Yefsi wagus

Yefsi wagus

 

Yefsi wagus

Yeɣli-d ɣef tikkelt wagu

S ṭṭelq n ugerjum ssawleɣ

Tiɣri-w yessufeg-itt waḍu

Ɣer yal tama ṭallayeɣ

Yeɣli-d ɣef tikkelt wagu

S yifassen-iw sferfudeɣ

Mmugreɣ-d ṭṭlam iteddu

 

Anda i rriɣ tebrek tella

Amzun (de)g yifri i d-ggriɣ

Mi fudeɣ ttarguɣ tala

(de)G waman tesseɣ almi rwiɣ

Yeqqur ucenfir yewwa

Ɣef tirect n lḥif ɣliɣ

Yefsi wagus

Amzun (de)g yifri i d-ggriɣ

 

Am nekkini akk wiyiḍ

Ur ẓrin anwa i tt-yeksan

Anda i rran ufan d lḥiḍ

Qqimen d imeḥbas n zzman

Uḍnen aṭan n usemmiḍ

Nutni deg (u)nebdu i llan

 

Win yefkan lebɣi i lmektub

Lebɣi-s netta ur t-ittaweḍ

Ad s-teḍru am umerkub

(de)G udaynin ifukk uzeɛbeḍ

Meskin aɛrur-is ibubb

Deg (yi)murruten-is irekkeḍ

 

YEFSI WAGUS

Ad s-teḍru am umerkub

 

Azal n tegmat d ameqqran

Dduklen yiḍudan n ufus

Bedden ɣef wayen i d-yusan

D azeddgan dima ubernus

Iɛedda wass d wussan

Adrar yefsi-as wagus

 

Yefsi wagus

Dduklen yiḍudan n ufus

 

Ṭṭuqten-d i lɣaci lehmum

Ur sɛin ass i uxemmem

Ttazzalen deffir n uɣrum

Ugaren aẓru deg (u)ssusem

Win i (wi)mi qqaren d amcum

D win yettnadin ad yefhem.

 

Yefsi wagus

Ssusem…

 

                                 Tazmalt ass n: 17/12/1981

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Asif wis sebɛa

Asif wis sebɛa

 

Asif wis sebɛa

Asif d wis sebɛa i d-yezga

 

Deg yiwet n tallit taḥarcawt (iseggasen n 60 d wid n 70) deg tmurt-nneɣ yettaɛer fell-aneɣ ad d-nebder kra n temsal yerzan amezruy, taɣerma, idles amaziɣ. Neẓra akk d acu i aɣ-yettrajun ma yella necṭer dɣa nerkeḍ ilugan i aɣ-d-heggan ad ten-neḍfer akken i iwata, ma ulac iberdi ad yerku deg usekref neɣ ad d-wajhen medden…

Maɛna, akken qqaren agummu-nni yettwagedlen d winna i iẓiden, nettaf-d amek ad d-nini ayen i aɣ-iqerḥen melba ma ukin neɣ faqen s wayen i d-neqqar yerna s ccbaḥa n wawal : s tmedyezt. Yenna Muḥya (fell-as yeɛfu yerḥem)  deg wawal-is : « Yiwen n uderɣal iteddu, mi t-id-yerra lḥiḍ, yenna-as sya i tuɣal ddunit”. Daɣ netta, nekkni amezruy-nneɣ, win n Yimaziɣen, yebda s tmiḍi (lqern) tis sebɛa, akkin ur tufiḍ d acu yellan, d ilem… Ɣas ma amdan aqbur akk n umaḍal, dagi deg Tmazɣa i t-ufan ussan-agi deg lmaruk.

S tutlayt n tmedyezt, lqern wis sebɛa nerra-t d asif wis sebɛa, nekkat amek ara t-nezger akken ad nɛeddi s agemmaḍ akkin ad nwali amek i iga. S wakken ara nerkeḍ tikerkas i d-iɣellin fell-aneɣ, ad naf aṭas i yellan deffir wasif neɣ lqern wis sebɛa, ad nwali ayen ur bɣin ara ad nwali, ayen ffren fell-aneɣ acku beddlen-t s lekdubat, s wayen ur nelli…

Ɣret asefru-a i uriɣ deg tazwara n yiseggasen n 80 ad twalim d acu i d-nniɣ deg-s.

GM: Asefru-a yedda-d deg wammud “Tilelli ur telli” n Malek HOUD, 2017.

 

Asif wis sebɛa

 

Tesdduqqes-it deg yiḍ targit

Amzun d yiwen i s-d-iheddren

D azɣal tekcem-it tergagit

Tidi tewweḍ ɣer yiḍarren

Ur yeẓri d acu amek-it

Win akken i s-d-ittebdaden

 

Asif wis sebɛa

Yir targit

Yenna-as bdu tikli

Nadi ɣef tidet ma teffer

Ddu ɛeyyu ur s-ttaki

Ɛeddi luḍat d yidurar

Ḥrec tawḍeḍ ɣer yiswi

Ur d-ittas ɣur-k nnger

                                                      

Mi yebges yebda tikli

Abrid i yewwi ɣezzif

Immuger acḥal d lɣaci

Ayen i s-d-nnan akk kif-kif

Aql-aɣ yid-k ara nili

M(a) ur tettɛeddayeḍ ara i wasif

 

Lɛahed yefka-t d yiman-is

Ad yaweḍ anda i yessaweḍ uḍar

Ur yecliɛ ma yella d agris

D asif yeggul ad t-yezger

Abrid ad yelḥeq s ixef-is

Ad iẓer sansa i d-yefrar

Asif wis sebɛa

Iẓuran

Asif d wis sebɛa i d-yezga

Deffir-s amzun d agu

Agemmaḍ akkin yelha

Ɣas ma yeffer-it uɣummu

Argaz ul-is yettaḍsa

Deg waman yebda aɛummu

 

Ur yewwiḍ ɣer tlemmast

Iwala aman luɣen

Fell-asen tekker tmes

Ceɛlen-tt-id imejɛuren

Lmeyytin rsen-d d tirac

Am netta bɣan ad zegren

Asif wis sebɛa

Tamaziɣt

Irwel-d yenna i mmi-s:

“Ass-a tazmart teǧǧa-iyi

Abrid ad tawḍem s ixef-is

Times ad tnes s teddukli

Asif ad t-terrem d rrfis

Win yebɣan ad iɛeddi”.

                                           Tazmalt ass n: 18/11/1981

 

Asif wis sebɛa

Tamurt n Yimaziɣen

                                                  

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tilelli

Tilelli

Tilelli

Amaziɣ d ILELLI…

D kemm i d ajeǧǧig n tefsut

D kemm i d aferṭeṭṭu amellal

D kemm i d iferrawen n tsekkurt

Fell-am i d-tlul tazzla ar miḥlal

 

D kemm i yefkan lwi i uḍar

Yebɣa yeddu yebɣa yeqqim

D kemm i yesnehzen idurar

Fell-am zegnen lebḥur s yidim

 

Tenɣiḍ amɣar tenɣiḍ aqcic

Tesnulfaḍ-d llaẓ d ɛeryan

Tmenɛeḍ-t (de)g lmut, d aderwic

Meskin yettmenṭar deg (yi)zilan

Tilelli

Ulac am tlelli..

 

Tettaččareḍ ulawen d asirem

Ur s-yuki i llaẓ d usemmiḍ

Aɣbel iqubel-it s wudem

Ameddakel t-iwunsen d abeckiḍ

 

Anwa ur negull ara ar kem-yesɛu

Wa yeḥnet wa ar tura yettgalla

Yettgalla anda teddiḍ ad yeddu

Ssber-is ur yesɛi tilisa

 

Tamurt tzedɣeḍ tufa iman-is

Nnig-s igenwan zegzawit

Yal yiwen deg-sen s umur-is

Ccedda tenger temɣi-d telwit

Tilelli

Inɛelbu n lerbug..

 

Tɛennuḍ dima wid teɣniḍ

Asmahat ɛyan deg-m aṭas

Err-d tamuɣli ɣer win teǧǧiḍ

Yettɛebbi aẓru yuffeg waylay-s

 

Wiyya-m raju ar kem-in-yelḥeq

Ayɣer i tuffgeḍ am waḍu

(de)G ddunit yebɣa cwiṭ n lḥeqq

Yak teẓriḍ zzman yettɣurru

 

Deg wul laman yebda ineqqes

Terriḍ iman-im d akeddar

Win kem-yebɣan ur teddiḍ yid-s

Ha-t-an yeɣreq deg temda n lemrar

Atilelli5

Ma temmuteḍ ad am-d-rreɣ rruḥ

Ass-a neɣ azekka ad d-tedluḍ fell-i

(de)G yir ussan lweqt ad icuḥḥ

Ass ad d-yali a TILELLI.

 

                                Tazmalt, meɣres 1980

Seg « Tilelli ur telli » n Malek HOUD, 2017

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Rif

 

Rif

Ɛebdekrim Lxeṭṭabi

Rif

Seg zik i tezdiḍ d lḥif

Tezgiḍ dima deg rrif

Ur tekcimeḍ ul n tgelda

A tamurt n Rif

Ɣlin-d fell-am yibunda

Ul-im yettiẓẓif

 

Lihina terra-d targa

Nnig n umgerḍ tezga lfiga

Yir tunṭict tuweḍ ixxamen

A tamurt n Rif

Akka i yebɣa Lmexzen

Ur nesɛi nnif

 

Tirrugza-m rekḍen-tt s ddḥer

Ugaren amger ɣer yiger

Kkaten ad m-beddlen udem

A tamurt n Rif

Tebɣiḍ ad d-teqqimeḍ kan d kemm

Ɣas yezga uɣilif

Rif

Amennuɣ n Yirifiyrn

 

Netta iteddu yettcehhid

Timnifrit temmut deg ubrid

Uqbel ad taweḍ sbiṭar

A tamurt n Rif

Agdud-im bezzaf yenṭer

Iẓeṭṭel s lkif

 

Meskin yessnuzu iselman

Zeḍḥen-t deg (u)kamyun n yiḍuman

Muḥsen Fikri Arifi

A tamurt n Rif

Ɣlin deg lerwaḥ d aserfi

Rruḥ d rrsaḍ, kif kif

Rif

Asemmiḍ deg wulawen…

 

Rif d tamurt n Yimaziɣen

Imdanen ilelliyen

Ur ḥmmilen ara ad knun

A tamurt n Rif

Tafatn d tin i d-iteddun

Ad d-taweḍ bessif.

 

Malek HOUD, Tazmalt, ass n 11/06/2017

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Imucaɣ

Imucaɣ

Imucaɣ

Ilelliyen

 

D agdud tefren tlelli

Tirrugza d tfenṭzit

Ar tura ur ttun iḍelli

Tifineɣ tura (ɣe)f telwiḥt

Imucaɣ ttrajun Rebbi

Tuɣal fell-asen tmedlit

                        Nefka deg-sen afus

                               Nerẓa lɛehd n ubernus

 

Imucaɣ

Tira tifinaɣ

D irgazen yeṭṭfen deg wawal

Ard qqimen akken i llan

Ḥṣan ttidiren deg ccwal

Sɛan tajaddit deg (yi)ɣsan

Qeblen ad ččen akal

Wala ad uɣalen d aklan

                        Nefka deg-sen afus

                               Nerẓa lɛehd n ubernus

Imucaɣ

Tamucaɣt

 

Leɛra llaẓ d usemmiḍ

Rṣaṣ yerna-d s ufella

Mmi-s n Uṭergi yettɣiḍ

Yal ass terkeb-it tawla

Leḥqq-is ar tura ur t-yewwiḍ

Tehmel-it tunfa-s ddula

                        Nefka deg-sen afus

                              Nerẓa lɛehd n ubernus

 

Imucaɣ

Tageldunt Tinhinan

Tamurt-agi d tamurt-is

Timuzɣa yugi ad s-yebru

Yettnadi kan (ɣe)f umur-is

I wakken kan ad t-yesɛu

Tin-Hinan yedwi rruḥ-is

Yettnadi ad yesteɛfu

                        Kkret ad sen-nfek afus

                                    Ad ndel s yiwen n ubernus.

Tazmalt ass n: 06/05/1991   

Seg « Tilelli ur telli » 2017, n Malek HOUD                         

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ru ay iẓri-w

Ru ay iẓri-w

Ru ay iẓri-w

“Uɣalet-d ay arraw-iw”

 

Tger-d tiɣri tmurt-nwen:

  “Uɣalet-d ay arraw-iw”

 Adrar, imeṭṭi (de)g wallen                                                                                              

Iyyaɣet s idisan-iw

Cfiɣ s yidammen ineɣlen

Qqimen-d ar tura (ɣe)f yidɣaɣen-iw

Anida-ken ay izmawen?

A wid yessagren tissas

Cedhant ad ken-ẓrent wallen

Ttrajunt ad d-tejbum yal ass

Tajmaɛt i ken- yesdarayen

Yeɣli-yas ujgu alemmas

 

Ru ay iẓri-w

Nemmut kanakken nefud

Ur nuksan iṭij n tmurt

Win i d-yuɣalen s tmara

Nenna-as ad ɣ-d-taf tefsut

Ad tt-nmmager s tmeɣra

Tezmeḍ (ɣe)f tyersi tyerrust

Tarwiḥt tenṭel di lɣerba

 

S yidammen neswa akal

Akal i ɣ-d-ǧgan lejdud

Yiwen ur yeẓri ma ad d-nuɣal

(de)G udrar yesɛuẓẓeg lbarud

Nenwa ad nẓer ass amellal

Nemmut kanakken nefud

 

Ru ay iẓri-w

Nutni lmut mmuten
Assen akken i sen-gan tamrart

Tamurt ẓran-tt yiɣsan

I d-ssakin seg laxart

Deg (yi)sendyaq s tuyat knan

Ɛawden-asen timeqbert

Nutni lmut mmuten

Assen akken i sen-gan tamrart

 

Ru ay iẓri-w iḥumal

Yeqcer udeddic yeḥlan

Aẓekka aɣrib yessawal

Iɣsan-iw anda i rran?

Ssusem, fkan-asen azal

D watmaten-nsen sdduklen-ten.

Ru ay iẓri-w

S yidammen neswa akal

  Aqbu ass n:  24/10/1984

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Uletma-tsen

 

 

 

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Atmaten deg 7

 

 

 

Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.

 

         Zik-nni, llan sebɛa watmaten myeḥmmalen nezzeh.Yal yiwen deg-sen yettaɣ awal i wayeḍ, ttemcawaren ɣef yal tamsalt. Tezga tezdi tegmat-nsen. Atmaten-agi, ur sɛin ara uletma-tsen.

         Yiwen n wass n wussan n Rebbi, mi walan yemma-tsen s tadist mcawaren nnan-as:”Tikkelt-a ma yemma-tneɣ ur d-terni ara ɣur-s teqcict nekkni ad nnejli, ad neffeɣ seg tmurt-nneɣ. Deg yimir ideg ttmeslayen, tesla-asen-d stut i sen-yessaramen ala ayen n diri.

         Asmi terba yemma-tsen yuɣ-iten lḥal deg berra, yal yiwen yedha deg ccɣel-is. Tuzzel ɣur-sen stut, tewwi-asen isalli:”Yemma-twen yerna ɣur-s uqcic, mebruk argaz wis ṭam ɣer twacult-nwen”. Nutni yuɣ lḥal myefken awal: ala tuɣalin ur ttuɣalen s axxam-nsen, d anejli kan i sen-d-yeggran. Yemma-tsen, mi tt-yewweḍ lexbar tettru mačči d kra, tuɣal tesber, deg wul-is tessarem i tarwa-s talwit d tudert yelhan.

         Zrin yiseggasen, taqcict ur d-tewwi ara s lexbar ɣur-s atmaten yunagen. Wissen deg wanta tamurt i d-ggran?

         Yiwen wass terfed tazaɛluqt ɣef uɛur-is teṭṭef abrid n tala ad d-tagem. Mi d-tewweḍ ddala-s ad teččar tacenniwt-is, tɛuyer-itt-id yelli-s n stut:”Wexxer a tin yesnnejlan sebɛa n watmaten-is”. Taqcict tameɣbunt allen teddunt d imeṭṭi tebren imiren-nni kan s axxam s tzaɛluqt tilemt, lemɛayrat mazal-itent tezzint deg uqerruy-is. Terra srid ɣer yemma-s tezzem-itt tenna-as:”Ayɣer i teffreḍ fell-i? Nekk ɣur-i sebɛa watmaten maca ur ḥṣiɣ ara s wannect-a. Tura ad iyi-d-tiniḍ anida-ten, anda llan ad ten-awḍeɣ imi d nekk i d ssebba n yinig-nsen”. Yemma-s i iṣebren acḥal aya teṭṭerḍeq d imeṭṭi imi i s-d-tesseqcer adeḍḍic warɛad neḥli. Temla-as-d akk ayen yeḍran yid-s d warraw-is, maca ur teẓri anta tamurt i ten-yeččan, ɣef waya i teɛna amɣar azemni ad tt-iwelleh u ad iḍebber fell-as.

Amɣar yefka tameẓẓuɣt i tmeṭṭut maca tifrat n temsalt am ta ur teshil ara.Yettxemmim ma ilaq ad yeǧǧ taqcict tilemẓit ad truḥ ad d-tnadi ɣef wayetma-s. Akken yebɣu yili lḥal wagi d azref-is. Yerna kra yeddem-d aɛeqqa yefka-t i teqcict-nni yerna-as yiwet n taklit ad tt-twanes deg ubrid, yenna-as:”Ruḥ a yelli, skud yella uɛeqqa-agi yid-m deg yiciwi-m, ur tufiḍ d acu ara kem-yaɣen u yerna ad tawḍeḍ ɣer yiswi-m”.

 Iweṣṣa-tt ɣef tala tamezwarut deg ubrid-is. Yenna-as:”Ɣur-m ad tesweḍ deg-s neɣ ad tessirdeḍ acku tala-nni n waklan, ma d tala tis snat d tala n yilelliyen xdem ayen tebɣiḍ s waman-is.

         Tuɣal-d tyemmat s axxam, thegga aɛwin i yelli-s ad t-tawi yid-s .Deg snat yid-sent i ṭṭfent abrid, tilellit ɣef ugmar-is ma d taklit teḍfer-itt-id ɣef uḍar. Teddunt, teddunt, taklit teqqar-as:”Ers-d ad rekbeɣ amur-iw”. Tilellit as d-terr akka:”Aɛeqqa yessawalen yessawalen, taklit m ibeccicen tenna-iyi-d ṣubb-d ad rekbeɣ”. Aɛeqqa-nni ad s-d-yerr:”Ruḥ rkeb ur ttagad!”  

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tala anda yeɣli uɛeqqa yessawalen

Ddant, ddant almi wwḍent ɣer tala n waklan. Tilellit teswa tessared .Tettu ayen iɣef tt-iweṣṣa umɣar azemni, tettu iman-is, tuyes ad twali atmaten-is, ɣef waya ur temlik ara iman-is. Mi tekna ad tessired, yeɣli-as uɛeqqa-nni ɣer daxel n waman n tala, truḥ tettu-t. Ma d taklit ur terzi temsalt ur teswi ur tessared deg tala-nni n waklan. Lḥant aṭas, tɛawed-as-d diɣen ɣef rrekba. Terra-as-d tlellit akken i s-d-tenna tikkelt-nni tamezwarut. Akken skud ma ddant amur deg ubrid, taklit-nni ad s-teqqar :”Eǧǧ-iyi ad rekbeɣ”. Tilellit tettcawar aɛeqqa yessawalen. Almi d tikkelt taneggarut, yerra-as-d uɛeqqa-nni i tlellit:”Ruḥ a yelli, beɛdeɣ-kem tbeɛdeḍ-iyi, ur zmireɣ d acu ara m-xedmeɣ”. Imir-nni kan ters-d tlellit seg uɛrur n ugmer akken ad terkeb taklit. Rnant ddaqes abrid yeṣṣaweḍ-itent ɣer tala n yilelliyen. Taklit taqeddact tuḥrict teswa tessared, tugi-as i tlellit ad d-tẓiẓ ulamma ɣer yiri n tala. Imi sgunfant, uɣalent ɣer tikli-nsent, ttnadint ɣef watmaten-nni. Imi jbant akkin i yiwet n tiɣilt, walant ɣer yiwet-nniḍen ddexxan iteffeɣ-d seg yiwen n uxxam d ameqqran, ittali deg yigenni irennu. Rrant srid ɣur-s, wwḍent kan ufant sebɛa watmaten-nni. Tal yiwet deg-sent teqqar-asen:”D nekk i d uletma-twen”. Arrac-nni ɛewqen, ur ẓrin anta i yessawalen tidet. Kkren ssutren yiwen n umɣar azemni d anarag-nsen. Yenna-asen:”Aɣet-asent-d lḥenni ad t-wwtent i yiqerray-nsent, tin yugin ad tekkes tacwawt-is sdat-wen, a-tt-an d tin i d uletma-twen. Taklit ur neɣfil wissen akken amek, ɛni tesla-asen, teẓra d acu i bɣan warrac. Asmi i d-uɣen lḥenni-nni, ssersen-t-id ad t-wwtent i yiqerray-nsent. Tilellit war akukru, tekkes timeḥremt yeqqnen aqerruy-is, teǧǧa acekkuḥ-is iselben dayen kan yeɣli-as-d ɣef tuyat. Ma d taklit ur nettu awelleh n umɣar azemni tenna :

“Nekk ur zmireɣ ara ad ǧǧeɣ aqerruy-iw ɛeryan sdat n watmaten-iw”. Dayen, fran-tt, d tagi i d uletma-tsen ɣas ulamma tikkelt-a amɣar azemni yeɛfes icuḍaḍ-is. Dɣa, ɣef waya i ttaǧǧan taklit tuḥrict deg uxxam tettnawal ma d tilellit, uletma-tsen, fkan-tt i tkessawt n yileɣman. Gar yileɣman-nni yella yiwen deg-sen ur isell ara, d aɛeẓẓug. Yettarra-tt kan i wučči, ur yeḥṣi ara s yimeṭṭawen i tettru tlellit mi ara tali ɣef yiwen n uẓru ad tcennu:

         “Ɛlay, ɛlay ay aẓru ay aẓru

         Ad waliɣ tamurt n baba d yemma

         Nekk kesseɣ ileɣman ileɣman

         Taklit tuɣal i uxxam

         Rut ay ileɣman ma ad trum”.

Nettat tettru, ileɣman ḥebsen ur tetten, ttrun am nettat, tɣaḍ-iten. Akken i xeddmen yal ass.

         Arrac ur ɣfilen ara, mi ara d-kecmen yileɣman s axxam, wehmen deg-sen, walan-ten keɛcen am umesmar, slid yiwen: aɛeẓẓug-nni. Yeqqim irebba tacriḥt yuɣal annect n yilwi. Mcawaren garasen, ceyyɛen amaẓuẓ ad iẓer d acu i iḍerrun deg lexla, d acu-tt akka tkessawt-agi i yettarran ileɣman ala aglim ɣef yiɣsan. Mi yewweḍ ɣer wadeg n tkessawt, yedduri deffir n yiwet n tzemmurt, iwala tameksawt ɣef uẓru, yesla-as tcennu, yefhem d acu teqqar.Imiren-kan yuzzel ɣer wayetma-s, yenna-asen ayen walant wallen-is d wayen slan yimeẓẓuɣen-is. Almi d ass-nni i faqen d akken d tin yessuffuɣen ileɣman i d uletma-tsen ma d tin yettɣimin deg uxxam d taklit, d taqeddact-is.

         Ferḥen nezzeh mi ufan uletma-tsen n tidet. Uɣalen merra ɣer tmurt-nsen. Gan tameɣra yekkan sebɛa wussan d sebɛa wuḍan. Sseččen merra at n taddart i d-yusan ad srebḥen timlilit n teqcict d sebɛa wayetma-s.

         Mi tefra tmeɣra wwin-d warrac taklit-nni i irefden adeg-ines, nnan-as:”Ayen tebɣiḍ ad s-t-nexdem ssuter-d kan.

         -Anfet-as, ǧǧiɣ-tt i Rebbi i sen-d-terra.

         -Ala, ayen tezreɛ ara temger ».

Akken ad teqqed tasa n uletma-tsen, kkren wwin-as-d aqerruy n taklit ad t-terr d ini ma d afus-is ad tessuffuɣ yis-s aman s tzuliɣt.

        

         Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i wrra n lejwad.

 

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Alɣem-nni iɛuẓẓgen

Seg « Timucuha akked temɛayin » n Malek HOUD, Lezzayer 2013

Amawal

 

Isalli: lexbar

Ṭam: tmanya

Adeg: amkan

Slid: ḥaca

Anarag: lǧar

Ilwi: lfil

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire