Cergen tamurt-iw

Cergen tamurt-iw

Cergen tamurt-iw

Ghlin-d wudan ghef tmurt

Cergen tamurt-iw

Cergen tamurt am lkaghed

 

Anida i tteddu tmurt?

D asteqsi i d-yettuɣalen

Allen tdel-itent temzurt

Igli d ixef n wanzaren

Kra bɣan azekka s tefrut

La zellun deg (yi)megdayen

Wid yettnadin ɣef tugdudt

Ifassen-nsen d ilmawen

Lezzayer yellan d taqrurt

Tuɣal d tamɣart iburen.

Cergen tamurt-iw

Lezzayer yellan d taqrurt
Tuɣal d tamɣart iburen. 

Seg wejda mi d-uɣalen

Ar tura nehren aqḍar

Fell-aneɣ d imeksawen

Anda i nerra d akeddar

Ttwalin-aɣ-d d ibujaden

Ur neẓri anda i neggar aḍar

Anda i sen-yehwa ad ɣ-rren

Acemma ur t-id-neqqar

Nteddu am wid iẓeṭlen

Yiwen ur aɣ-igi leqrar.

 

Cergen tamurt s ujenwi

Zwin-tt ɣeḍlen-d i yelhan

La s-ttbexxiren s lǧawi

I wakken ad tbeddel imawlan

Win tt-iran awer yili

Yeḍḥa-d seg widak i nfan

Ggran-d at yiwet n tikli

Yettidiren am waklan

Ttaɣen awal s urfad n timi

Tekksen (ɣe)f uεdaysi urfan

 

Ṭṭlam yeɣli-d ɣef tudrin

Tid yennan ala i lbaṭel

Tarwa tqubel tirṣaṣin

Ulawen zzan ɣer daxel

Leḥzen yezdeɣ tiɣaltin

D amwanes n Leqbayel

(ɣe)F nnif gullen s limin

Ad ruḥen (ɣe)f tikkelt d asfel

Ɣur-neɣ tamaziɣt d ddin

Ad d-teggri, yiwen ur tt-iɣeṭṭel.

Cergen tamurt-iw

La s-ttbexxiren s lǧawi
I wakken ad tbeddel imawlan

 

                                                                                 Tazmalt ass n:  22/03/2004

 

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Alqaḍ n uzemmur

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Tadukli » neɣ « tiwizi » n ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ ». D aḍris asegzan, yeqqar-d amek i leqḍen Leqbayel azemmur-nsen. Ixeddim d ixeddim maca ssnen amek ara t-rren d urar neɣ d tamaɣra…

Alqaḍ n uzemmur                                                                                                           

Alqaḍ n uzemmur

Azemmur-nni ha-t-an ires d tirect deg ufrag n lemɛinesra.

 

Alqaḍ n uzemmur

. D irgazen i yettalin ɣef tzemmrin ma d tilawin ẓẓewrent deg ulqaḍ n uzemmur n leqwaɛi.

Zerrin wussan d wayyuren, Leqbayel msakit ttnaɣen d lehmum n ddunit, tudert ur tettqili ara, tuɛer nezzeh, maca akken i qqaren: ittak Rebbi lhem i win i s-izemren.

         Anebdu d win iɛeddan, tiẓurin d tbexsisin quccent, legruri n lexrif bdant-d, ifellaḥen ttheggin iman-nsen ad kerzen tamurt-nsen am yal aseggas.

         Deg taggara n tmenzut akken qqaren i lexrif watmaten-nneɣ Icawiyen, imetti taqbaylit s umata tebges iman-is ɣer ulqaḍ n uzemmur. Aɣrum neɣ seksu ur nedhin ara s zzit n uzemmur mačči d učči. Tikkelt-a azemmur yurew ma d ilindi ulac maḍi. Akka i d-qqaren yimɣaren: Aseggas azemmur yettarew, aseggas-nniḍen xaṭi.

         Alqaḍ n uzemmur d aɣbel n twacult merra, seg lṭufan i ggaren yimawlan-is daxel n teqfact, ttɛelliqen-tt ɣer ufurek n tzemmurt amzun d dduḥ ɣer umɣar yetterjujuyen ddaw n useklu mi ara iɛeddi ad icumm.

         Tawacult tettnekkar-d zik, tettawi abrid n yiɣewdan am twaculin-nniḍen. Asemmiḍ n tnezzayt tikwal igezzem ifassen, allalen n yixeddim.

Imelqaḍen n uzemmur mi ara awḍen s ayla-nsen ssiɣiyen times akken ad ẓẓiẓnen acku yenɣa-ten fuccil d qajjar. Mi ara ten-iɛeddi uqraḥ-nni n usemmiḍ ad d-ssun icellafen ddaw n tzemmurt. D irgazen i yettalin ɣef tzemmrin akken ad d-ccerwen iɛeqqayen n uzemmur ɣer daxel n ucerraɛ neɣ ɣer yicellafen-nni i d-ssan, ma d tilawin ẓẓewrent deg ulqaḍ n uzemmur n leqwaɛi. Azemmur ma yurew ulac am ucraw-is, ma d kra kan n yiɛeqqayen i yettilin deg tseṭṭa, dɣa nzewwi-ten-id s umextaf.

Amɣar, d netta i bab n wayla amezwaru, ma mazal ɣur-s cwiṭ n tezmart ur isserkad ara iman-is, ha-t-an da iferres, ha-t-an dihin ileqqem iẓebbjan. Arrac xeddmen-tent akk, ttɛiwinen tilawin deg ulqad n leqwawi, kessen lmal neɣ ttandin tixeftin d tqellaɛin i yimerga d yiẓerẓar.Icellafen mi ara ččaren, ttarran azemmur-nni ɣer yiwen, akken i yeshel ufran-is, yeɛni tukksa n yiferrawen d yikeccaḍen. Azemmur yettwafernen ssurugen-t ɣer teqfacin simira ad t-rren s akurbu. Akurbu ma yeččur yettɛebbi-t uqyul qer lemɛinesra i d-iqerben. Tikwal, ilemẓiyen ssawaḍen alamma d kradet n ttɛbegat deg yiwen n wass. Tameddit, send ad yeɣli yiṭij, ttuɣalen-d yimelqaḍen s axxam, ttaǧǧan-n din icellafen d yisellumen, alamma ifukk uzemmur i ten-id-jemmɛen s axxam.                                                                            

Alqaḍ n uzemmur

Arrac ttandin tixeftin..

     

Alqaḍ n uzemmur

Amruj, taxfet yeṭṭfen εeẓẓi

    D tarrawt n uzemmur i yessiɣzzifen neɣ i yessiwzzilen akud n ulqaḍ-is. Imlan (10) n uzemmur ma walan yella lxir neccden-d iwaziwen ara ten-iɛiwnen. Iɣewdan merra rekmen seg leɛyaḍ d ccna, ad as-tiniḍ d tameɣra.Tikwal ma yella kra n yimelqaḍen fkan cwiṭ n lwi ɣef ulqaḍ, ur yettɛedday ara uzaylal ɣef yimawlan n uzemmur, ssekayen-ten-id s ccna-a:    

                  Ay imelqaḍen

                   Rebbi ad ken-ihenni

                   Rnut-aɣ-d tirni

                   Alamma d agni.

Tarbaɛt-nni i yettwaqesden ad d-terr s ccna-nniḍen i tmezwarut:

                   Tekkat lgerra

Tekkat ɣef yinujal

A wid izeggin

Lqahwa d ufenǧal

D izen i ceyyɛen i bab n wayla ad d-iheggi lqahwa akken ad d-akin ma yebga ad ɛejlen deg ulqaḍ n uzemmur. Ma yella wwḍen ɣer lebgi-nsen,  

Lqahwa-nni swan-tt ccna ara isel wumli d wa:

                   Tekkat lgerra

                   Tekkat ɣef uzezzu

                   A bab n uḥriq

                   Laɛyun n ufalku

Akka i ttɛeddayen wussan n uzemmur. Taggara n ulqaḍ-is tewweḍ-d.

Azemmur-nni ha-t-an ires d tirect deg ufrag n lemɛinesra. Mi ara d-taweḍ nnuba-s sɛeddayen-t ger yiguraf n tessirt ad d-iẓed, yettuɣal-d d zzit. Zzit n uzemmur d yiwen n usafar yettaken acbi ɣer uraɣ, d yiwen n ufaris ur nxeṭṭu ara učči n Uqbayli. Zzit dehnen yis-s, ttarran-t deg tal tagella, d ddwa n tussut diɣen. Win yeččan ssem, sswayen-as zzit n uzemmur itejji.

         Ass amezwaru mi ara d-yaweḍ zzit n useggas, tilawin ttnawalent-d tiɣrifin neɣ tisfenǧtin, tuččit s tawant, zzit yugar ulac acuḥu.

         Irden d temẓin ččuren ikufan, tazart deg teylutin ala nettat ma d zzit ha-t-an deg sin n yicbuyla itekkan deg yiwet n teɣmart n uxxam n lexzin. Axxam n Dda Meqqran ur ixuṣṣ ara, yerbeḥ.

         Tasemhuyt n tegrest tɛedda, terna tin n tefsut, bdan wussan imenza n unebdu. Dda Meqqran yexdem yiwet n tmeɣra ara yeqqimen deg umezruy n taddart n Tɣalaḍt, yiwen ur-tt-itettu. Yewwi-d tislit i umenzu-ines Yidir, terkeb-d ɣef userdun amellal, telsa-d abernus diɣen d amellal akken ad imlulen wussan-is d wid n urgaz-is. Tewweḍ-d ɣer umnar n tewwurt n uxxam-is amaynut, tdegger urawen n waman d lfal i jemɛen warrac d teqcicin, tekcem s axxam n Yidir teṭṭef tasga. Tameddit n wass tiwaculin merra n taddart ttwaɛerḍent-d ad ččent seksu d uksum.

Alqaḍ n uzemmur

Tislit terkeb-d ɣef wayis….

Qasi, Mḥend, Leḥlu, Caɛban d yimeddukal n Yidir ussan-d d tirni ad s-srebḥen tissulya-ines (11). Tilawin kkatent urar, ceṭṭḥent, sbuɣurent deg ufrag n lḥara ma d irgazen deg ṭṭerha ḥman-tt s lbarud d yiḍebbalen. Tameɣra tɛedda deg lisser, tewwi-d ala tumert (12) i Dda Meqqran d twaculti-s. Azekka-nni yal yiwen yuɣal ɣer wayen yennum ixeddem-it.

         Akkagi i tettidir tmetti taqbaylit zik, ma d tudert n tura, akken yeqqar Ccix Muḥend U Lḥusin: “Wa iɛab (ɛeggben-t), wa iɣab (nfan-t), wa yedda d yimejdab (ɛelfen-t)”, ta d taqṣiḍt-nniḍen…neɣ d tullist-nniḍen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tazemmurt

Tazemmurt

tazemmurt

Ulac am uzemmur

Tazemmurt d-yecfan leqrun
Gren-tt deg lkanun
Asɣar-is iruḥ d iɣed
Bɣan isem-is ad t-ɣbun
Acḥal ad t-yettun
Deg (u)ẓekka asmi ad issenned
Deg (yi)ẓuran-is la ttruẓun
D ddellaɛ i teẓẓun
D winna i bɣan ad yebded.

Tazemmurt

D ddellaɛ i teẓẓun
D winna i bɣan ad yebded.

Akal yettru mi t-ɛerran
Tazemmurt yerɣan
Deg (yi)meṭṭawen tɛawen-it
Necfa i leqrun iɛeddan
D lejdud i ɣ-yeẓẓan
Tura ad d-deggren timedlit
Ḥsan s ufus i ɣ-igezmen
D win i ɣ-iserɣen
D wid d-sɛan ɣer ddunit.

Tazemmurt

Necfa i leqrun iɛeddan
D lejdud i ɣ-yeẓẓan

Amdan d uɛebbuḍ yecɣel
Yugad ad t-yesfel
Yekker yefka-yas lebɣi
Anda i s-iwehha ad yazzel
D lǧedra ad tt-yeɣḍel
Ddellaɛ iwakken ad yemɣi
Qemcent wallen-is idderɣel
Ur yeɛqil lasel
Yedha-d d ujmaɛ n usurdi.

Azemmur i d-tettaken zzit...

Azemmur i d-tettaken zzit…

Nettxemmim kan i tura
Ntettu azekka
Wissen d acu ad ɣ-d-iheggi?
Tizemmrin d timucuha
Cfant i tlufa
I sɛeddan at zik-nni
Ma yella gezment ass-a
Amezruy yerɣa
Taɣerma-nneɣ tɣelli.

tizemmrin

Malek HOUD, Aqbu ass n 13/02/1985

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Takessawt

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Tadukli » i d-yeddan deg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ » n Malek HOUD.

Takessawt

Iteẓẓeg-d ayefki n taɣaḍt ad t-yesbuglu

 

Take

Imeksawen ad d-bedden mebɛid ad ttɛassan ma ur d-ixutel wuccen

Tayessawt

Ajemmaɛ n lmal n taddart n Tɣalaḍt meqqer, d aqḍar. Yal axxam yekki deg-s s yiwen n yixef neɣ ugar. Ilemẓiyen n taddart kessen s nnuba almend n umḍan (3) n waxfiwen i sɛant twaculin-nsen, ma ɣur-sent yiwen n yixef n lmal am taɣaḍt neɣ tixsi d tayessawt n yiwen n wass, ma ɣur-sent sin waxfiwen d tayessawt n sin wussan…atg.
Imeksawen iwimi d-tewweḍ nnuba ttnekkaren-d zik send tafrara, ttɛeddayen-d ɣef yixxamen si tama wadda alamma d tin n ufella n taddart. Yal axxam iɣef d-kkan berrun-d wa i taɣaḍt wayeḍ i txsi d warraw-is, dɣa netta ajemmaɛ skudmal yettimɣur, yettuɣal d aqḍar ma yelḥeq ɣer ubrid aneggaru nnig taddart, win akken yettawin srid s adrar. Yidir d Leḥlu d nnuba-nsen, yal yiwen iɛleq-d leǧbira n wusran anda i d-iger aɣrum aquran d kra n yiniɣman d zzit n uzemmur. Asɣar n uẓebbuj aquran deg ufus ayeffus yis-s sɛukkuzen neɣ ttwehhin ɣer wulli ad d-uɣalent s abrid ma ffɣent-t. Leḥlu yezwar sdat n uqḍar ma d Yidir d sin yiḍan ggran. Aydi yetturebban yeẓwer i tyessawt, yessen ad d-yerr izimer neɣ iɣid ma yeɛzel ɣef tqeḍɛit ma ulac ad t-izuɣer wuccen ɣer yiɣẓer ad t-yečč. Mi ara awḍen yimeksawen ɣer wadeg (4) anida ara ikes lmal ttserriḥen i tɣeṭṭen d wulli ad calint akken ad d-nadint ɣef yimɣi i iḥemmlent ad t-ččent. Rrbiɛ yegget acku deg tsemhuyt n tefsut i nella.
Imeksawen ad d-bedden mebɛid ad ttɛassan ma ur d-ixutel wuccen iɣid neɣ ma ur yewḥil ara yizimer deg yinijel. Kra yekka wass d tagi i d lxedma-nsen. Imdanen imeksawen ssexdamen allen-nsen deg tyessawt ma d iḍan imeksawen ssexdamen allen d wanzaren-nsen, seg wanda i d-tejba rriḥa n wuccen ad tt-mmagren s useglef. Biccuḥ, akken i s-qqaren warrac, yeḥṣa ur yezmir ara i uqjun dɣa ad yerwel d taffugt. Maca ala tuɣalin ara d-yuɣal, wissen kan melmi. Ad yeǧǧ alamma yeɣfel uydi ad yeḥweṣ izimer amecṭuḥ, ad t-yawi ɣer wabɛaḍ icudax ad t-yečč deg lisser. Ḥacama kan dayen wanag imeksawen d yiḍan ur yettɛedday ara fell-asen uzaylal, aɣfal ur t-ssinen, zgan dima ukin, kra yeḍran sdat-sen ɣef tiṭ-nsen.
Mi ara izeggen wass, Leḥlu d yiḍan ad d-dhun d tyessawt n lmal ma d Yidir ad iɛeddi ad d-iẓẓeg ulli alamma yeččur-d snat neɣ kradet n tegdurin n uyefki ad yual ad d-ikkes aqurḍaɛ seg tenqelt ma yella neɣ ifer-is. Liqa-nni tamellalt i d-iɣellin seg-sen ad isiqi snat ar kradet n tmiqwa seg-s ɣer daxel n uyefki-nni, wagi ad yuɣal yebbugla. Liqa n uqurḍaɛ ɣur-s tigawt takrurant (5) ɣef uyefki, tbeṭṭu-t ɣef sin n yiḥricen: aman d tedɣart (6). Tadɣart-agi neqqar-as abuglu. Lmal ad t-id-gren s asensu anda ara ixeggel deg laman ma d nutni ad d-ssersen ad ččen imekli. Ad d-qqimen i sin ad d-rnun yiḍan, ad d-refden leǧbirat-nsen ad d-kksen seg-sent tiḥedrin n uɣrum-nni aquran d zzit d yiniman. Ttǧewwizen aɣrum s ubuglu i d-ihegga Yidir. Aseggri (7) d tibxsisin neɣ d tizwal ma wwant. Tameddit ad d-ssuffɣen lmal-nni seg yisensa, ad rnun cwiṭ n tyessawt alamma alaḥal ad yeɣli yiṭij imiren ad d-aɣen abrid n tuɣalin. Mi ara d-awḍen ɣer taddart, yal ixef yessen tawwurt n uxxam-is, yettarra srid ɣer din. Ma d azekka-nni ad d-tezzi nnuba n yimeksawen-nniḍen. Wissen n Mḥend, wissen n Mejɛer, wissen…

 

Takessawt.

Ameksa, ulli, tajewwaqt…

 

 

 

                                                   

Takessawt

Taddart n tghaladt ddaw n udfel

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tawenza-w

Tamenza-w

Ad k-mleɣ d acu yura
(De)g twenza icenfen yal ass

Tawenza-w

 

Tawenza-w

A Rebbi acimi akka?
Tawenza-w merra terka

(De)g twenza-w Rebbi yura

(De)g wass-is n zɛaf yufa-iyi

Ur tufiḍ d acu i yeǧǧa

Deg lemrar d lemḥani

(Se)g yimiren ur d-isteqsa

Yedha d wiyiḍ yeǧǧa-iyi

                                   A Rebbi acimi akka?

                                        Tawenza-w merra terka

Acimi a zɛaf i t-tzeɛfeḍ

Ass-nni akken i d-yedla fell-i?

Ḍemɛeɣ ass-nni ad s-tanfeḍ

S tiṭ yelhan ad iyi-d-iwali

Asmahat ɛni tusmeḍ

Tekkreḍ tbeddleḍ-as tikli

                         A Rebbi mel-iyi-d acimi

Tawenza-w teǧǧiḍ-tt teɣli

Tawenza-w

A Rebbi mel-iyi-d acimi
Tawenza-w teǧǧiḍ-tt teɣli

Ad k-mleɣ d acu yura

(De)g twenza icenfen yal ass

(De)g ubrid ad ǧǧeɣ lǧerra

(De)g tmerẓuga yeẓẓa-as

Ssarameɣ ad tekfu lmeḥna

Ziɣen tettẓiẓi (de)g tilas

                Annaɣ a Rebbi acuɣer

                             Mi tt-uɣeɣ akka (de)g zher

 

A zɛaf bu tkuffa am wasif

Buddeɣ-ak anebu ad k-yesɣer

Tesserkiḍ-d fell-aneɣ lḥif

Yal ass yid-s d amɛebbar

(De)g yiɣes ur d-yeggri wadif

Nettraju tafat neqber

                          Yefka Rebbi deg-neɣ afus

Deg yiḍes i d-nettdduqqus

Yefka Rebbi deg-neɣ afus Deg yiḍes i d-nettdduqqus

Yefka Rebbi deg-neɣ afus
Deg yiḍes i d-nettdduqqus

 Tɛuẓẓeg tafat ur d-tesli

Nessawel-as ur d-terri awal

S tmara i nteddu ur neẓri

Alamma d ddaw n wakal

Tira (de)g unyir ad d-teggri

Tenǧer (ɣe)f yiɣes amellal

I yuran ad iɛeddi

Imru n Rebbi iɣucc-iyi

 

Abrid am wa ur-iyi-ihwi

Xebceɣ anyir s uzeggar

Seg-s yir tira ad d-teɣli

Ad truḥ d idammen s iɣzer

Tawenza i bɣiɣ ad d-temƔi

Tafat nettnadi ad ɣ-d-tẓer

I Rebbi ad s-ččareɣ tiṭ

S tayri ad iyi-iččar taxriḍt.

Tawenza-w

I yuran ad iɛeddi
Imru n Rebbi iɣucc-iyi

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tilelliyin

Tilelliyin

 

Tilelliyin

Undin tafdult i wawal
Keblen-t, degren-t ɣer tesraft

Tilelliyin

Ad d-yeggri rray n wuzzal
Ṣṣwab ad yeṭṭef tiɣmart

 

Tilelliyin deg Lezzayer

Kerrint seg wass ɣer wass

Tamurt tteddu ad tezzer

Aluḍ yewweḍ-as-d ɣer wammas

Asmi ad teɛreḍ ad tekker

Ad taɣ tiyita ɣer lsas

 

Undin tafdult i wawal

Keblen-t, degren-t ɣer tesraft

Ttnadin ad s-xerben imal

Ɣef wallen-is ad tenger tafat

Ad d-yeggri rray n wuzzal

Ṣṣwab ad yeṭṭef tiɣmart

 

A widak yettaɣen awal

I wawal yeffɣen abrid

Mlet-iyi d acu n wazal

I d-iɣellin ɣef yiɣid

Tudert-is tga akk d lmal

Taggara gan-t d ayeddid

 

Iswi, cerḍent-t s udebbuz

Tiwḍin-is, bɣan ad d-teεjel

Agdud ad yeqqar: S wanuz!

D akli, tilelli-s tegdel

Ɣullen-t, ǧǧan-t almi yelluẓ

Awal deg taɣect yewḥel

 

Ẓiẓ akkinna ẓiẓ akka

Alma yeggra-d iman-is

Lbaṭel yenna: Aqli da!

Deg wakal yessenta iḍarren-is

Ilem, yugi-t ugama,

S shala ad yaweḍ ɣer lebɣi-is

 

Maca, nnif ur yengir

Seg zik yezdeɣ imawlan

Lbaṭel, yeqqur d ayeggir

Maca, gezmen-t (ɣe)f yiẓuran

Yiwen ur itettu yebrir

I irekḍen leḥkem n yilfan.

                                                                            Ssuq Letnin (Bgayet):  06/08/2004

Tilelliyin

Yiwen ur itettu yebrir
I irekḍen leḥkem n yilfan.

 

Tilelliyin

Maca, nnif ur yengir
Seg zik yezdeɣ imawlan

Publié dans Uncategorized | Marqué avec , | Laisser un commentaire

At icegraḍ

 

At icegraḍ

At icegraḍ

At icegraḍ

Ssegmet icegraḍ ternum

 

 

Ssegmet icegraḍ ternum

Tzedɣem leqsur n Spenwul

Mi ddunit fell-awen tdum

Ɛebbit ɣef ugdud aɣyul

Ugadeɣ ad d-temmagrem amcum

Ur ngiren ahat lefḥul

 

S tidi yeɣreq uxeddam

Yectaq yiggas n usteɛfu

S tarwa-s ur yesɛi axxam

Ddaw n lḥelya i yettnusu

Asemmiḍ (de)g ccetwa igezzem

Yewwa umeɣbun deg(u)nebdu

 

Ttnadin (ɣe)f lmut ur tt-ufin

(de)G wasmi d-kkren ur thennan

Ad s-tiniḍ wellah ur kkin

Wissen anida i d-usan?

Gguhmen (de)g lxuf ttergigin

Ttmektin-d dima ayen i gɛeddan

 

 Aqcic yereẓ-as yisegmi

Ixeddem am umeqqran

Tizzya-s reggunt taguni

Yettnekkar mazal itran

D tazemmurt yurwen teɣli

Di tmurt llan d imelyan

At icegraḍ

Aqcic yereẓ-as yisegmi
Ixeddem am umeqqran

Ma d wiyiḍ ɛyan di rrbeḥ

S tefransist i ttmeslayen

Ttnejmaɛen deg yiḍ i ccḍeḥ

(ɣe)F Uzzayri amek ad t-ččen

Tudert rẓagen teqseḥ

Akka i ḍerrunt (ɣe)f win yeṭṭsen

 

Yal tamsalt tesɛa ixef

(de)G ccek s yimeṭṭi ad tekfu

S yiccer ad nazu ilef

Win yelluẓen ad yerwu

Aydi ad yettu aseglef

D nnuba n wayeḍ i usuɣu.

 

At icegraḍ

S yiccer ad nazu ilef
Win yelluẓen ad yerwu

                                                           Bgayet ass n: 08/12/1981

 

Publié dans Uncategorized | 3 commentaires