Mass Zidan

Mass Zidan

Iḍarren-is ttaɣen-as awal
D imegzi yessen ad yurar
D ddabex i s-yefkan azal
Yerra-t d itri n unnar

Mass Zidan

Uṭṭun mraw

Ɣas ma ibeddel akal
Urǧin yesseɣres amrar
Fransa d imira d imal
Izri-ines d Lezzayer

Taqbaylit turew-d argaz
Tugna-s di Marsay tezga
Icerreg igenni am lbaz
Nnig-sen merra iɛedda
Di Fransa d Ṭelyan ifaz

Mass Zidan

Yemma-s d baba-s

Acḥal yewwi n tilɣuɣa
D Madrid i d-iṣaḥ warraz
Din i ifukk tineggura

Sin yiswan d ddheb i swan
S uqerruy wwin-d aqbuc
Fransa tewweḍ s igenwan
D Zindin i tbubb ɛirquc

Mass Zidan

Yuwi aqbuc n ddunit
98

I umezruy ldin yiberdan
Tekcem s waɛwaj n uxenfuc
(de)G lferḥ Irumyen rwan
Ṭṭreḍqen am yiwen n ukarṭuc

Ḥnin wul-is d ameqqran
Ibedd ɣer uqcic yuḍnen
Yefka afus i yimeɣban
Yebna sbiṭar yeddermen
Yessefreḥ medden imawlan

Mass Zidan

Zizu d yimuḍan

Ala fell-as i heddren
Akkagi i d Mass Zidan
D talsawit n yImaziɣen.

Tazmalt ass n: 14/05/2005

Publicités
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛecra duru

ɛecra duru

Ɛecra duru n twaɣit …

Ɛecra duru

Cfiɣ akken i ilaq i tceqquft-a n ɛecra duru, jemɛeɣ nnig n 100 deg-envoyé rriɣ-tente ɣer teɣmert. Sfeqdeɣ est tombé en forme, ufiɣ ar tura llant. Rujaɣ yiwen ad d-yebder kra ɣef tceqquf-a, yiwen ur d-yenni d acu i tt-yessemgarden ɣef tiyaḍ …
Tura ad d-sfehmeɣ: taceqquft ɣur-s 2 n wudmawen yiwen ttarun a chuté-comme imḍanen, dagi d 50 (isenṭimen), udem wis 2 ttaran fell-as unuɣ (un dessin) d kra n tira. D tira-a s tutlayt taɛrabt id aɣbel, kunwi ur tfaqem ara. Tura ad twalim amek ur aɣ-ḥmmilen ara, nekkni s leqbayel, deg tmurt-a n Lezzayer i nettarra d tamurt-nneɣ nettat tugi-aɣ. D acu i d-teqqar tefyirt-a yuran ɣef yiwen n wudem n tceqquft-a? Ad tt-id-aruɣ s yisekkilen ilaṭiniyen, nettat tura s taɛrabt. Teqqar ma tessnem ad teṭillem: « Law wilaya 15 (Tizi Uzzu), inna hadihi elumma, umma waḥida » .neɣ akka: « Law la wilayat 15 la kanate umatukum umma wahida »
Tira mecṭuḥet, iẓri inqes, muqlet kunwi akken i ilaq teɣrem ayen yuran fell-as,
Kra dagi akk acimi i d-kkren Leqbayel yiwen n wass n tefsut (20 yebrir) deg useggas 1980 yuɣalen d tafsut n Yimaziɣen. Kkren-d, d nutni i d imezwura deg umezruy n Lezzayer n lbext-iw. Nnan-d dayen neɛya deg lbaṭel, neɛya deg texnanasin-nwen, neɛya deg tmuḥeqranit, nugi ad tneṭlem idles-nneɣ d amuddir nekkni neṭallay, bɣan ad nettu iman-nneɣ ad nuɣal akken bɣan: d Aɛraben inselmen. Inselmen, yezmer lḥel, yal yiwen amek, ma d Aɛraben d awezɣi, d ayen ur d-iḍerrun ara akk ɣas ma amur ameqqran n Yimaziɣen sɛerqen-asen lǧerra, ttun iman-nsen, tuwi-ten tnafa taɣezzfan, wissen melmi ara d-akin…
Ma yeggra-d yiwen n uẓar seg-neɣ ad yettsuɣu i win yebɣan ad d-isel: Nekkni d Imaziɣen!..
Ad d-uɣaleɣ alma d yibrir-nni, d netta i d asirem n Yimaziɣen anda ma llan deg tmazɣa akken ma tella…
Yebrir yuɣ akk Tamazɣa, yuweḍ ula ɣer Tunes anida bdan ttḥerriken Imaziɣen n din, ttnadin ɣef yizerfan-nsen idelsanen, ttnadin ad ten-id-iwali udabu-nsen akken i ten-id-yefka Rebbi. Ihi 20 yebrir yuɣal d yiwen wass agraɣlan. Sfugulen-t deg watas n tmura n Tmazɣa: deg Lezzayer deg tazwara, teḍfer-itt-id Lmaruk d Libya d tunes d tiyiḍ. D yiwen wass yessawalen i tdukli n Yimaziɣen anda bɣun ilin, s tdukli ad yeqwu wafud ara d-isεejlen lebɣi-nsen.
D tamurt n Leqbayel i d aqerruy n tmacint n umussu-a maca akka tura wissen d acu i-tt-yuɣen, amzun tefka cwit lwi; ilaq ad tzellez akken ayen akk nessaram ad yeffeɣ….

ɛecra duru

Nfaq seg zik

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

D acu-t wagi?

 

D acu-t wagi?

D acu-t wagi?

Zaɛma tefra

 

D tafrara n wass taderɣalt

Yiwen ur as-d-yeṭṭif afus

Tillas berriken sburent igli

Tamurt idel-itt usigna

Truḥ seg ṭṭlam ɣer ṭṭlam

Neɣlen yisaffen n yidamen

D acu-t wagi?

Itett lerwaḥ ur ireggu

N wid iḥemmlen tamurt

 

N wid ur nednib ur neɛsi

N wid leqqaqen

N wid iwesren

Acengu yekkat ur yettḥezzib

Aẓekka melba ancib

Ssuma n timunent ɣlayet

Akal, swan-t yidammen

Nerja ad d-temɣi deg-s tlelli

Ad tt-nessemres, nefud tugna-s

I d-yemɣin d ayen ur nerji

Ilul-d mejɛer aseqqaḍ

Tawant ur tt-yessin

D acu-t wagi?

Tamurt d tteryel..

D awaɣezniw n tmucuha

Itett lerwaḥ ur ireggu

Lerwaḥ n yimdanen zeddigen

 

Wid ara yessufɣen asirem

Anda akk i nessaram

D awaɣezniw n yiwen n yiles

D acu-t wagi?

Yiwen…

N yiwen n wakal

N yiwen n wawal

N yiwen n ddin

D netta kan ulac wis sin

Ad yeffeɣ yiwen abrid-s

Ad yekkes iziɣer-is

Tal taluft yebrek fell-as

S leɛnaya n ucengu amenzu

Mazal yettawi lfayda

Seg tmurt yeqher, yeḍber

Yekkes wid ara s-d-yezgen

Yeǧǧa wid a s-yeqizziben

D acu-t wagi?

Faffa…

Ar ass-a…

Timunnent-nni ziɣ d targit

Ur neffiɣ

Anda akken i tufeg i tres

Skudmal ɣer deffir

Ddeɛwessu tugi ad tekkes

Ddnub yezder ur d-yettifrir

Wissen akka ar melmi?

D acu-t wagi?

Yuli-d yiṭij ɣef Tmazɣa…

Tettenfufud deg tal tama

Dagi, dihin d wanda niḍen

Yettfriwis wakal n Tmazɣa

Tafat n yiṭij tettnadi ɣef Yimaziɣen…

 

Malrk HOUD, Tazmalt ass n : 14/06/2017

 

D acu-t wagi?

Tamaziɣt deg tmurt-is…

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i Dihya Lwiz

snTajmilt i Dihya Lwiz

 

Dihya Lwiz

Tamarut

Ass n 12 deg wayyur yulyu 2017 d ass wis rebɛin segmi d-tella tmettant n tmarut, tamedyazt Dihya Lwiz (Lwiza Awzelleg). Imezdaɣ n taddart n Iɣil Umasted, taɣiwant n yicellaḍen, assun n Uqbu, agezdu n Bgayet, ad as-rren yiwet n tejmilt tameqqrant, dɣa heggan-d yiwen wahil ara d-yeḍrun s kra n yirmad idelsanen deg Tewririn d Yiɣil Umsed akked d Tmersiwt n tmuqint n yijeǧǧigen ɣef uẓekka n Lwiz, est tombé-comme yeɛfu yerḥem, deg tmeqbert n Ḥelwan (Iɣẓer Ameqqran).

 

Dihta Lwiz

Tamedyazt

Dihya Lwiz

 

Nkellef-comme Rebbi i waṭan

Yesserẓagen ussan

Yettawi win ɛzizen

 

Ad yili yentem umdan

Beɛden-t yiɣeblan

Tudert, twerrek s warrazen

Dihya Lwiz

« Gar yigenni d tmurt »

 

Tella tɣeddart n laman

Tɛeǧǧel ɣer lawan

Deg wul tessaɣ ilizen

 

Tudert, telṭac d aseggas

Tlul-d tira-s

Asefru amenzu-s tura-t

 

Tasekla-s tettnnerni yal ass

Tal tutlayt tezmer-as

Ungalen ɛemren tiɣmert

 

Iɣder-itt zzman amessas

Yewwet-itt ɣer lsas

Isseddrem-as akkya tazmert

 

Neḥsa Dihya Lwiz d lwiz

Awal-is d ubriz

Yeṭṭef adeg deg tsekla

 

Am win yeẓẓaẓnen iliz

S wawal-is ufriẓ

Yekkes faccal di ccetwa

 

Allaɣ-nneɣ yettgezgiz

Mi ara iɣab uɛziz

Dayen ur d-ittuɣal ara

 

Tella « Gar yigenni d tmurt »

Tura ddaw n tmurt

Maɛna tezdeɣ ulawen

 

Dayen tesrafeg tsekkurt

Teḥzen tzemmurt

Teǧǧa-d meqqrit yilmawen

 

Neḥsa ur tettissin tatut

Ɣas dayen tfut

Isem-is yezreɛ deg waxfiwen

Dihya1

Mazal lwiz d tilemẓit

Tecbeḥ d taqbaylit

Taqbaylit yis-s tettzuxxu

 

Awal ɣef uzmam tejred-it

Yeqqim-d i tmeddit

Nekkni urǧin ad tt-nettu

 

Ul-nneɣ, leḥzen yeffer-it

Awal-im nuɣ-it

Ur ilaq ara ad nettru

 

Malek HOUD, Tazmalt ass n 30/07/2017

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Amrig-iw…

 

Amrig-iw

Amrig-iw

D alis i d amrig-iw

Yiwen ur as-yezmir i wawal ladɣa ma yebna ɣef tidet. Tidet yiwen ur as-yezmir ɣas ma tikerkas deg tmurt-nneɣ ala nutenti. Yiwen, ama d amdan ama d tarbɛt, ama d agdud ma yella yebna-tt ɣef tidet ur tufiḍ d acu ara yaggad, iswi i d-yecreḍ ad t-yaweḍ, ass-a neɣ azekka..

Awal d wawal ternuḍ awalen-nniḍen ad d-yeffeɣ d adlis. Adlis, ṭṭef-it gar yifassen-ik, anda tebɣuḍ tiliḍ, ɣer-it. Ala tussniwin ara d-yerzun s allaɣ-ik, ad tfaqeḍ i ddunit, yiwen ur yezmir ad k-ikellex imi tukiḍ. Dɣa win iwimi tettunefk ttrika d aɛekkaz yessen kan ad yewwet, yezga meskin yettaggad adlis d win t-yeqqaren… Maɛna akken yeqqar wanzi-nni:” Ayen tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ d ulaqrar ad yali wass”…

 

Amrig-iw

Taɣri deg tkarust

Amrig-iw…

Amrig i refdeɣ d adlis

Nek d gma afus deg ufus

Dayen tuweḍ lhedd-is

Ndel s yiwen n ubernus

Ama d aẓɣal neɣ d agris

Deg-neɣ tiyita ur tettrus

Tamsalt ad naweḍ s ixef-is

Ad neddu neẓmeḍ agus.

Yiwen ur yettakk afus

Ad nezwi akk ammus

Taqbaylit ad taf iman-is…

Amrig-iw...

Daxel n uxxam n yidles n Uwqas

Malek HOUD Tazmalt ass n 28/07/2017

Publié dans Uncategorized | 3 commentaires

Yefsi wagus

Yefsi wagus

 

Yefsi wagus

Yeɣli-d ɣef tikkelt wagu

S ṭṭelq n ugerjum ssawleɣ

Tiɣri-w yessufeg-itt waḍu

Ɣer yal tama ṭallayeɣ

Yeɣli-d ɣef tikkelt wagu

S yifassen-iw sferfudeɣ

Mmugreɣ-d ṭṭlam iteddu

 

Anda i rriɣ tebrek tella

Amzun (de)g yifri i d-ggriɣ

Mi fudeɣ ttarguɣ tala

(de)G waman tesseɣ almi rwiɣ

Yeqqur ucenfir yewwa

Ɣef tirect n lḥif ɣliɣ

Yefsi wagus

Amzun (de)g yifri i d-ggriɣ

 

Am nekkini akk wiyiḍ

Ur ẓrin anwa i tt-yeksan

Anda i rran ufan d lḥiḍ

Qqimen d imeḥbas n zzman

Uḍnen aṭan n usemmiḍ

Nutni deg (u)nebdu i llan

 

Win yefkan lebɣi i lmektub

Lebɣi-s netta ur t-ittaweḍ

Ad s-teḍru am umerkub

(de)G udaynin ifukk uzeɛbeḍ

Meskin aɛrur-is ibubb

Deg (yi)murruten-is irekkeḍ

 

YEFSI WAGUS

Ad s-teḍru am umerkub

 

Azal n tegmat d ameqqran

Dduklen yiḍudan n ufus

Bedden ɣef wayen i d-yusan

D azeddgan dima ubernus

Iɛedda wass d wussan

Adrar yefsi-as wagus

 

Yefsi wagus

Dduklen yiḍudan n ufus

 

Ṭṭuqten-d i lɣaci lehmum

Ur sɛin ass i uxemmem

Ttazzalen deffir n uɣrum

Ugaren aẓru deg (u)ssusem

Win i (wi)mi qqaren d amcum

D win yettnadin ad yefhem.

 

Yefsi wagus

Ssusem…

 

                                 Tazmalt ass n: 17/12/1981

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Asif wis sebɛa

Asif wis sebɛa

 

Asif wis sebɛa

Asif d wis sebɛa i d-yezga

 

Deg yiwet n tallit taḥarcawt (iseggasen n 60 d wid n 70) deg tmurt-nneɣ yettaɛer fell-aneɣ ad d-nebder kra n temsal yerzan amezruy, taɣerma, idles amaziɣ. Neẓra akk d acu i aɣ-yettrajun ma yella necṭer dɣa nerkeḍ ilugan i aɣ-d-heggan ad ten-neḍfer akken i iwata, ma ulac iberdi ad yerku deg usekref neɣ ad d-wajhen medden…

Maɛna, akken qqaren agummu-nni yettwagedlen d winna i iẓiden, nettaf-d amek ad d-nini ayen i aɣ-iqerḥen melba ma ukin neɣ faqen s wayen i d-neqqar yerna s ccbaḥa n wawal : s tmedyezt. Yenna Muḥya (fell-as yeɛfu yerḥem)  deg wawal-is : « Yiwen n uderɣal iteddu, mi t-id-yerra lḥiḍ, yenna-as sya i tuɣal ddunit”. Daɣ netta, nekkni amezruy-nneɣ, win n Yimaziɣen, yebda s tmiḍi (lqern) tis sebɛa, akkin ur tufiḍ d acu yellan, d ilem… Ɣas ma amdan aqbur akk n umaḍal, dagi deg Tmazɣa i t-ufan ussan-agi deg lmaruk.

S tutlayt n tmedyezt, lqern wis sebɛa nerra-t d asif wis sebɛa, nekkat amek ara t-nezger akken ad nɛeddi s agemmaḍ akkin ad nwali amek i iga. S wakken ara nerkeḍ tikerkas i d-iɣellin fell-aneɣ, ad naf aṭas i yellan deffir wasif neɣ lqern wis sebɛa, ad nwali ayen ur bɣin ara ad nwali, ayen ffren fell-aneɣ acku beddlen-t s lekdubat, s wayen ur nelli…

Ɣret asefru-a i uriɣ deg tazwara n yiseggasen n 80 ad twalim d acu i d-nniɣ deg-s.

GM: Asefru-a yedda-d deg wammud “Tilelli ur telli” n Malek HOUD, 2017.

 

Asif wis sebɛa

 

Tesdduqqes-it deg yiḍ targit

Amzun d yiwen i s-d-iheddren

D azɣal tekcem-it tergagit

Tidi tewweḍ ɣer yiḍarren

Ur yeẓri d acu amek-it

Win akken i s-d-ittebdaden

 

Asif wis sebɛa

Yir targit

Yenna-as bdu tikli

Nadi ɣef tidet ma teffer

Ddu ɛeyyu ur s-ttaki

Ɛeddi luḍat d yidurar

Ḥrec tawḍeḍ ɣer yiswi

Ur d-ittas ɣur-k nnger

                                                      

Mi yebges yebda tikli

Abrid i yewwi ɣezzif

Immuger acḥal d lɣaci

Ayen i s-d-nnan akk kif-kif

Aql-aɣ yid-k ara nili

M(a) ur tettɛeddayeḍ ara i wasif

 

Lɛahed yefka-t d yiman-is

Ad yaweḍ anda i yessaweḍ uḍar

Ur yecliɛ ma yella d agris

D asif yeggul ad t-yezger

Abrid ad yelḥeq s ixef-is

Ad iẓer sansa i d-yefrar

Asif wis sebɛa

Iẓuran

Asif d wis sebɛa i d-yezga

Deffir-s amzun d agu

Agemmaḍ akkin yelha

Ɣas ma yeffer-it uɣummu

Argaz ul-is yettaḍsa

Deg waman yebda aɛummu

 

Ur yewwiḍ ɣer tlemmast

Iwala aman luɣen

Fell-asen tekker tmes

Ceɛlen-tt-id imejɛuren

Lmeyytin rsen-d d tirac

Am netta bɣan ad zegren

Asif wis sebɛa

Tamaziɣt

Irwel-d yenna i mmi-s:

“Ass-a tazmart teǧǧa-iyi

Abrid ad tawḍem s ixef-is

Times ad tnes s teddukli

Asif ad t-terrem d rrfis

Win yebɣan ad iɛeddi”.

                                           Tazmalt ass n: 18/11/1981

 

Asif wis sebɛa

Tamurt n Yimaziɣen

                                                  

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire