-d-qqareɣ, kker-d zik azekka.

Iwwet-it s lbunya s anzaren iffunzer-d.

Heddreɣ-as ɣellin-as.

Ccɣel-ik ala asbelɛeṭ.

Wissen melmi ara d-teldiḍ allen-ik?

Tenwiḍ ad d-tafeḍ kullec ihegga?

Zewwaɣet, melliḥet,tettiqi seg sser.

Urǧin yewwet-d udfel deg unebdu.

Mačči d asemmiḍ ass-a.

Warɛad yeffiɣ, winna ikcem-d.

Ulansi ara tekkeḍ, iberdan gezmen.

Yewwet-it wugur yeɣli.

Yudan uyaziḍ, yefrari wass.

Kecmeɣ miḥlal mi nurar tuqemca tuffra.

Timesqaqart d yiwet n turart i ḥemmlen aṭas yigerdan.

Lufan temẓi tessen, lufan temɣer tezmer.

Tafunast n yigujilen tenza temmzel, aglim-is lsan-t d icifaḍ.

Ma yella nekk ttwaḥebseɣ, tikta-inu berra ttcalint.

Anef-as akken, ur t-ttmasi ara.

Yettru uqcic d amecṭuḥ, imeṭṭawen-is d tiregwa.

Aḍris-a ɣezzif, ɣur-s nnig n semmus n tseddarin.

Yuweḍ-d lawan n yiḍes, Maziɣ yekcem s ussu.

Anadaf ileddi-d tawwurt n uɣerbaz, inelmaden keččmen s abraḥ.

Iwudam n tmucuha-nneɣ d waɣzen d tteryel.

Fukken wussan n yimuras, inelmaden uɣalen  s aɣerbaz.

Hder cwiṭ, fhem aṭas.

Azwel n ungal amezwru yura umaru Ɛmar Mezdad d “ Iḍ d wass”.

Deg uɣmis “Liberté” nezmer ad naf timsirin n tjerrumt n tmaziɣt.

Tafekka n uzrem tettakk anzi ɣer ujeɛbub.

Tadawsa yelhan tessutur-d yal ass uɣus yelhan.

Tafyirt tbeddu s usekkil ameqqran, tettfakka s wagaz.

La phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point.

Yeḍfer amrar almi d tagust.

Jeḥḥa, asmi yessenz axxam-is, yeǧǧa i yiman-is yiwet n tagust.

Llant wid yesluɣuyen timedwin.

Win iɛeddan yewwet-it.

 Cfu, ḥader ad tettuḍ ɣef wayen iɛeddan fell-ak.

Deg unebdu-a, teḍra-d yiwet n tfaska tadelsant tameqqrant deg At Mlikec.

Yettkel ɣef yiman-is.

Il compte sur lui-même.

Ass-agi yuɣal d argaz.

Aujourd’hui il est devenu homme.

Yeṭllay kan ɣer yiman-s.

Il n’admire que lui-même.

Yif-it lḥif.

Le manqué est meilleur que lui.

Yessusem, yebra i wallen-is.

Il s’est tu, il a baissé ses yeux.

Zdi lqedd-ik!

Tiens-toi debout!

Ffeɣ ɣer berra!

Sors dehors!

Qqim fell-ak!

Assieds-toi!

Ɛeffeṭ!

Degage!

Akli, ur yettayal ara deg yiman-is.

L’esclave ne s’appartient pas.

Yunag seg zik ɣer tmurt n Fransa.

Cela fait longtemps qu’il a émigré en France.

Zik Leqbayel ttinigen ɣer Fransa ma d tura ɣer Kanada neɣ ɣer Marikan.

Avant les Kabyles émigrent vers la France, maintenant vers l’Amerique et le Canada.

Iminigen ttuɣalen-d yal aseggas ɣer tmurt.

Les émigrés reviennent chaque année au pays.

Sliman Azem yecna aṭas ɣef yinig.

Sliman Azem a beaucoup chanté l’émigration.

Seg wasmi yeffeɣ tamurt, ccix Lḥesnawi ur d-yuɣal.

Depuis qu’il a quitté le pays, le maître Elhesnaoui n’est jamais revenu.

Ur walaɣ ara anda yeffeɣ tanezzayt-a.

J’ignore où il est sorti ce matin.

 

Taqbaylit-iw, ṭṭḍeɣ-tt-id ɣer yemma.

Ma kabylité, je l’ai tétée de ma mère.

 

Zik, deg ssuq i ttemyakken yimdanen ttiɛad (asihar).

Autrefois, c’est au marché que les hommes se donnaient rendez-vous.

 

Ttemlilin medden deg ssuq.

Les gens se rencontraient au marché.

 

Kra n tɣawsa yellan, ad tt-tafeḍ deg ssuq.

On en trouve toute chose au marché.

 

Yal imalas, ass n ssuq yettuɣal-d.

Chaque semaine, le jour du marché revient.

 

Deg tallit n Nnisan i ssefruruxen yizerman.

C’est Durant la période de Nnisan (avril) que les œufs des serpents éclosent.

 

Seg wakken yefud, yeswa snat n lyitrat n waman ɣef yiwen n yijeqqim.

Il avait tellement soif, qu’il a bu deux litres d’eau d’un seul trait.

 

Deg Lezzayer, anda teddiḍ d araju.

En Algérie les files d’attente sont très fréquentes.

 

Anamek n wawal « Amaziɣ » d « Argaz ilelli ».

Le sens du mot “Amazigh” est “homme libre”.

 

Inuda fell-asent ur tent-yufi.

Il les a cherchées sans les trouver.

 

Kra yekka yiḍ d lgerra tekkat.

Il a plu durant toute la nuit.

 

Tiqucac n yidurar mellulit seg udfel.

Les sommets des montagnes sont blancs de neige.

 

Ijdi n tneẓruft iteddu-d ur iḥebbes.

Le sable du désert s’approche sans arrêt.

 

Meskin, yettagad tili-s.

Le pauvre, il a peur de son ombre.

 

Ayen i txedmeḍ ad t-tafeḍ.

On récolte ce qu’on sème.

 

Nxeddem ayen iwimi nezmer.

On fait ce qu’on peut.

 

Yeqqur uqerruy-is.

Il est tétu. Il a la tête dure.

 

Yettsetḥi meskin.

Il est timide le pauvre.

 

Yettaɣ awal kan i yiman-is.

Il n’obéit qu’à lui même.

 

Les élèves aiment beaucoup leur langue.

 

L’amour est beau comme une fleur de printemps.

 

Pourquoi tout cela?

 

Il a rédigé une longue lettre à sa mère.

 

Il veut pas croire ce que ses yeux ont vu.

 

Berka!

Ça suffit!

 

Akken i ilaq ad yili.

C’est comme ça qu’il devait être.

 

Yenwa akka i teddunt temsal.

Il pense que les choses marchent ainsi.

 

Anwa ara d-irefden aḍad-is?

Qui lèvera son doigt?

 

Ar tura ur tefhim tigert.

Jusqu’à présent elle n’a rien compris.

 

Anwa seg-wen ara d-yalin ɣer tfelwit?

Qui d’entre-vous montera au tableau?

 

Yeqqim fell-as yettraju ad d-awḍen.

Il s’est assis en attendant qu’ils arrivent.

 

Kra yekka yiḍ ur qmiceɣ tiṭ-iw.

Tout le long de la nuit je n’ai pas fermé l’œil.

 

Aṭas aya i ibeddel tamurt.

Cela fait longtemps qu’il a changé de pays.

 

Bezzaf yeɛya, dɣa yebra i kullec.

Trop fatigué, il abandonne tout.

 

Iseṭṭel acekkuḥ-is.

Il s’est coupé les cheveux.

 

Yessared udem-is s waman d ssabun.

Il s’est lavé la figure avec de l’eau et du savon.

 

Tal tikkelt ara iɛeddi ad yečč yessirid ifassen-is.

Chaque fois qu’il passe à manger il se lave les mains.

 

Yettimɣur yettcab.

Il vieillit, ses cheveux blanchissent.

 

Arrac ur rewwun turart.

L’envie de jouer des enfants n’est jamais assouvie.

 

Icennu s ṭṭelq n ugerjum-is.

Il chante à vive voix.

 

Yedda ɣef wayyur n tziri.

Il a marché sur la lune.

 

Yezɣeb uglim-is.

Il a la chair de poule.

 

Ikemmez aqerruy-is.

Il se gratte la tête.

 

Lui, il est comme ça, il ne veut pas changer.

Yeṭall-it srid ɣer wallen.

Il le regarda droit dans les yeux.

 

Tnawel-d imensi.

Elle a préparé le diner.

 

Tenced-d akk timeddukal-is deg usfugel n tissulya-s.

Elle a invité toutes ses amies lors de la célébration de son mariage.

 

Kkret ad nruḥ, ulac d acu n ccɣel i nesɛa dagi.

Partons, nous n’avons rien à faire ici.

 

Yeswa kan lqahwa-s n tnezzayt iruḥ ad yexdem.

Dès qu’il a bu le café du matin, il s’est rendu à son travail.

 

Ahya Leqbayel, kecmet ɣer ublug-a teɣrem taqbaylit.

Pauvres kabyles, visitez ce blog et lisez du kabyle.

 

Ad naru tifyar s teqbaylit.

On écrira des phrases en kabyle.

 

Taɣuri d tira s teqbaylit yuɣal d aɣan fell-aneɣ.

Lire et écrire en kabyle sont devenus notre devoir.

 

Ḥemmleɣ ad ččareɣ tafelwit n tneɣrit s tira taqbaylit.

J’aime remplir le tableau de la classe d’écrits kabyles.

 

Nekk d teqbaylit-iw nemyeḥmmal seg zik.

Moi et ma langue kabyle,  il y’a longtemps que nous nous aimons.

 

Rebbi yefka-iyi-d d Aqbayli, maɛna bɣan ad iyi-rren d wayeḍ.

Le bon dieu a fait de moi un Kabyle, mais on veut que je devienne un tout autre.

 

Ma yella ur d-tecɣileḍ ara d yiman-ik, yiwen ur d-iceɣɣel yid-k.

Si tu ne t’occupes pas de toi-même, personne ne s’occupera de toi.

 

Tifyar-iw s teqbaylit, suqqleɣ-tent ɣer tutlayt n tefransist.

Mes phrase kabyles, je les ai traduites en langue française.

 

Aṭas n wungalen i d-iteffɣen s tutlayt taqbaylit.

Il y’a beaucoup de romans qui voient le jour en langue kabyle.

 

Uriɣ nnig n wagim n yisefra.

J’ai écrit plus de mille poèmes.

 

Asentel iɣef tettezzi tmedyezt-iw d tilelli n umeslay.

Le thème autour duquel tourne ma poésie est la liberté d’expression.

 

Asefru ɣur-s talɣa iman-is.

Le poème possède  sa propre forme.

 

L’écriture est une thérapie.

Tira d assesfer (ddwa)

 

Tizlit d asefru, ternuḍ-as aẓawan.

Une chanson est un poème auquel on ajoute une musique.

 

Azegḍuf d yiwen n yimɣi iteqsen.

L’ortie est plante qui pique.

 

Am unhil yeffren aqerruy-is deg yijdi.

Comme l’autruche qui cache sa tête dans de sable.

 

Am win yettakken tifaf i ulɣem.

C’est comme celui qui donne à manger de la chicorée au chameau.

 

Ulac amekdi n umdan am uydi-ines

Il n’y’a pas d’ami fidèle à l’homme que son chien.

 

Yenna umedyaz : «D imcac i ḥemmleɣ ɣef yiḍan acku imcac ur xeddmen ara d lɛesker».

Le poète disait : «Ce sont les chats que j’aime que les chiens parce que les chats ne travaillent avec les militaires».

 

Tullist taneggarut i uriɣ aṭa i tt-yeɣran.

La dernière nouvelle que j’ai écrite a été beaucoup lue.

 

Tutlayt taqbaylit  tuklal ad tuɣal am tid i d-yufraren deg umaḍal.

La langue kabyle mérite de devenir aussi meilleure que les meilleures langues de monde.

 

Il a l’habitude de passer par là.

 

J’étais avec lui la semaine passée, il se portait bien.

.

Ma ireggem-d kra ixeddem-it.

S’il promet quelque chose il le fait.

 

D yiwen n umdan yettaṭṭafen dima deg wawal-is.

C’est quelqu’un qui tient toujours parole.

 

Iteddu yettqudur.

Il marche en boitant.

 

Ɣer taggara dima d netta i iseɛɛun lḥeqq.

Il finit toujours par avoir raison.

 

Yeččur d ṭṭlaba.

Il est plein de dettes.

 

Tura mi yenqes yiẓri-s yuɣal yettlusu tisekkadin.

Tura mi yenqes yiẓri-s yuɣal yettlusu tisekkadin.

 

Yečča imekil-s mi izeggen wass.

Il a prie son déjeuner au milieu de la journée.

 

Yettazzal deg yiberdan am uderwic.

Il courrait dans les rues tel un fou.

 

Menyif ad ḍseɣ wala ad ttruɣ.

Je préfère rire que pleurer.

 

Yewweḍ almi d tala, yuɣal-d akken ur d-yeswi.

Arrivé jusqu’à la fontaine, il revient sans se désaltérer.

 

Iḥemmel aṭas ad d-imel timṣeḍsa i yimeddukal-is.

Il aime beaucoup raconter des blagues à ses amis.

 

Tal tuttra ɣur-s tiririt-ines.

Chaque question a sa réponse.

 

Ibki yettɛanad.

Le singe mime.

 

Izem d agellid n yiɣersiwen.

Le lion est le roi des animaux.

 

Inisi yugar uccen deg tiḥerci.

Le hérisson est plus malin que le chacal.

 

Ssem n uzrem ineqq.

Le venin du serpent est mortel.

 

Aslem, ma yeffeɣ-d berra i waman ad yemmet.

Le poisson, s’il sort en dehors de l’eau il meurt.

 

Tafsut tif akk tisemhay-nniḍen

Le printemps est meilleur que les autres saisons.

 

Inelmaden d yiselmaden ttheggin iman-nsen ad uɣalen s aɣerbaz.

Les élèves et les enseignants se préparent à reprendre le chemin de l’école.

 

Nwiɣ ssawḍeɣ semmuset tmaḍ (500) n tefyar, ziɣen mazal yiwet.

J’ai cru totaliser cinq-cents (500) phrases, mais il en manque une.

 

Qqaren-d tayri d taderɣalt.

On dit que l’amour est aveugle.

Tin ḥemmleɣ, tugi-iyi; tin i iyi-iḥemmlen, ugiɣ-tt.

Celle que j’aime, ne veut pas de moi; celle qui m’aime, je ne veux pas d’elle.

 

Ɣef ufurek n useklu, yebna ugḍiḍ lɛecc-is.

C’est sur une branche d’un arbre qu’un oiseau a bâti son nid.

 

Mi ara wwent tbexsisin akken i ilaq, ttuɣalent d iniɣman.

Les figues, quand elles sont tellement mûres, elles deviennent des figues sèches.

 

Awal i d-tefkiḍ, ɣur-s azal d ameqqran.

Ce que tu as dit est de grande importance.

 

Yif-it win yeqqimen deg uxxam.

Il est préférable de rester à la maison.

 

S taduṭ n yizamaren i yezḍa ubernus.

C’est avec la laine des moutons que le burnous est tissé.

 

 

 

Tifyar-iw

Unac win tesɛa ala kunwi…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛacra duru

Ɛacra duru,

Cfiɣ akken i ilaq i tceqquft-a n ɛecra duru, jemɛeɣ nnig n 100 deg-sent rriɣ-tent ɣer teɣmert. Sfeqdeɣ fell-asent, ufiɣ ar tura llant. Rujaɣ yiwen ad d-yebder kra ɣef tceqquf-a, yiwen ur d-yenni d acu i tt-yessemgarden ɣef tiyaḍ…
Tura ad d-sfehmeɣ: taceqquft ɣur-s 2 n wudmawen yiwen ttarun fell-as imḍanen, dagi d 50 (isenṭimen), udem wis 2 ttaran fell-as unuɣ (un dessin) d kra n tira. D tira-a s tutlayt taɛrabt i d aɣbel, kunwi ur tfaqem ara. Tura ad twalim amek ur aɣ-ḥmmilen ara, nekkni s leqbayel, deg tmurt-a n Lezzayer i nettra d tamurt-nneɣ nettat tugi-aɣ. D acu i d-teqqar tefyirt-a yuran ɣef yiwen n wudem n tceqquft-a? Ad tt-id-aruɣ s yisekkilen ilaṭiniyen, nettat tura s taɛrabt. Teqqar ma tessnem ad teṭillem: “Law wilaya 15 (Tizi Uzzu), inna hadihi elumma, umma waḥida”. Tira mecṭuḥet, iẓri inqes, muqlet kunwi akken i ilaq teɣrem ayen yura fell-as…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tiɣzert Iqeḍɛan

 

Tiɣzert iqeḍɛan

 

Tiɣzert iqeḍɛan

Tiɣzert iqeḍɛan

Tiɣzert Iqeḍɛan d yiwet n teɣzert igezmen yiwen ubrid iɣef d-ttɛeddayent tkerrsin. D yiwen umḍiq ibrebren, yeččur d isekla, am tselnin, akerruc, amemmay, wa ikcem daxel n wa. Ifurkan-nsen myurzen, dɣa gan yiwen ucadux asemmaḍ ur d-tettwali ara akk tafat. Ɣef waya acḥal d abrid i sxedmen yimjuhad adeg-a d amkan n tuffra, syin ttwalin-d maca yiwen ur ten-id-yettwali. Ad qqimen din ad ttrajun lɛesker n Fransa ad d-iɛeddi syin s tkerrsin-nsen. Ad d-awḍen kan ɣer teɣzert-nni ad d-ɣlin fell-asen s rrsas i d-itekken ddaw n ccḍeb anda i ffren, ur ttaǧǧan yiwen ibedd ɣef yiḍarren-is. Maca akken yeqqar wanzi-nni: “Qqsen-t warẓaẓen yerra zɛaf ɣef yibẓiẓen”. Lɛesker amesbaṭli i yeččan tiɣrit acḥal d abrid din, yuwi-d iglezyam, tuẓẓal, icuqar d tmenččarin, yekker yegzem, iqedder akk isekla d yimɣan n teɣzert. Tiɣzert tameɣbunt amzun kksen-as iselsa-s, ǧǧan-tt d taɛeryanyt. Bubekker amedyaz, iɣaḍ-it lḥal nezzeh, maca qqnen yifassen-is, ur yezmir ad yeg kra ma d iles-is iserreḥ. Ass-nni kan mi ttwagezmen yisekla n Teɣzert Iqeḍɛan, seg uqerruy-is irekkmen seg ddemmar yeffeɣ-d yiwen usefru yeqqaren:

 

Tiɣzert iqeḍɛan

At Mlikec

“Tennuɣ Teɣzert Iqeḍɛan

Teqḍeɛ abrid i urumi

Xelḍen yidammen d waman

Ɣer ddaw ubrid d asiqi

Isekla cfan i iɛeddan

Ffren amjahed iḍelli

 

A-t-a yejba-d lɛesker

Deg ubrid iteddu (de)g lehna

Deg teɣzert amjahed yeffer

Amzun ur yelli dinna

Fransa, cudden-as aɣesmar

Seg teɣzert i d-tekka tyita

 

Acḥal d acengu i tenɣa

Ula d nettat tjuhed

Imeṭṭi-ines d lgerra

Azzayri mi ad isteched

Ttar ur t-tettu ara

Ilaq nnif ad yebded

 

Tesserwa i uɛdaw lemrar

Yeqqim deg zɛaf irekkem

Yeddem-d tuẓẓal d yicuqar

Ttjur n teɣzert ad tent-yegzem

Yettɛud ad yekkes ddemmar

Tiɣzert teggul ur tessusem

 

Ṭṭrad yufa-tt-id tettnaɣ

Tfaq s tmurt tettwasteɛmer

Tekkat aɛdaw ad t-tessufeɣ

Tudert ad tɛeddi deg liser

Ad s-tiniḍ tesɛa allaɣ

Tettxemmim ɣef Lezzayer

 

Idɣaɣen, aman d ttjur

Akal d yiɣezran nnuɣen

Nnuɣen ad d-rren amur

Nsen i d-asen-iruḥen

Ilaq ur sen-netezzi aɛrur

Deg usmekti ttayalen”.

 

Tiɣzert iqeḍɛan

Terẓeg n tament

Aḍris-a d tukkist seg tullist “Amusebbel bu tneɛḍab” n udlis “Terẓeg n tament” n Malek HOUD.

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Katia tasaḍt

Katiya Tasaḍt

 

Katia tasaḍt

D targazt

Awal « tirrugza » ɣas ma yefruri-d seg wawal « argaz » mačči d irgazen kan i yerza. Tikwal kra n yirgazen ur t-uklalen ara imi, mi ara d-yili kra n umihi, ad ten-tafeḍ qreqren am tyuzaḍ, d tilawin i d-yettnekkaren ttḥuddunt-ten, diɣ netta kra gan ur yeddi d yisem i asen-ittufken s tmara kan. Maca, awal-a “tirrugza” yezmer ad d-yezg akken i iwata melba ma nettewhem i kra n tlawin, ladɣa tid ikecmen deg umezruy s uzday n lqedd bḥal Tinhinan, Dihya (Kahina), Faḍma n Sumer, Ḥasiba ben buɛli… Tullas-a i d-bedreɣ, uwint-d amecwar n tudert-nsent yettenfal seg tirrugza. Tameṭṭut i d-iwerten taɣara-a n tirrugza iseggasen-a ineggura d Tamsiwt Katiya Bengana yennan i yicenga n tudert s tebɣest tameqqrant: “Ad nerreẓ wala ad neknu”.

Katiya Bengana d yiwet n tlemẓit n 17 n yiseggasen deg tudert-is, tella teqqar deg yiwet n tesnawit n temdint Mefteḥ i d-yezgan deg uzaɣar n Myiṭij.

D yiwet n teqcict ifehmen, tuwi-d iman-is akken i iwata deg temsalt n ulmad. Tumen s wayen teqqar, tefren abrid ara teg deg tudert-is, abrid yettawin metwal tafat, ɣer tezdeg, ɣer lemqadrat gar yimdanen, abrid n uḥezzeb d ukukru, abrid yettḥuddun mačči win yetthuddun, abrid n talwit, , n tegmat, n lxir, n talalt  gar yimdanen, abrid n tlelli… Tiɣariwin-a akken ma llant d azalen n teqbaylit i d-teṭṭeḍ ɣer yemma-s, taselmadt-is tamezwarut, i d-tugem ɣer yimɣaren-nneɣ, rnu ayen tufa deg yidlisen i d-yettmeslayen ɣef wamek i ilaq ad yeddu umdan deg tudet-is. Tiɣawsiwen-a yessimɣuren ccan i umdan d tuččit i tent-yečča wallaɣ n Katiya s tawant maɛna ur ddint ara d tallit n yiseggasen n 90, tin iwimi ssemman tamrawt taberkant, amzun timerwin yezrin yakan d timellalin akken yenna umaru, unaɣmas ameqqran Tahar Djaout iwimi ssekrin tudert yicenga n Rebbi…

Katia tasaḍt

As ten-yexdeɛ Rebbi…

D yiwet n tallit d taberkant am yiḍ n dujember, d tazewwaɣt am yidammen n warraw n tmurt i yeɣlin s rrsas neɣ s tefrut n yirammaɣen imeẓrislamen. Wigi akken i ten-id-yeglem yiwen n umedyaz gan akka:

Ulawen-nsen wwan

Snuffusen am lehwayec

Nzan am waklan

Ɛawden ula d lqecc

Abruɛ s igerzan 

Anẓaden ɣef wudem d tirect

Ttaɣen awal am uydi

Leɣlet yekcem s allaɣ

Aqamum yeldi

Iɛineḍ d azeggaɣ

Hemjen deg lɣaci

Cergen tamurt tettwaɣ

Am wigi ulac

Seg tal tamurt n umaḍal

Ssedrewcen arrac

Uɣalen amzun d lexyal

Megren tirwiḥin s ulewwac

Ggaren-tent ddaw n wakal

Turat-nsen s leklac

Ilellucen d timǧeḥyal

Tamurt tuwi ddnub

Missen melmi ad tt-yeffeɣ

ɣef uqadum-is tkubb

Teẓbubi seg tezwaɣ

Temceḥ aɣebbar

 

Sseglalzen-tt am uɣyul

Tugi ad d-tekker

Mazal-as aẓar

Yis-s ad ak-d-tini: “Azul!”

         Azul d Katiya i t-yeqqaren imi d yiwen n wawal yezdin d wawal niḍen i tḥemmel am leɛmer-is. Awal-a d tilelli i tedder s unamek-is ahrawan akken ma yella. Ladɣa tilelli i tefka i umzur-is yettawi ubeḥri mi ara d-tuɣal seg uɣerbaz. Ur teqbil ara akk ad as-teg tilisa, ad t-tesskref ddaw n uceṭṭiḍ aberkan. Nettat d tamaziɣt yeɛni d tilellit, aqerruy-is diɣen d ilelli, ur tebɣi ara akk ad t-id-inal kra n uceṭṭiḍ ara isekrin tilelli-ines. Axemmem tettxemmim yeččur d tamedyezt, tameṭṭut tettwali-tt am tjeǧǧigt.

Tameṭṭut bḥal ajeǧǧig

Iṭij ilaq ad tt-id-iẓer

Udem-is irennu deg ccbaḥa

Sser fell-as i yettmirig

Tahuski tessawal i lferḥ

Taḍsa tezdeɣ ulawen

Asuref yezga gar-aneɣ                                                      

Talwit teččur ixammen

Asirem ɣer wayen n lɛali

Ass-a yif iḍelli

Ccbaḥa n tefsut d netta

Ma yella nɣumm udem-is

 Am win iɣummen uṭij

Tafat n wass ad tsahel

Tebrek n yiḍ ad d-teɛjel

Ad tessibrik kra mellulen

Ajeǧǧig ad yuɣal sellaw

 

Ad yesseɣlay deg yiferrawen

Tameṭṭut am ujeǧǧig

Zzin-is yedreg

D lexyal n tebḥirin

Yesserwalen ifrax

Aceṭṭiḍ aberkan

Yettektilin iberdan

Ddunit d laxart

Taddart d timeqbert

D tarẓagant tudert

Ɣas ma ḥercawet temrart

Tessutur-itt-id temgerḍt

Ddaw n tmedlin d ṭṭlam n lmut

Ddaw n lḥijab d nnger n tefsut.

         Katiya, imi tugi ad asen-taɣ awal i yiseyyaden n yitran, wid ibeddlen tudert s laxert, wid yesɛan tawenza-nsen teḍla d imbuxen deg wakken d taberkant, ur tt-zgilen ara, ḥuccen-tt s lmeḥcuca am yimɣi-nni azegzaw. Timenɣiwt nɣan-tt ma d timerniwt terna-ten imi isem-nsen tuwi-t tzuliɣt n zzman, ma d isem n Katiya, yeggra-d ar tura. Yuɣal d azamul n tlelli d uzbu. Tullas teddunt s uzday n lqedd, aqerruy deg yigenni, uɣalent akk d…Katiyat.

Malek HOUD,  Tazmalt ass n 31/05/2018

Katia tasaḍt

Tenna ala i uɣummu n sser-is

Amawal

Tamrawt: mraw= 10, une dizaine

Irammaɣen imeẓrislam: Les terroristes islamistes

Yeglem: glem: décrire . yeglem : il a décri

iɛineḍ : un croc (dent) iɛineḍ n uydi ( le croc du chien)

tahuski : la beauté

uzbu : azbu : la résistance. zbu : résister

Amihi : le danger

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Addud

Addud

 

Addud

Bedd ad twaliḍ…

 

Tiyita deg-s i tensa

Ddaw ubrid i yegrareb

Am win tessebleɛ tlafsa

Ifukk fell-as uǧelleb

Iruḥ ur d-yeǧǧi tansa

Tudert terra-t akk yezɣeb

 

Addud

Zdi lqedd-ik

 

Azday irennu-d afud

Tagmat tesseɣras leqyud

Tayri tesganay agrud

Timmuzɣa d abrid n lejdud

Seg zik ur nettaggad rrɛud

Nezga nfessi-tt ur tt-nettcudd

Lehhu ɣur-neɣ iteddu-d

Ad d-yuɣal ccan i ugdud.

Addud

Abeddeɣ, ad dduɣ…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire