Nneyya

Nneyya

Neyya

Tamazɣa

Yezzelkeḍ wawal

Yuzzel ad yini

I win ur nesli

Yezwar-d s akal

Zedɣen-as miḥlal

Iɣurr-it zzman

Izder deg laman

Yesɛukkuz uffal

Nneyya

Imaziɣen

Itezzem iman-is

Mi yefka lebɣi

Yuɣal ur yelli

Ddzen-t s ufḍis

Ur yessenz tamurt

Uɣen-tt war azal

Ur tezyin tefsut

Mi ur d-tefki tizwal

Nneyya

Taẓuri n Yimaziɣen

Amzun yettuẓẓum

D zzher i yuran

Yuǧǧew-d anezgum

Yegzem iẓuran

Iɛedda uzaylal

Fell-as ay itezzi

Yettwaqqed deg uzal

Ttawin-t-id d anzi

Nneyya

Tamurt n Yimaziɣen

Ẓẓebra ẓẓayet

Am uzekka-nneɣ

Ma d amgerḍ-nneɣ

S uzaglu yettwet

Mi d-zegren ẓẓerb

S azrib i d-ẓeḍmen

Ẓuɣren at lɣerb

Rran-ten d wid nsen

Nneyya

Tamaziɣt tahuskayt

Igzer-it uzeggar

Yezwi-as aglim

Fessus am uclim

Zlan-t am uzger

Iẓẓer izerri

Uzrar izerben

N zzman iɛewjen

Ma d ul-is yedri…

Tazmalt (Iḍriqen) ass n 22/05/2016

nneyya

Yugurten agellid n Yimaziɣen

 

Nneyya

Massnsen adellid 1u n Yimaziɣen

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Nnuba-s

Nnuba-s

Nnuba-s

Timeqbert

Axemmem yezga (de)g (yi)ẓekwan

Ar tura asrad ur t-ufin

Lɣaci n tmeqber kwan

(de)G uɣbel n zzman ttɛebbin

Am waḍu ihuzzen igran

Lerwaḥ-nsen ttleɣwin

Tudert n tarwa i d-ǧǧan

Tezdeɣ daxel n tfexrurin

Amek i llan, and(a) i d-ggran

Gar-aneɣ zgant-d tmedlin

Nnuba-s

Jeddi agellid

A win d-ittarran tudert

Fell-asen eǧǧ-iyi ad dluɣ

Teɣli d ixerban taddart

Taḍunt n ugdud-iw tluɣ

Ad awiɣ yid-i tazmart

Yal tama n tmurt ad tt-bḍuɣ

Tirrugza ad d-temɣi am tamart

S yiɣsan nekk ad tt-sɛuɣ

Ɣer tarwa ad d-tazzel tafat

S aẓekka imaren ad d-jbuɣ

nnuba-s

Leslaḥ yesɛa d tadukli

Qqim deg uẓekka-k a jeddi

Mmi-k yezmer i yiman-is

Leslaḥ yesɛa d tadukli

Tazmart tezdeɣ lsas-is

Nnuba-s yiggas ad d-tɛeddi

Am yemma-jida ar rrfis

Tufalit-is d tilelli

D awal yuran (de)g unyir-is

Nnuba-s

iṭij mgal asigna

Agu ma iɣumm igenwan

Yella yiṭij ad t-yekkes

Ma tuɣ times llan waman

Ma neɣlen fell-as ad tnes

Yettili wass i wussan

Ass-nni kullec ad yeḥbes

Ittlal-d ayen i iɛeddan

Yettas-d meqqrit tuɣmas

Ihemmaj deg win i t-yenɣan

Yekkat ad yemḥu rriḥa-s.

                                               Tazmalt ass n: meɣres 1981

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Akkin i tilawt…

Akkin i tilawt…

Akkin i tilawt...

Ṭṭir yufgen am yilef

A ṭṭir yufgen am yilef
Zeggaɣ am ucaqur
Ma ɛzizeɣ ɣef Rebbi
Yerr-iyi tabard am uɣyul…

Akki i tilawt

D tazgzawt am ubilu

Ddeɛwessu n lwaldin tuɛer
D tazegzawt am ubilu
Walaɣ jeddi ɣef lqermud
Ɣilleɣ d aqenfud
Wwteɣ-t s les paires carrées
Yeɣli-d ɣef lḥuḍ n lleft
Zzrudiya, ečč ɣef yiman-ik
Ḥemmleɣ taqcict deg Ɛǧiba
Isem-is Lǧida
Ul-iw fell-as yeṭṭeẓṭṭeẓ
Uriɣ isem-is deg tkuzint
Nwiɣ-tt d tuzyint
Ziɣen d tacekkart n leɛinesra…

War isem

Akkin i tilawt

D tacekkart n lemɛinesra

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                           

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tigejda n tmaziɣt

Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, tella-d tẓuṇẓut (inauguration) n ukkuẓet n tmenziwin (steles)  n ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt: Dda lmulud At Mɛemmar, Masin Uharun, Saɛid Muqbel, Maɛṭub lwennas (Imeɣrasen n tmaziɣt). D kradet n teddukliwin tidelsanin n At Mlikec i ixedmen ccɣel-a yuklalen asnemmer. D gma-tneɣ Kamal Benḥemmuc anẓur ara yeǧǧuǧǧgen ugar i igan timenziwin-a ɣef yiwen uɣrab tama n yiɣzer n taddart n ugentur deg At Mlikec. Aṭas i d-irezfen ad kkin deg tẓunẓut-a ladɣa tiwaculin n yirgazen n yidles iwimi tuɣal tejmilt.  I yal yiwen deg-sen ssawleɣ-d asefru i uriɣ deg ddemma-s assen akken yuweḍ leɛfun Rebbi. Zwareɣ-d seg Dda lmulud, nniɣ-d deg yiwet n tseddart:

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Dda Lmulud

Aṭas i yugin i yiṭij

Ad d-yenqer tagut n ṣṣdad

Dda Lmulud yezga am yirrij

D yid-sen ur iḥbis ttrad

Ikki (de)g uhuddu n lweqt uɛwij

S wawal ittnaɣ ur yugad

https://aghucaf.wordpress.com/2013/02/13/dda-lmulud-lmulud-at-m%CE%B5emmar/

Uɣaleɣ ɣer masin Uharun, nniɣ :

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Masin Uharun

Nhedder ass-a s tfenṭazit

Neqqar-d ayen ur d-nenni

Awal nerfed-it s teqbaylit

Nessaweḍ-it nnig n yigenni

A Masin nuzen-ak-n talwit

Ad ak nini: “tanemmirt!!”

Imi tekkiḍ deg lebni.

https://aghucaf.wordpress.com/2010/11/02/tajmilt-i-masin-uharun/

Uɣaleɣ ɣer uneɣmas Saɛid muqbel, nniɣ :

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Saɛid Muqbel

Akka i iga Saɛid Muqbel

Yugi ad yeqbel

Ayen ur iqebbel leɛqel-is

Taggara uwin-t d asfel

Idim-is yenɣel

Ɣef wakal n yiẓuran-is.

 

Taggara fukkeɣ-tt s uɣewwaɣ, lwennas Maɛṭub; anda i as-nniɣ:

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Aɣewwaɣ (le rebelle)

D tafekka n Lwennas i nɣan

Tiktiwin-is ttcalint

Lemmwal-is yiwen i d-sɛan

S tmettant tura seftin-t

Yuɣal deg-neɣ d win yellan

Deg wul dima nettawi-t

https://aghucaf.wordpress.com/2012/06/20/a%C9%A3ewwa%C9%A3-le-rebelle/

Tameddit n wass nnan-d yimḍebren n teddukliwin tidelsanin ad fakken tameɣra s ucennay Ul Leḥlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                           

 

 

 

Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, tella-d tẓuṇẓut (inauguration) n ukkuẓet n tmenziwin (steles)  n ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt: Dda lmulud At Mɛemmar, Masin Uharun, Saɛid Muqbel, Maɛṭub lwennas (Imeɣrasen n tmaziɣt). D kradet n teddukliwin tidelsanin n At Mlikec i ixedmen ccɣel-a yuklalen asnemmer. D gma-tneɣ Kamal Benḥemmuc anẓur ara yeǧǧuǧǧgen ugar i igan timenziwin-a ɣef yiwen uɣrab tama n yiɣzer n taddart n ugentur deg At Mlikec. Aṭas i d-irezfen ad kkin deg tẓunẓut-a ladɣa tiwaculin n yirgazen n yidles iwimi tuɣal tejmilt.  I yal yiwen deg-sen ssawleɣ-d asefru i uriɣ deg ddemma-s assen akken yuweḍ leɛfun Rebbi. Zwareɣ-d seg Dda lmulud, nniɣ-d deg yiwet n tseddart:

 

Aṭas i yugin i yiṭij

Ad d-yenqer tagut n ṣṣdad

Dda Lmulud yezga am yirrij

D yid-sen ur iḥbis ttrad

Ikki (de)g uhuddu n lweqt uɛwij

S wawal ittnaɣ ur yugad

https://aghucaf.wordpress.com/2013/02/13/dda-lmulud-lmulud-at-m%CE%B5emmar/

 

Uɣaleɣ ɣer masin Uharun, nniɣ :

 

Nhedder ass-a s tfenṭazit

Neqqar-d ayen ur d-nenni

Awal nerfed-it s teqbaylit

Nessaweḍ-it nnig n yigenni

A Masin nuzen-ak-n talwit

Ad ak nini: “tanemmirt!!”

Imi tekkiḍ deg lebni.

https://aghucaf.wordpress.com/2010/11/02/tajmilt-i-masin-uharun/

 

Uɣaleɣ ɣer uneɣmas Saɛid muqbel, nniɣ :

 

 

Akka i iga Saɛid Muqbel

Yugi ad yeqbel

Ayen ur iqebbel leɛqel-is

 Ɣef wakal n yiẓuran-is.

Taggara uwin-t d asfel

Idim-is yenɣel

 

Taggara fukkeɣ-tt s uɣewwaɣ, lwennas Maɛṭub; anda i as-nniɣ:

 

D tafekka n Lwennas i nɣan

Tiktiwin-is ttcalint

Lemmwal-is yiwen i d-sɛan

S tmettant tura seftin-t

Yuɣal deg-neɣ d win yellan

Deg wul dima nettawi-t

https://aghucaf.wordpress.com/2012/06/20/a%C9%A3ewwa%C9%A3-le-rebelle

 

Tameddit n wass nnan-d yimḍebren n teddukliwin tidelsanin ad fakken tameɣra s ucennay Ul Leḥlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Hicam

Hicam

Hicam

Ruḥ tura ad tertiḥeḍ

Hicam

Ulac d acu yesseḥzanen

Izewwi ulawen

Am win iruḥen meẓẓi

Hicam d aqcic meẓẓiyen

Iruḥ kanakken

Ddunit urɛad i tt-yerwi

Imawlan ala yiwen

D awḥid i d-urwen

Annaɣ, ssebber-iten a Rebbi

Hicam

Ddunit urɛad i tt-yerwi

Dduklen merra yimeddukal

Rran-as azal

I umeddakel i ten-yeǧǧan

Mazal-it yella deg lbal

Deg yiḍ neɣ deg uzal

Yerra-aɣ akk d imawlan

Isem-is deg (yi)mi yettazzal

Ɣas deg ddaw wakal

Amzun ɣur-neɣ d win yellan

Hicam

Mazal-it yella deg lbal

I ak-nettazen d rreḥma

Leqrar ɣer dinna

D lɣiba kan i tɣabeḍ

Awi ddeɛwat n yemma

Ad k-dlent merra

Rebbi ad k-yeɛfu tuklaleḍ

A Hicam ur k-ntettu ara

Telliḍ i lebda

Ruḥ tura ad tertiḥeḍ

Hicam

Rran-as azal

Malek HOUD, Tazmalt ass n 03/08/2016

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Saεid

Saεid

 

Saεid d yiwen n umdan ur nettaweḍ, imi deg krad i d-usan wwten-t mačči d tafekka-s i nudan ad leḥqen maca d leεqel-is i d-yeqqaren ayen yettxemmim ur neεǧib ara i tama-a i as-d-yuznen iḍan-nsen akken ad rkin ɣef umagday amussnaw…
Nekkni aql-aɣ deg tama n win yeččan tiɣrit ad nessirem ur t-yettaɣ ara wayen n diri, ad yekker ɣef yiman-is deg lεejlan, nestehq-it aṭas..

Saεid

Saεid

Amaziɣ Ameɣnas

Am win ihudden lǧamaε

Win yewwten gma Saεid

Yezgan yettmal abrid

Deg-s nettawi ala nnfeε

Tiyita teqsed allaɣ

Win yettxemmimen yuki

Acku, awal ur t-ittaɣ

I wid, yid-sen ur yekki

I tura d acu-t wagi?

Timsirin tura d tiɣrit

Ad tettaɣeḍ awal am uydi

i yekkes Rebbi tafrit

Ass-agi Raken Saεid

iḍelli sqerfin Muḥend

Ayagi mačči d ajdid

Ɣer nnqeḍ-nneɣ bedden-d

Ccah deg-neɣ mi ɣ-kkaten

Walan akk amek i nga

Wanag lufan d wid yeddulken

Yiwen ur itett tiyita

Mi d-aɣ-bḍan i ɣ-wwten

Tagmat d taddukli i tebɣa

Akk i k-nessaram d tujjya

Ay Amaziɣ Ameɣnas

Nḥemmel-ik mačči d kra

Wissen melmi ad d-yali wass?…

Tazmalt ass n: 18 yulyu 2016

Saεid

Akka…

Publié dans Uncategorized | 4 commentaires