Ru ay iẓri-w

Ru ay iẓri-w

Ru ay iẓri-w

“Uɣalet-d ay arraw-iw”

 

Tger-d tiɣri tmurt-nwen:

  “Uɣalet-d ay arraw-iw”

 Adrar, imeṭṭi (de)g wallen                                                                                              

Iyyaɣet s idisan-iw

Cfiɣ s yidammen ineɣlen

Qqimen-d ar tura (ɣe)f yidɣaɣen-iw

Anida-ken ay izmawen?

A wid yessagren tissas

Cedhant ad ken-ẓrent wallen

Ttrajunt ad d-tejbum yal ass

Tajmaɛt i ken- yesdarayen

Yeɣli-yas ujgu alemmas

 

Ru ay iẓri-w

Nemmut kanakken nefud

Ur nuksan iṭij n tmurt

Win i d-yuɣalen s tmara

Nenna-as ad ɣ-d-taf tefsut

Ad tt-nmmager s tmeɣra

Tezmeḍ (ɣe)f tyersi tyerrust

Tarwiḥt tenṭel di lɣerba

 

S yidammen neswa akal

Akal i ɣ-d-ǧgan lejdud

Yiwen ur yeẓri ma ad d-nuɣal

(de)G udrar yesɛuẓẓeg lbarud

Nenwa ad nẓer ass amellal

Nemmut kanakken nefud

 

Ru ay iẓri-w

Nutni lmut mmuten
Assen akken i sen-gan tamrart

Tamurt ẓran-tt yiɣsan

I d-ssakin seg laxart

Deg (yi)sendyaq s tuyat knan

Ɛawden-asen timeqbert

Nutni lmut mmuten

Assen akken i sen-gan tamrart

 

Ru ay iẓri-w iḥumal

Yeqcer udeddic yeḥlan

Aẓekka aɣrib yessawal

Iɣsan-iw anda i rran?

Ssusem, fkan-asen azal

D watmaten-nsen sdduklen-ten.

Ru ay iẓri-w

S yidammen neswa akal

  Aqbu ass n:  24/10/1984

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Uletma-tsen

 

 

 

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Atmaten deg 7

 

 

 

Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.

 

         Zik-nni, llan sebɛa watmaten myeḥmmalen nezzeh.Yal yiwen deg-sen yettaɣ awal i wayeḍ, ttemcawaren ɣef yal tamsalt. Tezga tezdi tegmat-nsen. Atmaten-agi, ur sɛin ara uletma-tsen.

         Yiwen n wass n wussan n Rebbi, mi walan yemma-tsen s tadist mcawaren nnan-as:”Tikkelt-a ma yemma-tneɣ ur d-terni ara ɣur-s teqcict nekkni ad nnejli, ad neffeɣ seg tmurt-nneɣ. Deg yimir ideg ttmeslayen, tesla-asen-d stut i sen-yessaramen ala ayen n diri.

         Asmi terba yemma-tsen yuɣ-iten lḥal deg berra, yal yiwen yedha deg ccɣel-is. Tuzzel ɣur-sen stut, tewwi-asen isalli:”Yemma-twen yerna ɣur-s uqcic, mebruk argaz wis ṭam ɣer twacult-nwen”. Nutni yuɣ lḥal myefken awal: ala tuɣalin ur ttuɣalen s axxam-nsen, d anejli kan i sen-d-yeggran. Yemma-tsen, mi tt-yewweḍ lexbar tettru mačči d kra, tuɣal tesber, deg wul-is tessarem i tarwa-s talwit d tudert yelhan.

         Zrin yiseggasen, taqcict ur d-tewwi ara s lexbar ɣur-s atmaten yunagen. Wissen deg wanta tamurt i d-ggran?

         Yiwen wass terfed tazaɛluqt ɣef uɛur-is teṭṭef abrid n tala ad d-tagem. Mi d-tewweḍ ddala-s ad teččar tacenniwt-is, tɛuyer-itt-id yelli-s n stut:”Wexxer a tin yesnnejlan sebɛa n watmaten-is”. Taqcict tameɣbunt allen teddunt d imeṭṭi tebren imiren-nni kan s axxam s tzaɛluqt tilemt, lemɛayrat mazal-itent tezzint deg uqerruy-is. Terra srid ɣer yemma-s tezzem-itt tenna-as:”Ayɣer i teffreḍ fell-i? Nekk ɣur-i sebɛa watmaten maca ur ḥṣiɣ ara s wannect-a. Tura ad iyi-d-tiniḍ anida-ten, anda llan ad ten-awḍeɣ imi d nekk i d ssebba n yinig-nsen”. Yemma-s i iṣebren acḥal aya teṭṭerḍeq d imeṭṭi imi i s-d-tesseqcer adeḍḍic warɛad neḥli. Temla-as-d akk ayen yeḍran yid-s d warraw-is, maca ur teẓri anta tamurt i ten-yeččan, ɣef waya i teɛna amɣar azemni ad tt-iwelleh u ad iḍebber fell-as.

Amɣar yefka tameẓẓuɣt i tmeṭṭut maca tifrat n temsalt am ta ur teshil ara.Yettxemmim ma ilaq ad yeǧǧ taqcict tilemẓit ad truḥ ad d-tnadi ɣef wayetma-s. Akken yebɣu yili lḥal wagi d azref-is. Yerna kra yeddem-d aɛeqqa yefka-t i teqcict-nni yerna-as yiwet n taklit ad tt-twanes deg ubrid, yenna-as:”Ruḥ a yelli, skud yella uɛeqqa-agi yid-m deg yiciwi-m, ur tufiḍ d acu ara kem-yaɣen u yerna ad tawḍeḍ ɣer yiswi-m”.

 Iweṣṣa-tt ɣef tala tamezwarut deg ubrid-is. Yenna-as:”Ɣur-m ad tesweḍ deg-s neɣ ad tessirdeḍ acku tala-nni n waklan, ma d tala tis snat d tala n yilelliyen xdem ayen tebɣiḍ s waman-is.

         Tuɣal-d tyemmat s axxam, thegga aɛwin i yelli-s ad t-tawi yid-s .Deg snat yid-sent i ṭṭfent abrid, tilellit ɣef ugmar-is ma d taklit teḍfer-itt-id ɣef uḍar. Teddunt, teddunt, taklit teqqar-as:”Ers-d ad rekbeɣ amur-iw”. Tilellit as d-terr akka:”Aɛeqqa yessawalen yessawalen, taklit m ibeccicen tenna-iyi-d ṣubb-d ad rekbeɣ”. Aɛeqqa-nni ad s-d-yerr:”Ruḥ rkeb ur ttagad!”  

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tala anda yeɣli uɛeqqa yessawalen

Ddant, ddant almi wwḍent ɣer tala n waklan. Tilellit teswa tessared .Tettu ayen iɣef tt-iweṣṣa umɣar azemni, tettu iman-is, tuyes ad twali atmaten-is, ɣef waya ur temlik ara iman-is. Mi tekna ad tessired, yeɣli-as uɛeqqa-nni ɣer daxel n waman n tala, truḥ tettu-t. Ma d taklit ur terzi temsalt ur teswi ur tessared deg tala-nni n waklan. Lḥant aṭas, tɛawed-as-d diɣen ɣef rrekba. Terra-as-d tlellit akken i s-d-tenna tikkelt-nni tamezwarut. Akken skud ma ddant amur deg ubrid, taklit-nni ad s-teqqar :”Eǧǧ-iyi ad rekbeɣ”. Tilellit tettcawar aɛeqqa yessawalen. Almi d tikkelt taneggarut, yerra-as-d uɛeqqa-nni i tlellit:”Ruḥ a yelli, beɛdeɣ-kem tbeɛdeḍ-iyi, ur zmireɣ d acu ara m-xedmeɣ”. Imir-nni kan ters-d tlellit seg uɛrur n ugmer akken ad terkeb taklit. Rnant ddaqes abrid yeṣṣaweḍ-itent ɣer tala n yilelliyen. Taklit taqeddact tuḥrict teswa tessared, tugi-as i tlellit ad d-tẓiẓ ulamma ɣer yiri n tala. Imi sgunfant, uɣalent ɣer tikli-nsent, ttnadint ɣef watmaten-nni. Imi jbant akkin i yiwet n tiɣilt, walant ɣer yiwet-nniḍen ddexxan iteffeɣ-d seg yiwen n uxxam d ameqqran, ittali deg yigenni irennu. Rrant srid ɣur-s, wwḍent kan ufant sebɛa watmaten-nni. Tal yiwet deg-sent teqqar-asen:”D nekk i d uletma-twen”. Arrac-nni ɛewqen, ur ẓrin anta i yessawalen tidet. Kkren ssutren yiwen n umɣar azemni d anarag-nsen. Yenna-asen:”Aɣet-asent-d lḥenni ad t-wwtent i yiqerray-nsent, tin yugin ad tekkes tacwawt-is sdat-wen, a-tt-an d tin i d uletma-twen. Taklit ur neɣfil wissen akken amek, ɛni tesla-asen, teẓra d acu i bɣan warrac. Asmi i d-uɣen lḥenni-nni, ssersen-t-id ad t-wwtent i yiqerray-nsent. Tilellit war akukru, tekkes timeḥremt yeqqnen aqerruy-is, teǧǧa acekkuḥ-is iselben dayen kan yeɣli-as-d ɣef tuyat. Ma d taklit ur nettu awelleh n umɣar azemni tenna :

“Nekk ur zmireɣ ara ad ǧǧeɣ aqerruy-iw ɛeryan sdat n watmaten-iw”. Dayen, fran-tt, d tagi i d uletma-tsen ɣas ulamma tikkelt-a amɣar azemni yeɛfes icuḍaḍ-is. Dɣa, ɣef waya i ttaǧǧan taklit tuḥrict deg uxxam tettnawal ma d tilellit, uletma-tsen, fkan-tt i tkessawt n yileɣman. Gar yileɣman-nni yella yiwen deg-sen ur isell ara, d aɛeẓẓug. Yettarra-tt kan i wučči, ur yeḥṣi ara s yimeṭṭawen i tettru tlellit mi ara tali ɣef yiwen n uẓru ad tcennu:

         “Ɛlay, ɛlay ay aẓru ay aẓru

         Ad waliɣ tamurt n baba d yemma

         Nekk kesseɣ ileɣman ileɣman

         Taklit tuɣal i uxxam

         Rut ay ileɣman ma ad trum”.

Nettat tettru, ileɣman ḥebsen ur tetten, ttrun am nettat, tɣaḍ-iten. Akken i xeddmen yal ass.

         Arrac ur ɣfilen ara, mi ara d-kecmen yileɣman s axxam, wehmen deg-sen, walan-ten keɛcen am umesmar, slid yiwen: aɛeẓẓug-nni. Yeqqim irebba tacriḥt yuɣal annect n yilwi. Mcawaren garasen, ceyyɛen amaẓuẓ ad iẓer d acu i iḍerrun deg lexla, d acu-tt akka tkessawt-agi i yettarran ileɣman ala aglim ɣef yiɣsan. Mi yewweḍ ɣer wadeg n tkessawt, yedduri deffir n yiwet n tzemmurt, iwala tameksawt ɣef uẓru, yesla-as tcennu, yefhem d acu teqqar.Imiren-kan yuzzel ɣer wayetma-s, yenna-asen ayen walant wallen-is d wayen slan yimeẓẓuɣen-is. Almi d ass-nni i faqen d akken d tin yessuffuɣen ileɣman i d uletma-tsen ma d tin yettɣimin deg uxxam d taklit, d taqeddact-is.

         Ferḥen nezzeh mi ufan uletma-tsen n tidet. Uɣalen merra ɣer tmurt-nsen. Gan tameɣra yekkan sebɛa wussan d sebɛa wuḍan. Sseččen merra at n taddart i d-yusan ad srebḥen timlilit n teqcict d sebɛa wayetma-s.

         Mi tefra tmeɣra wwin-d warrac taklit-nni i irefden adeg-ines, nnan-as:”Ayen tebɣiḍ ad s-t-nexdem ssuter-d kan.

         -Anfet-as, ǧǧiɣ-tt i Rebbi i sen-d-terra.

         -Ala, ayen tezreɛ ara temger ».

Akken ad teqqed tasa n uletma-tsen, kkren wwin-as-d aqerruy n taklit ad t-terr d ini ma d afus-is ad tessuffuɣ yis-s aman s tzuliɣt.

        

         Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i wrra n lejwad.

 

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Alɣem-nni iɛuẓẓgen

Seg « Timucuha akked temɛayin » n Malek HOUD, Lezzayer 2013

Amawal

 

Isalli: lexbar

Ṭam: tmanya

Adeg: amkan

Slid: ḥaca

Anarag: lǧar

Ilwi: lfil

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ugadeɣ

Ugadeɣ

Tilell

Ssusmet! Ad tt-id-tessakim ….

Ugadeɣ

Asigna Idel Tamurt

Amer ssneɣ lemkacfat

Azekka ad t-waliɣ amek-it

Wissen d tebrek neɣ d tafat

Neddem-it yelha neɣ diri-t

Lweqt yettazzal yettfat

Acḥal mu texreb tergit

Tikli i nteddu n tmara

Ur neẓri anda neggar aḍar

Leqreḥ d unazeɛ s tuffra

Neqqar-as yerna neẓwer

I iḍerrun mačči d kra

Tiṭ, neqmec-itt ur neẓerr

 

Ugadeɣ

Tayri, temmut

Leḥmala temmut neṭlen-tt

Fell-as rran-as akal

Mi d-temɣi ṭṭejra leqmen-tt

Tefka-d nnzaɛ d amellal

S waman d yidim sswayen-tt

S yiles n ssem yessawal

Rran ẓẓerb ɣef tikti

Ḥeggzen-tt ssekren-as tawwurt

Ugin-tt tebna ɣef tddukli

S tafat ad d-twali tamurt

Beddlen-tt s beṭṭu d umerẓi

Ur kukran wwḍen ɣer lmut

Ugadeɣ

Ay abernus mellulen
D acu i k-yuɣen? …

Ur neẓri acimi nedder

Mi nwala abernus yumes

Amzun ur nesɛi tinzar

Irekku nekkni neɛmed-as

Rran-aɣ deg ṭṭarf nugar

Akka i ḍerrunt (ɣe)f umessas

Mebla ma nkucef-d neẓra

Anida i tteddu tikli

Ur s-neqqar akken i yura

Tira ad tt-naru nekkni

Yiwen deg-neɣ ma yeggra

Ad yawi aqerruy deg (yi)genni.

Tazmalt ass n: 20/10/1981

Ugadeɣ

Ncedha temlel n wussan …

Asefru ad yettwakkes seg ummud «Tilelli ur Telli»

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tesseɛreq abrid

Tesseɛreq abrid

Tesseɛreq abrid

Ad d-mmektin ayen srewten

Wissen ma ɣur-sen tafrit

Ad d-mmektin ayen srewten

Nwan ulac tameddit

Akken bɣan  kan ad tt-wwten

Ma d kra i tettawi tbettit

Aman, ayefki d zzit

Taggara truḥ d isɣaren

Tesseɛreq abrid

Iliz-is iɛedda i wayyur

Cerwen-tt am tseṭṭa n uzemmur

Glan ula s yiferrawen

Tamurt, rẓan-tt deg (u)zagur

Ur tettadded ɣef yiḍarren

Ssaɣen-as times i uhicur

Iliz-is iɛedda i wayyur

Heggan-d akk anda ad rewlen

Tesseɛreq abrid

Tečča wid i tt-iḥemmlen

Tamurt-iw tuwi ddnub

Tečča wid i tt-iḥemmlen

Tefka lebɣi i ujerbub

D netta i tt-iseddawen

Ɣef uqadum-is tkubb

Cergen-tt wid terra d lerbub

Almi ur teswi dayen

Tesseɛreq abrid

Tuɣ abrid ur nessuffuɣ

Tikli-s mi tt-tebda tezleg

Tuɣ abrid ur nessuffuɣ

Asirem-is qqnen-t s rrebg

Ma d tamda n lebɣi-s tluɣ

Am ddjaj ɣef uẓru teddegdeg

Tenwa ɣef medden tedreg

S tssusmi-is agdud isuɣ

Tesseɛreq abrid

Ttleqqimen lekteb ad yaɣ

Ttleqqimen lekteb ad yaɣ

D tagi i d tafellaḥft-nsen

Aẓar, gullen ur d-itteffeɣ

Ddaw n tmurt ara t-neṭlen

Nnmara deg uẓar i tezdeɣ

Ass-a neɣ azekka ad d-yeffeɣ

Ad yeččar akk ilmawen

Tesseɛreq abrid

S upitrul igen tinnegnit

Allaɣ tezdeɣ teɣyulit

Yesquqer allaɣ n tidet

S upitrul igen tinnegnit

S yitran i yettɛebbi tayet

D tamurt i icedhan talwit

Seg zik nettat tettawi-t

Aqras yebɣan tafawet

Malek Houd Tazmalt ass n 01/03/2017

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tabrat n umeḥbus

Tabrat n umeḥbus

Tabrat n umeḥbus

Yefla lkaɣeḍ seg (yi)meṭṭi

 

Tira   tceṭṭeḥ gar wallen-iw

Yefla lkaɣeḍ seg (yi)meṭṭi

Dderbuka tekkat deg wul-iw

Udem-iw yeɣreq deg tidi

A yemma aql-i iman-iw

Yenɣa-yi yiɣimi weḥd-i

Tabrat n umeḥbus

Mačči d timenɣiwt i nɣiɣ

Mačči d timenɣiwt i  nɣiɣ

Mačči d tukerḍa i ukreɣ

Lmut tneqq ayen i sɛiɣ

Nekk, nnan-d ilaq ad ɛemmdeɣ

Ul-iw yugi ɣas ma bɣiɣ

Zzwaf yezɛef d azeggaɣ

A yemma aḍar irekku

Iferr n uzemmur yeqqur

A yemma d acu ad nesɛu

Yeggra-d usɣar d azeqqur

Lḥif i ɣ-yeksan yettɣummu

Yemmeɣ-d yekkes-aneɣ amur

Tabrat n umeḥbus

Ddunit merra ad t-wali

Ma nekkini ttwaḥebseɣ

Rray d-fkiɣ yettcali

Gar leḥyuḍ nekk ssusumeɣ

Berra netta yettimẓi

Ayen ffreɣ ad d-yeffeɣ

Ddunit merra ad t-wali

Sber a yemma sber

Am tyemmat -nniḍen

Lweqt yedha-d d umɛebber

Yiggas ad s-nini d ayen

Tafat ad d-tezger i umnar

(de)G temda n lferḥ ad nsisen

Tabrat n umeḥbus

Eḍs alamma d imeẓẓuɣen

Kkes imeṭṭi deg wallen-im

Ḍes alamma d imeẓẓuɣen

Ur ttaggad ara ɣef mmi-m

Ur tufiḍ d acu ad t-yaɣen

Neggul d sswab ad d-yeqqim

S sshala neɣ s yidammen .

Tazmalt, 07.02.1983.

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli

Ussan-agi i d-iteddun n meɣres, dɣa ass-a 17 deg furar (28 février), tekcem tefsut-nneɣ,  ad d-yeffeɣ ummud-iw wis sin n tmedyezt iwimi fkiɣ azwel  » Tileli ur telli ». Ilaq i d-yeffeɣ deg useggas 2007 maɛna ur ufiɣ ara amek, yeqqim deg tasga yiwet n temrawt n yiseggasen am sin niḍen,  amek i qqaren akken almi d tura i yekteb.

Llan deg-s azal n 47 n yisefra, isental mgaraden, Ḍemɛeɣ ad d-yas deg lebɣi n yimeɣriyen.

Tilelli ur telli

D tidlit n ummud-iw n yisefra wis sin

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Talwit

Talwit

 

 

Talwit

Tamilla Tamellalt: asrad

Yebɣa wul ad yethenni

Uqbel ad s-cudden aɣesmar

(de)G tudert yelhan yettnadi

Ar tura ur yeɛyi (de)g ssbeer

Asirem-ines s ukufi

Yeččur-it yerna iḍegger

Talwit

Asmi i d-ilul slalwen-as

Asmi i d-ilul slalwen-as

Ferḥen, fkan-t i ddunit

Ddunit mu qeṭṭiɛ tuɣmas

S lemḥani merra tehmej-it

Medden qqaren-as teɣza-as

Mi d-as-ttwenniɛ tiɣrit

 

Talwit

Fkan-T ad yexdem

Yal ass ireggu tazzla

I wakken ad d-yawi aɣrum

Laɛmer i ifukk tanafa

Yexreb-as yiḍes s lehmum

D aṣebri ur d-yenni kra

Iɣder-it zzman amcum

Talwit

Wid Tettu ddunit

Yeḥsa s lehna ur tt-ittaf

Alamma ṣubben-as lecfer

Yettarra iman-is di ṭṭerf

Yettnadi amek ara yeffer

Ur yezmir ad d-yerr ṣṣerf

Tebɣa ddunit ad t-tenker

 

Talwit

Yeɣli-d Yid Yessa ameccuc

Rebbi, tudert yura-as-tt

Yefka-t ɣer teẓgi n lewḥuc

Leɛnaya yessuter yekkes-as-tt

Yenna-as ssenz aɛeqquc

Taẓallit-is yerra-as-tt

Yeɣli-d yiḍ yessa ameccuc

Talwit

(De) G ujgu tamrart thegga

     

D acu yettraju tura

Yeɛqel ddunit ur t-teḥmmil

(de)G ujgu tamrart thegga

(de)G tudert yeɛyu yettḥellil

Tugi-t ur s-d-tesli ara

 Yemmut, tenna-yas: Aḥlil!

                                         Ifran Igerrzen Ass n :13/08/1983      

                                                 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire