Tawenza-w

Tamenza-w

Ad k-mleɣ d acu yura
(De)g twenza icenfen yal ass

Tawenza-w

 

Tawenza-w

A Rebbi acimi akka?
Tawenza-w merra terka

(De)g twenza-w Rebbi yura

(De)g wass-is n zɛaf yufa-iyi

Ur tufiḍ d acu i yeǧǧa

Deg lemrar d lemḥani

(Se)g yimiren ur d-isteqsa

Yedha d wiyiḍ yeǧǧa-iyi

                                   A Rebbi acimi akka?

                                        Tawenza-w merra terka

Acimi a zɛaf i t-tzeɛfeḍ

Ass-nni akken i d-yedla fell-i?

Ḍemɛeɣ ass-nni ad s-tanfeḍ

S tiṭ yelhan ad iyi-d-iwali

Asmahat ɛni tusmeḍ

Tekkreḍ tbeddleḍ-as tikli

                         A Rebbi mel-iyi-d acimi

Tawenza-w teǧǧiḍ-tt teɣli

Tawenza-w

A Rebbi mel-iyi-d acimi
Tawenza-w teǧǧiḍ-tt teɣli

Ad k-mleɣ d acu yura

(De)g twenza icenfen yal ass

(De)g ubrid ad ǧǧeɣ lǧerra

(De)g tmerẓuga yeẓẓa-as

Ssarameɣ ad tekfu lmeḥna

Ziɣen tettẓiẓi (de)g tilas

                Annaɣ a Rebbi acuɣer

                             Mi tt-uɣeɣ akka (de)g zher

 

A zɛaf bu tkuffa am wasif

Buddeɣ-ak anebu ad k-yesɣer

Tesserkiḍ-d fell-aneɣ lḥif

Yal ass yid-s d amɛebbar

(De)g yiɣes ur d-yeggri wadif

Nettraju tafat neqber

                          Yefka Rebbi deg-neɣ afus

Deg yiḍes i d-nettdduqqus

Yefka Rebbi deg-neɣ afus Deg yiḍes i d-nettdduqqus

Yefka Rebbi deg-neɣ afus
Deg yiḍes i d-nettdduqqus

 Tɛuẓẓeg tafat ur d-tesli

Nessawel-as ur d-terri awal

S tmara i nteddu ur neẓri

Alamma d ddaw n wakal

Tira (de)g unyir ad d-teggri

Tenǧer (ɣe)f yiɣes amellal

I yuran ad iɛeddi

Imru n Rebbi iɣucc-iyi

 

Abrid am wa ur-iyi-ihwi

Xebceɣ anyir s uzeggar

Seg-s yir tira ad d-teɣli

Ad truḥ d idammen s iɣzer

Tawenza i bɣiɣ ad d-temƔi

Tafat nettnadi ad ɣ-d-tẓer

I Rebbi ad s-ččareɣ tiṭ

S tayri ad iyi-iččar taxriḍt.

Tawenza-w

I yuran ad iɛeddi
Imru n Rebbi iɣucc-iyi

 

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Tilelliyin

Tilelliyin

 

Tilelliyin

Undin tafdult i wawal
Keblen-t, degren-t ɣer tesraft

Tilelliyin

Ad d-yeggri rray n wuzzal
Ṣṣwab ad yeṭṭef tiɣmart

 

Tilelliyin deg Lezzayer

Kerrint seg wass ɣer wass

Tamurt tteddu ad tezzer

Aluḍ yewweḍ-as-d ɣer wammas

Asmi ad teɛreḍ ad tekker

Ad taɣ tiyita ɣer lsas

 

Undin tafdult i wawal

Keblen-t, degren-t ɣer tesraft

Ttnadin ad s-xerben imal

Ɣef wallen-is ad tenger tafat

Ad d-yeggri rray n wuzzal

Ṣṣwab ad yeṭṭef tiɣmart

 

A widak yettaɣen awal

I wawal yeffɣen abrid

Mlet-iyi d acu n wazal

I d-iɣellin ɣef yiɣid

Tudert-is tga akk d lmal

Taggara gan-t d ayeddid

 

Iswi, cerḍent-t s udebbuz

Tiwḍin-is, bɣan ad d-teεjel

Agdud ad yeqqar: S wanuz!

D akli, tilelli-s tegdel

Ɣullen-t, ǧǧan-t almi yelluẓ

Awal deg taɣect yewḥel

 

Ẓiẓ akkinna ẓiẓ akka

Alma yeggra-d iman-is

Lbaṭel yenna: Aqli da!

Deg wakal yessenta iḍarren-is

Ilem, yugi-t ugama,

S shala ad yaweḍ ɣer lebɣi-is

 

Maca, nnif ur yengir

Seg zik yezdeɣ imawlan

Lbaṭel, yeqqur d ayeggir

Maca, gezmen-t (ɣe)f yiẓuran

Yiwen ur itettu yebrir

I irekḍen leḥkem n yilfan.

                                                                            Ssuq Letnin (Bgayet):  06/08/2004

Tilelliyin

Yiwen ur itettu yebrir
I irekḍen leḥkem n yilfan.

 

Tilelliyin

Maca, nnif ur yengir
Seg zik yezdeɣ imawlan

Publié dans Uncategorized | Tagué , | Poster un commentaire

At icegraḍ

 

At icegraḍ

At icegraḍ

At icegraḍ

Ssegmet icegraḍ ternum

 

 

Ssegmet icegraḍ ternum

Tzedɣem leqsur n Spenwul

Mi ddunit fell-awen tdum

Ɛebbit ɣef ugdud aɣyul

Ugadeɣ ad d-temmagrem amcum

Ur ngiren ahat lefḥul

 

S tidi yeɣreq uxeddam

Yectaq yiggas n usteɛfu

S tarwa-s ur yesɛi axxam

Ddaw n lḥelya i yettnusu

Asemmiḍ (de)g ccetwa igezzem

Yewwa umeɣbun deg(u)nebdu

 

Ttnadin (ɣe)f lmut ur tt-ufin

(de)G wasmi d-kkren ur thennan

Ad s-tiniḍ wellah ur kkin

Wissen anida i d-usan?

Gguhmen (de)g lxuf ttergigin

Ttmektin-d dima ayen i gɛeddan

 

 Aqcic yereẓ-as yisegmi

Ixeddem am umeqqran

Tizzya-s reggunt taguni

Yettnekkar mazal itran

D tazemmurt yurwen teɣli

Di tmurt llan d imelyan

At icegraḍ

Aqcic yereẓ-as yisegmi
Ixeddem am umeqqran

Ma d wiyiḍ ɛyan di rrbeḥ

S tefransist i ttmeslayen

Ttnejmaɛen deg yiḍ i ccḍeḥ

(ɣe)F Uzzayri amek ad t-ččen

Tudert rẓagen teqseḥ

Akka i ḍerrunt (ɣe)f win yeṭṭsen

 

Yal tamsalt tesɛa ixef

(de)G ccek s yimeṭṭi ad tekfu

S yiccer ad nazu ilef

Win yelluẓen ad yerwu

Aydi ad yettu aseglef

D nnuba n wayeḍ i usuɣu.

 

At icegraḍ

S yiccer ad nazu ilef
Win yelluẓen ad yerwu

                                                           Bgayet ass n: 08/12/1981

 

Publié dans Uncategorized | 3 Commentaires

Ccix Nurdin

Ccix Nurdin

 

Ccix Nurdin

Sdat wulli yezwar timri
Deg (yi)ẓeḍwan acḥal i iger

 

 

 

 

Ccix Nurdin

“Tettru Ǧuhra deg leɛwacer”
Ul n umeyaz yeqber

 

 

D netta i yerẓan asalu

Taqbaylit ɣur-s awal

Issekcem-itt ɣer rradyu

Ad d-tenṭeq ad tessawal

S wayen-nniḍen la d-tgellu

I s-yettimɣuren d azal

Meẓyan imiren meẓẓi

Yecna “Allo trisiti”

Awal-is ẓid am tizwal

 

Am Si Muḥ d Bulifa

Tamurt-is d At Yiraten

Tamedyezt zik i t-tufa

Isefra-s bḥal isaffen

Ɣef yinsayen n zik yecfa

Deg tuɣac-is yenna-ten

“Tettru Ǧuhra deg leɛwacer”

Ul n umeyaz yeqber

Yeddem iɣeblan n medden

 

Deg rradyu tis snat d azeffan

Tekcem tmezgunt tiɣreɣrin

Lala Ɛduda wi s-d-yecfan

D tameṭṭut gar tlawin

Kra n wayen i d-yennulfan

Yekki deg-s ccix Nurdin

“Ɛacur ɛzizen am ṭiṭuc”

Leḥmala n tyemmat ur tettqucc

S taḍsa ussan ttɛeddin

 

 Dda Sliman yenfan tamurt

Tamurt ur tenfi ul-is

Yerza ɣur-s umeddakel-is

Zzin ɣef yiwet n terbut

Yal wa d acu i d awal-is

Idles smeɣren ccan-is

Rnan-as tiẓeḍt i tmeddurt

Ɣer terbut ɣeḍlen-d itri

Nutni d itran n yigenni

Deg-s culan tudert lmut

Ccix Nurdin

Yerza ɣur-s umeddakel-is
Zzin ɣef yiwet n terbut

 Yecna acḥal d asentel

Acḥal d taɣcet i d-yeǧǧa

Tewwet lehwa almi tefja

Yezga deg wul n Leqbayel

D azeffan n ddaqqes n yisura

D anaẓur deg tal tama

Anda yedda yettwaɛqel

Yurar deg “Tarbaεt deg usammar”

Diɣ deg “Imnufaq” yurar

Turart, ɣur-s aṭas teshel

 

 Yuklal tajmilt ad s-tt-nerr

Settin n ssna d taẓuri

Sdat wulli yezwar timri

Deg (yi)ẓeḍwan acḥal i iger

D argaz yeččuren d tayri

Yebḍa-tt ɣef medden irkelli

Yeɛteb i yeɛteb uzger

Tanemmirt a ccix Nurdin

Leqbayel d Teqbayliyin

Yal ass deg-k d asnemmer.

 

Malek HOUD

Tazmalt ass n 15/07/2014

 

Ccix Nurdin

Yurar deg “Tirkeft s asammar”
Diɣ deg “Imnufaq” yurar

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Asawen d luḍa

Asawen d luḍa

Asawen d luḍa

Fudeɣ, efk-iyi-d ad sweɣ
Taɣect-iw tenṭeḍ seg ccyaḍ

 

Asawen d luḍa

Bu Midas yewweḍ s iswi
Yedder amzun d agellid

Asawen d luḍa

Fudeɣ, efk-iyi-d ad sweɣ
Taɣect-iw tenṭeḍ seg ccyaḍ
Ɣliɣ ur zmireɣ ad  beddeɣ
Amzun sɛebban-iyi ablaḍ
Fudeɣ tili
Fudeɣ taḍsa
Fudeɣ lwi
Fudeɣ nneya
Wiyya-k, anef-iyi ad ddreɣ
Ar lhemm kečč d aseqqaḍ
Tettnadiḍ amek ara ddermeɣ
Tawiḍ yeffes d uzelmaḍ

Qqimeɣ srekdeɣ iman-iw
Tasusmi tres-d s waṭas
Ddubzen merra yiẓuran-iw
Rzant-d ɣur-i tissas
Ttarguɣ tafat
Ttarguɣ lehna
Talwit tekkat
Fukkeɣ tazzla
Targit tseggem-d ussan-iw
Lferḥ yewweḍ-iyi-d s ammas
Ziɣen zher-iw d aferḍas
Tidet tebgen-d tilawt-iw
Bu txidas yewweḍ s iswi
Yedder amzun d agellid
Tazmart, tcuff-it d ayeddid
Afus ɣur-s yettwehhi
Yenza nnif-is
Iles-is yettel
Yebra i wallen-is
Amzun yeǧǧel
S wallen i yettawi lewhi
Tawwurt n ubexxes teldi-d
Ziɣ aṭas i t-yif umɣid
Yewwin ixef-is deg (yi)genni

Iḍufer abrid azeddgan
Lḥeqq yettǧabi fell-as
Aɣrum yečča-t d aberkan
Teffeɣ-it tiẓeṭ, d amessas
Yerwa lemrar
Yuli asawen
Yessen ccer
Ussan kkawen
Yiggas kan yeẓẓel iḍarren
Ma d kra i ɣran fell-as
Wwin-t, ssersen-t deg (u)ẓekka-s
Din ad sgunfun yiɣsan

Ad d-iwwet ubeḥri asemmaḍ
Ad yerḍeb wul ma yeqqur
Ad yekfu (ɣe)f umdan urkaḍ
Ad d-iɛurǧen uzeqqur
Iṭij yella
Adfel yekkat
Agris yeqwa
Tenger tafat
Ddunit n lbaṭel ad tecceḍ
Lḥeqq ad as-d yemɣi umur
Tudert yelhan ad d-tzelkeḍ
Ad tejfu ad yekkes ugeffur.

Asawen d luḍa

Ad d-iwwet ubeḥri asemmaḍ
Ad yerḍeb wul ma yeqqur

Asawen d luḍa

Tudert yelhan ad d-tzelkeḍ
Ad tejfu ad yekkes ugeffur.

Publié dans Uncategorized | 2 Commentaires

Saɛdawi Ṣalaḥ

Saɛdawi Ṣalaḥ

 

Saɛdawi Ṣalaḥ

“Yecreq yiṭij yuli wass”

Saɛdawi Ṣalaḥ

Udem-ik yeččur d tirrugza
S wawal ur terriḍ aḍar

 

Yuklal tajmilt ad s-tt-nerr

I Saɛdawi anaẓur

Yal tikkelt m(i) ad t-id-nebder

Nettmmekti-d yecna (ɣe)f waggur

Deg tezlit-is yeqqar-as

“Yecreq yiṭij yuli wass”

 

 Tudert-is tɛedda (de)g yinig

Yecna lɣerba taɣeddart

(de)G tfekka-s ul yettneṭṭig

M(i) ara d-yemmekti taddart

Din i n-yeǧǧa Werdiya-s

Yettnadi ad d-tiḥnin fell-as

 

 Udem-ik yeččur d tirrugza

S wawal ur terriḍ aḍar

Tḥeḍreḍ i nnif mi yenza

Tɛuyreḍ win mi ulac tinzar

Yemma ḥzem-li sserwal-i

Yuɛer d argaz ad nili

 

 Am kečč am Dda Sliman

Tessufɣem rruḥ deg lɣerba

Tettwaxedɛem s laman

Ddunit ur wen-tefki nnuba

Lbext-nwen s ssekker ur yeḍli

D arẓagan am yilili

 

Yecna acḥal n tlufa

Awal yenna-t ɛinani

Ccna n temḥaddit yezga

Dima ibedd ur yekni

Lpulitik ay atma ikreh-itt

Tudert n lḥeqq iḥemmel-itt

 

Tazmalt ass n: 25/05/2006

 

Saɛdawi Ṣalaḥ

Afus yeccur d tixutam…   

Saɛdawi Ṣalaḥ

Yemma ḥzem-li sserwal-i
Yuɛer d argaz ad nili

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Ssebba d tagerfa

Ssebba d tagerfa

 

ssebba d tagerfa

-Ɛiq! Ɛiq!
-Ad am-yegzem Rebbi aεenqiq!"

Tagerfa

Ssebba d m rric aberkan

 

Assen akken i d-yuzen Rebbi tagerfa ɣer lqaɛa, yefka-as snat n tyemmsatin, yiwet teččur d lxir d rrbeḥ tayeḍ d ilefḍan d telkin. Iwessa-tt mi ara tawdeḍ anda i tt-iceyyeɛ ad tebru tayemmust-nni yeččuren d lxir d rrbeḥ fell-aneɣ ma d tayemmust-nni nniḍen ittenfalen d ilefḍan d telkin ɣef wiyaḍ.

-Ad kem-yexdeɛ Rebbi a tagerfa akken i d-aɣ-txedɛeḍ! Terẓiḍ awal n Rebbi, mačči akken i m-d-yenna i txedmeḍ. Ayen i ilaqen ad aɣ-d-isaḥ tefkiḍ-t i wiyaḍ, nekkni teǧǧiḍ-aɣ-d ala ayen ur nelhi newḥel deg-s ar ass-a. Ma d wid iwimi tefkiḍ ayen akken i ilaq ad aɣ-d-isaḥ a-ten-id ttidiren deg tumert, skudmal d annerni.

Akka i teḍra. Ayen akk i iḍerrun yid-neɣ, ssebba-s d tagerfa, teɛreq deg beṭṭu n tyemmsatin-nni, tin n yilefḍan d telkin tuzen-itt-id i nekkni ma d tin n lxir d rrbeḥ tefka-tt i wiyaḍ.

Daɣ netta tal tikkelt ara d-taffeg deg yigenni nnig n yeqerray-nneɣ ad teqqar:"Ɛiq! Ɛiq!" Anamek-ines: "Ɛerqeɣ: Ɛerqeɣ!" Nekkni ndeεεu-as: "Ad am-yegzem Rebbi aεenqiq!"

-Ɛiq! Ɛiq

-Ad am-yegzem Rebbi aεenqiq!"

Tagerfa send ad treẓ awal n Rebbi tella d tamellalt, tuɣal d taberkant mi i tt-ibexxes Rebbi.

Tagi d tamacahut i d-yeqqaren amek i nettxemmim deg-neɣ. Ma nebɣa ad nbeddel ad tt-neǧǧ kan d tamacahut, ad nekker ad necbu wid i ɣ-yifen, ad ten-nɛaned, ad ten-naweḍ ahat ad ten neǧǧ. Ma yella, ad as-nesbbib ayen akk iḍerrun yid-neɣ i tgerfa, anef-as ad neqqim akken nennum… ad nettemsewwaq d ilefḍan d telkin.

 

 

 

Ssebba d tagerfa

 

Nkellef-as Rebbi i tgerfa

Assen akken i d-yesteqsa zzman

Kra nenwa yefsi deg waman

Ass-a nerwa tilufa

Mi d-aɣ-texdeɛ deg laman

Ahat ass-nni terfa

Nnmara-s ɣur-neɣ i d-testufa

Tekkes rrbeḥ, newwi ilefḍan

D iman-nneɣ i nɣucc aṭas

Nerra i wazal tablaḍt fell-as

Ssebba d m rric aberkan

 

 Kra yellan ɣur-neɣ yelha

Nefka-as-t i Urumi

D agummu neɣ d izegza

Neɣ d ayen yessiẓiden imi

Ma d ayen n diri i nekkni

Deg wallaɣ yeṭṭef tasga

Nugi ad s-nebru itekka

Ur nufi d acu ara d-nini

D iman-nneɣ i nɣucc aṭas

Nerra i wazal tablaḍt fell-as

S wayla n medden nettɣenni

 

 Tamharsa ur teffiɣ allaɣ

Nettawi yiwet n tikli

Abeddel urǧin yelli

Ddeɛwessu tugi ad ɣ-teffeɣ

Aɣebbar, melmi ad t-nezwi

Ad d-nerr azal n zik-nni

Ad t-id-nenced ad ɣ-yezdeɣ

Tagi d tamsalt n yiseɣ

Akka neɣ ur nettili

D iman-nneɣ i nɣucc aṭas

Nerra i wazal tablaḍt fell-as

Wissen ma ad tbeddel ɣef wakli?

 

Ssebba d tagerfa

Zik tella d tamellalt

Ssebba d tagerfa

Ad ten-nɛaned, ad ten-naweḍ

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire